Đình chỉ hoạt động trường Mầm non.

Đình chỉ hoạt động trường Mầm non.

 

Đề nghị đình chỉ hoạt động của trường Tiểu học 

Đề nghị đình chỉ hoạt động của trường Tiểu học

 

Đề nghị giải thể hoạt động của trường Trung học cơ sở 

Đề nghị giải thể hoạt động của trường Trung học cơ sở