Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn javax.portlet.title.59
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG


 

      PHÒNG GD & ĐT THÁI THỤY

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỤY HẢI

 
 

 


Số 04/QCHĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                   Thụy Hải, ngày 23 tháng 9 năm 2017

 

 

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

NĂM HỌC 2017 – 2018

Căn cứ thông tư số 41/2010/TT- BGD &ĐT ban hành điều lệ Trường Tiểu học ngày 30 tháng 12 năm 2010.
          Căn cứ TTLT số 35/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV ngày 23/8/2006 về định mức biên chế ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.
          Căn cứ TT số 28/2009/TT-BGD&ĐT ngày 21/10/2009 ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông.
         Căn cứ QĐ số 14/2007/BGD&ĐT ban hành ngày 04/5/2007 quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học.
       Trường Tiểu học Thụy Hải ban hành quy chế hoạt động  của nhà trường trong năm học 2017 – 2018 như sau:


CHƯƠNG I: Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban giám hiệu
Điều 1. Nhiệm vụ Ban giám hiệu

         Ban giám hiệu trường Tiểu học Thụy Hải có chức năng lãnh đạo tư tưởng, chính trị, tiếp nhận và phân công nhiệm vụ công tác cho từng CBGV – NV nhà trường, thông qua sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong năm học.
        Ban giám hiệu nhà trường có nhiệm vụ tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng trường và nghị quyết của Hội nghị Cán bộ giáo viên – nhân viên đầu năm học và các văn bản hướng dẫn cấp trên.
         Nhiệm vụ của Ban giám hiệu nhà trường tập trung vào các mặt công tác sau:
1. Lãnh đạo thực hiện các Chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nhà nước và nhiệm vụ năm học do Bộ GD&ĐT ban hành,
Tổ chức tiếp tục thực hiện CT 05/CT/TW học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cuộc vận động do TƯ, Bộ và công đoàn ngành phát động, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất. Kịp thời phòng ngừa các hành vi có biểu hiện vi phạm đạo đức nhà giáo trong CBGV – NV của nhà trường.
2. Chỉ đạo các tổ chuyên môn triển khai thực hiện tốt nội dung chương trình dạy học theo quy định của Bộ GD&ĐT ban hành, công tác PCGDTH – Đ ĐT. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” và tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ đề năm học điểm nhấn do Sở GD&ĐT triển khai.
3. Chỉ đạo Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh thực hiện tốt các chương trình công tác Đội, hoạt động ngoài giờ lên lớp, tham gia tích cực các hoạt động chăm sóc và bảo vệ di tích lịch sử được phân công và các hoạt động xã hội trên địa bàn.
4. Tham mưu tích cực với lãnh đạo Phòng GD&ĐT, lãnh đạo địa phương, các ban ngành đoàn thể, Hội cha mẹ học sinh có các giải pháp tích cực hỗ trợ nhà trường trong việc quy hoạch, đầu tư các nguồn lực xây dựng CSVC.
5. Quan tâm công tác Đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên – nhân viên. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ giáo viên theo thẩm quyền quy định của luật thi đua khen thưởng.
6. Quản lý tài chính, tài sản nhà trường theo đúng các văn bản quy định của Bộ tài chính ban hành.
Điều 2. Quyền hạn của Ban giám hiệu nhà trường.
1. Lập kế hoạch năm học, phối hợp cùng BCH công đoàn tổ chức hội nghị CBGV – NV nhà trường. Ra Nghị quyết, thông báo về các nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu cần thực hiện đạt được trong năm. Xây dựng chi tiết kế hoạch công tác tuần, tháng, học kì và tổ chức chỉ đạo thực hiện một cách cụ thể.
2. Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra nội bộ trường học, hàng kì chỉ đạo các tổ chuyên môn bình xét, công nhận khen thưởng và kỷ luật các tổ chuyên môn, lớp CBGV và học sinh theo điều lệ quy định.
Đề nghị lên cấp trên khen thưởng đối với các CBGV – NV có thành tích xuất sắc trong năm học và xét chọn cử CBGV tham gia học nâng cao trình độ trên chuân theo kế hoạch.

    3. Chuẩn bị nội dung cho việc hội ý hàng tuần, triển khai kế hoạch hoạt động tháng. Làm các báo cáo sơ kết, tổng kết năm học và báo cáo thi đua trong năm nộp phòng GD&ĐT và Hội đồng giáo dục xã.
Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng nhà trường
1. Là người chịu trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành mọi hoạt động của nhà trường theo kế hoạch.
2. Trực tiếp phụ trách công tác tư tưởng chính trị, công tác nhân sự, công tác kiểm định, công tác tài chính, tài sản, phong trào xây dựng “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”, trường chuẩn Quốc gia, điểm nhấn hàng năm. Chủ tich Hội đồng thi đua, Hội đồng kỉ luật và một số trưởng ban trong nhà trường.
3. Xây dựng kế hoạch năm học, tháng, tuần, kế hoạch xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, kế hoạch thực hiện điểm nhấn và một số kế hoạch công tác khác.
4. Chủ trì hội nghị CBGV - NV, sơ kết, tổng kết, các cuộc họp của Ban giám hiệu, hội ý hàng tuần, họp hội đồng hàng tháng.
5. Ký các Quyết định phân công chuyên môn, Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ năm học, thành lập các hội đồng tư vấn, văn bản về chế độ tài chính, tài sản, báo cáo thống kê, báo cáo học kỳ, tổng kết năm học, công tác thi đua của nhà trường gữi phòng GD&ĐT, Hội đồng thi đua các cấp và UBND xã và các văn bản liên quan đến lĩnh vực phụ trách..
Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó hiệu trưởng nhà trường
1. Phụ trách chuyên môn, phụ trách công tác PCXMC, phụ trách công tác TV-TB, công tác kiểm tra nội bộ trường học, trang Website nhà trường. Chủ động xây dựng kế hoạch công tác được phân công phụ trách, thay mặt Hiệu trưởng giải quyết các công việc của nhà trường khi Hiệu trưởng đi công tác.
2. Cùng Hiệu trưởng phối hợp điều hành công việc của nhà trường, tham mưu giúp Hiệu trưởng kế hoạch phân công chuyên môn cho CBGV- NV. Xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn trong năm học, kế hoạch chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học. Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra hoạt động của các tổ chuyên môn, giáo viên, lớp. Cùng với Hiệu trưởng chuẩn bị nội dung các báo cáo sơ, tổng kết, các kỳ họp của Ban giám hiệu và hội đồng nhà trường.
3. Ký duyệt các văn bản, hồ sơ theo nhiệm vụ được phân công, kí xác nhận học bạ học sinh cuối năm học. Làm báo cáo thông tin chuyên môn hàng tháng. Chịu trách nhiệm các văn bản tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, khảo sát định kì trong năm học của nhà trường. Giúp hiệu trưởng chuẩn bị các văn bản về báo cáo thi đua trong từng kỳ.
4. Phó chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua, tập hợp chuẩn bị các báo cáo về công tác thi đua của các tổ, đề xuất khen thưởng CBGV và học sinh trong năm học.
5. Tham gia các Hội đồng tư vấn, giúp Hiệu trưởng chỉ đạo một số nhiệm vụ khác khi được phân công.
CHƯƠNG II: Nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ trưởng, tổ phó, giáo viên và các bộ phận phụ trách các công việc trong nhà trường.
Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của các tổ trưởng chuyên môn.
1. Chịu trách nhiệm phụ trách tổ chuyên môn được phân công, xây dựng kế hoạch hoạt động năm, tháng, tuần của tổ. Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học, các phong trào thi đua và các kế hoạch công tác khác của nhà trường, điều hành các buối sinh hoạt tổ theo quy định.
2. Tham mưu cho Ban giám hiệu về việc chỉ đạo các hoạt động chuyên môn và hoạt động ngoài giờ lên lớp, phối hợp chặt chẽ với các tổ chuyên môn khác trong trường và các bộ phận nhằm thực hiện nhiệm vụ chung của nhà trường.
3. Kí duyệt hồ sơ giáo viên trong tổ hàng tuần, tham gia kiểm tra toàn diện kiểm tra đột xuất giáo viên và các lớp trong tổ theo quyết định của BGH.
Theo dõi thời gian làm việc, nhận xét hiệu quả công việc được giao của CBGV – NV trong tổ vào kỳ sinh hoạt tổ chuyên môn.
4. Hướng dẫn CBGV, NV trong tổ đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp, xếp loại thi đua hàng tháng, cuối kỳ, cuối năm học của từng CBGV – NV và của tổ theo quy định kịp thời, chính xác. Thường xuyên đề xuất, báo cáo với ban giám hiệu nhà trường hoặc trong các cuộc họp hội đồng sư phạm về những kiến nghị của các thành viên trong tổ.
5. Tham gia các hội đồng tư vấn trong nhà trường, giúp hiệu trưởng chỉ đạo một số công việc khác khi được phân công.
Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của tổ phó chuyên môn.
1. Thực hiện các nhiệm vụ được tổ trưởng phân công và những quy định về hoạt động chuyên môn và các hoạt động ngoài giờ lên lớp tại điều 5 của quy chế này.
Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ trưởng Văn phòng
1. Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học, kế hoạch hoạt động các cuộc vận động, phong trào thi đua và các kế hoạch công tác khác của nhà trường.
Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm, tháng, tuần của tổ, điều hành các buối sinh hoạt của tổ theo quy định, quản lý các hoạt động hành chính của nhà trường.
Tham mưu cho Ban giám hiệu về công tác quản lý hành chính, phối hợp chặt chẽ hoạt động công tác với các tổ chuyên môn và các đoàn thể trong nhà trường.
2. Tham gia các hội đồng tư vấn, giúp hiệu trưởng phụ trách một số công việc khác khi được phân công.
Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng phụ trách Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
1. Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội nghị CBGV nhà trường và hướng dẫn thực hiện công tác của HĐĐ các cấp. Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng tuần, tháng, năm của Liên đội.
Tổ chức Đại hội liên đội, đại hội cháu ngoan Bác Hồ, chịu trách nhiệm tổ chức các buối sinh hoạt đầu tuần, sinh hoạt đội, sao, sinh hoạt tập thể.
2. Tham mưu cho Ban giám hiệu về việc tổ chức các hoạt động của Liên đội, phối hợp chặt chẽ với các tổ chuyên môn và các đoàn thể trong nhà trường. Làm các báo cáo về hoạt động Đội hàng tháng, kì và năm học.
3. Chỉ đạo hướng dẫn GVCN tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, kiểm tra đánh giá thi đua về phong trào hoạt động Đội và công tác Sao nhi đồng.
4. Tham gia các hội đồng tư vấn, phụ trách một số công việc khi được phân công.
Điều 9: Nhiệm vụ, quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm lớp.
1. Giáo viên chủ nhiệm lớp thay mặt nhà trường chịu trách nhiệm tổ chức dạy học và quản lý học sinh trong lớp, học tập và sinh hoạt theo đúng sự phân công chuyên môn của hiệu trưởng.
2. Thường xuyên liên hệ với phụ huynh học sinh phối hợp để làm tốt  công tác kiểm tra, giáo dục học sinh. Phối hợp chặt chẽ với TPTĐ tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp được tổ chức trong và ngoài nhà trường.
3. Tham gia làm công tác PCGDTH – ĐĐT.
4. Nhận sự ủy quyền của Thường trực hội cha mẹ học sinh thu các khoản kinh phí đã được thỏa thuận giữa phụ huynh và nhà trường nhằm phục vụ cho các hoạt động của nhà trường và học sinh trong năm học, hàng tháng, cuối kỳ và cuối năm đối chiếu, quyết toán với kế toán nhà trường.
5. Chịu trách nhiệm nhận xét, đánh giá kết quả rèn luyện, học tập của học sinh trong từng tháng, kì và cả năm học, ghi nhận xét vào học bạ theo đúng hướng dẫn của TT 22/2016/BGD&ĐT. Kí bàn giao chất lượng cho giáo viên chủ nhiệm năm sau. Quản lý và lưu giữ hồ sơ học sinh trong cả năm học.
6. Tham gia các hội đồng tư vấn khi có quyết định của Hiệu trưởng.
Điều 10: Nhiệm vụ, quyền hạn của giáo viên
1. Giảng dạy bộ môn và các môn học theo sự phân công chuyên môn của hiệu trưởng. Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, chuyên đề do các cấp tổ chức khi được nhà trường cử tham gia, thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, CNTT.
2. Thực hiện việc nhận xét đánh giá kết quả học tập của học sinh theo đúng quy định. Phụ trách sinh hoạt 15 phút đầu buổi và sinh hoạt tập thể khi dạy các tiết 1, 2 trong buổi. Phối hợp cùng GVCN – TPTĐ tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động tập thể trong và ngoài nhà trường.
3. Tham gia tích cực các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động xã hội, tham gia làm công tác PCGDTH – ĐĐT.
4. Tham gia các hội đồng tư vấn khi có quyết định của hiệu trưởng.
Điều 11. Nhiệm vụ, quyền hạn của nhân viên phụ trách Thư viện – Thiết bị.
1. Xây dựng kế hoạch công tác Thư viện, thiết bị trong từng tuần, tháng và năm học, lập kế hoạch mua sắm bổ sung, tổ chức kiểm kê định kì hàng năm theo quy định.
2. Chịu trách nhiệm quản lý, vệ sinh, sắp xếp khoa học hợp lý TV – TB, tổ chức hướng dẫn giáo viên, học sinh đọc sách, sử dụng thiết bị dạy học. Hàng tuần, tháng cùng Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn tiến hành kiểm tra việc tham gia đọc sách, sử dụng thiết bị của giáo viên và học sinh. Làm báo cáo hàng tháng, kỳ năm học theo quy định.
3. Tham mưu với BGH các giải pháp tổ chức hoạt động nâng cao chất lượng công tác thư viện, thiết bị trường học. Làm và quản lý các loại hồ sơ về công tác thư viện, thiết bị theo quy định của ngành.
4. Lập hồ sơ quản lý, làm biên bản giao nhận tài sản, TBDH cho các bộ   phận và giáo viên. Tiến hành tổ chức kiểm kê định kỳ và báo cáo cho các cấp theo quy định. lập biên bản kịp thời đề nghị bộ phận công tác và giáo viên làm hỏng hoặc mất tài sản phải tự tu sữa hoặc bồi thường lại tài sản đó.
5. Tham gia các hội đồng tư vấn khi có quyết định của hiệu trưởng.
Điều 12. Nhiệm vụ, quyền hạn của Nhân viên kế toán – văn phòng.
1. Kế toán chịu trách nhiệm xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, kế hoạch chi nguồn ngân sách được cấp theo quy định.
2. Tham mưu giúp Hiệu trưởng lập kế hoạch các nguồn thu, chi thỏa thuận với phụ huynh học sinh nhằm phục vụ cho học sinh trong quá trình học tập và sinh hoạt tại trường. Hàng kì và kết thúc năm học cùng thường trực hội cha mẹ học sinh thực hiện quyết toán và thông báo cho CBGV và hội nghị phụ huynh được biết.
3. Lập và lưu giữ hồ sơ thu, chi tài chính hàng tháng, hàng quý và trong năm đảm bảo nguyên tắc, đúng chế độ tài chính. Lập sổ theo dõi và cập nhật bổ sung tài sản nhà trường thường xuyên theo quy định của chế độ nghiệp vụ tài chính – kế toán. Tổ chức lập hội đồng thanh lý tài sản theo đề nghị của ban kiểm kê và người phụ trách.
4. Văn phòng chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ nhà trường theo các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng, làm đầy đủ các báo cáo chính xác theo quy định về phòng GD&ĐT và UBND xã đột xuất, định kỳ hàng tháng, hàng kì và năm học đúng quy định.
5. Chịu trách nhiệm làm các văn bản, thống kê tập hợp số liệu PCGDTH – Đ ĐT, chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ cho công tác kiểm tra PC hàng năm
6. Làm thư kí hội đồng sư phạm, thư ký các ban chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua. Chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ liên quan cho từng đợt kiểm tra của phòng GD&ĐT và các ban ngành khi có yêu cầu.
7. Kết thúc năm học thu nhận đầy đủ hồ sơ giáo viên, hồ sơ các bộ phận theo các tiêu chuẩn của quy định về kiểm định chất lượng trường Tiểu học và trường chuẩn Quốc gia. Quản lý, sắp xếp hồ sơ khoa học, dễ tra cứu.
8. Tham gia một số hội đồng tư vấn của nhà trường khi có quyết định.
Điều 13: Nhiệm vụ của thủ quỹ và phụ trách y tế học đường.
1. Thủ quỹ nhà trường có trách nhiệm giữ kinh phí đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để xảy ra mất quỹ. Thực hiện việc thu, chi tài chính khi có đầy đủ các chứng từ kế toán hợp lệ và hợp pháp. Hàng tháng, hàng quý và cuối năm học, cuối năm tài chính đối chiếu quyết toán sổ với kế toán.
2. Hồ sơ thủ quỹ trình bày theo hướng dẫn của công tác tài chính, trình bày sạch sẽ, không tẩy xóa và luu giữ đầy đủ, khoa học.
3. Phụ trách y tế học đường chịu trách nhiệm tham mưu xây dựng kế hoạch công tác hàng năm, kiểm tra đánh giá hàng tuần, tháng, làm báo cáo sơ, tổng kết. Chủ động đề xuất với BGH các hoạt động phòng chống tai nạn thương tích nhằm xây dựng trường học an toàn.
Phối hợp cùng trạm y tế xã làm kế hoạch khám sức khỏe, tiêm phòng, uống thuốc xổ giun hàng năm cho học sinh. Làm cộng tác viên BHYT và Bảo Việt, hướng dẫn học sinh tham gia các loại hình bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể, kịp thời phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết kịp thời các chế độ cho học sinh và CBGV – NV. Tham gia các lớp tập huấn về y tế học đường do TTYT tổ chức, sắp xếp, trang trí tuyên truyền về công tác y tế học đường.
4. Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ sơ cứu ban đầu, các loại thuốc theo chỉ định cho phép phục vụ kịp thời cho học sinh lưu giữ hồ sơ khám sức khỏe của học sinh đầy đủ trong từng năm học.
5. Tham gia một số hộ đồng tư vấn khi có quyết định.
Điều 14: Các thành viên hội đồng tư vấn, thành viên ban chỉ đạo các phong trào thi đua, các cuộc vận động thực hiện nhiệm vụ cụ thể theo sự phân công của chủ tịch hội đồng (Hoặc của trưởng ban chỉ đạo) liên quan đến nội dung công việc được giao.
CHƯƠNG III:Nguyên tắc và chế độ làm việc
Điều 15. Ban giám hiệu nhà trường hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân
chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, mọi hoạt động được tiến hành công khai, dân chủ. Các chủ trương, nghị quyết được thảo luận, khi thi hành tuân thủ nguyên tắc cấp dưới phục tùng cấp trên, từng cá nhân theo nhiệm vụ được phân công chịu trách nhiệm trước tập thể BCH về hiệu quả chất lượng công việc được giao.
Điều 16. Chế độ sinh hoạt, báo cáo, khen thưởng, nghỉ việc riêng.
1. Hội đồng sư phạm nhà trường sinh hoạt 1lần/ tháng vào chiều thứ 6 tuần đầu của tháng. Trường hợp đột xuất có thể triệu tập họp hội đồng bất thường.
– Hội đồng thi đua họp 2 lần/ năm.
– Các hội đồng tư vấn họp theo kế hoạch công tác.
– Hội ý đầu tuần vào sáng thứ 2 sau tiết chào cờ;
+ Các tổ, bộ phận công tác nộp dự kiến kế hoạch công tác tuần về chuyên môn nhà trường vào chiều thứ 6 tuần trước;
+ Hiệu trưởng triển khai kế hoạch chung của toàn trường.
+ CBGV – NV nhà trường tham gia thảo luận.
+ Hiệu trưởng kết luận nêu công việc chung và lịch công tác của toàn trường trong tuần.
2. Thực hiện chế độ công tác hành chính.
– CBGV – NV nghỉ chế độ (Ốm, thai sản, tang gia tứ thân phụ mẫu, cưới, chăm con nhỏ dưới 36 tháng ốm ) nghỉ theo chế độ quy định, phải báo cáo kịp thời với nhà trường, để chuyên môn bố trí giáo viên dạy thay. Sau khi đi làm phải nộp đơn xin phép và giấy chứng nhận của cơ quan y tế (nếu bị ốm hay chăm con nhỏ ốm theo chế độ) về kế toán để giải quyết các chế độ cho giáo viên làm thay.
– Trường hợp nghỉ việc riêng phải có đơn xin phép, nhờ giáo viên dạy thay có đầy đủ chữ kí xác nhận của người dạy và được Hiệu trưởng nhất trí. Nếu nghỉ quá thời gian 02 ngày phải làm đơn BGH nhà trường xác nhận, gữi lãnh đạo phòng GD&ĐT xét giải quyết theo quy định.
3. Chế độ báo cáo
– Tổ trưởng các tổ, phụ trách các bộ phận, TPTĐ báo cáo kết quả hoạt động trong tháng và học kỳ về BGH nhà trường vào ngày 24 hàng tháng.
– Họp HĐSP có trách nhiệm đánh giá kết quả đạt được và hạn chế trong tháng trước và triển khai kế hoạch công tác tháng tiếp theo.
– Nhà trường thực hiện chế độ báo cáo thông tin chuyên môn tháng, sơ kết học kỳ, tổng kết năm và các báo cáo đột xuất theo quy định của phòng GD&ĐT huyện và lãnh đạo địa phương.
4. Thi đua khen thưởng trong năm học: Căn cứ và kết quả nhiệm vụ được giao của từng tổ chuyên môn và từng CBGV -NV trong năm học, công tác thi đua khen thưởng thực hiện theo luật TĐKH do Chính phủ ban hành, hướng dẫn hàng năm của Bộ, Sở và Phòng GD&ĐT.

     Sau khi có thông báo kết quả các hội thi cấp trường, huyện và tỉnh, căn cứ vào các giải đạt được của cá nhân nhà trường sẽ chi thưởng kịp thời cho CBGV – NV và học sinh.

     Khen, thưởng cho CBGV, NV và học sinh có những thành tích đặc biệt đột xuất trong các hoạt động trong và ngoài nhà trường theo đề nghị của Hội đồng sư phạm và Hội đồng thi đua nhà trường.
5. Kỹ luật. Nếu có CBGV – NV vi phạm kỷ luật về chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước, quy chế của ngành. Thực hiện các hình thức xử lý từ tổ chuyên môn đến hội đồng sư phạm, căn cứ vào mức độ vi phạm HĐTĐ nhà trường có thể đề nghị lên cấp trên.
CHƯƠNG IV: Mối quan hệ công tác
Mối quan hệ công tác giữa Chi bộ Đảng, nhà trường và công đoàn được thực hiện theo quy định của Trung ương Đảng, Nhà nước, của ngành và các tổ chức đoàn thể.
Điều 17. BGH nhà trường chịu sự lãnh đạo trực tiếp của lãnh đạo  phòng GD&ĐT huyện, UBND, HĐGD xã và Chi bộ nhà trường.
1. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo và phản ánh kịp thời tình hình với lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện, UBND và HĐGD xã.
2. Tạo điều kiện thuận lợi để lãnh đạo, chuyên viên và các đoàn thanh tra của phòng, lãnh đạo, các đoàn thể địa phương về làm việc tại trường.
3. Kịp thời báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo phòng GD&ĐT , lãnh đạo chính quyền địa phương khi CBGV vi phạm kỷ luật hay khi xảy ra các sự việc ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạt và kỷ luật chung của nhà trường.
Tạo điều kiện cho Cán bộ giáo viên, nhân viên các đoàn thể phát huy dân chủ, tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia thực hiện các phong trào thi đua.
CHƯƠNG V: Điều khoản thi hành
Điều 18. CBQL,GV và NV nhà trường chịu trách nhiệm thực hiện quy chế này
. Các vi phạm về quy chế sẽ được hội đồng sư phạm xem xét, xử lý theo các văn bản hướng dẫn của nhà nước và của ngành. Trong quá trình thực hiện BGH tiếp thu ý kiến góp ý của các tổ chức đoàn thể, các tổ chuyên môn và CBGV – NV trong nhà trường, có thể sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh quy chế phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường.
Điều 19. Bản quy chế hoạt động năm học 2017- 2018 đã được 100% CBGV, NV trường Tiểu học Thụy Hải thảo luận nhất trí thông qua.
           Bản quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/9/2017./.

Nơi nhận:                                                                                     HIỆU TRƯỞNG                - Phòng GD&ĐT
– UBND - HĐGD xã
– Chi bộ
– Hội đồng trường
                                                           Đoàn Hữu Phước
– Lưu VP
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường Tiểu học Thụy Hải

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác