17/02/14, 15:06
Bản in

Đề nghị sáp nhập, chia tách trường Trung học cơ sở

Đề nghị sáp nhập, chia tách trường Trung học cơ sở


1.          MỤC ĐÍCH
Quy định trình tự và cách thức thực hiện Thủ tục Đề nghị sáp nhập, chia tách trường Trung học cơ sở
 
2.          PHẠM VI
- Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân xin Đề nghị sáp nhập, chia tách trường Trung học cơ sở
- Cán bộ công chức thuộc UBND huyện Thái Thụy.
 
3.          TÀI LIỆU VIỆN DẪN
-         Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
-         Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.8
 
4.          ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT
-         VP:                Văn phòng
-         UBND:         Ủy ban nhân dân
-         TTHC:          Thủ tục hành chính
-         GCN:            Giấy chứng nhận
 
5.          NỘI DUNG QUY TRÌNH
5.1
Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
 
Không
5.2
Thành phần hồ sơ
Bản chính
Bản sao
 
- Đề án sáp nhập, chia tách trường THCS
- Phương án sắp xếp cán bộ, giáo viên, học sinh, cơ sở vật chất, tài sản.v.v
- Văn bản đề nghị của UBND cấp xã nơi đặt trụ sở
- Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm hiệu trưởng
x
 
 
5.3
Số lượng hồ sơ
 
03 bộ
5.4
Thời gian xử lý
 
25 ngày làm việc
5.5
Nơi tiếp nhận và trả kết quả
 
Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Thái Thụy
5.6
Lệ phí
 
Không
5.7
Quy trình xử lý công việc
TT
Trình tự
Trách nhiệm
Thời gian
Biểu mẫu/Kết quả
B1
UBND cấp xã nơi có trụ sở nhà trưởng làm văn bản đề nghị sáp nhập, chia tách trường THCS
UBND xã
Giờ hành chính
 
B2
Phòng Giáo dục và đào tạo xây dựng Đề án sáp nhập, chia tách trường THCS
Phòng Giáo dục đào tạo
Giờ hành chính
BM 01.QT01/TTHC – Giấy biên nhận
B3
Gửi Đề án về phòng Nội vụ
Cán bộ Phòng Giáo dục đào tạo
xx ngày
 
B4
Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện trình UBND tỉnh Đề nghị sáp nhập, chia tách trường THCS
Lãnh đạo UBND huyện
 
 
B5
Lãnh đạo UBND huyện xem xét. Nếu đồng ý ký Giấy, nếu không đồng ý trả phòng chuyên môn xem xét lại.
Lãnh đạo UBND huyện
 
 
B6
UBND huyện ra Quyết định giải thể hoạt động của trường Trung học cơ sở
Lãnh đạo UBND huyện
Giờ hành chính
BM 03.QT01/TTHC - Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC
5.8
Cơ sở pháp lý
 
- Quyết định Số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Quyết định 689/2001/QĐ-UB ngày 16/10/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.
 
6.          BIỂU MẪU
(Download tại mục Biểu mẫu)
7.          HỒ SƠ  LƯU
            Hồ sơ Thủ tục được lưu gồm các thành phần sau:
 
TT
Hồ sơ lưu
1.       
Hồ sơ theo quy định mục 5.2
2.       
Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc
3.       
Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC
Hồ sơ được lưu tại đơn vị xử lý chính, trực tiếp, thời gian lưu 2 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống đơn vị lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.