Đình chỉ hoạt động trường Mầm non. 

Đình chỉ hoạt động trường Mầm non.