Thủ tục Tuyển sinh lớp 6 trường Trung học cơ sở (trường chuyên).

Thủ tục Tuyển sinh lớp 6 trường Trung học cơ sở (trường chuyên).

 

Biểu mẫu xin dự tuyển lớp 6 trường chuyên 

Biểu mẫu xin dự tuyển lớp 6 trường chuyên