Văn bản Văn bản


Văn bản của Trung ương
STT Số hiệu Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 55/2008/CT- BGDĐT Chỉ thị số 55/2008/CT- BGDĐT ngày 30/9/2008 về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng CNTT 10/08/12
2 Số: 68/2011/TT BGD-BNV-BTC-BLĐ Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54_2011_NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP... 30/12/11
3 67/2006/QH11 Luật CNTT 10/08/12
4 158/2007/NĐ-CP Nghị định Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức 05/08/14
5 Số: 54/2011/NĐ-CP Nghị định ề chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo: Nghị định này quy định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học... 04/07/11
6 Số: 31/2011/NĐ-CP Nghj định: Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn... 11/05/11
7 698/QĐ-TTg Phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực CNTT đến 2015 và định hướng đến năm 2020. 10/08/12
8 102/2009/NĐ-CP Quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. 10/08/12
9 Số: 42/2011/QĐ-TTg Quyết định bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục 05/08/11
10 1605/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT. 10/08/12
11 Số: 45/2011/QĐ-TTg Quyết định về quy định hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với giáo viên Mầm non 18/08/11
12 Số: 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ 5 tuổi ở các CSGD MN theo QĐ tại QĐ số 239/QĐ-TTg: Thông tư liên tịch BGD&ĐT-BTC hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em năm tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định tại Quyết... 15/07/11
13 Số: 97/2010/TT-BTC Thông tư quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập: Bộ Tài chính ban hành thông tư quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp... 06/07/10
14 Số 47/2011/TTLT-BGD&ĐT-BNV TTLT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, CCTC của Sở GD&ĐT; của Phòng GD&ĐT: Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở GD&ĐT; của Phòng GD&ĐT 19/10/11
15 Tuyên truyền pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; nghị định số 36/CP 26/11/12
Hiển thị 15 mục.
Văn bản của Bộ GD&ĐT
STT Số hiệu Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 Chỉ thị 2325 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1 11/07/13
2 Số: 3399 /CT-BGDĐT Chỉ thị năm học 2010-2011 của Bộ GD&ĐT: Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2010 - 2011 16/08/10
3 3031/CT-BGDĐT Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 06/09/16
4 Số 55/2008/CT-BGD&ĐT Chỉ thị về tăng cường ứng dụng CNTT trong ngành GD&ĐT giai đoạn 2008-2012 30/09/08
5 Số 22/2004/QH11 Chương IV: Thanh tra nhân dân 15/06/04
6 Số 5584/BGDĐT - KHTC Công văn chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục của Bộ GD&ĐT: Để tăng cường công tác quản lý thu, chi, chấm dứt tình trạng lạm thu dưới mọi hình thức trong các cơ sở giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy... 23/08/11
7 1365/BGDĐT-GDTH Công văn phát động cuộc thi "Ý tưởng trẻ thơ" của Bộ giáo dục và Đào tạo 31/03/12
8 Số: 4960/BGDĐT-CNTT Công văn số 4960_BGDĐT-CNTT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2011-2012 27/07/11
9 Dieu le truong THCS, THPT, Truong PT nhieu cap hoc
10 Dự thảo thể lệ cuộc thi "Ý tưởng trẻ thơ" kèm theo công văn số 1365 31/03/12
11 Số: 5648 /BGDĐT-KTKĐCLGD Hướng dẫn công tác khảo thí và kiểm định chất lượng năm học 2011-2012 của BGD: Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2011-2012 đối với giáo dục mầm non, giáo... 05/09/11
12 Số: 5859/BGDĐT-TTr Hướng dẫn công tác Thanh tra năm học 2011-2012 của BGD: Căn cứ Chỉ thị số 3398/CT-BGDĐT ngày 12/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ... 05/09/11
13 Số: 469/HD-CĐN Hướng dẫn công tác thanh tra nhân dân: Hướng dẫn về việc tổ chức và hoạt động của ban than h tra nhân dân tại các cơ quan , đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc ngành giáo dục và đào tạo. ... 22/10/09
14 Số: 5358/BGDĐT-GDTrH Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 bậc học trung học của Bộ GD&ĐT: Căn cứ Chỉ thị số 3398/CT-BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Bộ trư­ởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục... 12/08/11
15 Số:5516/BGDĐT- NGCBQLGD Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ NG&CBQLCSGD: Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nhiệm vụ xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục năm học 2011 -... 19/08/11
16 2822/ BGDĐT-GDMN Hướng dẫn quy trình, hồ sơ và nội dung kiểm tra công nhận PCGDMN TENT 24/03/14
17 Số: 99/2005/NĐ-CP Hướng đãn thi hành luật thanh tra về thanh tra nhân dân 28/07/05
18 Số: 5438/BGDĐT-GDTH Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với giáo dục tiểu học: Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 đối với cấp Tiểu học như sau: 22/08/11
19 Số: 4987/BGDĐT-CNTT Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2012 - 2013 của Bộ GD&ĐT: Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc triển khai nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) cho năm học 2012- 2013 như sau: 02/08/12
20 Số: 5454/BGDĐT-GDMN Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với Giáo dục Mầm non: Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở giáo dục và đào tạo về phương hướng nhiệm vụ năm học 2011-2012 đối với cấp học mầm non như sau: 22/08/11
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 59 mục.
Số mục mỗi trang
Trang trong 3
Văn bản của Sở GD&ĐT Thái Bình
STT Số hiệu Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 Số: 493/ SGDĐT- ĐANN Công văn chuẩn bị khảo sát chất lượng giáo viên Tiếng Anh: Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; Các trường Tiểu học; Các trường THCS triển khai một số... 15/09/11
2 426 Công văn cử cán bộ đi Tập huấn Phòng chống dịch cúm A/H5N1 và một số bệnh truyền nhiễm 20/07/12
3 Số: 636/SGDĐT-KT&QLCLGD Công văn HD kiểm tra chất lượng: Sở GD&ĐT Thái Bình hướng dẫn kiểm tra chất lượng học kỳ I năm học 2011-2012 25/11/11
4 51 Công văn hướng dẫn thi Tiếng Anh qua Internet vòng 20 năm học 2011-2012của Sở GD-ĐT Thái Bình 06/02/12
5 573/SGDĐT-GDTrH Công văn kiểm tra trường chuẩn Quốc gia 05/10/10
6 Số: 09 /PGDĐT Công văn số: 09 /PGDĐT ngày 10 tháng 1 của Phòng GD&ĐT huyện Thái Thụy về việc nghỉ Tết Nguyên đán và các công việc cần triển khai 13/01/14
7 Công văn số: 38/ SGDĐT V/v Nghỉ tết Nguyên đán và các công việc cần triển khai 04/02/13
8 479/LN-SGD&ĐT-CĐN Công văn triển khai cuộc vận động hỗ trợ giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn 16/08/12
9 CV 257_Huong dan TS lop 6_10_2011_2012
10 CV 257_SGD&ĐT HD tuyen sinh vao lop 6, lop 10 nam hoc 2011-2012
11 CV xây dựng kế hoạch năm học 2011 và 5 năm 2011 - 2015 10/10/11
12 Định hướng Kiến thức Kiểm tra năng lực Giáo viên THCS trong kỳ thi giáo viên gỏi cấp Tỉnh năm học 2011-2012: Để giúp các thầy cô giáo chủ động chuẩn bị tốt cho buổi kiểm tra năng lực trong Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo gợi... 20/10/11
13 HD thi giai toan qua Internet 2010-2011
14 441/SGDĐT-KHTC Hướng dẫn công tác tài chính và chuẩn bị CSVC - STB cho năm học 2012-2013 16/08/12
15 Số:466/SGDĐT-CNTT Hướng dẫn nhiệm vụ CNTT năm học 2011 - 2012 của SGD Thái Bình: Căn cứ vào hướng dẫn số 4960/BGDĐT-CNTT ngày 27/07/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về nhiệm vụ CNTT năm học 2011 - 2012. Sở Giáo dục và Đào... 06/09/11
16 Số: 472/SGDĐT-KT&KĐCLGD Hướng dẫn nhiệm vụ công tác KT&KĐCL giáo dục năm học 2011-2012 của Sở GD&ĐT Thái Bình: Căn cứ công văn 5648/BGD&ĐT-KT&KĐCLGD ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Bộ GD&ĐT. Sở GD&ĐT Thái Bình hướng dẫn công tác KT&KĐCL giáo dục năm học 2011-2012... 08/09/11
17 Hướng dẫn ôn thi vào lớp 10 THPT năm học 2013-2014 của Sở GD-ĐT Thái Bình 29/03/13
18 Hướng dẫn quản lý và sử dụng học phí từ 2010-2011 đến 2014-2015 10/10/11
19 Số: 527/SGDĐT-GDTrH Hướng dẫn thi Giáo Viên Giỏi cấp THCS năm học 2011-2012 của sở GD&ĐT Thái Bình: Sở GDĐT hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc THCS với những nội dung cụ thể như sau: 04/10/11
20 Huong dan thi soan giao an dien tu gioi cap THCS
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 26 mục.
Số mục mỗi trang
Trang trong 2
Văn bản của Phòng GD&ĐT
STT Số hiệu Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 Số: 277/CNTT-PGD Báo cáo EMIS đầu năm học 2013-2014 16/09/13
2 342/GDĐT-CNTT Báo cáo số liệu thống kê phần mềm Hệ thống quản lý CBGV PMIS 25/10/13
3 Công điện khẩn số: 03/CĐ-CLB của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão huyện Thái Thuỵ 23/06/13
4 358/CV - PGDĐT Công văn chỉ đạo Tổ chức tuyên truyền tăng cường công tác bảo đảm ATGT 07/11/13
5 185/2013/GD-ĐT Công văn chỉ đạo về việc phòng chống cơn bão số 2 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy 22/06/13
6 222/CV-PGD Công văn chỉ đạo về việc phòng chống cơn bão số 5 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy 01/08/13
7 224/CV-PGD Công văn chỉ đạo về việc phòng chống cơn bão số 6 của Phòng GD-ĐT Thái Thụy 07/08/13
8 221/CV-PGD Công văn chỉ đạo về việc tăng cường công tác PCCC, bảo đảm an toàn hồ sơ, tài liệu của Phòng GD-ĐT Thái Thụy 01/08/13
9 Số 54/GDĐT Công văn chỉ đạo về việc Tuyên truyền kỉ niệm 50 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình: Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; kế hoạch số 17-KH/TU ngày 29/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về... 09/03/12
10 Số 24/GD-ĐT Công văn đánh giá công tác tham gia luyện tập và biểu diễn văn nghệ của Hội nghị gặp mặt con em Thái Thụy về thăm quê hương tết Nhâm Thìn 06/02/12
11 Số: 49/GD-CNTT Công văn điều động CBGV tham gia tập huấn E-Learning năm học 2011-2012 05/03/12
12 Số 57/GD^ĐT Công văn đôn đốc thực hiện công văn số 98/UBND-VX về việc đẩy mạnh công tác DS-KHHGĐ năm 2012 12/03/12
13 46/PCMN Công văn hướng dẫn bộ hồ sơ phổ cập Mẫu giáo cho trẻ 5 tuổi 05/03/12
14 Số 58/GDĐT Công văn hướng dẫn thực hiện chỉ thị 04/CT-UBND ngày 28/12/2012 của UBND Tỉnh Thái Bình: Thực hiện chỉ thị 04/CT-UBND ngày 28/12/2012 của UBND Tỉnh Thái Bình về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chông dịch bệnh nguy hiệm ở động... 13/03/12
15 253 Công văn hướng dẫn thực hiện Nghị định 36 CP của chính phủ: Hướng dẫn thực hiện nghị định 36/2009/ NĐ-CP và các mẫu cam kết thực hiện theo nội dung công văn 03/01/12
16 Công văn số 147/2013/TTr/GD-ĐT V/v tổ chức nuôi dạy trong hè đối với các trường Mầm non và tổ chức các lớp ôn thi vào lớp 10 của các trường THCS 27/05/13
17 Công văn số 194/CV-PGD về việc hướng dẫn một số hoạt động nhận kỷ niệm 66 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 04/07/13
18 Công văn số 235/GDĐT V/v Quản lý học sinh 26/02/13
19 271 /GDĐT-CNTT Công văn số 271/GDĐT-CNTT về việc thống kê đầu năm học 2013-2014 12/09/13
20 30 /GDĐT Công văn số 30/GDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2014 của Phòng GD&ĐT huyện Thái Thụy về việc củng cố nề nếp, nâng cao chất lượng giáo dục 12/02/14
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 114 mục.
Số mục mỗi trang
Trang trong 6
Văn bản của các đơn vị khác
STT Số hiệu Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 467/CV-CAH Công văn số 467/CV-CAH về việc vi phạm đối với xe đạp điện 04/10/13
2 956/UBND-VX Công văn tăng cường phòng chống dịch bệnh mùa Đông - Xuân 18/11/14
3 Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 105 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (02/02/1908 - 02/02/2013) 21/01/13
4 Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 105 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (02/02/1908 - 02/02/2013) 21/01/13
5 Số: 94/KH/GD-CĐ Kế hoạch Kỉ niệm 45 năm Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục (15/10/1968 - 15/10/2013) 15/09/13
6 Số:299 /KH-GD Kế hoạch thực hiện cuộc vận động và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực" năm học 2013-2014 30/09/13
7 01/KH-BCĐ HMTN Kế hoạch tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2012 của UBND Huyện 29/03/12
8 57/KH-UBND Kế hoạch tổ chức ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11 năm 2014 trên địa bàn huyện Thái Thụy 07/11/14
9 Ket luan BTV HU
10 1446-QĐ/TU Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Tỉnh ủy Thái Bình 30/08/13
11 Quyết định số 1425/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch năm học 2013-2014 16/07/13
12 2814/QĐ-UBND Quyết định số 2814/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh Thái Bình về việc quy định các khoản thu, mức thu và quản lý, sử dụng trong các cơ sở giáo dục công lập 25/12/13
13 721-QĐ/HU QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Tiêu chuẩn chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường THCS, Tiểu học, Mầm non huyện 29/08/14
14 08/QĐ-BVĐ Quyết định về việc thành lập Ban vận động xây dựng quỹ Vì người nghèo Huyện Thái Thụy năm 2012 22/10/12
15 22/PGDĐT Sao lục công văn số 1104-CV/BTCTU về việc hát Quốc ca trong lễ chào cờ, các lễ kỉ niệm 21/01/14
16 107/TB-UBND Thông báo kế hoạch xét tuyển giáo viên THCS huyện Thái Thụy năm 2014 03/09/14
17 270/TB-HU Thông báo tuyển cán bộ diện Ban thường vụ Huyện ủy quản lý 29/08/14
18 Thông báo v/v Tổ chức lớp bổ sung kiến thứccho thí sinh dự thi cao học 22/01/18
19 03/TB-HĐXT Thông báo về việc thay đổi thời gian kiển tra sát hạch NLCM tuyển GV THCS huyện Thái Thụy năm 2014 22/10/14
20 131A-TB/HU Thông báo Ý kiến của Ban thường vụ Huyện ủy về nhiệm vụ năm học và công tác giáo dục năm học 2011-2012: Ngày 25/8/201, ban Thường vụ Huyện ủy họp, nghe Phòng Giáo dục huyện báo cáo kết quả tổng kết năm học 2010-201; kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học... 15/09/11
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 22 mục.
Số mục mỗi trang
Trang trong 2