Thủ tục tiếp nhận học sinh về học tại địa phương 

Thủ tục tiếp nhận học sinh về học tại địa phương

 

Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp Trung học cơ sở.  

Tiếp nhận học sinh người nước ngoài cấp Trung học cơ sở.

Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp Trung học cơ sở.  

Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp Trung học cơ sở.