Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2017 -2018


 PHÒNG GD&ĐT THÁI THUỴ             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG TH  THUỴ HẢI                            Độc lập ‑Tự do –Hạnh phúc

 

              Số: 02/KHKT                                             Thuỵ Hải, ngày 11 tháng 9 năm 2017                 

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC

NĂM HỌC 2017 -2018

 

- Căn cứ thông tư số 43/2006/TT- BGDĐT ngày 20 tháng 10 năm 2006  của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo.

- Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục.

- Căn cứ Thông tư số 67/2011/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Qui định về đánh giá trường Tiểu học.

- Căn cứ công văn số /SGDĐT-TTr ngày 28/8/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình.

Căn cứ chỉ thị số  2699 /CT-BGDĐT ngày 8 /8/2017  về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giao dục phổ thông và giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2017 -2018 .

Căn cứ vào Công văn số 3668 BGDĐT-GDTH ngày 22/8/2017 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ  năm học 2016-2017 đối với cấp Tiểu học.

Căn cứ công văn  số 528/SGDĐT – GDTH ngày 28/8/2017 của sở giáo dục đào tạo Thái Bình về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 cấp Tiểu học.

Căn cứ vào công văn số 395/KH- PGD ĐT ngày 5 tháng 9 năm 2017 của phòng GDĐT  huyện Thái Thụy về việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017 - 2018.

Căn cứ vào đặc điểm tình hình điều kiện cụ thể của địa phương và những nhiệm vụ chủ yếu trong năm học 2017 – 2018 của trường Tiểu học Thụy Hải

 Nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2017 - 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

   - Đánh giá toàn diện hoạt động của các bộ phận, tình hình giảng dạy, cũng như hồ sơ sổ sách, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, quy chế chuyên môn của giáo viên.

   - Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đảm bảo chất lượng giáo dục trong nhà trường.

II. NHIỆM VỤ:

1. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên trong trường, đáp ứng yêu cầu thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ năm học 2017-2018.

           - Cũng cố công tác tổ chức và quản lý, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học, phát hiện kịp thời những sai phạm, để chấn chỉnh kịp thời.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

- Xây dựng, bồi dưỡng lực lượng nòng cốt ở các tổ chuyên môn và tổ Văn phòng nhằm hỗ trợ cho công tác kiểm tra của nhà trường;

- Tăng cường vai trò của thanh tra nhân dân và các đoàn thể trong công tác kiểm tra;

- Kiểm tra toàn diện 70% số giáo viên, nhân viên trong đơn vị.

- Kiểm tra toàn diện 5 tổ chuyên môn và tổ VP.

- Kiểm tra chuyên đề, đột xuất việc thực hiện quy chế chuyên môn 2/3 số giáo viên.

- Kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung “Nói không với tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích trong giáo dục, vi phạm đạo đức nhà giáo và tình trạng học sinh không đạt chuẩn lên lớp”.

- Kiểm tra các hoạt động, các lĩnh vực quản lý trong trường ít nhất một lần/năm.

- Kiểm tra việc đánh giá kết quả học tập của giáo viên.

- Kiểm tra việc trang trí, vệ sinh lớp học.

- Thực hiện tốt công tác tiếp dân ở trường, thực hiện đúng luật khiếu nại tố cáo của công dân, của giáo viên, học sinh trong phạm vi quản lý của nhà trường.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, về công tác tự kiểm tra, tổ chức thanh tra nhà nước, chuyên ngành cấp trên trực tiếp.

III. NỘI DUNG KIỂM TRA:

1. Kiểm tra toàn diện:

a. Kiểm tra toàn diện giáo viên:

Kiểm tra toàn diện để đánh giá chất lượng giáo viên theo thông tư 43/2006/TTBGHĐT ngày 20 tháng 10 năm 2006 về việc hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm của nhà giáo nhằm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên, trên cơ sở kiểm tra đối chiếu với những quy định của các văn bản vi phạm pháp luật về mục tiêu kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế chuyên môn….

b. Kiểm tra toàn diện tổ:

- Kiểm tra hoạt động của tổ chuyên môn: kiểm tra việc giảng dạy, thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học, đánh giá xếp loại học sinh.

- Kiểm tra hoạt động của tổ chuyên môn, kiểm tra hồ sơ sổ sách của tổ và các hồ sơ khác có liên quan.

2. Kiểm tra chuyên đề:

- Đối với tất cả giáo viên trong nhà trường, tập trung vào việc soạn giảng và thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên, kiểm tra công tác quản lý hành chính học vụ, giảm đến mức thấp nhất tình trạng sai sót trong hồ sơ học sinh.

- Kiểm tra việc thực hiện “Ba công khai” theo thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2009 Thông tư ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục của quốc dân. Nội dung như sau:

a. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế.

b. Công khai  điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục.

c. Công khai thu chi tài chính.

- Kiểm tra hoạt động của bộ phận thư viện, thiết bị, y tế: kiểm tra vào đầu năm, cuối học kì để chấn chỉnh kịp thời.

- Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên theo thông tư 43/2006 bao gồm kiểm tra nội bộ, thi giáo viên giỏi cấp trường, kiểm tra toàn diện.

- Kiểm tra thực hiện tài chính kế toán theo quyết định số 67/2004/QĐBTC ngày 13 tháng 8 năm 2004 của Bộ Tài chính: thông qua báo cáo thu chi và công khai tài chính hàng tháng, quý.

- Kiểm tra hoạt động của bộ phận văn thư hành chính: kiểm tra việc cập nhật và bảo quản công văn đi, đến.

- Triển khai và kiểm tra nghiêm túc việc thực hiện : “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Xây dựng trường học, học sinh tích cực” thông qua kế hoạch đầu năm.

- Kiểm tra hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh thông qua sổ nguy cơ lưu ban của giáo viên chủ  nhiệm.

- Xây dựng kế hoạch và tự kiểm tra nghiêm túc theo kế hoạch đề ra.

- Triển khai và kiểm tra nghiêm túc việc thực hiện quy chế dạy thêm, học thêm.

IV. KẾ HOẠCH CỤ THỂ NHƯ SAU:

Thời gian

Nội dung kiểm tra

Đối tượng

kiểm tra

Phụ trách KT

phối hợp KT

Hình thức kiểm tra

Ghi chú

Tháng 8+9/2017

- Hướng dẫn làm hồ sơ

- Kiểm tra thực hiện qui chế chuyên môn

 

- 3 GV

 

BGH

BGH

Theo KH

- Báo trước

 

Tháng 10/2017

- Kiểm tra hồ sơ tuyển sinh

- Kiểm tra hồ sơ đầu năm

- Kiểm tra toàn diện tổ 1, tổ 2

 

 - Kiểm tra chất lượng học sinh

GV khối 1

- GVCN

  - Các thành viên tổ 1

- 14 lớp

BGH-TTND

- BGH

- Ban KTNBTH

 

- BGH+TT

Báo trước

Báo trước

- Báo trước

 

- Báo trước

 

Tháng 11/2017

- Kiển tra việc soạn giảng giáo án vi tính

- Kiểm tra việc chấm chữa bài của giáo viên

- Kiểm tra việc sử dụng đồ dùng dạy học khi lên lớp

- Kiểm tra toàn diện khối  3

Giáo viên

 

Giáo viên

 

Giáo viên

- Các thành viên  K3

BGH

 

P.HT.CM

 

BGH

- Ban KTNBTH

Theo KH

 

Đột xuất

 

Đột xuất

- Báo trước

 

Tháng 12/2017

- Kiểm tra việc dạy lồng ghép

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình

- Kiểm tra việc cập nhật hồ sơ thư viện

- Kiểm tra việc thu chi

- Kiểm tra toàn diện khối 4

 

- Kiểm tra chất lượng học sinh

Giáo viên

TT+GV

 

CB thư viện

Kế toán

- Các thành viên K 4

- 14 lớp

HPCM+TT

HPCM

 

BGH

 

Ban TTND

- Ban KTNB TH

BGH+TT

Báo trước

Đột xuất

 

Theo KH

 

Theo KH

- Báo trước

 

- Báo trước

 

Tháng 01/2018

- Kiểm tra việc cho điểm, đánh giá xếp loại học sinh HKI

- Kiểm tra việc dạy thêm, học thêm

- Kiểm tra tài sản nhà trường

-Kiểm tra việc xây dựng: “Trường thân thiện, học sinh tích cực”

Giáo viên

 

Giáo viên

 

HT

GVCN

 

BGH

 

BGH

 

TTND

BC Đ X-S-Đ

 

Theo KH

 

Đột xuất

 

Theo KH

Theo KH

 

 

Tháng 02/2018

- Kiểm tra hồ sơ đoàn thể

 

- Kiểm tra toàn diện khối 5.

CĐ-Đội TNTP

- Tất cả thành viên  K5

BGH

 

Ban KTNBTH

 

Báo trước

 

Báo trước

 

 

Tháng 03/2018

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách giữa kì

 

 

- Kiểm tra chất lượng học sinh

- Các thành viên tổ 5

Giáo viên

- 14 lớp

Ban KTNBTH

BGH

 

BGH-TT

Báo trước

Báo trước

 

Báo trước

 

Tháng 04/2018

- Kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Giáo viên, CB,CC

BGH

Theo KH

 

Tháng 05/2018

- Kiểm tra  đánh giá xếp loại học sinh cuối năm

GVCN

BGH

Theo KH

 

      Trên đây là kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2017-2018./.

Nơi nhận:                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG      

                    - Các thành viên Ban KTNB;

                    - Website trường;

                    - Lưu: VT, CM.      
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường Tiểu học Thụy Hải

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác