Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
CHUYÊN ĐỀ VĂN 9

CÔNG -ĐOÀN

CÔNG -ĐOÀN
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2015-2016

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2015-2016
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Liên kết website Liên kết website
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Ngoại khóa kỉ niệm ngày giải phóng Miền Nam 30/4 

Sáng nay ngày 23/3/2018 trường THCS thái dương tổ chức nghe ngoại khóa kỉ niệm ngày Giải phóng Miền Nam - thống nhất đất nước 30/4/1975- 30/4/2018.

 

mot so quy djnh ve danh gia hoc sinh THCS mo hinh truong hoc moi tu nam hoc 2016-2017  

Thực hiện Công văn số 4068/B G D D T-G D TrH ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Bo trudng Bộ G iao duệ và Đào tạo (GD Đ T) về việc triển khai mô hình trudng hoc mdi ter năm học 2016-2017, Bộ GDĐT hudng dẫn bổ sung thực hiện m ột số quy định tại Công văn số 4669/B G D D T-G D TrH ngày 10 tháng 9 năm 2015 về đánh giá học sinh trung học cơ sở mô hình trudng học mdi ter năm học 2016-2017 như sau:

Thông tư 58  

THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Chi đoàn THCS Thái Dương thi kéo co  

Chi Đoàn trường THCS Thái Dương thi kéo co

Hoạt động chào mừng ngày 26/3  

Chiều ngày 26/3/ 2018 tại hội trường UBND xã Thái Dương long trọng tổ chức Lễ kỉ nệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh...


Các trang: 1  2  3  4  5  
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường THCS Thái Dương

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác