Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

BAO CAO SO KET HOC KI VA TAI GIANG HOC KII NH 2017-2018- VOI HS TRUONG TH THAI THO


      Phßng GD Th¸i Thôy                Céng Hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt NAM

 Tr­êng TiÓu häc Th¸i Thä                     §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc                                                                                                                        

                                              Th¸i Thä, ngµy 08 th¸ng 01 n¨m 2018

B¸o c¸o s¬ kÕt häc k× I NH: 2017-2018

                                             ( S¬ kÕt víi HS)

A. PhÇn I:

         KÝnh th­a:  C¸c thÇy c« gi¸o, th­a toµn thÓ c¸c em HS!

  - C¨n cø vµo kÕ ho¹ch chØ ®¹o cña Phßng GD-§T Th¸i Thuþ và kÕ ho¹ch d¹y vµ häc n¨m häc 2017-2018 cña tr­êng TH Th¸i Thä.

  - C¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm tra häc k× 1 vµ KQ c¸c ho¹t ®éng cña tr­êng trong häc k× 1 võa qua.

   H«m nay, ngµy 08 th¸ng 01 n¨m 2018, Tr­êng TH Th¸i Thä tiÕn hµnh s¬ kÕt häc k× 1, t¸i gi¶ng häc k× 2 NH: 2017-2018, víi tÊt c¶  HS  nh»m ®¸nh gi¸ l¹i c¸c phong trµo vµ ho¹t ®éng d¹y- häc còng nh­ KQ KT vµ KQ ®¸nh gi¸-xÕp lo¹i HS  häc k× 1võa qua, cụ thể như sau

1/ Sè l­îng- Phæ cËp:

a, ¦u ®iÓm.

 - Duy trì 385/385 HS = 100%, TØ lÖ chuyªn cÇn kh¸ cao ®¹t 99%. HÇu hÕt c¸c em ®Òu ®i häc ®óng giê.

b, Tån t¹i:

- Vẫn còn 1 số HS hay nghỉ học như Thế Anh 1A; Hoàng Anh, Minh Thư 1B; Sang 2a, Kim Tú 2C, Giao 3C, Nghĩa 4B, Phát 5A, Dân 5C.

 2/ VÒ chÊt l­îng §¹o ®øc:

a, ¦u ®iÓm:

-Công tác nhân đạo tõ thiÖn được duy trì và thực hiện khá tốt nh­ giao lưu văn nghệ để quyªn gãp ñng hé trẻ khuyết tật, mua t¨m chæi ñng hé ng­êi mï huyÖn.

-100% c¸c em ®· tham gia c¸c ho¹t ®éng cña §éi, làm KH nhỏ.

-100% HS kÝ  vµ tiếp tục thùc hiÖn tèt c¸c lo¹i cam kÕt nh­ cam kÕt thùc hiÖn cuéc vËn ®éng Hai kh«ng, cuéc vËn ®éng :Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc HCM, luËt GT ®­êng bé, kh«ng vËn chuyÓn, sö dông, tµng tr÷ chÊt ch¸y næ, pháo vµ ma tuý, PT trang trí trường lớp học, TV xanh.

- Tuyªn d­¬ng ®éi cê ®á ho¹t ®éng theo dâi nÒn nÕp c¸c ho¹t ®éng ®Çu vµ gi÷a giê tèt nh­ em: Diệu Anh, Kim Huê, Mỹ Linh 4A, Thuý Hồng 4B, Thuỳ Trang, Mai Chi, Minh Chi 5A, Linh Chi, Thu Huyền, Thu Trang, Tú Anh 5B, Thanh Thảo, Yến Nhi, Thuỳ Linh 5C.

- KÕt qu¶ đánh giá phẩm chất: toµn tr­êng cã 384 /386 HS xếp Phẩm chất : Đạt và Tốt = 99,5%, còn 2 HS = 1,5% xếp phẩm chất CCG.   Kh«ng cã HS nµo m¾c c¸c tÖ n¹n XH.

 - Tuyªn d­¬ng líp lu«n cã nÒ nÕp truy bµi tèt : 1A, 1B, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4C,  5B, 5C.

 - Tuyªn d­¬ng nh÷ng HS sau lu«n  ngoan ngo·n, ch¨m chØ häc tËp ®iÓn h×nh nh­ :1A: Thảo My, Bền, Phạm Đạt , Tiến Đạt;  1B: Ngô Anh, Thái, Việt Hoàng, Trúc, Dũng, Dương, Diệp Anh, Bích, Toàn, Vân, Lan, Hương, Thuỳ Anh.  2A: Khánh Linh, Minh, Dương, Đinh Hưng, P.Linh, Hồng Anh, Hà Anh, Diệu, Đức. 2 B: Đức Anh, Hoàng Anh, Hải Anh, Tuấn Anh, Hoài Anh, Quỳnh Anh, Thuỳ Châm, Tuyết Nhi, Yến Nhi, Tiến, Bảo Trâm; 2C: Quỳnh Anh, Hà, Hậu, Lê Kiên, Mai, Phương, Quyên, Quỳnh; 3A: Đỗ Diệp, Chung, Ngọc Anh, Cường, Chi ; 3B:Vy, Lộc, Kiên, Sang, Đoàn; 3C:Hà, Nhi, Lâm, Đinh, Huyền. 4A: Huê, Tường Vy, Quỳnh Anh, Phượng, Mỹ Linh; 4B: Trang, Hải Anh, Ninh, Vân Anh, Hồng. 4C: Phúc, Trịnh Như, Hà Phương; 5A: Nhi, My, Mai Chi, Minh Chi; 5B :Trang, Khánh Chi, Linh Chi, Tú Anh, Huyền, Anh Thư. 5C:Bảo, Linh, Vũ.

- Nề nếp ôn bài, vệ sinh và TD đầu và giữa giờ NH này đã duy trì so với NH trước, cô tuyên dương tất cả các lớp.

b, Tån t¹i:

- VÉn cßn 1 số HS chưa thật thà nên còn hiện tượng lấy trộm tiền ở nhà mang đến trường mua quà vặt.

- Cßn 1 sè HS ý thøc ch­a tèt l­êi häc ®iÓn h×nh nh­ :1A: Thế Anh, Phúc, Ngọc, Hoàng, Khánh, 1B : Lâm; 2A:Sang, Đức Anh, Ân, Hà, 2B: Hiếu, Công, Huyền, Tú, Phương; 2C: Phúc, Kim Tú; 3A: Đoàn , Ánh ; 3B: Đại, Huyền;  3C: Nam, Tú; 4A : Vũ Duy, Đinh Duy, Bùi Thắng; 4B :Long; 4C: Bùi Huy, Trang, Đoàn Huy; 5A :Phát, Long, Quang; 5B :0. 5C: Dân.

- Líp cã ý thøc nÒ nÕp truy bµi ch­a tèt lµ: 2A, 4B, 5A.

- Thãi quen chµo hái thầy cô có nhiều tiến bộ hơn các năm học trước nhất l khi thầy cô vào lớp. Tuyên dương HS khối 1 thực hiện tốt nhất nề nếp này. Song thói quen chào hỏi kh¸ch ®Õn tr­êng ch­a tèt, ch­a tù gi¸c. Khi cã kh¸ch ®Õn tr­êng, HS chØ chµo hái khi c« nh¾c nhë.

- VÉn cßn1 sè HS hay b¸m ®u c¸nh cæng, leo trÌo lªn bµn ghÕ, nh¶y vµo bån c©y, làm mờ chữ trên bảng tin của Đội.

3/ VÒ thÓ dôc – vÖ sinh:

a, ¦u ®iÓm:

- NÒn nÕp TD, múa hát ®Çu vµ gi÷a giê thùc hiÖn tèt, duy trì so với năm học trước. Tuyên dương lớp 1A,1B, 2C,3A,3B,3C,4A,4C,5B.

- NÒn nÕp vÖ sinh líp häc vµ s©n tr­êng còng ®­îc duy tr× ®Òu ®Æn vµ tiÕn bé h¬n n¨m häc tr­íc.

 - Tuyªn d­¬ng hầu hết các líp cã nÒ nÕp VS líp häc s¹ch sÏ, ®óng giê.

- 1 sè HS cã ý thøc VS c¸ nh©n s¹ch sÏ nh­ :1A : Bền, Phạm Đạt, Tiến Đạt, My, Việt Anh; 1B : Lâm  ; 2A: Minh, Phương Linh, Khánh Linh, Diệu, Hưng ; 2B : Hoàng Anh, Tuấn Anh, Quỳnh Anh, Tuyết Nhi, Yến Nhi, Tiến Thanh, Bảo Trâm; 2C :Lê Kiên, Mai, Quyên, Hà ; 3A : Chi, Đỗ Diệp, Ly, Huệ, Nam, Long, Tú, Hoàng, Chung. 3B : Diệp, Vy, Sang ; 3C : Hân, Nhi, Duy Anh, Hà; 4A : Phượng, Quỳnh Anh, Mỹ Linh; 4B :Ninh Giang, Vân Anh, Hồng, Trang; 4C : Phúc, Hoài, Liên, Trịnh Như, Phương;   5A : My, Nhi, Mai Chi, Thảo, Minh Chi; 5B : Trang, Khánh Chi, Linh Chi, Tú Anh, Huyền, Thư, Lan Anh, Diệp, Hoàng Anh, Thuỳ Dương; 5C : Bảo, Vũ, Linh.

b, Tån t¹i:

 - Hiện tượng ăn quà vặt vứt giÊy r¸c, vá hép ra s©n tr­êng, bån c©y, ngõ trường còn nhiều và cứ tái diễn.

- Cuèi c¸c líp häc ®å ®¹c xÕp ®Æt kh«ng ®­îc gän gµng ng¨n n¾p.

- Phª b×nh líp thùc hiÖn TD, móa h¸t gi÷a giê ch­a tèt nhÊt lµ líp : 2A,2B,4B,5A,5C.

- 1 sè HS ®i ®¹i tiÖn kh«ng ®óng quy tr×nh, ý thøc kÐm nªn Toalet nhiÒu ngµy rÊt bÈn vµ t¾c nhất là  HS nam khối lớp bé. Nhiều lần để nước chảy ra sàn nhà. Nhiều HS sau giờ TD còn đi VS ở nhà VS của GV.

- 1 sè HS vÖ sinh c¸ nh©n cßn bÈn nh­ ®i häc cßn mÆc quÇn ¸o bÈn, Ýt t¾m géi, ®Çu tãc quÇn ¸o l«i th«i, tay cæ ®Çy ghÐt. 1 sè HS líp 1 cßn ®i ®¹i tiÖn ra quÇn rÊt bÈn vµ mÊt VS chung.

 5/ VÒ c«ng t¸c B¸n tró:

a, ¦u ®iÓm:

- Tuyªn d­¬ng líp khèi 1,2 Sè l­îng HS ¨n ®«ng, ngoµi ra tuyªn d­¬ng khối 3 råi ®ến khối 4 . Toµn tr­êng cã trªn 230 em ¨n BT duy trì so víi  n¨m häc tr­íc.

- Tuyªn d­¬ng tÊt c¶ c¸c em ¨n BT ®Òu tù gi¸c ¨n ngñ tr­a t¹i tr­êng kh¸ tèt ®Æc biÖt phßng ¨n líp 1A cô hảo, 1B cô Liễu, 2A cô Lức, 2B cô Mỳ, 2C cô Tú Anh. Như vậy các em lớp bé ngoan hơn các lớp lớn.

- HS ¨n BT ®· cã thãi quen chµo mêi thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n khi ¨n.

- Trong suèt häc k× 1 HS ¨n BT ®Òu cã søc khoÎ tèt vµ kh«ng cã em nµo bÞ ngé ®éc. T×nh tr¹ng ¨n ngñ cña c¸c em ®­îc c« nu«i vµ GV trùc qu¶n lÝ gi¸m s¸t tèt.

b, Tån t¹i:

 - 1sè b÷a ¨n cã HS kh«ng ¨n hÕt suÊt ¨n.

 - 1 sè buæi tr­a HS cßn mÊt trËt tù, ngñ ch­a tèt, ch­a tù gi¸c ngñ. Phª b×nh 1 sè líp ë 1 sè ngµy khi ®i lÊy c¬m vÉn cßn lén xén ®Ó x¶y ra hiÖn t­îng chen lÊn ®æ thøc ¨n ra sân trường hoặc còn vô ý làm ngã làm gãy răng bạn.

 - Còn nhiều HS ăn xong ko mang ca, cặp lồng về bếp rửa mà còn vứt ở sân, gốc cây.

6/ C«ng t¸c ch¨m sãc søc khoÎ ban ®Çu:

a, ¦u ®iÓm:

- §· tæ chøc khám sức khỏe và cho HS toµn tr­êng uèng thuèc tÈy giun an toàn.

b, Tån t¹i:

- Cßn 1 sè HS ch­a biÕt c¸ch phßng bÖnh nªn cßn ¨n quµ vÆt ko ®¶m b¶o VS vµ an toµn cho SK.

7/ Về việc giải toán, TA qua mạng:

 a, ¦u ®iÓm:

- Hầu hết các lớp các em đều tham gia giải Toán và TA qua mạng.

- Tuyªn d­¬ng 1 số em rất tích cực tham gia giải như:1A : Phạm Đạt, Bền, 1B :Dũng, Thuỳ Anh, NgôAnh, Diệp Anh, Trúc: 2A: Minh Đức, Vy, Đinh Hưng, Ngọc, 2B: Hoàng Anh, Hải Anh, Hoài Anh, Tiến Thanh, Yến Nhi, Bảo Trâm; 2C: Quyên, Quỳnh, Lê Kiên, Hậu, Thảo, Mai; 3A:Hoàng, Chi, Long. 3B: Vy, Đoàn, Sang.3C: Hà, Duy Anh, Vũ Ý, Lâm; 4A: Quỳnh Anh; 4B: Duy, Trang; 4C: Phúc, Trịnh Như, Liên, Phương; 5A: My, Nhi 5B : Trang. 5C : Việt Anh.

b, Tån t¹i:

 - 1 sè HS giải còn phụ thuộc vào sự giúp đỡ của GV, số HS giải điểm cao tại các vòng còn ít. Việc giải mới chỉ dừng lại ở 1 số em. Khối 4, 5 số HS tham gia giải còn ít.

8/ C«ng t¸c s¸ch - TB.

a, ¦u ®iÓm:

- HS mua đủ SGK, VBT để phục vụ cho việc học tập.

- HS  quyên góp sách cho tủ sách PH và ®äc s¸ch t¹i Th­ viÖn  ghi t­ liÖu ở NH này được duy trì tèt vµ ®Òu ®Æn. Tuyên dương lớp quyên góp sách nhiều và có sổ tư liệu ghi chép tốt là lớp: Nhất lớp 3A cô Doan, Nhì lớp 5C cô Uyên và 5B cô Nhâm Mỳ, Ba lớp cô Huế 4A, Cô Thương 3C.

b, Tån t¹i:

 -  ViÖc ®ãng bäc vµ gi÷ g×n SGK, VBT cña nhiÒu HS cßn ch­a ́t còn để sách rách, bẩn. Một số lớp đọc sách chưa thường xuyên hiệu quả. Ghi tư liệu chưa đều, còn ít. Việc đọc sách tại TV cũng chưa thường xuyên. Lớp có tỉ lệ HS mượn sách, đọc sách ghi tư liệu thấp là lớp 3B, 4B.

 - Việc sử dụng thiết bị thực hành của HS trên lớp chưa thường xuyên và hiệu quả.

9/ Phong trµo rÌn ch÷ gi÷ vë :

a, ¦u ®iÓm:

 - Tuyªn d­¬ng líp cã chÊt l­îng VSC§ ®¹t tØ lÖ cao so víi toàn trường là  Tuyên dương Nhất lớp  5C cô Uyên, Nhì 1B cô Liễu, Ba 2 C cô Vũ Mỳ.

 -  Tuyªn d­¬ng những em sau có chữ viết đẹp như: 1A: Lan Anh, Lâm, My, Lê Hân, Vy; 1B: Dương, Toàn, Thành, Truỳ Anh, Bích. 2A: Minh, Uyên, Diệu, Hoàng, Hồng Anh, Hà Anh; 2B: Quỳnh Anh, Tuyết Nhi, Bảo Trâm, Tuấn Anh; 2C: Mai, Hà, Quỳnh, Quyên; 3A: Quỳnh, Chi;  3B: Vy, Kiên, Lộc, Sang, Yến Nhi; 3C: Nhi. Lâm .4A: Quỳnh Anh, Tường Vy, Việt;  4B: Việt Anh, Vân Anh, Trang; 4C: Trường;  5A: My, Nhi, Mai Chi, Thưởng; 5B:Trang, Linh Chi, Thư, Khánh Chi, Toàn, Đỗ Vinhh. 5C: Vũ, Bảo, Minh, Đỗ Ly, Hoá, Trịnh Nhi.

 Tån t¹i:

- Chất lượng chữ 1 số lớp chưa đạt, chữ HS không đồng đều, chữ có nhiều tật chữ, không đúng mẫu, như  lớp 5A, 5B chất lượng VSCĐ thấp nhất trường.

- VÉn cßn 1 sè HS ch÷ viÕt qu¸ xÊu nh­: 1A:Hoàng, Khánh,Ngọc, Hưng ; 1B : Lâm, Vũ 2A : Sang, Đức Anh;  2B: Huyền, Bùi Bắc, Đỗ Bắc; 2C: Phúc, ; 3A: Đoàn, Bảo; 3B: Ninh, Đại; 3C : Khởi; 4A : Thảo, Vũ Duy ; 4B : Khiêm, Long, Bảo, Phong; 4C: Trần Huy, Thuỷ Tiên, Long, Trâm Anh; 5A : Quang, Hải, Hỷ. 5B :Dương Vinh, Đức Thắng, Dương Thắng, Thuỳ; 5C: 0. 

- HS ch­a cã ý thøc viÕt ch÷ ®Ñp ë tÊt c¶ c¸c lo¹i vë. ChØ cã vë chÝnh t¶ th× ch÷ viÕt vµ gi÷ g×n ®­îc tèt h¬n.

10/ KÕt qu¶ thi K× 1 vµ ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i:

 - Thi häc k× 1 NH nµy tiếp tục thực hiện theo TT 22 của Bộ GD nên các em thi các môn đánh giá định kì bằng điểm số đó là môn : TV, Toán, TA, Tin với các lớp 1,2,3,4,5 và môn Khoa, Sử-Địa với lớp 4-5. HS ngồi theo phòng thi xếp A,B,C và cứ mỗi lớp có 2 thầy cô khối trên xuống coi và chấm. GVvµ HS thùc hiÖn nghiªm tóc quy chÕ thi.

*M«n thi TV:

* ChÊt l­îng ®¹i trµ m«n TV:

- Tuyên dương khối 1 cô Liễu cô Hảo, 2B cô Tú Anh,2C cô V,Mỳ, 4A cô Huế,5A thầy Bình,5C cô Uyên ®Òu hoàn thành 100%.

- Thấp nhất trường là 2C cô Lức 93,3% rồi đến 4B cô Hằng 95,8%, 5B cô N.Mỳ 96%.

* Chất lượng giỏi môn TV:  

- Tuyªn d­¬ng lớp có số lượng điểm 9-10 môn TV nhÊt K1 lµ 1A  ®/c N.Hảo 77,8%; Khối 2 là 2C ®/c Mỳ 65,5%, 3C ®/c Thương: 24,0%; 4A ®/c Huế 36%; 5B ®/c N.Mỳ 24%. XÕp theo toµn tr­êng th× cao nhÊt 1A ®/c Hảo 77,8%;  thứ 2 - 2C ®/c V.Mỳ 65,5%, và  thứ 3 là 4A ®/c Huế 36%;

- Thấp nhất : 5C cô Uyên 13,6%; 3A cô Doan 14.3%, 3B cô Châu, 5A thầy Bình đều 20%.

 

* M«n To¸n :

* ChÊt l­îng ®¹i trµ:

- Tuyên dương hoàn thành 100%:1A đ/c Hảo, 5B đ/c N.Mỳ; 5C đ/c Uyên.

- Thấp nhất là lớp: 4B cô Hằng 83,3%, rồiđến 4C cô Huề 85,2%, thứ Ba là 2A cô lức 86,7%.

* Chất lượng giỏi môn Toán:

- Tuyªn d­¬ng lớp có số lượng điểm 9-10 môn Toán nhÊt K1 lµ: 1A cô N,Hảo 94,4%,  K2 có 2B cô Tú Anh 61,5 %, K3: 3B cô Châu 68% , K4 có 4C cô Huề  25,9%, K5 có 5B đ.c N.Mỳ 60%. Xếp theo toàn trường: Nhất 1A cô N.Hảo 94,4%, Nhì 3B cô Châu 68% , Ba  2B cô Tú Anh 61,5 %.

- Thấp nhất trường là cả 3 lớp 4: 4B cô Hằng 12,5%, Thứ hai là 4A cô Huế 16,0%, Thứ ba là 4C cô Huề 25,9%.

* M«n TA:

* ChÊt l­îng ®¹i trµ:

- Tuyªn d­¬ng lớp có chất lượng hoàn thành 100%  duy nhất có lớp 5C.

- Thấp nhất là 5A 88%.

* Chất lượng giỏi môn TA:

- Điểm 9-10 nhất khối 1 là 1B : 72,2%, Khối 2 nhất 2A  53,3%, Khối 3 nhất 3C 24%, Khối 4 nhất 4A – 36%. Khối 5 nhất 5C 18,2%.

- Như vậy toàn trường môn TA điểm 9-10 cao nhất là khối 1 rồi đến khối 2. Lớp thấp nhất trường là lớp 5A 12,0% ; rồi đến 4B 12,5%, thứ ba là lớp 3A : 14,3%.

* Môn Tin Học:  Tuyên dương chÊt l­îng toàn trường đều hoàn thành 100%.

 * M«n Khoa, Sö - §Þa khèi 4-5:

*§èi víi m«n Khoa:

* ChÊt l­îng ®¹i trµ:

- Tuyªn d­¬ng 5C ChÊt l­îng ®¹i trµ hoàn thành 100% nhất khối 4-5. Thấp nhất là 4C 88,9%.

* Chất lượng giỏi môn Khoa:

- Tuyên dương khối5 cao hơn khối 4, nhất 5C 36,4%. Thấp nhất là 4C chỉ đạt 3,8%. Rồi đến 4A 8%. So vớikì I NH trước thì thấp hơn.

* §èi víi m«n Sö – Địa :

* ChÊt l­îng ®¹i trµ:

- Tuyên dương 5C cao nhất cả 2 khối là 95,5%. Rồi đến 5B,5A,4A đều đạt 88%.

- Thấp nhất là 4C 81,5%. Rồi đến 4B 87,5%.

* Chất lượng giỏi môn Sử-Địa:

- Nhất : 4A 16%, Nhì 4C 11,1%. Thấp nhất là 4B không có HS nào được điểm giỏi môn Sử-Địa. Đây là môn và lớp duy nhất không có HS nào đạt điểm giỏi.

  Nh­ vËy trong tÊt c¶ c¸c m«n thi tÝnh b»ng ®iÓm sè th× m«n Sử-Địa và môn Toán khối 4 là 2 môn thi có nhiều em chưa hoàn thành môn học,  điểm dưới 5 đều chỉ đạt 85,5% và rơi vào lớp 4B nhiều nhất.

* So với chất lượng kì 1 NH học trước thì NH này chất lượng đều hơn, nhưng chất lượng điểm giỏi môn TV thấp hơn kì 1 năm học trước. Tuyên dương khối 1 là khối có chất lượng đại trà và điểm 9-10 cao nhất trường và đồng đều ở cả 2 lớp. Với khối 2 chất lượng tốt hơn tập trung ở 2B, 2C cô Mỳ và TA. Khối 3 cả 3 lớp không đồng đều về chất lượng đại trà và giỏi. Lớp này cao ở yêu cầu này thì lại thấp ở yêu cầu kia. Khối 4 có 4A chất lượng đại trà và Giỏi hơn 2 lớp còn lại. Thấp hơn cả là 4B cả 2 môn Toán và TV CL đại trà và giỏi đều thấp nhất khối. Với khối 5: Thì chất lượng đại trà không chênh lệch nhiều, lớp dẫn đầu chất lượng đại trà môn Toán, TV là 5C nhưng lại thấp nhất chất lượng giỏi.

* Kết quả các môn đánh giá bằng nhận xét có môn : Đạo đức, Âm nhạc, MT, TNXH lớp 1,2,3 , môn TD môn Thủ công-KT đều có số HS hoàn thành Tốt và HT 100%.

* Về năng lực :  Toàn trường có 376/386 HS  = 97,4% xếp tốt, Đạt và còn 10 em = 2,6% xếp CCG.

* Để xét thưởng kì 1 NH này, nhà trường căn cứ vào kết quả điểm thi và kết quả đánh giá thường xuyên hằng ngày trên lớp sẽ  thưởng cho HS  khối 1 và khối 2 có 4 môn thi đều đạt điểm 10, trong đó khối 1 có 17 em ở 1A 5 em, 1B 12 em, Khối 2 được 7 em trong đó 2A: 2 em, 2B: 3em, 2C: 2 em. Thưởng cho HS khối 3,4,5 có các bài thi đều đạt điểm 9-10. Cụ thể khối 3 được 11em trong đó 3A: 3 em, 3B: 5 em, 3C: 3 em. Khối 4 được 2 em ở 4A 1em, 4B 1em. Khối 5 được 4 em trong đó 5A 2 em, 5B 2 em. Tổng toàn trường được 41 em nhận thưởng. Như vậy 5C và 4B không có HS nào được nhận thưởng.

Sau đây cô mời từng khối lên nhận thưởng. Mỗi HS có thành tích sẽ thưởng 5 quyển vở)- Tiền mua vở thưởng xin từ quỹ phụ huynh.

 ( §äc theo DS kÌm theo- Từng khối).

* Chúng ta vừa chứng kiến những HS tiêu biểu trong học tập học kì 1 vừa qua lên nhận thưởng. Cô mong các em đã được nhận thưởng cố gắng duy trì và phát huy thành tích học tập của mình. Cô biết còn nhiều bạn thành tích học tập cũng rất tốt song khi thi do sơ xuất hoặc không cẩn thận hoặc đọc đề chưa kĩ nên bài thi chưa đạt điểm cao. Kì 2 các em sẽ cố gắng nhé và cuối năm cô mong có rất nhiều bạn được khen thưởng.

*** KÝnh th­a c¸c thÇy c« gi¸o! Th­a c¸c em HS! K× 1 NH 2017-2018 ®· khÐp l¹i. Víi KQ ®· ®¹t ®­îc nh­ b¶n b¸o c¸o võa th«ng qua, T/M cho BGH nhµ tr­êng tôi xin biÓu d­¬ng nh÷ng thµnh tÝch mµ thÇy c« gi¸o vµ c¸c em HS ®· ®¹t ®­îc. Mong c¸c thÇy c« vµ c¸c em HS sÏ cè g¾ng kh¾c phôc mäi KK, nç lùc phÊn ®Êu ®Ó häc k× 2 ®¹t ®­îc nh÷ng KQ cao h¬n k× 1 . TiÕp tôc thùc hiÖn nghiªm c¸c cuéc vËn ®éng  vµ néi dung c¸c cam kÕt. C¸c em sÏ ch¨m chØ häc tËp ́t h¬n, phÊn ®Êu tu d­ìng ®¹o ®øc tèt h¬n, §Æc biÖt ®éi tuyÓn HS thi giải Toán, TA qua mạng phải cố gắng phấn đấu giải kịp các vòng thi  đạt KQ cao. Đội tuyển Trạng Nguyên nhỏ tuổi cũng phải cố gắng bồi dưỡng ở cả 3 môn học Toán, TV, TA để tham gia ngày Hội TNNT cấp cụm đạt KQ cao.

- C« mong cuèi n¨m 100% các em  ®Òu hoàn thành chương trình lớp học.

 Chóc c¸c thÇy c« gi¸o vµ vµ c¸c em m¹nh kháe, HP, ®ãn mét n¨m míi 2018 víi nhiÒu niÒm vui vµ may m¾n! ( Vç tay)

B/ PhÇn 3: T¸I Gi¶ng K× II.

- KÝnh th­a c¸c thÇy c« gi¸o, th­a c¸c em HS th©n mÕn!

Nh­ vËy k×1 NH 2017-2018 ®· kÕt thóc, k× 2 cña NH ®· b¾t ®Çu. Thay mÆt cho BGH nhµ tr­êng t«i xin c«ng bè t¸i gi¶ng k× 2 NH: 2017-2018 tõ ngµy h«m nay 08/01/2018. Từ hôm nay các em bắt đầu học CT tuần 19-K2.

- §Ó thùc hiÖn NV häc k× 2 còng nh­ tiÕp tôc thùc hiÖn NV NH, tÊt c¶ c¸c em cÇn:

1. TiÕp tôc thùc hiÖn tèt cuéc vËn ®éng và thực hiện nghiêm N§ 36/2009/N§-CP và Pháp lệnh số 16 vÒ qu¶n lý sö dông ph¸o, vật liệu nổ vµ QuyÕt ®Þnh 95/2009/Q§-TTg cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ viÖc cÊm s¶n xuÊt, nhËp khÈu, tµng tr÷, vËn chuyÓn, bu«n b¸n, ®èt vµ th¶ ®Ìn trêi.

- TÊt c¶ HS h·y chÊp hµnh tèt viÖc kh«ng mua b¸n, SX, ®èt ph¸o vµ th¶ ®Ìn trêi. Tuyªn truyÒn vËn ®éng G§ vµ ng­êi th©n cïng thùc hiÖn tèt ®iÒu nµy. C¸c em cÇn thùc hiÖn tèt PT c¸nh Ðn b¸o tin víi néi dung : Mçi HS h·y theo dâi vµ ph¸t hiÖn xem ng­êi nµo, HS nµo, gia ®×nh b¹n nµo SX, bu«n b¸n, ®èt ph¸o vµ th¶ ®Ìn trêi th× b¸o vÒ cho c¸c thÇy c« gi¸o vµ c«ng an x· ®Ó kÞp thêi ng¨n chÆn hoÆc b¸o lªn c«ng an cÊp trªn ®Ó xö lý nghiªm minh.

2, TiÕp tôc thùc hiÖn vÖ sinh vµ an toµn trong tr­êng häc và an toàn trước và sau Tết NĐ Mậu Tuất:

- §Ó gi÷ tr­êng líp Xanh- S¹ch - §Ñp : C« yªu cÇu tÊt c¶ HS ph¶i cã thãi quen VS tr­êng líp s¹ch sÏ hµng ngµy, ®i VS ®óng n¬i quy ®Þnh vµ ®óng quy tr×nh ; ko ¨n quµ vÆt. NÕu ¨n quµ s¸ng th× ph¶i vøt vá hép, tói ni l«ng vµo thïng r¸c vµ th­êng xuyªn nhÆt r¸c bá vµo thïng.

- §Ó ®¶m b¶o an toµn cho c¸c em trong tr­êng häc : c« yªu cÇu tÊt c¶ HS ko ®­îc mang vËt s¾c nhän ®Õn tr­êng, giê ra ch¬i ko ch¬i c¸c trß ch¬i cã h¹i, ko ch¹y nh¶y, ko ®øng trªn lan can tÇng 2 nh×n xuèng ®Ó tr¸nh g©y tai n¹n ®¸ng tiÕc x¶y ra. Không được mua và sử dụng miếng dán chứa chất độc bán tại các cửa hàng tạp hóa.

- §i häc ®óng giê, trong thêi gian häc ë tr­êng ko ®­îc ra khái khu vùc tr­êng, ko ®i theo ng­êi l¹,..

- Nh¾c nhë bè mÑ hoÆc ng­êi th©n ®i ®ãn ph¶i ®ãn ë ngoµi cæng ko ®­îc tù do ®i vµo trong s©n tr­êng.

3, Công tác nhân đạo từ thiện :

- Thực hiện công văn chỉ đạo của Hội CTĐ Huyện Thái Thụy và PGD, cô phát động PT quyên góp trong GV và HS để lấy tiền mua quà tết cho các bạn HS nghèo nhân dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất. Cô phát động mỗi bạn quyên góp ủng hộ ít nhất 10 000 đ.

* Các em thân mến ! C« võa nh¾c nhë vµ qu¸n triÖt chóng ta 1 sè néi dung, c« yªu cÇu c¸c em nhí vµ thùc hiÖn cho tèt ®Ó tr­êng lu«n xanh-s¹ch-®Ñp và các em có môi trường học tập vui chơi an toàn, các bạn nghèo có cái tết vui vẻ đầm ấm.

- Xin bÕ m¹c lÔ s¬ kÕt häc k× 1 vµ t¸i gi¶ng häc k× 2 NH 2017-2018 tr­êng TH Th¸i Thä.

  Chúc tất cả các thầy cô và các em mạnh khỏe, tiếp tục kì 2 NH 2017-2018 với khí thế mới, nhiều niềm vui mới và thành công !

  Cô chào tất cả các em !

                                                                                  HiÖu tr­ëng 

 

 

 

                                                                                 Ph¹m ThÞ Ph­¬ng

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Các thông tin khác:

Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường Tiểu học Thái Thọ

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác