Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Danh văn danh võ song toàn

Danh văn danh võ song toàn


 Danh V¨n, Danh vâ song toµn

 

                       Vâ - V¨n, V¨n - Vâ song toµn

Ng­êi ®i, linh khÝ vÉn cßn ngh×n n¨m

                    Trêi xanh mét câi xa x¨m

Vòng Chïa ®Êt mÑ Ng­êi n»m th¶nh th¬i!

                   ChiÕn chinh suèt c¶ cuéc ®êi

Vµo sinh ra tö r¹ng ngêi sö xanh

                   Mét ®êi ®Ó l¹i ch÷ Danh

Tr­íc Danh t­íng, sau Danh nh©n vÑn toµn

                   Linh thiªng trªn câi NiÕt bµn

                             Uy danh Ng­êi vÉn v÷ng vµng trêi Nam!

 

                                                                           §oµn H÷u Ph­íc ( 16h, ngµy 10/10/2013)
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường Tiểu học Thụy Hải

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác