17/02/14, 15:23
Bản in

Đề nghị đình chỉ hoạt động của trường Tiểu học

Đề nghị đình chỉ hoạt động của trường Tiểu học


1.          MỤC ĐÍCH
Quy định trình tự và cách thức thực hiện Thủ tục Đề nghị đình chỉ hoạt động của trường Tiểu học
 
2.          PHẠM VI
- Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân xin Đề nghị đình chỉ hoạt động của trường Tiểu học
- Cán bộ công chức thuộc UBND huyện Thái Thụy.
 
3.          TÀI LIỆU VIỆN DẪN
-         Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
-         Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.8
 
4.          ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT
-         VP:                Văn phòng
-         UBND:         Ủy ban nhân dân
-         TTHC:          Thủ tục hành chính
-         GCN:            Giấy chứng nhận
 
5.          NỘI DUNG QUY TRÌNH
5.1
Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
 
Không
5.2
Thành phần hồ sơ
Bản chính
Bản sao
 
- Biên bản về việc vi phạm của nhà trường (các vi phạm quy định tại khoản 1, điều 13 Điều lệ trường trung học);
- Biên bản xác nhận lý do đình chỉ của phòng Giáo dục và Đào tạo
x
 
 
5.3
Số lượng hồ sơ
 
03 bộ
5.4
Thời gian xử lý
 
25 ngày làm việc
5.5
Nơi tiếp nhận và trả kết quả
 
Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Thái Thụy
5.6
Lệ phí
 
Không
5.7
Quy trình xử lý công việc
TT
Trình tự
Trách nhiệm
Thời gian
Biểu mẫu/Kết quả
B1
Uỷ ban nhân dân cấp xã lập biên bản gửi phòng Giáo dục và Đào tạo về việc trường Tiểu học vi phạm pháp luật
UBND xã
Giờ hành chính
 
B2
Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với phòng Nội vụ tổ chức kiểm tra, xác nhận lý do đình chỉ hoạt động đối với trường Tiểu học
Phòng Giáo dục đào tạo
Giờ hành chính
BM 01.QT01/TTHC – Giấy biên nhận
B3
Thẩm định hồ sơ theo quy định của pháp luật.
+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì chuyển hồ sơ lên lãnh đạo Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét
+ Hồ sơ không hợp lệ báo lại, có công văn trả lời (nếu cần).
Cán bộ Phòng Giáo dục đào tạo
xx ngày
 
B4
Phòng Nội vụ tham mưu UBND cấp huyện trình UBND tỉnh đình chỉ hoạt động của trường Tiểu học
Lãnh đạo UBND huyện
 
 
B5
Lãnh đạo UBND huyện xem xét. Nếu đồng ý ký Giấy, nếu không đồng ý trả phòng chuyên môn xem xét lại.
Lãnh đạo UBND huyện
 
 
B6
UBND huyện ra Quyết định đình chỉ hoạt động của trường Tiểu học
Lãnh đạo UBND huyện
Giờ hành chính
BM 03.QT01/TTHC - Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC
5.8
Cơ sở pháp lý
 
- Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Quyết định 689/2001/QĐ-UB ngày 16/10/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.
 
6.          BIỂU MẪU
(Download tại mục Biểu mẫu)
7.          HỒ SƠ  LƯU
            Hồ sơ Thủ tục được lưu gồm các thành phần sau:
 
TT
Hồ sơ lưu
1.       
Hồ sơ theo quy định mục 5.2
2.       
Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc
3.       
Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC
Hồ sơ được lưu tại đơn vị xử lý chính, trực tiếp, thời gian lưu 2 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống đơn vị lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.