Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Ảnh giới thiệu

TRƯỜNG 

Tên trường: Trường tieu hoc thai thuy

Địa chỉ: Thái Thụy – Thái Bình.

Điện thoại: 0363854730

Email: 

 

 


Ban Giám hiệu Trường tieu hoc thai thuy

 

STT

Thong tin ca nhan

anh

 1

Ho va ten: Pham Thi Nhuan

Chuc vu: Hieu Truong

Nam sinh: 1964

Dia chi: Thai Duong - Thai Thuy - Thai Binh

Ngay vao Dang              ngay chinh thuc

Trinh do ly luan chinh tri: Trung cap

Trinh do chuyen mon: Cao dang

Nhiem vu duoc phan cong: Hieu truong

Dien thoai: 0363724733

Mail: nhuanc1thaithuy@,edu.vn

 

 

Ho va ten: Hoang Thi Do

Chuc vu: Pho Hieu truong

Nam sinh: 14/02/ 1968

Dia chi: Thai Thuy- Thai Thuy - Thai Binh

Ngay vao Dang : 7/4/1988  ngay chinh thuc: 7/4/1999

Trinh do ly luan chinh tri: Dai Hoc

Trinh do chuyen mon: Dai Hoc

Nhiem vu duoc phan cong: Phu trach CM

Dien thoai: 0972958558

Mail: doc1thaithuy@.edu.vn

 

 

Ho va ten

Chuc vu

Nam sinh

Dia chi

Ngay vao Dang              ngay chinh thuc

Trinh do ly luan chinh tri

Trinh do chuyen mon

Nhiem vu duoc phan cong

Dien thoai

Mail:

 

 


Danh sách tổ chuyên môn Trường

 I. To hanh chinh

 

STT

Thong tin ca nhan

anh

 

Ho va ten: Nguyen Thi Nguyen

Chuc vu: Ke toan truong

Nam sinh: 1962

Dia chi:Thai Thuy - thai Thuy - Thai Binh

Ngay vao Dang              ngay chinh thuc

Trinh do ly luan chinh tri: So cap

Trinh do chuyen mon: trung cap

Nhiem vu duoc phan cong: Ke toa - Van phong

Dien thoai: 0363724221

Mail:Nguyenc1thaithuy,edu.vn

 

 

Ho va ten: Nguyen Thi Muoi

Chuc vu: Can bo

Nam sinh: 1981

Dia chi: Thai Thuy - Thai thuy - Thai Binh

Ngay vao Dang              ngay chinh thuc

Trinh do ly luan chinh tri: So cap

Trinh do chuyen mon: Trung cap

Nhiem vu duoc phan cong: Thu vien

Dien thoai

Mail: muoic1thaithuy@,edu,vn

 

 

Ho va ten

Chuc vu

Nam sinh

Dia chi

Ngay vao Dang              ngay chinh thuc

Trinh do ly luan chinh tri

Trinh do chuyen mon

Nhiem vu duoc phan cong

Dien thoai

Mail:

 

 

II. To 1

 

STT

Thong tin ca nhan

anh

 

Ho va ten: Nguyen Thi Ly

Chuc vu: To truong to 1

Nam sinh: 1972

Dia chi

Ngay vao Dang              ngay chinh thuc

Trinh do ly luan chinh tri: So cap

Trinh do chuyen mon: Dai Hoc

Nhiem vu duoc phan cong: Day lop 1

Dien thoai: 0363715720

Mail:lyc1thaithuy@.edu.vn

 

 

Ho va ten: Tran Thi Mien

Chuc vu: Giao vien

Nam sinh: 1963

Dia chi: thai Thuy - Thai Thuy - Thai Binh

Ngay vao Dang:              ngay chinh thuc

Trinh do ly luan chinh tri: So cap

Trinh do chuyen mon: Cao Dang

Nhiem vu duoc phan cong: Day lop 1

Dien thoai:

Mail:Mienc1thaithuy@.edu.vn

 

 

Ho va ten: Nguyen Thi Binh

Chuc vu: To truong to 2+ 3

Nam sinh: 1974

Dia chi: thai Thuy - Thai Thuy - Thai Binh

Ngay vao Dang              ngay chinh thuc

Trinh do ly luan chinh tri: So cap

Trinh do chuyen mon: Dai Hoc

Nhiem vu duoc phan cong: Day lop 2

Dien thoai th

Mail:Binhc1thaithuy@.edu.vn

 

 

III. To 2  

 

IV. To 4-5

 
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường Tiểu học Thái Thủy

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác