Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
DANH SÁCH CB GV TRƯỜNG TIỂU HỌC THỤY HƯNG

Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC THỤY HƯNG


                       Liªn ®éi tr­Ưêng TiÓu häc Thôy H­Ưng

              Hư­ëng øng chư­¬ng tr×nh truyÒn th«ng“V× mét ViÖt nam kh«ng  dÞch bÖnh” n¨m 2013.

          S¸ng 1/10/2013 Tr­ưêng TiÓu häc Thôy Hư­ng kÕt hîp víi quü Unleve ViÖt Nam vµ nh·n hµng Lifebuoy ®· tæ chøc líp truyÒn th«ng: v× mét ViÖt Nam kh«ng dÞch bªnh cho tËp thÓ c¸n bé gi¸o viªn trong nhµ trường vµ 290 häc sinh tham dù líp häc, giê häc víi chñ ®Ò “ b¶o vÖ gia ®×nh víi bé tam s¹ch khuÈn”.

               Giê häc  tuyªn truyÒn cho c¸n bé gi¸o viªn vµ c¸c em häc sinh vÒ vÖ sinh c¸ nh©n, nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ c¸ch phßng chèng dÞch bÖnh nguy hiÓm do vi khuÈn g©y ra, tÇm quan träng cña viÖc röa tay b»ng xµ phßng trong viÖc phßng tr¸nh dÞch bÖnh, gi¸o dôc cho c¸c em biÕt c¸ch vÖ sinh c¸ nh©n vµ c¸ch tù b¶o vÖ søc kháe b¶n th©n m×nh.

           Giê häc ®­îc ®«ng ®¶o c¸c em h­ưëng øng. Víi sù nhËn thøc cña c¸c em vÒ c¸c kü n¨ng röa tay b»ng xµ phßng, c¸ch ®¸nh r¨ng miÖng hµng ngµy. C¸c em ®· nhËn ®­ưîc nhiÒu phÇn quµ cña ch­ư¬ng tr×nh.

 
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường Tiểu học Thụy Hưng

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác