Giới thiệu trường Giới thiệu trường

GIỚI THIỆU CHUNG 

Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo của trường Thông báo của trường
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Bình chọn Bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

 

PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY

TRƯỜNG THCS THỤY HƯNG

Số:    / QC-TrTHCS

   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                            Thụy Hưng, ngày 21  tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Ban hành Quy chế làm việc của trường THCS Thụy Hưng)

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS THỤY HƯNG

     - Căn cứ Điều lệ trường THCS ban hành kèm theo thông tư số 12/2011/TT-BGD ra ngày 28/03/2011 về quyền hạn, trách nhiệm của hiệu trưởng.

     - Căn cứ vào quy chế thực hiện dân chủ trong các cơ quan (Ban hành kèm theo nghị định số 71/1998/N§-CP ngày 08 tháng 9 năm 1998 của chính phủ)

      - Căn cứ vào quy chế công khai (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

     - Căn cứ thực trạng biên chế và năng lực CBGV, NV của trường THCS Thụy Hưng năm học 2017 – 2018.

     - Để thực hiện thắng lợi  nhiệm vụ trọng tâm  của nhà trường và kế hoạch do Phòng GD & ĐT Thái Thụy  giao cho trong năm học 2017 - 2018. Trường THCS Thụy Hưng ban hành qui chế làm việc đối với CB,GV,NV, HS nhà  trường với những nội dung như sau:

QUYẾT ĐỊNH:

 

         Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế làm việc của trường THCS Thụy Hưng.

          Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình tổ chức thực hiện tiếp tục được bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu công tác.

          Điều 3. CBGV, NV nhà trường, Tổ trưởng các Tổ và người đứng đầu các tổ chức Hội, Đoàn thể trong nhà trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

 

Nơi nhận:

   - Phòng GDĐT Thái Thụy  (báo cáo);

   - Như Điều 3(thực hiện);

   - Lưu: VP.

                                                                                  Nguyễn Trung Kiên


PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY

TRƯỜNG THCS THỤY HƯNG

       

   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                      Thụy Hưng, ngày 21 tháng 9 năm 2017

 

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

TRƯỜNG THCS THỤY HƯNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ của Hiệu trưởng trường THCS Thụy Hưng)

 

CHƯƠNG I

VỊ TRÍ, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA NHÀ TRƯỜNG

 

          Điều 1. Vị trí

        Trường THCS Thụy Hưng được thành lập theo Quyết định của UBND huyện năm 1994 là cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

          Điều 2 : Trách nhiệm

          Trường THCS Thụy Hưng chịu trách nhiệm trực tiếp trước Phòng GD&ĐT Thái Thụy, về việc thực hiện các hoạt động giáo dục, cơ sở vật chất, các hoạt động giảng dạy, học tập của giáo viên, học sinh và hoạt động của các đoàn thể trong nhà trường.

          Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn

          1. Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác của Chương trình giáo dục phổ thông.

          2. Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên; học sinh.

          3. Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh, vận động học sinh đến trường, quản lý học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          4. Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trong phạm vi cộng đồng.

          5. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong hoạt động giáo dục.

          6. Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Nhà nước.

          7. Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia hoạt động xã hội.

          8. Tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền kiểm định chất lượng giáo dục.

          9. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

 

CHƯƠNG II

CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM

 

           Điều 4. Chế độ trách nhiệm và quyền hạn của Hiệu trưởng

          1. Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường;

          2. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý nhà trường, phát huy vai trò của từng cá nhân, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và với địa phương trong tổ chức các hoạt động của nhà trường; thực hiện các Nghị quyết, Quyết nghị của Hội đồng trường theo quy định;

          3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học;

          4. Quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà nước; quản lý hồ sơ tuyển dụng giáo viên, nhân viên;

          5. Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức; xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ và quyết định khen thưởng, kỷ luật học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          6. Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường;

          7. Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường (sẽ có xây dựng quy chế riêng); thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường;

          8. Thực hiện các nhiệm vụ do Phòng GD & ĐT Thái Thụy phân công, chịu trách nhiệm trước cấp trên về toàn bộ các hoạt động của nhà trường.

           Điều 5. Chế độ trách nhiệm và quyền hạn của Phó hiệu trưởng

       1. Phó hiệu trưởng là người giúp Hiệu trưởng thực hiện các quyền hạn của hiệu trưởng. Được hiệu trưởng phân công chỉ đạo, phụ trách một số lĩnh vực công tác của trường. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và hiệu trưởng về những nhiệm vụ được phân công.

       2. Được sử dụng quyền của Hiệu trưởng khi giải quyết công việc được phân công hoặc được ủy quyền theo quy định của pháp luật, trên cơ sở chủ trương của hiệu trưởng hoặc đã được bàn bạc thống nhất trong lãnh đạo nhà trường.

          Được ký các văn bản liên quan đến nghiệp vụ thuộc lĩnh vực trực tiếp phụ trách hoặc khi được Hiệu trưởng ủy quyền.

       3. Phó hiệu trưởng được phân công nhiệm vụ hoặc ủy quyền giải quyết công việc phải thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời với Hiệu trưởng về tiến độ và kết quả giải quyết công việc.

      4. Ngoài lĩnh vực được phân công, Phó hiệu trưởng còn có trách nhiệm phối hợp cùng với Hiệu trưởng điều hành các công việc hằng ngày của trường; trao đổi và góp ý với Hiệu trưởng về những vấn đề của trường.

           Điều 6. Phân công nhiệm vụ cụ thể của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng

       Phó hiệu trưởng trường THCS Thụy Hưng được Hiệu trưởng phân công phụ trách các mặt hoạt động: Chuyên môn dạy-học, Lao động vệ sinh, Hướng nghiệp, dạy nghề,  YTHĐ, Phổ cập, GDTX, Sách-Thiết bị.

Cụ thể:

-         Phụ trách sử dụng, bảo vệ CSVC – Lao động, các hoạt động ngoài giờ, các hoạt động ngoài trời.

-         Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động chuyên môn, KTrNB.

-         Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động y tế trường học.

-         Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động  PCGD-XMC.

-          Đôn đốc GVCN, GVBM vào điểm, phê duyệt Sổ điểm hàng tháng. Duyệt Sổ điểm, học bạ các lớp 7, 8.

-         Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công, yêu cầu.

          Điều 7. Tổ chuyên môn

          Mỗi tổ chuyên môn có tổ trưởng, có 1 tổ phó chịu sự quản lý chỉ đạo của Hiệu trưởng, do Hiệu trưởng bổ nhiệm và giao nhiệm vụ vào đầu năm học.

          * Tổ chuyên môn có những nhiệm vụ sau:

          - Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch giáo dục, kế hoạch dạy học và kế hoạch năm học của nhà trường;

          - Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo các quy định của nhà trường và cấp trên;

          - Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên.

          Điều 8. Tổ văn phòng

          Nhà trường có một tổ văn phòng, gồm viên chức làm công tác văn thư, kế toán, thủ quỹ, thư viện, thiết bị, y tế trường học và nhân viên bảo vệ.

          Tổ văn phòng có tổ trưởng, do Hiệu trưởng bổ nhiệm và giao nhiệm vụ.

Nhân viên Kế toán – Văn phòng có nhiệm vụ cụ thể sau:

-         Thực hiện nhiệm vụ kế toán đơn vị;

-         Thực hiện nhiệm vụ văn phòng đơn vị (Quản lý hồ sơ CBGV, NV, HS; quản lý con dấu; quản lý công văn đi - đến);

-         Quản lý Sổ cấp phát bằng TN THCS;

-         Trực tiếp sử dụng các phần mềm: MISA, EMIS, PMIS;

-         Thực hiện và làm các báo cáo liên quan đến tổ chức, đội ngũ, tài chính, lương...

-         Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công, yêu cầu.

          Điều 9. Chế độ trách nhiệm, quyền hạn của giáo viên

          1. Giáo viên bộ môn có những nhiệm vụ sau đây:

          - Dạy học và giáo dục theo chương trình, kế hoạch giáo dục; soạn bài; dạy thực hành thí nghiệm, kiểm tra, đánh giá theo quy định; vào sổ điểm, ghi học bạ đầy đủ, lên lớp đúng giờ, quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức, tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn;

          - Tham gia công tác phổ cập giáo dục ở địa phương;

          - Rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục;

          - Thực hiện Điều lệ nhà trường; thực hiện quyết định của Hiệu trưởng, chịu sự kiểm tra của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục;

          - Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh, thương yêu, tôn trọng học sinh, đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp;

          - Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên khác, gia đình học sinh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong dạy học và giáo dục học sinh.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và địa phương.

          2. Giáo viên chủ nhiệm, ngoài các nhiệm vụ quy định như vừa nêu, còn có những nhiệm vụ sau đây:

          - Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để có biện pháp tổ chức giáo dục sát đối tượng, nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp;

          - Cộng tác chặt chẽ với gia đình học sinh, chủ động phối hợp với các giáo viên bộ môn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội có liên quan trong hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh của lớp mình chủ nhiệm;

          - Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học, đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh, đề nghị danh sách học sinh được lên lớp thẳng, phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp, hoàn chỉnh việc ghi vào sổ điểm và học bạ học sinh;

          - Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng.

          3. Giáo viên làm công tác Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là giáo viên được bồi dưỡng về công tác Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động của Đoàn ở nhà trường và tham gia các hoạt động với địa phương.

          4. Giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là giáo viên THCS được bồi dưỡng về công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động của Đội ở nhà trường và phối hợp hoạt động với địa phương.

          5. Giáo viên có những quyền sau đây:

          - Được nhà trường tạo điều kiện để giảng dạy và giáo dục học sinh;

          - Được hưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần và được chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ theo các chế độ, chính sách quy định đối với nhà giáo;

          - Được trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức tham gia quản lý nhà trường;

          - Được hưởng lương và phụ cấp (nếu có) khi được cử đi học để đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định hiện hành;

          - Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự;

          - Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.

          6. Giáo viên chủ nhiệm ngoài các quyền như vừa nêu, còn có những quyền sau đây:

          - Được dự các giờ học, hoạt động giáo dục khác của học sinh lớp mình;

          - Được dự các cuộc họp của Hội đồng khen thưởng và Hội đồng kỷ luật khi giải quyết những vấn đề có liên quan đến học sinh của lớp mình;

          - Được dự các lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề về công tác chủ nhiệm;

          - Được quyền cho phép cá nhân học sinh nghỉ học không quá 3 ngày;

          - Được giảm giờ lên lớp hàng tuần theo quy định khi làm chủ nhiệm lớp.

          7. Giáo viên làm công tác Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.

          Điều 10. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục

          1. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên phải mẫu mực, có tác dụng giáo dục đối với học sinh.

          2. Trang phục của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên phải chỉnh tề, phù hợp với hoạt động sư phạm, theo quy định của Chính phủ về trang phục của viên chức Nhà nước.

          Điều 11. Các hành vi Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên không được làm

        1. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của học sinh, đồng nghiệp, người khác.

         2. Gian lận trong kiểm tra, thi cử, tuyển sinh; gian lận trong đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.

          3. Xuyên tạc nội dung giáo dục.

          4. Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền.

          5. Hút thuốc; uống rượu, bia; nghe, trả lời bằng điện thoại di động khi đang dạy học, khi đang tham gia các hoạt động giáo dục ở nhà trường.

          Điều 12. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cá nhân, bộ phận

              Nội dung này được ban hành văn bản quy định riêng.

CHƯƠNG III: CÁC MỐI QUAN HỆ

          Điều 13. Quan hệ với cấp ủy Đảng trong nhà trường

          Chấp hành sự lãnh đạo của chi bộ Đảng đối với công tác chính quyền của nhà trường theo nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện; chi bộ Đảng lãnh đạo nhà trường và các tổ chức Đoàn thể trong trường bằng quan điểm, chủ trương, nghị quyết.

          Điều 14. Quan hệ với các tổ chức Đoàn thể trong nhà trường

          Quan hệ với các tổ chức Đoàn thể trong nhà trường là quan hệ phối hợp và liên tịch.

       Phối hợp để tổ chức thực hiện có hiệu quả toàn bộ các hoạt động giáo dục của nhà trường.

           Liên tịch trên cơ sở dự thảo các chương trình, kế hoạch đề ra tiến hành thảo luận, đóng góp bổ sung hoàn thiện để đi đến thống nhất các nội dung hoạt động của nhà trường.

          Thành phần trong hội nghị liên tịch của trường bao gồm: Bí thư chi bộ Đảng, Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Tổ trưởng CM, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Tổng phụ trách Đội Thiếu niên. Liên tịch mở rộng có thêm Trưởng ban thanh tra nhân dân và các Tổ trưởng.

          Điều 15. Quan hệ với lãnh đạo cấp trên, với chính quyền địa phương và với Ban đại diện cha mẹ học sinh

          Chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Phòng Giáo dục Đào tạo, của Thường trực huyện ủy, Thường trực UBND và của các cơ quan quản lý cấp trên về tất cả các mặt công tác của nhà trường; chủ động báo cáo đề xuất để giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến nhà trường.

          Chủ động phối hợp với Hội đồng giáo dục các cấp, với Ban đại diện cha mẹ học sinh để thống nhất quan điểm, nội dung, phương pháp giáo dục giữa gia đình, nhà trường, xã hội; đồng thời huy động các ngồn lực để hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường.

CHƯƠNG IV: NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC VÀ CHẾ ĐỘ HỘI HỌP

          Điều 16. Nguyên tắc làm việc

          Nhà trường làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên.

          Thực hiện chế độ thủ trưởng trong quản lý, điều hành nhà trường và các tổ. Cấp phó giúp việc cho cấp trưởng, là phó của trưởng chứ không phải phó của cơ quan, đơn vị; ký thay cấp trưởng theo lĩnh vực được phân công, không được phép ký thay mặt (trừ trường hợp được ủy quyền bằng văn bản thì ký thừa ủy quyền).

          Người đứng đầu trong cơ quan, tổ chức, đơn vị tại nhà trường gồm: Bí thư chi bộ Đảng, Hiệu trưởng, Tổ trưởng, Chủ tịch Công Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên; người đứng đầu phải chịu trách nhiệm liên đới khi cấp dưới của mình có hành vi tiêu cực, tham nhũng.

          Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhà trường sẽ ban hành quy chế riêng.

           Điều 17. Chế độ hội họp

          - Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức mỗi năm 01 lần vào đầu năm học.

          - Hội đồng trường họp 3 tháng 1 lần hoặc họp trước sự kiện lớn của nhà trường trong năm học.

          - Hội đồng sư phạm họp mỗi tháng 01 lần.

          - Tổ chuyên môn 02 tuần họp 01 lần.

          - Hội đồng thi đua khen thưởng họp cuối học kỳ I và cuối năm học, thi đua khen thưởng nhân ngày 20 tháng 11.

- Họp giao ban 1 tuần/lần.

          Các cuộc họp để triển khai các văn bản, chỉ thị, nghị quyết hoặc họp để giải quyết những công việc cấp bách của trường thì không nằm trong quy định điều này.

           Điều 18. Giải quyết khiếu nại tố cáo và tiếp công dân

          1. Giải quyết khiếu nại, tố cáo:

          - Không tiếp nhận hoặc giải quyết đơn thư nặc danh, đơn thư không có địa chỉ rõ ràng.

          - Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo qua phản ánh công khai trong cuộc họp.

          - Trực tiếp gặp người đứng đầu để yêu cầu giải quyết.

          - Đề nghị Công đoàn tổ chức đối thoại.

          - Gửi đơn khiếu nại, tố cáo đến Ban thanh tra nhân dân của trường.

          2. Tiếp phụ huynh:

          - Địa điểm tiếp tại Văn phòng nhà trường.

          - Người tiếp là Hiệu trưởng (hoặc người khác do Hiệu trưởng phân công).

          - Không tự ý giải quyết các trường hợp phức tạp hoặc vượt quá thẩm quyền.

          - Ghi đầy đủ thông tin, tình hình, kết quả tiếp phụ huynh vào sổ tiếp công dân theo quy định.

CHƯƠNG V: TỔ  CHỨC THỰC HIỆN

           Điều 19. Điều khoản thi hành

         Quy chế này được thống nhất thực hiện nghiêm túc trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường.

          Tổ trưởng các Tổ chịu trách nhiệm triển khai quán triệt và thường xuyên nhắc nhở từng thành viên của Tổ việc chấp hành, thực hiện quy chế.

         Việc chấp hành, thực hiện đúng quy chế là một chỉ tiêu trong nhận xét, đánh giá phân loại cán bộ, giáo viên, nhân viên và trong thành tích thi đua, khen thưởng hàng năm. Những trường hợp vi phạm quy chế thì tùy tính chất, mức độ sẽ bị đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

          Quy chế đã được Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của nhà trường biểu quyết thông qua. Những thay đổi, bổ sung chỉ được điều chỉnh trong Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm của nhà trường.

           Điều 20. Hiệu lực thi hành

          Qui chế này thay thế các qui chế đã ban hành năm học trước  và có hiệu lực kể từ ngày ký, Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và các tổ chức trong nhà trường chịu trách nhiệm thi hành qui chế này. Trong quá trình thực hiện có những vấn đề phát sinh mới cần được điều chỉnh, bổ sung, thì phải được thông qua và thống nhất trong hội đồng nhà trường.                                                                                  

                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                                    Nguyễn Trung Kiên
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường THCS Thụy Hưng

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung Comment, Ban giám hiệu nhà trường sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác