Đề nghị cho phép trường Trung học cơ sở hoạt động trở lại 

Đề nghị cho phép trường Trung học cơ sở hoạt động trở lại

 

Đề nghị cho phép trường Tiểu học hoạt động trở lại  

Đề nghị cho phép trường Tiểu học hoạt động trở lại