Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
THÔNG BÁO LỊCH MỞ CÁC VÒNG THI VÀ KẾ HOẠCH KHÓA; MỞ CHỨC NĂNG THI TỰ DO

THÔNG BÁO LỊCH MỞ CÁC VÒNG THI VÀ KẾ HOẠCH KHÓA; MỞ CHỨC NĂNG THI TỰ DO Để giúp các đơn vị tổ chức tốt nhất vòng thi các cấp...
Thi: "Thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử e-Learning"

CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN TRUYỀN MĂNG NON THÁNG 1 NĂM 2012

Chum tho cua thay giao Nguyễn Tiến Dũng

Nhân dịp Hội đồng đội tỉnh Thái Bình tặng nhà Mái ấm đội viên cho em Phạm Thị Tuyết Trinh - Học sinh lớp 9B trường THCS Thụy Liên

Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

BÁO CÁO THỰC HIỆN VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO
THỰC HIỆN VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH


 

PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY
                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS THỤY LIÊN
     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          Thụy Liên, ngày 13 tháng 3 năm 2018  
 

 
BÁO CÁO
 

THỰC HIỆN VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
       
I. Đặc điểm, tình hình nhà trường.
 

          1. Vị trí:

          Trường THCS Thụy Liên nằm trên địa bàn thôn Đoài xã Thụy Liên huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình, trường được thành lập từ tháng 1965
            2. Giáo viên: Năm học 2017 - 2018 trường có 28 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó biên chế 25, hợp đồng 2, thuê khoán 01.
          Trình độ: chuẩn 100%. Trên chuẩn 21/28 tỷ lệ 75%
          Tuổi đời: Bình quân tuổi đời: 41,3 tuổi; tuổi đời cao nhất là 55 tuổi, thấp nhất là
26tuổi.
          Tuổi nghề: Bình quân tuổi nghề: 18,5 tuổi; cán bộ, giáo viên, nhân viên có tuổi nghề cao nhất là 35 năm, thấp nhất là 3 năm. Đội ngũ giáo viên có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, có trình độ chuyên môn vững vàng.
           3. Học sinh:       
          Năm 2017 - 2018: đầu năm có 373 hiện có 369 học sinh, 4 em chuyển, phần lớn học sinh của trường là con em nông dân. Đa số học sinh chăm, ngoan, hiếu học do đó chất lượng giáo dục luôn đạt kết quả cao.
II. Việc triển khai thực hiện
1. Tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện
            Thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Bộ Chính trị tiếp tục ban hạnh Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 về việc “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong 2 năm thực hiện chỉ thị số 05/CT/TW (Tháng 9 năm 2016 đến tháng 3 năm 2018), chi bộ Trường THCS Thụy Liên đã triển khai nghiêm túc nghị quyết của Đảng bộ xã Thụy Liên. Kết hợp chặt chẽ việc tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng, các cuộc vận động, các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học.
         Tăng cường chỉ đạo việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nhà giáo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu.
         Hàng năm, chi bộ tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
       Từng cá nhân xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nội dung đăng ký phải sát với chức trách, nhiệm vụ được giao. Lấy kết quả việc học tập và làm theo Bác làm một trong các tiêu chuẩn bình xét, đánh giá, phân loại đảng viên, cuối năm.
      Gắn kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với thực hiện các nhiệm vụ năm học, tập trung giải quyết những vấn đề gây bức xúc trong nhà trường.
     Cấp ủy Chi bộ tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2017 gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của nhà trường; với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tử tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tập trung chỉ đạo giải quyết ngay những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm, yếu kém, hạn chế trong quá trình hoạt động.
2. Công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
          Giúp cán bộ giáo viên  nhân viên và học sinh nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chi bộ nhà trường đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục. Thông qua các chuyên đề, ngoại khóa nhà trường đã tuyên truyền mục đích ý nghĩa chỉ thi số 05/CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016, đồng thời hướng dẫn các thành viên trong nhà trường học tập và làm theo bằng hành động cụ thể.
        Ngay từ đầu các năm học, chi bộ đã chỉ đạo nhà trường tổ chức hội thi kể chuyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo, các tiết mục kể chuyện của học sinh là các bài tuyên truyền, giúp nhân dân, phụ huynh và học sinh hiểu được những việc làm cần thiết để học tập và làm theo.
        Chi bộ tổ chức xem phim tư liệu, bố trí cho đảng viên được học nghị quyết đầy đủ, tạo điểu kiện để đảng viên, giáo viên nhân viên và học sinh hiểu rõ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
       Việc tuyên truyền được thực hiện thường xuyên qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp, qua các bài giảng tích hợp với môn Giáo dục Công dân, môn Lịch Sử, môn Ngữ Văn…
       Bên cạnh đó, nhà trường còn trưng bày khẩu hiệu trong các phòng chức năng, phòng học để nhắc nhở cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh ghi nhớ và học tập.
       Liên đội thiếu niên làm tốt việc tuyên truyền măng non nêu gương người tốt, việc tốt, đẩy mạnh việc làm theo.
       Nhà trường thực hiện nền nếp chào cờ, tuyên dương gương tốt việc tốt, nhắc nhở việc học sinh chưa tự giác tham gia các hoạt động của nhà trường và học tập, đưa tin trên trang website…
       Trong các năm học, nhà trường đã gắn việc học tập với việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua “Hai tốt” tạo nên không không khí thi đua sôi nổi trong việc thực hiện các nhiệm vụ giáo dục. Gắn các nội dung của chỉ thị với việc thực hiện kỷ cương nền nếp dạy học, giáo dục giáo viên rèn luyện phẩm chất đạo đức nhà giáo, giáo dục học sinh thực hiện 5 điều Bác dạy, giáo dục các em có kỹ năng sống, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng.
3. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nhiệm vụ nhà trường giai đoạn 2011 - 2018; gắn với thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành     
        Từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 3 năm 2018 chi bộ nhà trường thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa XII. Trong 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, chi bộ tiếp tục thực hiện nghị quyết đảng bộ xã Thụy Liên, ra nghị quyết của chi bộ đẩy mạnh việc học tập tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh. Phát huy kết quả đạt được trong những năm trước, chi bộ tập trung chỉ đạo nhà trường và các đoàn thể gắn các nội dung chỉ thị vào các nhiệm vụ trọng tâm của năm học. Tổ chức thực hiện nghị quyết của chi bộ, nhiệm vụ của nhà trường và các đoàn thể một cách nghiêm túc đạt kết quả cao.
4. Giảng dạy về tư tưởng, đạo đức,  phong cách Hồ Chí Minh
       Trên cơ sở tài liệu hướng dẫn dạy học tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Bộ giáo dục biên soạn từ năm học 2011-2012. Tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh do Bộ GD&ĐT phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, phát hành năm 2016. Nhà trường đã chỉ đạo các tổ chuyên chuyên môn xây dựng chủ đề tích hợp, làm rõ việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các môn Khóa học xã hội, đặc biệt là các tiết học ngoài giờ lên lớp. Thông qua các chủ đề tích hợp, giáo viên chỉ rõ việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng hành động cụ thể, từ đó giúp các em vận dụng vào thực tiễn, khắc phục khó khăn, yếu kém, vươn lên học tập tốt.
5. Công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
           Hàng năm, chi bộ nhà trường tổ chức cho đảng viên đăng ký các nội dung học tập và làm theo. Căn cứ vào nội dung đăng ký, chi bộ đôn đốc đảng viên thực hiện trong các kỳ sinh hoạt. Căn cứ vào kết quả đạt được, hàng năm chi bộ tự đánh giá kết quả thực hiện của các tập thể và cá nhân, đề nghị đảng bộ xã Thụy Liên đánh giá và khen thưởng.
          Căn cứ vào yêu cầu của Đảng bộ, chi bộ tổ chức sơ kết, tổng kết nghiêm túc, gửi kết quả về ban tổ chức đúng quy định.
         Hàng năm, nhà trường gắn việc học tập và làm theo trong việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua, tổ chức sơ kết, tổng kết theo năm học.
6. Nội dung khác
       Tổ chức cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương.
III. Kết quả thực hiện
1.     Kết quả chi bộ:
 Từ năm học 2016, 2017: 2 năm liền chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.
 Hàng năm 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
2 năm liền đồng chí Dương Thị Nguyệt được đảng bộ xã Thụy Liên khen thưởng.
2. Nhà trường:
Năm học 2016-2017: UBND tỉnh tặng bằng khen.
Năm học 2017-2018: Sở GD&ĐT Thái Bình kiểm tra đánh giá ngoài, trường đạt mức độ 3, được đánh giá cao các hoạt động giáo dục.
Năm học 2017-2018: Sở Nội vụ Thái Bình kiểm tra công tác đội ngũ, đánh giá cao các hoạt động của nhà trường.
3. Công đoàn trường THCS Thụy Liên.
Năm học 2016-2017: liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình về kiểm tra đánh giá cao các hoạt động, được Liên đoàn Lao động Thái Bình tặng bằng khen.
Năm học 2016-2017 tổ chức điểm toàn huyện Đại Hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020.
4. Liên đội:
Năm học 2016-2017: Đạt giải nhì cấp tỉnh cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về an toàn giao thông”, được đài truyền Hình Thái Bình quay và phát lại 2 lần để tuyên truyền.
Đạt giải 3 cấp Tỉnh cuộc thi “Tiếng hát dân ca”.
Hàng năm liên đội làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.
Hàng năm được huyện Đoàn Thái Thụy chọn là đơn vị điểm tổ chức các hoạt động.
5. Thư viện:
Năm học  2016-2017: đạt thư viện tiên tiến cấp tỉnh.
          Là đơn vị điểm tổ chức các hoạt động tủ sách phụ huynh, nhiều năm được đưa tin trên báo, đài truyền hình Trung Ương và địa phương, được nhiều đơn vị đến giao lưu và học tập.
           6. Chi hội chữ thập đỏ.
           Từ năm học  2016-2017 đều được hội chữ thập đỏ Thái Thụy, hội chữ thập đỏ Thái Bình khen thưởng.
            Năm học 2017-2018: tiếp tục được hội chữ thập đỏ Thái Thụy chọn là đơn vị điểm tổ chức tổng kết phong trào nuôi lợn tiết kiệm giúp bạn nghèo vượt khó.
          7. Công tác chuyên môn:
 Tích cực tham gia các cuộc thi do Bộ GD&ĐT tổ chức.
           Cuộc thi “dạy học theo chủ đề tích hợp” có 1 năm được dự thi cấp Quốc gia.
           Cuộc thi Khoa học kỹ thuật có 1 năm tham gia cấp tỉnh, đạt giải khuyết khích.
           Có nhiều học sinh tham gia các đội tuyển thể thao cấp huyện.
           Có nhiều học sinh tham gia các đội tuyển tại trường Nguyễn Đức Cảnh.
     8. Hưởng ứng các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành.
         
          + Đồng chí Đoàn Viết Đương, Phạm Thị Tuyệt, Tạ Thị Thúy Nga tham gia hội khỏe giáo viên các cấp, đạt thành tích cao. Đồng chí Đoàn Viết Đương tập huấn đội tuyển bóng rổ cho cụm trường, Phòng GD&ĐT, tham gia hội khỏe nhiều năm đạt kết quả cao.
          + Đồng chí Dương Thị Nguyệt, Phạm Quang Doanh tham gia nhiều hoạt động của Công đoàn huyện, đặc biệt trong việc tổ chức Đại hội Công đoàn điểm cấp huyện.
          + Đội văn nghệ nhà trường tích cực tham gia chương trình văn nghệ của phòng Văn hóa, huyện đoàn, tham gia biểu diễn tại địa phương và các xã trong huyện.
9.Việc thực hiện quy chế dân chủ và các quy chế khác trong nhà trường; tổ chức thực hiện nghiêm túc, nội bộ đoàn kết, không có cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh vi phạm pháp luật.
10. Việc xây dựng trường học văn hóa, tác phong nhà giáo, trang phục công sở; đảm bảo các yêu cầu. Trường đạt đơn vị văn hóa năm 2013. Đề nghị đơn vị văn hóa tiêu biểu năm 2018.
11. CBGV khắc phục khó khăn, tâm huyết với nghề; học sinh nghèo vượt khó;
           Đội ngũ giáo viên đoàn kết khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hàng năm số cán bộ giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt trên 90%. Có 2 giáo viên vợ bộ đôi, con bệnh bẩm sinh, đã khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt giáo viên giỏi đó là cô Phạm Thị Lan Anh, cô Nguyễn Thị Bích Liên.
          Hàng năm, nhà trường đều có từ 5 đến 7 học sinh vượt khó vươn lên đạt học sinh giỏi.
12. CBGV tiêu biểu trong việc giúp CBGV có hoàn cảnh khó khăn, HS nghèo; chăm sóc, đỡ đầu HS có hoàn cảnh khó khăn; trong Hiến máu nhân đạo:
          + Hàng năm đồng chí Dương Thị Nguyệt - hiệu trưởng làm tốt công tác vận động các tập thể cá nhân ủng hộ học sinh khó khăn, bản thân gương mẫu giúp từ 1.1 triệu đồng đến 1,45 triệu đồng. Số học sinh dược giúp đỡ hàng năm từ 86 đến 100 lượt, số tiền giúp đỡ học sinh khó khăn hàng năm từ 15 đến 26 triệu đồng.
 `       + Năm học 2017-2018 thầy giáo Đoàn Viết Đương ủng hộ phong trào giúp đỡ học sinh khó khăn 3 triệu đồng.
`        + Hàng năm nhà trường đều vận động từ 1 đến 3 giáo viên hiến máu nhân đạo, tiêu biểu là cô giáo Bùi Thị Quế, thầy giáo Trịnh Thanh Liêm, thầy giáo Nguyễn Tiến Dũng, thầy giáo Lê Quang Chung, Trần Thị Phương Loan…
13.  HS tiêu biểu trong giúp bạn, trong thực hiện việc làm “Nhặt được của rơi trả lại người mất”;
           Hàng năm đều có học sinh tiêu biểu trong phong trào, hiện nay có em Nguyễn Thị May học sinh lớp 9A nhặt được hơn 1 triệu đồng gửi nhà trường trả lại người đánh mất tiền, em Trần Công Sơn học sinh lớp 8B nhặt được cặp của cô giáo cấp 3 đã trả lại, trong cặp có điện thoại tốt, có giấy tờ cá nhân và số tiền hơn 1 triệu đồng.
14. Việc thực hiện chăm sóc gia đình chính sách, nuôi dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng;
Tham gia đầy đủ các phong trào do công đoàn và phòng GD&ĐT phát động.
Hàng năm nhân dịp 27/7 tham gia các hoạt động thắp nền tri ân, tặng quà cho gia đình thương binh liệt sỹ với số tiền 500.000 đồng trở lên. Học sinh lao động vệ sinh nghĩa trang, tham gia văn nghệ.
Nhân dịp 22/12 thăm các gia đình thương binh liệt sỹ, thăm từ 11 đến 13 gia đình, tặng quà từ 5.000.000 đồng đến 6.500.000 đồng.
Nhân dịp tết, ban giám hiệu đi thăm và chúc tết gia đình bà mẹ Việt nam anh hùng còn sống tại xã, đi thăm 1 đến 2 gia đình có công với cách mạng.
15. Thành tích cá nhân trong 7 năm:
TT
Họ tên CBGV, HS
Thành tích, việc làm tiêu biểu
Ghi chú
1
Dương Thị Nguyệt
Đạt 7 năm CSTĐ cấp cơ sở, 01 năm đạt CSTĐ cấp tỉnh, 01 năm được UBND tỉnh tặng bằng khen, 03 lần được SGD tặng giấy khen
 
2
Lê Thị Thu Hòa
7 năm đạt CSTĐ cấp cơ sở, 01 lần được Sở GD& ĐT tặng giấy khen.
 
3
Nguyễn Tiến Dũng
5 năm đạt CSTĐ cấp cơ sở, được Hội chữ thập đỏ tỉnh Thái bình tặng giấy khen
 
   IV. Những tồn tại, hạn chế:
         Một số đảng viên chưa tích cực đổi mới phương pháp dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin.
         Còn một phận học sinh lười học, chưa tích cực tham gia các phong trào thi đua.
  V. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới:
Tiếp tục thực hiện việc tuyên truyền và giáo dục việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí minh.
Phát huy thành tích đạt được, phấn đấu đạt kết quả cao về mọi mặt ở những năm học tiếp theo.
Khăn phục tồn tại, yếu kém, nâng cao chất lượng toàn diện.
Tích cực bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức cho cán bộ giáo cho, nhân viên. Tổ chức dạy học nền nếp, bồi giỏi phụ kém nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng tuyển sinh và học sinh giỏi.
Nêu cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu trong công tác quản lý.
 
 
 
 Nơi nhận:
- Phòng GDĐT (để b/c);
- Cụm trưởng THCS (để phối hợp);
- Lưu VT.
 
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 Các thông tin khác:

Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường THCS Thụy Liên

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung Comment, Ban giám hiệu nhà trường sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác