Văn bản Văn bản

STT Số hiệu Tên tài liệu / Trích yếu Ngày ban hành Tải về
1 55/2008/CT- BGDĐT Chỉ thị số 55/2008/CT- BGDĐT ngày 30/9/2008 về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng CNTT 10/08/12
2 Số: 68/2011/TT BGD-BNV-BTC-BLĐ Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54_2011_NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP... 30/12/11
3 67/2006/QH11 Luật CNTT 10/08/12
4 158/2007/NĐ-CP Nghị định Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức 05/08/14
5 Số: 54/2011/NĐ-CP Nghị định ề chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo: Nghị định này quy định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học... 04/07/11
6 Số: 31/2011/NĐ-CP Nghj định: Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn... 11/05/11
7 698/QĐ-TTg Phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực CNTT đến 2015 và định hướng đến năm 2020. 10/08/12
8 102/2009/NĐ-CP Quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. 10/08/12
9 Số: 42/2011/QĐ-TTg Quyết định bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục 05/08/11
10 1605/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT. 10/08/12
11 Số: 45/2011/QĐ-TTg Quyết định về quy định hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với giáo viên Mầm non 18/08/11
12 Số: 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ 5 tuổi ở các CSGD MN theo QĐ tại QĐ số 239/QĐ-TTg: Thông tư liên tịch BGD&ĐT-BTC hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em năm tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định tại Quyết... 15/07/11
13 Số: 97/2010/TT-BTC Thông tư quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập: Bộ Tài chính ban hành thông tư quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp... 06/07/10
14 Số 47/2011/TTLT-BGD&ĐT-BNV TTLT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, CCTC của Sở GD&ĐT; của Phòng GD&ĐT: Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở GD&ĐT; của Phòng GD&ĐT 19/10/11
15 Tuyên truyền pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; nghị định số 36/CP 26/11/12
Hiển thị 15 mục.