Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo của trường Thông báo của trường
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Bình chọn Bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Thông báo công khai các khoản thu đầu năm học

Căn cứ Quyết định số 2814/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh Thái Bình; Hướng dẫn số 02/HD-UBND ngày 23/08/2016 của UBND huyện Thái Thụy v/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2814/QĐ-UBND.
Căn cứ Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Phòng GD&ĐT Thái Thụy.
Căn cứ Công văn số 377/GD&ĐT ngày 25 tháng 8 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thái Thụy V/v hướng dẫn công tác tài chính, CSVC-thiết bị dạy học năm học 2017-2018, Căn cứ biên bản họp phụ huynh các lớp, biên bản họp ban đại diện phụ huynh nhà trường.
Trường THCS Thụy Ninh đã lập tờ trình trình UBND xã đề nghị được thu một số khoản thu ngoài ngân sách trong năm học 2017-2018, cụ thể như sau:


 

PHÒNG GD-ĐT THÁI THỤY

 TRƯỜNG THCS XÃ THỤY NINH

 

Số 02/TB-TrH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                    Thụy Ninh, ngày  21   tháng 9  năm 2017

 

THÔNG BÁO

v/v Công khai các khoản thu đầu năm học 2017-2018

 

       Kính thưa toàn thể nhân dân.

       Kính thưa các bậc Cha mẹ học sinh trong toàn xã

Căn cứ Quyết định số 2814/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh Thái Bình; Hướng dẫn số 02/HD-UBND ngày 23/08/2016 của UBND huyện Thái Thụy v/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2814/QĐ-UBND.

   Căn cứ Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Phòng GD&ĐT Thái Thụy.

   Căn cứ Công văn số 377/GD&ĐT ngày 25 tháng 8 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thái Thụy V/v hướng dẫn công tác tài chính, CSVC-thiết bị dạy học năm học 2017-2018,     Căn cứ biên bản họp phụ huynh các lớp, biên bản họp ban đại diện phụ huynh nhà trường.

  Trường  THCS Thụy Ninh  đã lập tờ trình trình UBND xã đề nghị đ­­ược thu một số khoản thu ngoài ngân sách trong năm học 2017-2018, cụ thể như sau:

A. Các khoản thu, mức thu, đối tượng thu

1) Các khoản thu theo quy định gồm :

a, Học phí : 30 000 đồng/học sinh/tháng;  

b, Lệ phí thi nghề phổ thông : 30 000 đồng/học sinh/năm (thu theo quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 31/01/2013 cuả UBND tỉnh).

2) Các khoản theo công văn liên ngành:

+ Nhân đạo từ thiện: Quyên góp tự nguyện theo các đợt phát động của ngành, của hội và địa phương.

+ Quỹ kế hoạch nhỏ: phát động học sinh,  làm kế hoạch nhỏ (thu gom phế liệu, giấy loại) theo công văn liên ngành.

3) Các khoản  thu hộ gồm :

  Bảo hiểm y tế học sinh: Căn cứ vào hướng dẫn số 694/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội Tỉnh Thái Bình, kế hoạch  số 90/KHLN-PGD&ĐT - BHXH ngày 24/8/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo-  BHXH huyện Thái Thụy chỉ đạo thực hiện BHYT  học sinh năm học 2018:  Phí BHYT là 702 000 đ/năm. HS được nhà nước hỗ trợ 30% = 210 600; HS  tham gia đóng 70% = 491 400 đ.

4) Các khoản thu thỏa thuận phục vụ trực tiếp cho học sinh :

a, Tiền  Học thêm (khi học sinh có nhu cầu):             10 000 đồng/ học sinh/ buổi. 

b, Tiền học nghề phổ thông (học sinh có nhu cầu):     24 000 đ/học sinh/ tháng 

c, Nước uống cho học sinh :                                        10 000 đồng/ học sinh/ tháng

d, Sửa chữa nhỏ, mua sắm trang thiết bị :                  150.000 đồng/học sinh/năm

e, Tiền coi xe (học sinh có nhu cầu):                          5 000 đồng/học sinh/tháng

g, Tiền thuê Sách giáo khoa (học sinh có nhu cầu):    40 000 đồng/bộ

5)  Một số khoản khác (Nhà trường có trách nhiệm hướng dẫn):

 - Vë thùc hµnh, s¸ch bµi tËp c¸c em häc sinh ph¶i mua ®Ó häc  theo qui ®Þnh cña Phßng- Së Gi¸o dôc, nhµ tr­êng sÏ th«ng b¸o sè liÖu cô thÓ cña c¸c líp

-  Đồng phục học sinh: Căn cứ vào điều kiện của nhà trường và được phụ huynh học sinh đồng thuận, Ban đại diện cha mẹ học sinh thống nhất đặt nhà may Đại An để may áo và mũ đồng phục cho học sinh trong năm học.  

B. Quy trình, thời gian thu

1) Quy trình tổ chức thu các khoản đóng góp :

    - Nhà trường xây dựng kế hoạch, và dự trù kinh phí chi tiết các khoản thu.

   - Họp CMHS toàn trường, công khai lấy ý kiến, hoàn chỉnh kế hoạch thu chi các khoản . 

   - Lập tờ trình đề nghị UBND xã phê chuẩn. Báo cáo Phòng GD&ĐT phê duyệt.

 - Tổ chức công khai tuyên truyền qua truyền thanh xã và triển khai thu.

2)  Quản lý, sử dụng các khoản thu :

    Nội dung thu, mức chi đều được đảm bảo công khai, dân chủ, thực hiện hạch toán trên phần mềm kế toán của các nhà trường.

   Các nhà trường thực hiện niêm yết công khai và báo cáo quyết toán kinh phí đã thu được cùng kết quả thực hiện vào thời điểm kết thúc học kỳ I và kết thúc năm học./.

 

                                                                                       T.M  NHÀ TRƯỜNG

                                                                     HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                        Chu Viết Đối

 

          
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường THCS Thụy Ninh

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung Comment, Ban giám hiệu nhà trường sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác