Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Thông tin cán bộ giáo viên năm học 2011 - 2012


 

                               Phßng gi¸o dôc - ®µo t¹o Th¸i thôy

                     Danh s¸ch c¸n bé gi¸o viªn tiÓu häc th¸i thuÇn

                                                          N¨m häc 2011  - 2012

Sè TT

H     tên

Ngày sinh

Năm vào ngành

Ch ức  vụ

Công  vi ệc được  giao

Tr ình đ ộ chuyên

m ôn

S ố đi ện  thoại

1

Đỗ Trường Khôi

10/8/1958

1878

Hiệu trưởng

 

CĐSP

0987583766

2

Trương Anh Tuấn

15/9/1974

1995

Phó HT

 

ĐHSP

0988126325

3

 Cao Thị Khuê

10/6/1970

1993

 

VP - KT

TCKT

01699816473

4

Hà Thị Nữ

11/2/1983

2007

 

TV - TB

TCTV

01647368922

5

Đào Thị Thương

10/9/1980

2007

 

GV l 1A

C ĐSP

01694690035

6

Đỗ Thị Thi

18/9/1970

1993

TTrưởng T1

GV l1B

C ĐSP

01669207053

7

Hoàng Thị Huệ

06/2/1967

1991

 

GV l 2A

C ĐSP

0363769641

8

Bùi Thị Lành

20/5/1971

1992

TPhó T3+3

GV l 2B

C ĐSP

0942029513

9

Phạm Thị Xuấn

20/3/1969

1989

CTC Đ

GV l 3A

C ĐSP

0985416365

10

Đỗ Minh Hoa

05/3/1972

1982

TTrưởng T2+3

GV l 3B

C ĐSP

0975117982

11

Phạm Thị Nhài

10/1/1975

1995

TPhó T4+5

GV l 4A

C ĐSP

0978606766

12

Lê Thị Chiêm

19/9/1982

2007

 

GV l 4B

ĐHSP

01677876286

13

Ng. Văn Tuyền

19/2/1981

2007

TTrưởng T4+5

GV l 5A

ĐHSP

01689272180

14

Đỗ Thị Hằng

02/9/1973

1992

 

GV l 5B

ĐHSP

0976305647

15

Đào Thị Hoa

03/10/1978

1999

 

GV HN

CĐN

01666524131

16

Đỗ Thành Long

07/9/1976

2002

 

GVMT

CĐMT

01685264912

17

Vũ Thị Diện

10/2/1976

2005

 

GVTA

ĐHNN

0974071576

18

Ng. Thị Giang

03/10/1986

2009

 

GVTD

ĐHTDTT

0977972155

 
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường Tiểu học Thái Thuần

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác