Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo

Công tác tuyển sinh năm học 2016-2017 

Công tác tuyển sinh năm học 2016-2017 Tháng 8 năm 2016 trường xét tuyển 30/30 HS hết chường trình tiểu học vào học lốp 6A tại trường có DS kẻm theo

Kế hoạch T12/2015 

Kế hoạch -công tác tháng 01/015, 02/2015 

CÔNG TÁC T1/2015 Công tác T02/2015

Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
DS tốt nghiệp năm học 2011-2012

DS tốt nghiệp Năm học 2011- 2012 trường có 35 HS khối 9 Với 4 năm học tập, phấn đấu miệt mài trong trường Được thầy cô giúp đỡ,...
Danh sáh xét TN năm học 2010-2011

Danh sáh xét TN năm học 2010-2011
Danh sach tuyển sinh năm học 2011-2012

Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

  NĂM HỌC 2016-2017

Được sự nhất chí của chi bộ Đảng, BGH nhà trường. Đoàn TN và liên đội tổ chức đại hộ đội năm học 2016-2017.

Về dự đại hội có Các thầy cô đaị diện cấp ủy, BGH, CBGV và đoàn xã  cùng 33/126 đội viên trong trường có mặt đông đủ.

Với tinh thần trường của chúng em, thầy cô là những người đươa đường- chỉ lối, đội viên chúng em tự học- tự rèn.

 

 

Các bài tham luận, mục đích tuyên truyền trong đội viên để  cùng nhau tiến bộ, cùng nhau tự học, tự rèn.

Tham luËn:

Thùc hiÖn ATGT vµ phßng chèng c¸c tai tÖ n¹n x· héi

( Chi đội 9A)

KÝnh th­ưa §¹i héi !

Mçi ®éi viªn chóng ta ngoµi viÖc thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c néi quy, quy ®Þnh, c¸c kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng trong c¸c phong trµo häc tËp vµ rÌn luyÖn mµ cßn cÇn ph¶i cã ý thøc tù gi¸c tÝch cùc h¬n n÷a trong viÖc thùc hiÖn c¸c phong trµo ho¹t ®éng cña Liªn ®éi ph¸t ®éng. Trong ®ã viÖc thùc hiÖn luËt ATGT vµ tr¸nh xa c¸c tai tÖ n¹n x· héi lµ mét vÊn ®Ò mµ hiÖn nay nhµ tr­êng vµ toµn x· héi chung ta ®ang rÊt quan t©m

Tr­íc tiªn t«i thÊy viÖc thùc hiÖn luËt ATGT vµ phßng tr¸nh c¸c tai tÖ n¹n x· héi ë chi ®éi vµ liªn ®éi chóng ta trong nhiÒu n¨m qua ®· ®­îc triÓn khai vµ thùc hiÖn nghiªm tóc vµ cã hiÖu qu¶ kh¸ cao. Tuy nhiªn vÉn cßn mét bé phËn c¸c b¹n ®éi viªn vÉn ch­a hiÓu vµ ch­a cã nhËn thøc ®Çy ®ñ vÒ luËt ATGT còng nh­ ý thøc tr¸ch nhiÖm cña m×nh ®èi víi ho¹t ®éng nµy. MÆc dï ®· cã quy ®Þnh cña liªn ®éi nh­ng ®éi viªn chóng ta vÉn cßn hiÖn t­îng ®i xe trong s©n tr­êng, khi tan häc th× vÉn cßn t×nh tr¹ng lén xén, mÊt trËt tù giao th«ng do nhiÒu b¹n ®éi viªn ®· ®øng tô tËp l¹i g©y c¶n trë giao th«ng cho ng­êi ®i ®­êng. NhiÒu b¹n ®éi viªn ®· ®i xe ®¹p hµng hai hµng ba, hµng bèn; ®i xe mét tay, b¸m vai, kÐo ®Èy nhau trong qu¸ tr×nh giao th«ng, l¹ng l¸ch ®¸nh vâng;  khi sang ®­êng kh«ng cã tÝn hiÖu xin chuyÓn h­íng thËm chÝ cßn cã mét sè b¹n ®éi viªn cßn ®iÒu khiÓn xe g¾n m¸y khi ch­a ®ñ tuæi quy ®Þnh vµ ch­a cã giÊy phÐp l¸i xe. NhiÒu b¹n ch¬i ®ïa trªn hµng lang b¶o vÖ ®­êng s¾t thËm chÝ cßn cã b¹n nÐm ®Êt, ®¸ lªn tµu. TÊt c¶ nh÷ng hµnh vi nªu trªn ®Òu lµ nguy c¬ rÊt dÔ x¶y ra c¸c tai n¹n giao th«ng hÕt søc nguy hiÓm.

Bªn c¹nh ®ã cßn cã mét sè ®éi viªn cßn sa ®µ vµo c¸c trß ch¬i, c¸c tÖ n¹n nh­: ch¬i Bi a, ®iÖn tö, nhiÒu b¹n ®· hót thuèc l¸ , mét sè b¹n cßn chèn häc ®i ch¬i, mét sè b¹n cßn trém c¾p tµi s¶n cña gia ®×nh, cña b¹n bÌ .v.v..

Theo t«i ®Ó chÊm røt nh÷ng hµnh vi trªn, nh»m thùc hiÖn tèt luËt an toµn giao th«ng vµ phßng chèng c¸c tai tÖ n¹n x· héi th×  chi ®éi ta vµ mçi ®éi viªn cÇn thùc hiÖn tèt nh÷ng néi dung sau:

1. Mçi ®éi viªn chóng ta cÇn cã ý thøc chÊp hµnh nghiªm tóc nh÷ng néi quy, quy ®Þnh cña nhµ tr­êng vµ Liªn ®éi ®Ò ra. §Æc biÖt lµ c¸c b¹n ph¶i cã nh÷ng hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh vÒ luËt ATGT, c¸c biÓn b¸o, biÓn chØ dÉn,khi tham gia giao th«ng.

2. Khi tan häc kh«ng tô tËp chê ®îi nhau t¹i cæng tr­êng dÔ g©y ïn t¾c giao th«ng. Kh«ng ®i xe dµn hµng ngang, kh«ng l¹ng l¸ch ®¸nh vâng, kh«ng kÐo, ®Èy vµ b¸ vai nhau khi tham gia giao th«ng.

3. Thùc hiÖn nghiªm tóc, triÖt ®Ó c¸c quy ®Þnh cña nhµ tr­êng, cña liªn ®éi vÒ viÖc phßng, tr¸nh c¸c tai tÖ n¹n x· héi. ChÊm døt c¸c hiÖn t­îng ch¬i bi a, ®iÖn tö, hót thuèc l¸ , uèng r­îu bia, trém c¾p tµi s¶n cña gia ®×nh vµ b¹n bÌ

4. Theo t«i chi ®éi ta vµ liªn ®éi cÇn th­êng xuyªn tæ chøc c¸c buæi sinh ho¹t ngo¹i kho¸, tæ chøc c¸c cuéc thi t×m hiÓu vÒ luËt ATGT, vÒ t¸c h¹i cña c¸c trß ch¬i nguy hiÓm, c¸c tai tÖ n¹n x· héi dÔ x©m nhËp vµo häc ®­êng nh»m tuyªn truyÒn tíi toµn thÓ ®éi viªn, tíi bè mÑ chóng ta vµ tÊt c¶ c¸c ban ngµnh, c¸c lùc l­îng x· héi ë trong vµ ngoµi nhµ tr­êng ®Ó mäi ng­êi hiÓu, quan t©m vµ thùc hiÖn tèt h¬n.

5. Chi ®éi, Liªn ®éi chóng ta cÇn duy tr× vµ n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng cña ®éi xung kích chữ thập đỏ(BCH Liên Đội g¾n víi viÖc x©y dùng m« h×nh “Văn hóa giao thông tại liên đội, Tr­êng líp kh«ng ma tuý, më c¸c hßm th­ ph¸t gi¸c §Þa chØ ®en t¹i tr­êng vµ trªn ®Þa bµn khu d©n c­ nh»m tuyªn truyÒn, ph¸t hiÖn, tè gi¸c nh÷ng hµnh vi, nh÷ng b¹n ®éi viªn vi ph¹m luËt ATGT vµ m¾c ph¶i c¸c tai tÖ n¹n x· héi ®Ó kÞp thêi cã biÖn ph¸p gi¸o dôc, ng¨n chÆn, ®ång thêi t¨ng c­êng trang bÞ kiÕn thøc, nhËn thøc cña toµn thÓ ®éi viªn chóng ta.

 

Nãi lêi hay, lµm viÖc tèt

( Chi đội 8A)

 

KÝnh  thưa ®¹i héi!

          N¨m häc 2016 – 2017 liªn ®éi chóng ta tiÕp tôc triÓn khai phong trµo “Nãi lêi hay, lµm viÖc tèt” nh»m gi¸o dôc ®¹o ®øc, kh¶ n¨ng giao tiÕp, øng xö vµ n©ng cao ý thøc kû luËt cho ®éi viªn lÔ phÐp víi «ng bµ, cha mÑ, thÇy c«, kh«ng nãi tôc chöi bËy, kh«ng nãi trèng kh«ng, gäi b¹n x­ng t«i, nhÆt ®­îc cña r¬i tr¶ ng­êi ®¸nh mÊt; t¹o m«i tr­êng v¨n ho¸, gióp ®éi viªn chóng ta h×nh thµnh nh©n c¸ch tèt ®Ñp, båi d­ìng ­íc m¬, kh¸t väng v­¬n lªn trong cuéc sèng.

          VËy chóng ta ph¶i nãi thÕ nµo ®Ó thµnh lêi hay, ph¶i lµm g×, ph¶i lµm thÕ nµo ®Ó trë thµnh viÖc tèt? Theo t«i ®iÒu ®ã kh«ng qu¸ khã ®èi víi chóng ta nÕu chóng ta cã ý thøc häc tËp, rÌn luyÖn vµ tu d­ìng.

          Nãi lêi hay theo t«i hiÓu lµ nã ®­îc thÓ hiÖn ë mçi hµnh ®éng vµ c¸ch øng xö cña chóng ta hµng ngµy qua giao tiÕp: ®ã lµ sù lÔ phÐp víi ng­êi trªn; tõ tèn, nh· nhÆn, ®èi víi b¹n bÌ vµ ng­êi d­íi. §èi víi «ng bµ cha mÑ th× ®i hái vÒ th­a. Đèi víi thÇy c« th× lÔ phÐp, th­a göi, chµo hái, ®èi víi b¹n bÌ th× hoµ ®ång, th©n thiÖn.

§ã lµ ë hµnh ®éng, cßn trong ng«n ng÷ nãi hoÆc lêi nãi thÓ hiÖn ë c¸ch x­ng h« nh­: kh«ng nãi tôc chöi bËy, kh«ng nãi trèng kh«ng, ®Æc biÖt ®èi víi ng­êi bÒ trªn nh­ «ng bµ, cha mÑ, thÇy c« gi¸o, anh chÞ,..cña chóng ta. Cßn ®èi víi b¹n bÌ th× c¸c b¹n ®éi viªn chóng ta nªn gäi b¹n x­ng t«i hoÆc gäi b¹n x­ng tªn,...cã lµm ®­îc nh­ vËy th× chóng ta sÏ t¹o ®­îc mét thãi quen, mét phong c¸ch øng xö tèt cña mét ®éi viªn tèt, ng­êi con ngoan trong gia ®×nh.

C¸c b¹n ¹! chØ nãi lêi hay vÉn ch­a ®ñ mµ nãi lêi hay ph¶i ®i ®«i víi lµm viÖc tèt. Lµm viÖc tèt ®­îc thÓ hiÖn tõ nh÷ng viÖc rÊt nhá nh­: nhÆt ®­îc cña r¬i tr¶ ng­êi ®¸nh mÊt, ë líp ë tr­êng cã b¹n nµo cã hoµn c¶nh khã kh¨n th× m×nh gióp ®ì b¹n trong ®iÒu kiÖn cã thÓ; gióp mét cô giµ qua ®­êng; gióp ng­êi giµ, em nhá mang v¸c vËt nÆng hoÆc nÕu b¹n bÞ ®au ch©n m×nh cã thÓ lai b¹n ®i häc, b¹n bÞ èm m×nh chÐp bµi vµ ®Õn nhµ gi¶ng l¹i bµi cho b¹n hiÓu; cïng c¸c b¹n trong líp th¨m hái, ®éng viªn vµ gióp ®ì c¸c b¹n cã hoµn c¶nh khã kh¨n, gióp ®ì c¸c b¹n häc yÕu, ®éng viªn, khuyªn b¶o nh÷ng b¹n m¾c khuyÕt ®iÓm ®Ó b¹n tiÕn bé h¬n; tham gia ñng hé, gióp ®ì héi ng­êi tµn tËt, trÎ em må c«i, héi ng­êi nhiÔm chÊt ®éc mµu da cam, c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch b»ng nh÷ng viÖc lµm cô thÓ nh­: ®Õn nhµ gióp viÖc dän dÑp nhµ cöa, nÊu c¬m, lµm cá, trång rau, tr«ng em nhá hoÆc mua bót, mua t¨m ñng hé.v.v

TÊt c¶ nh÷ng viÖc lµm t­ëng chõng nh­ rÊt nhá ®ã nh­ng nã cã ý nghÜa ®éng viªn khÝch lÖ rÊt lín ®ång thêi gióp cho mçi ®éi viªn chóng ta biÕt yªu th­¬ng nhiÒu h¬n, biÕt quý träng nh÷ng ®iÒu tèt ®Ñp m×nh ®ang cã vµ c¶m th¸y cuéc sèng cña chóng ta cã ý nghÜa h¬n.

C¸c b¹n ¹! ®Ó thùc hiÖn Nãi lêi hay lµm viÖc tèt th× mçi ®éi viªn chóng ta ph¶i lu«n rÌn luyÖn m×nh mäi lóc, mäi n¬i vµ trong mäi hoµn c¶nh. Trªn thùc tÕ ®¹i ®a sè ®éi viªn chóng ta cã ý thøc rÌn luyÖn tèt vµ lµ nh÷ng ®éi viªn ngoan, häc giái, tuy vËy bªn c¹nh ®ã vÉn cã nh÷ng b¹n ®éi viªn cßn hay nãi tôc, chöi bËy, ®èi xö th« lç víi b¹n bÌ, thiÕu t«n träng thÇy c« gi¸o, cßn ®©u ®ã nh÷ng b¹n ®éi viªn lÊy trém ®å cña gia ®×nh hoÆc cña b¹n bÌ, nhÆt ®­îc cña r¬i kh«ng tr¶ ng­êi  mÊt.

                                 Tham luËn: Häc tËp

( Chi đội 6A)

 

Tr­íc hÕt, chi ®éi chóng ta cÇn ph¸t ®éng ®éi viªn tÝch cùc thùc hiÖn phong trµo “V­ît khã häc tèt. Hoµn c¶nh còng nh­ ®iÒu kiÖn cña mçi ®éi viªn trong chi ®éi kh«ng gièng nhau: b¹n th× cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ gia ®×nh khã kh¨n, cã b¹n ®«ng anh em, cã b¹n th× må c«i cha, mÑ, nªn phÇn lín nhiÒu b¹n ph¶i dµnh nhiÒu thêi gian ®Ó gióp ®ì gia ®×nh. ChÝnh v× vËy ®Ó häc tèt theo t«i tr­íc hÕt c¸c b¹n ph¶i cã ý chÝ v­ît khã, kh«ng v× ®iÒu kiÖn khã kh¨n mµ l¬ lµ viÖc häc tËp. Theo t«i c¸c b¹n ph¶i biÕt s¾p xÕp thêi gian biÓu häc tËp hîp lÝ ®Ó võa cã thÓ gióp ®ì gia ®×nh, võa cã thêi gian dµnh cho viÖc häc bµi ë nhµ. T«i mong r»ng c¸c b¹n h·y v­ît lªn hoµn c¶nh khã kh¨n cña gia ®×nh ®Ó cè g¾ng häc tèt bëi chØ cã con ®­êng häc tËp tèt th× chóng ta míi cã c¬ héi vµ ®iÒu kiÖn sau nµy lín lªn míi trë thµnh con ng­êi cã Ých, gióp ®ì ®­îc gia ®×nh v­ît qua ®­îc nh÷ng khã kh¨n. §ång thêi t«i còng ®Ò nghÞ c¸c b¹n ®éi viªn trong chi ®éi h·y biÕt quan t©m chia sÎ, ®éng viªn c¸c b¹n cã hoµn c¶nh khã kh¨n b»ng nh÷ng viÖc lµm cô thÓ nh­: Gióp b¹n trong c«ng viÖc gia ®×nh vµo thêi gian rçi, gi¶ng bµi cho b¹n nÕu b¹n ch­a hiÓu bµi, quan t©m ®éng viªn khi c¸c b¹n hoÆc gia ®×nh gÆp chuyÖn kh«ng may, hoÆc rñi ro, chi ®éi ta còng cÇn cã nh÷ng phÇn th­ëng ®Ó ®éng viªn c¸c b¹n nh­: cÆp, s¸ch vë, bót, nh÷ng mãn quµ ®ã dï nhá nh­ng t«i nghÜ r»ng nã còng sÏ lµ mét phÇn ®éng viªn khÝch lÖ c¸c b¹n ®éi viªn cè g¾ng v­¬n lªn.

Thø hai, mçi ®éi viªn chóng ta cÇn ph¶i “Häc ®Òu, häc ®ñ, häc ch¨m. Häc ®Òu nghÜa lµ chóng ta ph¶i ®i häc ®Çy ®ñ, nÕu nghØ häc ph¶i cã lÝ do chÝnh ®¸ng. Trong c¸c m«n häc c¸c b¹n còng ph¶i häc ®Òu kh«ng ®­îc coi träng c¸c m«n KHTN hay KHXH bëi môc tiªu gi¸o dôc lµ gi¸o dôc cho mçi ®éi viªn chóng ta ph¸t triÓn mét c¸ch toµn diÖn. Ngoµi viÖc häc ®Òu, häc ®ñ th× mçi ®éi viªn chóng ta ph¶i häc ch¨m, nghÜa lµ ch¨m chØ häc tËp, ë líp chó ý nghe gi¶ng, h¨ng h¸i ph¸t biÓu ý kiÕn x©y dùng bµi; vÒ nhµ ph¶i häc thuéc bµi, lµm bµi tËp ®Çy ®ñ. Ngoµi ra chóng ta cßn ph¶i häc hái ë b¹n bÌ, ®äc thªm c¸c lo¹i s¸ch n©ng cao ®Ó lµm giµu thªm tri thøc. Chóng ta h·y cïng tham gia nhiÖt t×nh vµo c¸c phong trµo thi ®ua häc tËp nh­: C« gi¸o nhá, §«i b¹n cïng tiÕn, Hoa ®iÓm m­êi tÆng thÇy c«...

Thø ba, Häc ph¶i ®i ®«i víi hµnh”, ph­¬ng ch©m nµy cã nghÜa lµ nh÷ng kiÕn thøc chóng ta tiÕp thu ®­îc tõ nhµ tr­êng, s¸ch vë ph¶i ®­îc ¸p dông vµo thùc tiÔn cuéc sèng. Chóng ta kh«ng thÓ coi nhÑ vai trß to lín cña mét trong hai qu¸ tr×nh: “Häc” vµ “Hµnh” ph¶i ®i ®«i v× chóng cã t¸c ®éng hai chiÒu víi nhau, häc h­íng dÉn hµnh, hµnh bæ sung n©ng cao vµ lµm cho viÖc häc thªm hoµn thiÖn. Cã häc mµ kh«ng cã hµnh th× chØ lµ «m lÝ thuyÕt su«ng. Tr¸i l¹i chØ chó träng thùc hµnh mµ kh«ng chÞu häc hái th× lµm viÖc g× còng khã kh¨n. Häc vµ hµnh lµ hai mÆt cña mét qu¸ tr×nh, kh«ng thÓ xem nhÑ mÆt nµy hay mÆt kh¸c. ĐÓ lµm tèt ®iÒu nµy mçi ®éi viªn chóng ta cã thÓ ¸p dông ngay nh÷ng ®iÒu thÇy c« gi¸o d¹y ®Ó lµm bµi tËp hay vËn dông nh÷ng ®iÒu ®ã vµo thùc tÕ cuéc sèng.

 

Tham luËn:

VÖ sinh c¸ nh©n, nhµ cöa, tr­êng líp

( Chi đội 7A)

 KÝnh th­ưa ®¹i héi!

ViÖc vÖ sinh ®èi víi mçi chóng ta cã vai trß ®Æc biÖt quan träng ®èi víi søc khoÎ con ng­êi, ®Æc biÖt lµ trong thêi ®iÓm hiÖn nay cã nhiÒu dÞch bÖch xuÊt hiÖn nh­: Cóm A H1N1, Sèt xuÊt huyÕt, ®©y lµ nh÷ng ®¹i dÞch kh«ng chØ ë n­íc ta mµ c¶ trªn thÕ giíi. V× vËy ®Ó phßng tr¸nh ®­îc chóng ta cÇn ý thøc s©u s¾c vÒ vÖ sinh c¸ nh©n. §èi víi häc sinh chóng ta, c¸c b¹n ph¶i ¨n mÆc s¹ch sÏ, quÇn ¸o gän gµng, th­êng xuyªn vÖ sinh c¸ nh©n nh­: c¾t tãc, géi ®Çu, t¾m giÆt, röa tay b»ng xµ phßng tr­íc khi ¨n vµ sau khi ®i vÖ sinh. Cã lµm ®­îc ®iÒu ®ã th× chóng ta míi ®¶m b¶o ®­îc søc khoÎ cña b¶n th©n còng nh­ cña céng ®ång.

VÖ sinh tr­êng líp còng ®ãng vai trß quan träng. Nhµ tr­êng vµ Liªn ®éi ®· triÓn khai nhiÒu phong trµo nh­: “X©y dùng tr­êng em xanh, s¹ch, ®Ñp”, “S¹ch nhµ s¹ch tr­êng”, “Tiếng trống sạch trường”, hÇu hÕt c¸c b¹n ®Òu tham gia. Tuy nhiªn chóng ta cÇn n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm h¬n n÷a. C¸c b¹n ph¶i th­êng xuyªn vÖ sinh tr­êng líp s¹ch sÏ vµ ®óng c¸ch, khi các bạn quét lớp ph¶i vÈy n­íc cho ®ì bôi, lau bµn ghÕ, quÐt röa nhµ vÖ sinh th­êng xuyªn. Kh«ng vøt r¸c, vøt giÊy kÑo, tói ni lon trong khu vùc tr­êng, lán xe vµ n¬i c«ng céng. Chóng ta cã khu vùc ®æ r¸c quy ®Þnh nh­ng mét sè b¹n khi ®æ r¸c ®· đổ không đúng nơi quy định, do vËy khu vực phía Nam trường giáp lớp 8 và lớp 9 r¸c vẫn còn lµm ¶nh h­ëng tíi vệ sinh môi trường. NÕu líp chóng ta trùc tuÇn th× c¸c b¹n ph¶i ®Õn sím vÖ sinh khu vùc ®­îc ph©n c«ng, ngoµi viÖc quÐt dän trªn s©n tr­êng chóng ta ph¶i thùc hiÖn vÖ sinh khu vùc vÖ sinh c«ng céng. §èi víi khu vÖ sinh phÝa sau líp c¸c b¹n quÐt và®èt giÊy vÖ sinh. Chóng ta ph¶i vÖ sinh khu vùc nhà vệ sinh học sinh hai lÇn trong ngµy vµo buæi s¸ng tr­íc giê truy bµi vµ cuèi mçi buæi häc. Cã nh­ vËy th× khu vùc vÖ sinh míi ®¶m b¶o vµ s¹ch sÏ. NÕu thÊy cã b¹n vi ph¹m ph¶i nh¾c nhë b¹n rót kinh nghiÖm vµ kh¾c phôc nh÷ng hËu qu¶ mµ b¹n võa g©y ra. NÕu b¹n lÇn sau vÉn t¸i ph¹m th× sÏ b¸o cho c¸c thÇy c« gi¸o ®Ó cã biÖn ph¸p nh¾c nhë sö lÝ kÞp thêi.

Ngoµi viÖc vÖ sinh tr­êng líp chóng ta cÇn thùc hiÖn tèt viÖc b¶o vÖ vµ ch¨m sãc c©y xanh, bån hoa, c©y c¶nh. §©y lµ ho¹t ®éng mµ chóng ta ph¶i thùc hiÖn hµng ngµy, hµng giê. TÊt c¶ ®éi viªn chóng ta ph¶i coi viÖc b¶o vÖ c©y xanh, bån hoa c©y c¶nh lµ tr¸ch nhiÖm cña mçi ®éi viªn víi khÈu hiÖu: “L¸ c©y lµ l¸ phæi”, H·y b¶o vÖ c©y, c©y sÏ b¶o vÖ chóng ta

VÒ vÖ sinh nhµ cöa: ¤ng cha ta ®· cã c©u “Nhµ s¹ch th× m¸t, b¸t s¹ch ngon c¬m cho nªn c¸c b¹n ph¶i thÊy ®­îc tÇm quan träng cña viÖc vÖ sinh nhµ cöa, quÐt nhµ, lau nhµ, s¾p xÕp ®å dïng trong nhµ gän gµng t¹o kh«ng gian tho¸ng m¸t vµ s¹ch sÏ. Th­êng xuyªn khai th«ng cèng tho¸t n­íc kh«ng nªn ®Ó n­íc tï, n­íc ®äng g©y « nhiÔm m«i tr­êng vµ lµm n¬i sinh sèng cña bä gËy - t¸c nh©n g©y nhiÒu bÖnh tËt ¶nh h­ëng tíi søc khoÎ cña chóng ta.

 

Đại hội đã chọn ra được 13/15 bạn trong ban chỉ huy liên đội ( cũng là các thành viên của đội TNXKCTĐ- đội tự quản trong nhà trường)  và đại hội thàng công tốt đep. 

 
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường THCS Thái An

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác