Giới thiệu trường Giới thiệu trường

GIỚI THIỆU CHUNG 

Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo của trường Thông báo của trường
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Bình chọn Bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

TRANG THƠ


 

                          T¢M Sù CïNG CON

                                                                (Tặng con gái)

Một mùa thu nữa qua đi

Con đường quê cũ hanh vàng cọng rơm .

Ngày con đi học xa quê

Cũng con đường ấy niềm vui đong đầy.

 

Nơi xa đất khách quê người

Học cho hết được chữ đời - hỡi con

Học ăn, học nói, học đi

Học sao cho được làm người đáng yêu?

 

Quê mình vất vả quanh năm

Nắng, mưa, gió, bão đong đầy hạt cơm.

Giọt mồ hôi tự nơi đâu?

Áo ông, áo mẹ, đậu vào tóc cha.

 

Chiều thu có nắng hanh vàng

Con đường quê cũ vương đầy cọng rơm.

Nơi xa con có hay chăng

Tìm sao cho thấy con đường quê hương.

 

Quê ta lúa vẫn hai mùa

Củ khoai, hạt thóc, cọng rơm vẫn vàng

Chiều thu ngồi nhớ con xa

Tình cha, cha gửi cả vào nơi con!

                                          
                                            

                                              Thái Thụy tháng 10 năm 2006

                                                       Phạm Bình Nguyên

 

 

 

 

Chóc xu©n

  

Nµo ta cïng n©ng chÐn .

Chóc cho b¹n, cho t«i

søc khoÎ thËt dåi dµo

®ãn mét mïa xu©n míi

 

Nµo ta cïng n©ng chÐn .

¤n l¹i nh÷ng ngµy qua

bao nhäc nh»n vÊt v¶

vµ c¶ buån mªnh mang .

 

Nµo ta cïng n©ng chÐn .

Uèng cho trän giät sÇu

®Ó buån ®au tan hÕt

®Ó ®Êt trêi sang xu©n .

 

Nµo ta cïng n©ng chÐn .

Mong cho r­ưîu ng¶ nghiªng

trong m¾t ai s©u th¼m

còng nghiªng c¶ trêi quª .

 

Nµo ta cïng n©ng chÐn .

§îi ®Êt trêi sang xu©n

Mõng quª m×nh ®æi míi

xu©n vÒ trong m¾t nhau

                                        Xu©n 2010

                                  Ph¹m B×nh Nguyªn

 

 

 

Khi mçi ngµy ta biÕt sèng v× nhau

 

                        

 

 

                           

 

Khi mçi ngµy ta biÕt sèng v× nhau

§êi ®Ñp l¹i theo dßng th¬ anh viÕt

Cuéc ®êi ch¼ng lÎ loi ®¬n chiÕc

Khi mçi ngµy ta biÕt sèng v× nhau

                   * * *

Ta gÇn m×nh trong hiÖn t¹i , tương lai

Víi b¹n bÌ víi ng«i nhµ th©n thuéc

Bao vÊt v¶ qua ®i ,

sù im lÆng kh«ng lêi

                 * * *

Tõ buæi cã con em biÕt ru hêi

Ta dµnh dôm tõng ®ång lư­¬ng Ýt ái

S¾m cho con ®å ch¬i, mua cho con qu¶ chuèi

xe thªm  chiÕc ghÕ m©y vµo nhµ trÎ sím chiÒu .

H¹nh phóc chóng m×nh ®øa con th©n yªu

Anh vµ em gÇy ®i sau mçi lÇn con èm

               * * *

Anh thay em tØa bít cäng rau giµ

næi löa nÊu c¬m nh÷ng chiÒu em vÒ muén

§ªm khuya råi ®Ìn em cßn ®á ngän

Lo chÊm bµi, v¸ l¹i ¸o cho con .

               * * *

Ta sèng v× nhau cã nghÜa t×nh

Khi thøc ¨n ch­ưa ngon , cã khi nhµ v¬i g¹o .

Em vÉn lµ em víi tÊm lßng th¾m th¶o ,

VÉn mÆn mµ nh­ư thuë míi yªu anh .

 

 

 

(TÆng chÞ em nh©n ngµy 20-10 ,ngµy Phô N÷ ViÖt Nam )

 

 

 

                                                       Ph¹m B×nh Nguyªn

 

 

 

  

  

T¶n m¹n sau tiÕt dù giê

(KØ niÖm mïa héi gi¶ng)

    T«i ®· gÆp :

Nµng KiÒu trong bµi gi¶ng h«m nao

Ngư­êi phô n÷: s¾c , tµi mµ th©n phËn hÈm hiu

 

   T«i ®· gÆp :

"Anh thanh niªn,

c« kü sư­ trÎ

Trong “ LÆng lÏ Sa Pa "

C¸i im lÆng mµ vinh quang

cña nh÷ng ngưêi con trai , con g¸i .

 

   Nh÷ng sè phËn con ngưêi

Nh÷ng  hy sinh thÇm lÆng

Cña bao ngư­êi

Cßn vang väng trong t«i!

 

  Ng­ưêi ta nãi :

Nh÷ng con sè c« ®¬n

nh÷ng c«ng thøc kh« c»n

Vµ nhiÒu n÷a, trong mçi giê em gi¶ng .

 

  Nh­ưng víi t«i !

Kh«ng ph¶i lµ như vËy.

Nh÷ng con sè biÕt nãi

SÏ c©n b»ng khi hai vÕ lÖch nhau.

 

  Vµ ®©y n÷a , nh÷ng phư¬ng tr×nh nµo ?

Lµ phư¬ng tr×nh cña “ Sù « xi ho¸ khö “

Nh÷ng chÊt nµy , chÊt nä

sù « xi, sù khö , lÉn vµo nhau .

 

  Nh÷ng con sè c« ®¬n,

nh÷ng c«ng thøc kh« c»n

Cßn kia n÷a: mét phư¬ng tr×nh ho¸ khö

sÏ ch¼ng x¶y ra khi nhiÖt ®é kh«ng t¨ng .

 

   Phư¬ng tr×nh nµo em cø m·i viÕt ra

cã nh÷ng chÊt,  sao em cø  ®i t×m .

Em nµo biÕt, ë ngay ®©u ®ã

Mét chÊt nµo , ®ang ch¸y ë bµn xa ...

                                         Th¸i Thôy n¨m 2008

            ( Ph¹m B×nh Nguyªn-PHT trư­êng THCS Thôy H­ưng)

 

 

 

                                 Nửa

         Tôi - nàng, nửa bạn, nửa yêu,

Nửa mưa, nửa nắng, nửa chiều, nửa mai,

         Nửa đêm chợt tỉnh giấc dài,

Quờ tay, chạm ánh trăng ngoài chấn song...

 
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường THCS Thụy Hưng

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung Comment, Ban giám hiệu nhà trường sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác