Bản in

Kế hoạch tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Ngành Giáo dục huyện Thái Thụy

Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tới toàn thể CBGV, nhân viên và học sinh toàn huyện.


UBND HUYỆN THÁI THỤY
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
Số: 95 /KH-PGDĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
Thái Thụy, ngày 21 tháng 3 năm 2016
 
KẾ HOẠCH
Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV
và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021
Ngành Giáo dục huyện Thái Thụy
 
          Thực hiện Chỉ thị số 04 – CT/TU ngày 08/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Thực hiện Hướng dẫn số 05 - HD/BTGTU ngày 01/02/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình về hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Thái Thụy về công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Phòng GD&ĐT Thái Thụy xây dựng kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử như sau:
          I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
          1. Tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, động viên CBGV, NV nêu cao tinh thần làm chủ, thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong nhiệm vụ xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân; góp phần làm cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp thực sự là ngày hội của toàn dân.
          2. Tuyên truyền để CBGV, NV thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, trên cơ sở đó nêu cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ công dân, tự giác, tích cực tham gia bầu cử, chọn lựa những đại biểu xứng đáng bầu là đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
          3. Trong công tác tuyên truyền cuộc bầu cử cần phát hiện và kiên quyết đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc, những âm mưu và hành động phá hoại cuộc bầu cử của các thế lực thù địch. 
          4. Làm cho CBGV, NV hiểu rõ vai trò, vị trí, nhiệm vụ của công dân, trên cơ sở đó tích cực tham gia các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; các hội nghị lấy ý kiến của cử tri; kịp thời phản ánh những ý kiến, nguyện vọng của CBGV, NV về Ủy ban bầu cử ở địa phương, góp phần tăng cường hiệu quả giám sát của Mặt trận và các đoàn thể, nâng cao chất lượng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
          II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
          1. Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử: các Nghị quyết, chỉ thị, thông tri hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; các văn bản của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban bầu cử tỉnh, huyện và của Ủy ban MTTQ huyện Thái Thụy phục vụ cuộc bầu cử.
          2. Tuyên truyền về pháp luật bầu cử: Giới thiệu nội dung Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật MTTQ Việt Nam; đặc biệt cần tập trung tuyên truyền về các nguyên tắc, quy trình bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, về quyền ứng cử của công dân và trách nhiệm của cử tri trong quá trình tham gia bầu cử.
3. Tuyên truyền về vai trò và nhiệm vụ của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tham gia bầu cử thông qua các bước hiệp thương lựa chọn người được giới thiệu ứng cử; tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác hoặc nơi làm việc về người ứng cử; công tác tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia bầu cử, công tác giám sát việc thực hiện pháp luật về bầu cử quá trình thực hiện cuộc bầu cử bảo đảm thực sự dân chủ, đúng luật.  
          4. Nắm bắt diễn biến tư tưởng trong CBGV, NV để kịp thời làm công tác định hướng tư tưởng. Tuyên truyền vận động CBGV, NV nêu cao ý thức trách nhiệm tham gia sinh hoạt ở thôn, xóm, khu dân cư, tổ dân phố để trao đổi về công tác bầu cử, tham gia các ý kiến tếp xúc giữa những người ứng cử với cử tri.
          5. Tuyên truyền vận động CBGV, NV đi bỏ phiếu, bầu cử đúng luật, tạo không khí bầu cử là ngày hội của toàn dân; tuyên truyền kết quả phong trào thi đua lập thành tích chào mừng bầu cử, biểu dương kịp thời những đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử. Tiếp tục thực hiện tốt công tác Giáo dục pháp luật trong các nhà trường, lồng ghép nội dung Giáo dục pháp luật, nội dung tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trong dạy học môn Giáo dục công dân (với học sinh Trung học cơ sở) và môn Tự nhiên, xã hội (với học sinh Tiểu học).
          6. Tuyên truyền công tác chuẩn bị bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; phối hợp với các ngành chức năng giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân, ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, những âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối, chia rẽ nội bộ ta của các thế lực thù địch.
          III. TÀI LIỆU VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
          1. Tài liệu tuyên truyền
          - Hiến pháp năm 2013; Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014; Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật MTTQ Việt Nam năm 2015; Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015.
          - Chỉ thị số 51 – CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.
          - Chỉ thị số 04 – CT/TU ngày 08/01/2016 của Tỉnh ủy Thái Bình về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Hướng dẫn số 05 - HD/BTGTU ngày 01/02/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình về hướng dẫn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
          - Các tài liệu tuyên truyền do Trung ương và tỉnh ban hành.
          2. Hình thức tuyên truyền
          - Nhà trường kết hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức phổ biến các nội dung nêu trên cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên. Lựa chọn nội dung phù hợp để tuyên truyền cho học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở.
          - Nhà trường kết hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức tọa đàm trao đổi về công tác bầu cử với các nội dung phong phú, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương và nhà trường.
          - Bám sát tiến độ công việc của cuộc bầu cử để có kế hoạch tổ chức tuyên truyền cụ thể các nội dung. Phản ánh kịp thời cho CBGV, NV rõ về kết quả các bước hiệp thương lựa chọn người ra ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Kịp thời nắm bắt dư luận xã hội về bầu cử trong CBGV, NV.
          - Tổ chức trang trí khẩu hiệu, băng, cờ Tổ quốc ở các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong thời gian bầu cử.
          IV. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN
          Công tác tuyên truyền được tổ chức tiến hành theo 3 đợt:
          - Đợt 1: Từ nay đến 15/4/2016: Tập trung tuyên truyền về Hiến pháp, các Luật liên quan đến bầu cử (Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014; Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật MTTQ Việt Nam năm 2015; Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015), các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Đảng và Nhà nước, MTTQ Việt Nam; các Nghị quyết liên tịch; các văn bản của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử tỉnh và của Ủy ban MTTQ tỉnh…, đặc biệt là tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, các quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử, về quyền bầu cử của công dân, về các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử của MTTQ Việt Nam các cấp.
          - Đợt 2: Từ 16/4 đến 22/5/2016: Tiếp tục tuyên truyền về những nội dung trên, đồng thời tập trung tuyên truyền về công tác tổ chức tiếp xúc giữa những người ứng cử với cử tri; tuyên truyền về công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử (22/5/2016), tạo không khí vui tươi, phấn khởi của CBGV,NV trong ngày bầu cử.
          - Đợt 3: Từ 23/5 – 22/6/2016: tập trung tuyên truyền kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
          V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          1. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Triển khai kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tới CBGV và học sinh toàn huyện.
          2. Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở kết hợp với Công đoàn cơ sở: Chủ động xin ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội ở địa phương tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong CBGV, NV, học sinh trên địa bàn về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; xây dựng kế hoạch thực hiện tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; khuyến khích các đơn vị tổ chức (hoặc phối hợp tổ chức) hội nghị tọa đàm về công tác bầu cử; gửi báo cáo công tác tuyên truyền bầu cử của đơn vị về Phòng GD&ĐT khi kết thúc bầu cử để tổng hợp báo cáo UBND huyện và Sở GDĐT Thái Bình.
          VI. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
          1. Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021!
          2. Ngày 22-5-2016, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021!
          3. Cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021!
          4. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân !
         5. Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là ngày hội của toàn dân !
         6. Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021!
         7 . Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân !
          8. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021!
          9. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
         10. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
         11. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
 
 
    Nơi nhận:
          - Sở GD&ĐT Thái Bình (Để báo cáo);
          - Huyện ủy, UBND huyện  (Để báo cáo);
          - Các trường MN, TH, THCS (để thực hiện )
          - Lưu Phòng GD&ĐT.
TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
(Đã kí)
 
 
Đỗ Trường Sơn
 

 Tài liệu tuyên truyền bầu cử (Click để xem chi tiết)Các thông tin khác:

Tin mới nhất Tin mới nhất