Đề nghị giải thể hoạt động của trường Trung học cơ sở 

Đề nghị giải thể hoạt động của trường Trung học cơ sở

 

Đề nghị cho phép trường Tiểu học hoạt động trở lại  

Đề nghị cho phép trường Tiểu học hoạt động trở lại

Giải thể hoạt động trường Mầm non  

Giải thể hoạt động trường Mầm non