Bản in

Đề nghị cho phép trường Tiểu học hoạt động trở lại

Đề nghị cho phép trường Tiểu học hoạt động trở lại


 1.          MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự và cách thức thực hiện Thủ tục Đề nghị cho phép trường Tiểu học hoạt động trở lại
 
2.          PHẠM VI
- Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân xin Đề nghị cho phép trường Tiểu học hoạt động trở lại
- Cán bộ công chức thuộc UBND huyện Thái Thụy.
 
3.          TÀI LIỆU VIỆN DẪN
-         Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
-         Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.8
 
4.          ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT
-         VP:                Văn phòng
-         UBND:         Ủy ban nhân dân
-         TTHC:          Thủ tục hành chính
-         GCN:            Giấy chứng nhận
 
5.          NỘI DUNG QUY TRÌNH
5.1
Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
 
Không
5.2
Thành phần hồ sơ
Bản chính
Bản sao
 
- Biên bản xác nhận của các cơ quan chức năng về việc các nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ hoạt động của trường được khắc phục
- Văn bản đề nghị cho phép trường hoạt động trở lại của phòng Giáo dục và đào tạo
x
 
 
5.3
Số lượng hồ sơ
 
03 bộ
5.4
Thời gian xử lý
 
25 ngày làm việc
5.5
Nơi tiếp nhận và trả kết quả
 
Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Thái Thụy
5.6
Lệ phí
 
Không
5.7
Quy trình xử lý công việc
TT
Trình tự
Trách nhiệm
Thời gian
Biểu mẫu/Kết quả
B1
Sau thời gian đình chỉ,  phòng Giáo dục và Đào tạo cùng với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, xác nhận việc nhà trường đã thực hiện khắc phục các nguyên nhân bị đình chỉ.
UBND xã
Giờ hành chính
 
B2
Sau khi có kết quả kiểm tra (Biên bản làm việc) phòng giáo dục gửi kết quả kiểm tra về Phòng Nội vụ
Phòng Giáo dục đào tạo
Giờ hành chính
BM 01.QT01/TTHC – Giấy biên nhận
B3
Phòng Nội vụ tham mưu và báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét, trình UBND tỉnh quyết định cho phép trường tiểu học hoạt động trở lại
Lãnh đạo UBND huyện
 
 
B4
Lãnh đạo UBND huyện xem xét. Nếu đồng ý ký Quyết định, nếu không đồng ý trả phòng chuyên môn xem xét lại.
Lãnh đạo UBND huyện
 
 
B5
Nhận kết quả tại UBND huyện
Tổ chức, cá nhân
Giờ hành chính
BM 03.QT01/TTHC - Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC
5.8
Cơ sở pháp lý
 
- Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Quyết định 689/2001/QĐ-UB ngày 16/10/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.
 
6.          BIỂU MẪU
(Download tại mục biểu mẫu)
7.          HỒ SƠ  LƯU
            Hồ sơ Thủ tục được lưu gồm các thành phần sau:
 
TT
Hồ sơ lưu
1.       
Hồ sơ theo quy định mục 5.2
2.       
Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc
3.       
Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC
Hồ sơ được lưu tại đơn vị xử lý chính, trực tiếp, thời gian lưu 2 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống đơn vị lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.