Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp Trung học cơ sở.

Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp Trung học cơ sở.

 

Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp Trung học cơ sở. 

Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp Trung học cơ sở.