Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI SƠN

A)C«ng t¸c träng t©m :
-Th¸ng thi ®ua lËp thµnh tÝch chµo mõng 35 n¨m ngµy nhµ gi¸o ViÖt nam 20/11.
-Th¸ng tiÕp tôc duy tr×, cñng cè nÒn nÕp , kØ c­¬ng trong nhµ tr­êng ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng tËp trung n©ng cao chÊt l¬­îng d¹y vµ häc.
-Th¸ng héi gi¶ng GVG cÊp tr­êng.
- KT ®Þnh k× gi÷a häc k× I m«n To¸n, TV víi HS khèi 4-5
B)C«ng viÖc cô thÓ
1) C«ng t¸c sè l¬ượng phæ cËp:
-Duy tr× tèt sè l¬ù¬ng = 371 HS, n©ng cao tû lÖ chuyªn cÇn. GV lµm tèt c«ng t¸c theo dâi sÜ sè ngay tõ tiÕt 1. Gi¸m hiÖu lµm tèt c«ng t¸c kiÓm tra c«ng t¸c sè l­îng. Gv th­êng xuyªn quan t©m,gióp ®ì häc sinh cã hoµn c¶nh khã kh¨n, HS khuyÕt tËt häc hoµ nhËp nh­ em Du c¸c thÇy c« d¹y tÊt c¶ c¸c tiÕt ë líp 5A ph¶i dµnh cho em Du mät sù quan t©m ®Æc biÖt, liªn tôc ®Ó kh«ng lµm ¶nh h­ëng tíi viÖc häc tËp vµ rÌn luyÖn cña nh÷ng em xung quanh.
-Hoµn thiÖn hå s¬ PC khíp sè liÖu tÊt c¶ c¸c lo¹i sæ ®Ó ®ãn ®oµn kiÓm tra chÐo cña Së GD & §T.
2)C«ng t¸c d¹y vµ häc
-- Qu¶n lý vµ tæ tr­ëng, khèi tr­ëng thùc hiÖn nghiªm tóc kÕ ho¹ch kiÓm tra hå s¬, dù giê
-100%GV thùc hiÖn nghiªm tóc quy chÕ so¹n gi¶ng, chÊm ch÷a bµi, nhËn xÐt theo ®óng TT 22, thùc hiÖn nghiªm tóc ch­¬ng tr×nh ®• lªn ®¨ng ký gi¶ng d¹y vµ bµi so¹n kh¾c phôc b»ng ®­îc nh÷ng tån t¹i nhµ tr­êng ®• chØ ra trong th¸ng 10. C¸c tæ khèi chuyªn m«n chuÈn bÞ kÜ néi dung sinh ho¹t tæ khèi chuyªn m«n , bµn kÜ viÖc thùc hiÖn c¸c tiÕt héi gi¶ng cÊp tr­êng ®Ó ®¹t kÕt qu¶ cao nhÊt.
-GV tÝch cùc häc tËp ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ tõng tiÕt d¹y, phÊn ®Êu c¸c tiÕt d¹y trong th¸ng ®Òu xÕp lo¹i kh¸ trë lªn trong ®ã cã 80% tiÕt d¹y xÕp lo¹i giái
- Tõ tuÇn 11 tr­êng mÆc dï kh«ng cã GVTA nh­ng tr­êng ®• thuª 3 GVTA vÒ d¹y cho HS ®ñ sè tiÕt theo quy ®Þnh : Líp 5= 4 tiÕt/ tuÇn, líp 3,4 = 3 tiÕt/tuÇn, líp 1,2 = 1 tiÕt / tuÇn.
- GVlíp 4-5 võa h­íng dÉn häc sinh hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh, võa h­íng dÉn häc sinh «n tËp, hÖ thèng ho¸ l¹i tÊt c¶ c¸c kiÕn thøc tõ tuÇn 1 ®Õn tuÇn 10 víi c¸c m«n To¸n, TV ®Ó c¸c em cã kÕt qu¶ KT§K gi÷a häc k× I ®¹t ë møc hoµn thµnh trë lªn vµ cã nhiÒu em xÕp ë møc hoµn thµnh tèt.
-M«n To¸n líp 1 vµ m«n T- TV líp 2-3 HS ®• hoµn thµnh bµi KT gi÷a häc k× I theo ch­¬ng tr×nh , GV quan t©m ®Æc biÖt tíi häc sinh ch­a hoµn thµnh vÒ kiÕn thøc, kÜ n¨ng, nh÷ng häc sinh cßn xÕp ë møc cÇn cè g¾ng vÒ n¨ng lùc, phÈm chÊt ®Ó c¸c em cè g¾ng «n tËp, rÌn luyÖn ®Ó cã kÕt qu¶.
- GVCN nh¾c nhë häc sinh ph¸t huy cã hiÖu qu¶ phong trµo "§«i b¹n cïng tiÕn" ph©n c«ng cô thÓ häc sinh kh¸ giái th­êng xuyªn gióp ®ì, h­íng dÉn häc sinh ch­a hoµn thµnh ®Ó c¸c em hoµn thµnh tõng bµi ®äc, bµi viÕt vµ kÜ n¨ng tÝnh to¸n.
-Tæ chøc tèt viÖc kiÓm tra phÇn ©m víi HS líp 1 , phÊn ®Êu 100% häc sinh líp 1 ®Òu ®äc th«ng,viÕt th¹o phÇn ©m. Gi¸m hiÖu vÒ dù giê kiÓm tra phÇn ©m vµo tiÕt TV thùc hµnh buæi chiÒu 7,8/ 11 . GH- GVCN ghi cô thÓ chi tiÕt tõng em nh÷ng em nµo ®• hoµn thµnh, nh÷ng em ch­a hoµn thµnh cô thÓ lµ nhõng ©m nµo ®Ó cã biÖn phÊp gióp ®ì c¸c em hoµn thµnh. Tuyªn d­¬ng kÞp thêi nh÷ng em hoµn thµnh tèt.
- Tr­êng tæ chøc KT§K m«n To¸n, TV gi÷a häc k× I, PHT ra ®Ò KT theo 4 møc nh­ quy ®Þnh trong TT 22. Riªng m«n TV phÇn ®äc tiÕng, ®äc hiÓu GV tù KT lång vµo c¸c tiÕt «n tËp gi÷a HKI, tr­êng ra bµi KT viÕt gåm chÝnh t¶ vµ TLV, GV chÐp ®Ò v¨n lªn b¶ng cho HS lµm. §Ò to¸n sÏ in tíi tay HS. HS lµm ra giÊy KT . PhÊn ®Êu cã 50-55% HS cã kÕt qu¶ häc tËp xÕp ë møc hoµn thµnh tèt. Thêi gian KT vµo chiÒu ngµy 9/11 trïng vµo tiÕt cña GV nµo th× Gv ®ã coi, chÊm GVCN chÊm. Yªu cÇu GV thùc hiÖn nghiªm tóc quy chÕ coi thi , chÊm thi ®Ó ®¸nh gi¸ kh¸ch quan c«ng b»ng kÕt qu¶ d¹y- häc cña tõng líp . PHT thèng kª kÕt qu¶ KT§K cña tõng líp vµ nhËn xÐt ­u nh­îc ®iÓm tõng líp , tuyªn d­¬ng nh÷ng HS ®¹t ®iÓm 9, 10 qua bµi KT§K vµ nh¾c nhë nh÷ng HS ch­a hoµn thµnh cè g¾ng h¬n. GVCN nhËp ®iÓm cña häc sinh trªn phÇn mÒm SMAX theo ®óng quy ®Þnh.
- Th«ng qua c¸c ho¹t ®éng häc tËp, c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp,… gióp häc sinh hoµn thµnh c¸c néi dung vÒ gi¸o dôc phÈm chÊt vµ n¨ng lùc. PhÊn ®¸u cã nhiÒu häc sinh xÕp lo¹i vÒ n¨ng lùc, phÈm chÊt ë møc tèt vµ ®¹t kh«ng cã HS xÕp lo¹i PC-NL ë møc CCG

- N¨m häc nµy PGD yªu cÇu HS cã ®Çy ®ñ s¸ch luyÖn tËp KT§K dµnh cho HS líp 2,3,4,5:
Mỗi cuốn bộ luyện tập kiểm tra định kỳ toán gồm 18 phiếu luyện tập theo tuần, mỗi phiếu gồm 10 bài tập theo sát nội dung được học trong tuần. Phần kiểm tra định kỳ được ôn bởi 5 đề, mỗi đề có 10 bài tập theo các mức độ thông tư 22 quy định. Riêng lớp 4, lớp 5, phần kiểm tra định kỳ có thêm 5 đề ôn kiểm tra giữa kỳ.
Mỗi cuốn bộ luyện tập kiểm tra định kỳ tiếng việt gồm 20 đề luyện tập cho 2 lần kiểm tra định kỳ đối với lớp 2 và lớp 3; 4 lần kiểm tra định kỳ đối với lớp 4 và lớp 5. Mỗi đề gồm 2 phần kiểm tra đọc và kiểm tra viết.
- Khi HS cã s¸ch tr­êng yªu cÇu GVCN h­íng dÉn HS luyÖn tËp thùc hµnh vµo c¸c buæi 2, c¸c tiÕt «n tËp cuèi k×, cuèi n¨m hoÆc tù hoµn thµnh vµo giê truy bµi sao cho phï hîp nh­ng GV ph¶i chÊm ch÷a cho HS. C¸c ®Ò KT§K GV cã thÓ tæ chøc cho HS kiÓm tra thö tr­íc khi thùc hiÖn ®Ò KT cña nhµ tr­êng ( Tãm l¹i cuèn s¸ch nµy coi nh­ mét bé ®Ò dµnh cho HS «n luyÖn GV ®ì ph¶i ph« t« ®Ò nh­ mäi n¨m)
- N©ng cao chÊt l­îng rÌn ch÷ gi÷ vë ë tÊt c¶ c¸c m«n häc chó ý söa tËt ch÷ cho HS .Tr­êng tæ chøc kiÓm tra c«ng nhËn VSC§ gi÷a häc k× I vµo thø b¶y tuÇn 11.
3)ViÖc h­íng dÉn HS n¨ng khiÕu
- GV thùc hiÖn nghiªm tóc lÞch h­íng dÉn HS luyÖn ®Ò tr¹ng nguyªn nhá tuæi. N¨ng cao chÊt l­îng d¹y- häc qua tõng ®Ò cô thÓ vµ cã c¸c biÖn ph¸p h­íng dÉn, gióp ®ì HS mét c¸ch phï hîp, hiÖu qu¶.
- Riªng m«n TA, tr­êng chØ ®¹o 2 Gv TA h­íng dÉn HS lång vµo c¸c tiÕt chÝnh kho¸, Gv r© ®Ò cho HS luyÖn tËp thùc hµnh vµ tranh thñ chÊm ch÷a bµi cho HS ®Ó HS ®i dù thi tr¹ng nguyªn kh«ng bÞ thiÖt thßi so víi c¸c tr­êng trong côm.
- GV líp 1-5 th­êng xuyªn theo dâi, nh¾c nhë häc sinh tÝch cùc tù luyÖn gi¶i T- TA qua m¹ng vµ s½n sµng gióp ®ì c¸c em khi c¸c em gÆp bµi khã.
- Tr­êng tæ chøc kh¶o s¸t lÇn 2 : 3 m«n T-TV-TA víi nh÷ng HS tham gia «n luyÖn thi tr¹ng nguyªn tõ líp 1- líp 5. GV chÊm nhµ tr­êng nhËn xÐt vµ c«ng bè kÕt qu¶ vµo giõo chµo cê dÆn dß.
- Líp BDHS n¨ng khiÕu c¸c m«n TT , tiÕp tôc h­íng dÉn HS tËp luyÖn c¸c m«n ®iÒn kinh, bãng ®¸, ®¸ cÇu, cê vua, bãng bµn ®Ó c¸c em dù thi cÊp côm trong th¸ng 11 ®¹t kÕt qu¶ cao vµ cã nhiÒu em ®¹t gi¶i vµ ®­îc chän ®i thi cÊp huyÖn vµo th¸ng 12 ( n¨m nay kh«ng thi cÊp tØnh).
4)Tæ chøc héi gi¶ng cÊp tr­êng
- GV kh«ng tham gia héi gi¶ng côm d¹y mét bµi thuéc ch­¬ng tr×nh tuÇn 11 tõ ngµy13-16/11
- PhÊn ®Êu tÊt c¶ c¸c tiÕt héi gi¶ng ®Òu xÕp lo¹i giái. PHT lªn lÞch héi gi¶ng, Gv toµn tr­êng bè trÝ vÒ dù giê ®Çy ®ñ ®Ó häc tËp, rót kinh nghiÖm . Mçi GV vÒ dù ®Òu cã phiÕu ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i tiÕt d¹y( PHT chuÈn bÞ phiÕu dù giê ) ®iÓm tiÕt d¹y sÏ lµ ®iÓm b×nh qu©n cña tÊt c¶ GV vÒ dù. Sau ®ã PHT tæng hîp kÕt qu¶ vµ xÕp thø héi gi¶ng cÊp tr­êng
5. Tæ chøc chuyªn ®Ò - sinh ho¹t tæ khèi chuyªn m«n
- Th¸ng 11 côm tæ chøc chuyªn ®Ò vµo 7 h 30 ngµy 11/11 GV vÒ dù ®Çy ®ñ vµ tÝch cùc tham gia ®ãng gãp ý kiÕn t¹i c¸c ®Þa ®iÓm sau:
+ M«n T+TV líp 1 t¹i Th¸i Hµ
+ M«n T+TV líp 2-3 t¹i Th¸i D­¬ng
+ M«n T+TV líp 4-5 t¹i Th¸i S¬n
+ M«n ©m nh¹c t¹i Th¸i Hång
+ M«n MT t¹i Th¸i S¬n
+ M«n TD t¹i Th¸i Hµ
- PHT - tæ 4-5 lùa chän bµi d¹y, bµn bµi vµ chuÈn bÞ thËt tèt 3 chuyªn ®Ò , phÊn ®Êu 3 chuyªn ®Ò ®ÒuÔnÕp lo¹i giái xuÊt s¾c.

6) Tổ chức hoạt động thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
a. Công tác tuyên truyền:
Làm tốt công tác tuyên truyền về ngày Nhà giáo Việt Nam qua ®ã tuyên truyền, giáo dục học sinh lòng kính trọng, biết ơn đối với thầy giáo, cô giáo.
b. Một số hoạt động thi đua chào mừng ngày NGVN 20/11:
-N©ng cao chÊt l¬ượng d¹y - häc, GV đổi mới phương pháp dạy học ở tất cả các môn học, các tiết học để giúp học sinh nắm chắc chuẩn kiến thức kĩ năng .GV đánh giá HS theo đúng TT 22/ 2016/TT-BGDDT. Học sinh thi đua học tập rèn luyện để 100% HS ®Òu hoµn thµnh vµ hoµn thµnh tèt vÒ chuÈn kiÕn thøc kü n¨ng, vÒ phÈm chÊt vµ n¨ng lùc ®Òu xÕp ë møc tèt vµ møc ®¹t, nhiều giờ học tốt, nhiều ngày học tốt và nhiều tuần học tốt.
- Héi thi văn nghệ : Mçi líp lùa chän cho líp m×nh mét tiÕt môc v¨n nghÖ cã néi dung vÒ ngµy nhµ gi¸o VN, …®Ó cho häc sinh tËp luyÖn vµ dù thi. PhÊn ®Êu c¸c tiÕt môc ®Òu xÕp lo¹i tèt, GV ph¶i h­íng dÉn häc sinh tËp luyÖn vµ biÓu diÔn thö, tæ chøc rót kinh nhiÖm vµ chØnh söa cho HS ( kh«ng phã mÆc cho Hs ). GV h­íng dÉn häc sinh vµ phèi kÕt hîp víi phô huynh ®Ó chuÈn bÞ trang phôc ,trang ®iÓm ®Ñp, phï hîp víi tõng tiÕt môc.
- Héi thi ®ång diÔn ca móa h¸t tËp thÓ bµi móa h¸t chÌo(LÇn l­ît c¸c líp tham gia ®ång diÔn, ban gi¸m kh¶o chÊm) TPT- GV chó ý h­íng dÉn HS c¸ch cÇm hoa móa sao cho thèng nhÊt, ®Òu , ®Ñp v× chuyÓn tõ qu¹t sang hoa HS móa ch­a cã kÜ thuËt ®Ò nghÞ GV chó ý söa cho HS
- Thi kÐo co; Tæ chøc thi theo khèi . GVTD vµ bÝ th­ ®oµn lµ träng tµi, TPT theo dâi nÒn nÕp kØ c­¬ng cña tõng líp HS ngåi nh­ tiÕt CC§D t¹i s©n TD ®Ó cæ vò cho tõng líp nh»m ®¶m b¶o AT häc ®­êng cho HS vµ an toµn vÒ tµi s¶n trong tr­êng,kh«ng cho phô huynh , HS cÊp 2 vµo tr­êng.
-Ch¸m trang trÝ kh«ng gian líp häc : GVCN h­íng dÉn HS trang trÝ l¹i kh«ng gian líp häc nh­ biÓu b¶ng, xÕp ®¹t bµi trÝ tõng tñ sao cho khoa häc , ng¨n n¾p, hÖ thèng c©y hoa, c©y xanh xÕp ®Æt lªn gi¸ phï hîp víi tõng líp. Tr­êng mua cho mçi líp 3 khung treo tranh vÏ lµ s¶n phÈm tiªu biÓu cña HS trong líp, GV lùa chän treo vµo vÞ trÝ phï hîp nhÊt. chËu hoa nhµ tr­êng trang bÞ cho c¸c líp , c¸c líp bµy vµo gi¸ c©y cho phong phó. Thêi gian chÊm trang trÝ kh«ng gian tr­êng líp vµo s¸ng 17/11( Giê ra ch¬i
C¸c líp ®¨ng ký tªn c¸c tiÕt môc cho TPT, tæng phô tr¸ch lµm ch­ong tr×nh v¨n nghÖ. PHT viÕt bµi khai m¹c buæi ho¹t ®éng ngo¹i kh¸o vµ ph©n c«ng 1Gv quay l¹i toµn bé c¸c ho¹t ®éng nµy.
-Ban gi¸m kh¶o cuéc thi v¨n nghÖ, ca móa h¸t tËp thÓ, trang trÝ kh«ng gian líp häc gåm : PHT, CTC§, BTC§ GVTD,GV HN, GVMT.PHT lµ tr­ëng ban gi¸m kh¶o, CTC§ lµ phã tr­ëng ban . PHT, CTC§ cïng TPT x©y dùng biÓu ®iÓm chÊm néi dung trªn vµ th«ng b¸o c«ng khai biÓu ®iÓm tíi häc sinh vµ Gv vµo giê chµo cê dÆn dß ®µu tuÇn ngµy 13/11 ®Ó GV chÊm biÕt vµ c¸c líp biÕt ®Ó phÊn ®Êu. Chi ®oµn, liªn ®éi chuÈn bÞ cho gi¸m kh¶o 7 bµn kª xa nh©u ®Ó chÊm cho c«ng b»ng. cuéc thi kÕt thóc, GK ngåi t¹i chç tr­ëng ban gi¸m kh¶o thu lu«n phiÕu.( PhiÕu chÊm v¨n nghÖ riªng, ca móa h¸t riªng) §iÓm xÕp thø tõng líp lµ ®iÓm trung b×nh c«ng 2m¶ng v¨n nghÖ ca móa h¸t tËp thÓ. ®iÓm trang trÝ líp häc xÕp thø riªng.
- Thêi gian thi:
+ ChiÒu 17/11 tiÕt 1,2 thi v¨n nghÖ
+ TiÕt 3,4 thi ca móa h¸t tËp thÓ, kÐo co
7.C¸c ho¹t ®éng kh¸c
a)Tổ chức kỉ niệm ngày NGVN 20/11:
+ Việc tổ chức các hoạt động kỉ niệm ngày 20/11 phải có ý nghĩa giáo dục cao, tạo không khí vui tươi, sôi nổi; tr¬­êng kÕt hîp víi c«ng ®oµn quan tâm đến đời sống vật chất cho CBGV, tránh sự phiền hà cho phụ huynh và học sinh. Chú ý đảm tuyệt đối an toàn cho CBGV và HS trong những ngày tổ chức kỉ niệm 20/11.
+ Trường và công đoàn tổ chức khen thưởng những CBGV có thành tích cao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Khen thưởng GV bồi dưỡng HS đạt học sinh giỏi cấp huyện (Có giấy khen của huyện) . mức khen thưởng được xây dựng trong quy chế chi tiêu nội bộ.
+Chiều 17/11 tr­êng tæ chøc tèt lÔ s¬ kÕt thi ®ua mõng ngµy 20/11, trao th­ëng( BC s¬ kÕt thi ®ua do CTC§ tr×nh bµy )- tæ chøc b÷a c¬m liªn hoan ( Kh¸ch mêi ®ia ph­¬ng vµ ban th­êng trùc héi CMHS)
b) ViÖc thùc hiÖn c¸c cuéc vËn ®éng vµ c¸c phong trµo thi ®ua
-100% CBGV cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, thùc hiÖn tèt c¸c cuéc vËn ®éng vµ c¸c phong trµo thi ®ua do ngµnh ph¸t ®éng.
- 100% CBGVtham gia ñng hé ®Çy ®ñ "th¸ng cao ®iÓm v× ng­êi nghÌo" n¨m 2016 vµ ñng hé ®ång bµo bÞ lò lôt do ®Þa ph­¬ng ph¸t ®éng mçi CBGV-NV c¸c nhµ tr­êng ñng hé quü = 100.000®. C¸c §/C nép cho §/C CTC§ sau ®ã nép vÒ ®Þa ph­¬ng vµo ngµy 15/11, ñng hé x©y cæng lµng th«n Kim Thµnh mçi CBGV = 20.000®.
c) C«ng t¸c ®oµn ®éi
Chi ®oµn phèi hîp víi liªn ®éi chuÈn bÞ tèt viÖc trang trÝ kh¸nh tiÕt phôc vô cho cuéc thi ( KhÈu hiÖu ph¶i chuÈn bÞ vµ g¾n ch÷ tr­íc)
-TPT hoµn thiÖn b¶ng tin theo chñ ®Ò 20/11 víi c¸c néi dung phong phó vµ tr×nh bµy ®Ñp h¬n, nh¾c nhë häc sinh b¶o qu¶n b¶ng tin kh«ng xo¸ b¶ng vµ kh«ng ch¬I ë khu vùc b¶ng tin.
-Liªn ®éi duy tr× cã nÒ nÕp c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc NGLL, nh¾c nhë häc sinh ®¶m b¶o an toµn häc ®­êng. -TPT chØ ®¹o ®éi sao ®á chÊm c¸c nÒ nÕp thi ®ua cã hiÖu qu¶ h¬n vµ ph¶I kiÓm tra x¸c suÊt mét vµi nÒ nÕp nh­ nÒ nÕp truy bµi, nÒ nÕp vÖ sinh ®Ó ®iÒu chØnh , chØ dÉn c¸c em chÊm c«ng b»ng , kh¸ch quan.
e) TriÓn khai c«ng v¨n sè 452/CV- PGD §T vÒ viÖc t¨ng c­êng c«ng t¸c ®¶m b¶o ATPCCC trong nhµ tr­êng
g) TriÓn khai c«ng v¨n sè 513/CV- PGD §T vÒ viÖc HD thùc hiÖn c«ng t¸c gi¸o dôc quèc phßng an ninh, gi¸o dôc thÓ chÊt, y tÕ tr­êng häc n¨m 2017-2018.
Yªu cÇu 100% HS ®¶m b¶o Athäc ®­êng, an toµn giao th«ng, HS kh«ng m¾c c¸c tai tÖ n¹n x• héi. HS toµn tr­êng hoµn thµnh viÖc ®ãng BHYT b¾t buéc n¨m 2018 =
h)TriÓn khai viÖc mua s¸ch luyÖn tËp KT§K cña bé GD víi HS tõ líp 2-5 : Tr­êng ®• nép §K mua s¸ch cho 100% HS vÒ PGD )
- LTKT§K to¸n líp 2,3 tËp 1= 20.000®
- LTKT§K to¸n líp 2,3 tËp 2= 20.000®
- LTKT§K to¸n líp 4,5 tËp 1= 21.000®
- LTKT§K to¸n líp 4,5 tËp 2= 21.000®
- LTKT§K TVlíp 2,3 = 28.000®
- LTKT§K TVlíp 4,5 = 30.000®
Thêi gian thu tiÒn s¸ch vµ BHYT vµo tuÇn 14( 27-30/11)

HIỆU TRƯỞNG

Đoàn Thị Hồng

Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường Tiểu học Thái Sơn

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác