Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
DANH SÁCH CB GV TRƯỜNG TIỂU HỌC THỤY HƯNG

Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn javax.portlet.title.59
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2013 - 2014


                                                    LỄ KHAI GIẢNG

                TRƯỜNG TIỂU HỌC THỤY HƯNG NĂM HỌC 2013-2014

 

 

 

         Năm học 2013-2014, cán bộ công nhân viên chức trường tiểu học Thụy Hưng quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết một lòng thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. 

       C«ng t¸c d¹y vµ häc, bồi dưỡng nhan tài lu«n lu«n ®­îc th©y vµ trß trường TiÓu häc Thuþ H­ưng quan t©m. Nh©n ngµy khai gi¶ng nh»m ®éng viªn, khÝch lÖ c¸c em häc giái nhµ tr­ưêng ®·:    

       

                      Trao phần thưởng học sinh giỏi năm học 2012-2013

 

     C«ng t¸c tõ thiÖn nh©n ®¹o lu«n ®­ưîc sù quan t©m cña chi bé, cña ban gi¸m hiÖu vµ c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ cïng c¸c bËc phô huynh HS tr­ưêng TiÓu häc Thuþ H­ưng nh»m ®éng viªn, khÝch lÖ c¸c em ch¨m ngoan häc giái, hoµn thiÖn nh©n c¸ch, sèng cã t×nh cã nghÜa, biÕt th­ư¬ng ng­êi như­ thÓ th­ư¬ng th©n. C«ng t¸c tõ thiÖn nh©n ®¹o cña thÇy trß tr­êng TiÓu häc Thuþ H­ưng trong nh÷ng n¨m qua ®·  lµm rÊt tèt. §Æc biÖt trong nh÷ng n¨m qua thÇy trß cã nhiÒu ho¹t ®éng  nh©n ®¹o  - TÆng b¶o ViÖt, tÆng ®Ìn chèng cËn cho HS nghÌo,  ñng hé quü t×nh th­ư¬ng, quü m¸i Êm c«ng ®oµn,  mua t¨m, chæi ®ãt gióp héi ng­êi mï, tÆng quµ cho HS nghÌo vµ gia ®×nh chÝnh s¸ch ¨n tÕt, ñng hé gi¸o dôc miÒn nói, vïng s©u vïng xa, ñng hé nh©n d©n NhËt B¶n bÞ ®éng ®Êt sãng thÇn vµ nhiÒu ho¹t ®éng kh¸c tæng sè tiÒn trªn 30 triÖu ®ång. §ã lµ nh÷ng tÊm lßng vµng cña thÇy trß  trư­êng TiÓu häc Thuþ Hư­ng ®· gióp ®ì ®ång bµo trong n­íc còng như­ n­ưíc ngoµi kh¾c phôc khã kh¨n, æn ®Þnh cuéc sèng.

  Năm học 2013-2014, với tình thương và trách nhiệm 20 thầy cô giáo trong trường  đã giúp đỡ 22 em học sinh khuyết tật, có hoàn khó khăn với số tiền là 1 900 000 đồng.

                         

 

 Lễ trao tặng Bảo Việt cho học sinh nghèo, học sinh khuyết tật

 

                          Trường Tiểu học Thụy Hưng  năm học 2013-2014

 

              Thụy Hưng, ngày 9 tháng 9 năm 2013

                                                              Chủ tịch công đoàn trường

 

                                                                              Nguyễn Thị Mỵ
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường Tiểu học Thụy Hưng

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác