Giới thiệu trường Giới thiệu trường

TRƯỜNG THCS MỸ LỘC 

Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

KẾ HOẠCH CÔNG KHAI


 KẾ HOẠCH

Thực hiện 3 công khai trong nhà trường năm học 2017-2018

 

          Căn cứ Thông tư số: 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07-5-2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo “Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân”.

          Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục - Đào tạo Thái Thụy về việc triển khai Thông tư số 09/2009/TT-BGD&ĐT theo công văn số 37/CV-PGDDT ngày 14/09/2015

          Trường THCS Mỹ Lộc  xây dựng kế hoạch thực hiện 3 công khai nhà trường theo Thông tư số 09/2009/TT-BGD&ĐT, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

          Thông qua các hoạt động thực hiện quy chế công khai trong trường học nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy quyền làm chủ, thực hiện giám sát các hoạt động theo quy chế dân chủ cơ sở.

          Phát huy khả năng tự học và tinh thần sáng tạo, năng động trong việc tìm tòi kiến thực để nâng cao trình độ tay nghề.

          Tự điều chỉnh kịp thời các sai phạm, hay thiếu sót trong quản lý điều hành của ban giám hiệu, các tổ chức đoàn thể, giáo viên trong nhà trường.

2. Yêu cầu:

          Việc thực hiện công khai phải đảm bảo đầy đủ các nội dung, hình thức và thời điểm theo quy định của quy chế thực hiện công khai.

II. Các nội dung thực hiện công khai.

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

1.1. Cam kết chất lượng giáo dục:

          Điều kiện về đối tượng tuyển sinh vào lớp đầu cấp;

          Thực hiện chương trình giảng dạy;

          Công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình học sinh;

          Những yêu cầu về thái độ học tập của học sinh;

          Điều kiện CSVC nhà trường cam kết phục vụ tốt cho học sinh (phòng học tập, thiết bị, tin học...);  Các hoạt động hỗ trợ cho việc học tập, sinh hoạt của học sinh;

          Tình hình đội ngũ CB-CC và phương pháp quản lí nhà trường; kết quả học lực, hạnh kiểm; sức khỏe học sinh dự kiến sẽ đạt được; khả năng tiếp tục học tập của học sinh (Biểu mẫu số 05).

1.2. Chất lượng giáo dục thực tế:

          Kết quả xếp loại học lực, hạnh kiểm của học sinh cuối năm học tính theo từng khối lớp; Số học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh;

          Tỉ lệ HS được công nhận TN THCS,  thi vào lớp 10 hệ công lập.(Biểu mẫu 09)

1.3. Đạt chuẩn quốc gia:

 Trường đã đạt chuẩn quốc gia công nhận ngày 07/08/2017

1.4. Kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường:

       Kế hoạch tổ chức kiểm định, báo cáo tự đánh giá,

       Cơ quan chủ quản đánh giá (đánh giá ngoài);

       Công nhận đạt hoặc chưa đạt chuẩn chất lượng giáo dục.
2. Công khai về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

2.1. Cơ sở vật chất:

          Về số lượng và diện tích các phòng học, phòng chức năng, sân chơi bãi tập được tính bình quân trên một học sinh;

          Tổng số thiết bị phục vụ dạy học được tính bình quân trên một lớp;

          Số lượng máy vi tính; khu nhà vệ sinh; nguồn nước sinh hoạt;

          Nguồn điện ánh sáng; kết nối thông tin mạng ADSL, tường rào bảo vệ trường (Biểu mẫu số 10) .

2.2.  Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

          Số lượng, chức danh có phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo (tính đến 01/9/2017), tổng số CB-CC, hình thức tuyển dụng; trình độ đào tạo (Biểu mẫu số 11).

          Số lượng giáo viên, CBQL và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng trong năm học.

3. Công khai thu chi tài chính:

3.1. Thực hiện như quy định tại điểm khoản 3 Điều 4 của Quy chế này.

          Công khai tài chính theo Thông tư số 19/2005/TT-BTC ngày 11/3/2005 của Bộ tài chính; Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2005 của Bộ tài chính về ngân sách nhà nước hỗ trợ.

          Thực hiện khoản thu theo

          Các khoản chi theo từng năm học: các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn (chuyên đề, Hội giảng), chi hội họp, chi tham quan học tập; mức thu nhập hàng tháng của giáo viên và cán bộ quản lý (mức cao nhất, bình quân và thấp nhất);  chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.

          Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội.

3.2. Mức thu học phí và các khoản thu khác theo năm học:

          Mức thu học phí, lệ phí và các khoản thu khác từ người học ;

III.  BIỆN PHÁP THỰC HIỆN VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Hình thức công khai và thời điểm công khai:

1.1. Đối với các nội dung quy định tại Điều 6 của Quy chế công khai ...:

a)  Công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục vào tháng 1 và tháng 6 hàng năm, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và cập nhật khi khai giảng năm học (tháng 9) và khi có thông tin mới hoặc thay đổi.

b) Niêm yết tại Văn phòng nhà trường. Thời điểm công bố là tháng 1 và tháng 6 hàng năm và cập nhật đầu năm học (tháng 9) hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan.

b) Đối với học sinh đang học tại cơ sở giáo dục: phát tài liệu cho cha mẹ học sinh trước khi tổ chức họp cha mẹ học sinh vào đầu năm học mới.

1.2. Tổ chức công khai trong:

          Hội đồng sư phạm nhà trường: họp HĐSP, niêm yết ở Văn phòng trường;

          Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, trường: qua cuộc họp CMHS/năm học.

Các tài liệu công khai gồm:

          Qui chế công khai cơ sở giáo dục  theo Thông tư 09/2009/TT-BGD ĐT;

          Kế hoạch thực hiện Qui chế của nhà trường;

          Các biểu mẫu báo cáo;

          Qui chế làm việc của trường; Qui chế dân chủ cơ sở;

Bảng tổng hợp kết quả giáo dục học lực và hạnh kiểm của học sinh theo khối lớp, trường;

          Bảng phân công lao động học kỳ 1, 2;

          Quy chế quản lý tài sản và chi tiêu nội bộ năm 2017

1.4. Thời gian công khai cụ thể đối với GV, CMHS

       Triển khai Thông tư: 09/2009/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT và kế hoạch thực hiện qui chế công khai nhà trường theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT toàn thể Hội đồng sư phạm nhà trường trên trang Điện tử trường.

         Cuối tháng 5/2017:  công khai trong toàn thể Hội đồng sư phạm nhà trường (trong cuộc họp hội đồng)- Biểu mẫu số 05, 09, 10, 11

        Cuối tháng 1/2017 và đầu tháng 9/2017 : Ban đại diện cha mẹ học sinh .

2. Thành lập Ban chỉ đạo: Theo Quyết định số 11./2017/QĐ- THCS ML

3. Phân công nhiệm vụ cụ thể:

3.1.  Ông Vũ Việt Dũng - Trưởng ban:

Chỉ đạo điều hành tổ chức triển khai Thông tư: 09/2009/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT và kế hoạch thực hiện qui chế công khai nhà trường theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT toàn thể Hội đồng sư phạm nhà trường, CMHS .

          Điều hành kê khai báo cáo thu chi tài chính;

3.2. Bà: Đỗ Thị Tuyến – Phó trưởng ban:

          Chỉ đạo trực tiếp các thành viên tiến hành đều tra thông tin, thu thập số liệu cập nhật vào các biểu mẫu số: 05, 09, 10, 11; tổ chức kiểm tra và nhập thông tin trên máy vi tính.

3.3. Ông Vũ Trường Sơn - Phó trưởng ban:

          Thực hiện chức năng giám sát các cá nhân, bộ phận kê khai trên các báo cáo, biểu mẫu trung thực, chính xác, tập hợp các loại hồ sơ để niêm yết công khai như: Nội qui, Qui chế làm việc của nhà trường; Qui chế dân chủ cơ sở; Bản tổng hợp chất lượng giáo dục; Bảng phân lao động; Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2013;

          Kiểm tra thời gian tổ chức công khai, địa điểm công khai và thường xuyên báo cao Trưởng ban về tình hình triển khai Qui chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục nhà trường.

3.4.  Bà: Nguyễn Thùy Trang - Văn Thư:

          Tổng hợp thông tin báo cáo, các biểu mẫu kê khai.

          Nhập dữ liệu trên máy vào các biểu mẫu báo cáo.

          Công khai các nội dung qui định theo Thông tư 09/2009-TT-BGDĐT tại Văn phòng.

3.5. Bà: Hoàng Thị thu -Thư ký:

          Ghi chép biên bản các cuộc họp Ban chỉ đạo và Hội đồng sư phạm, giúp Trưởng ban hoàn thành kế hoạch thực hiện Qui chế công khai.

3.6. Nhóm công tác gồm các thành viên tham gia tổng hợp biểu mẫu  công khai.

* Theo cơ cấu nhân sự nhà trường:

- Hiệu trưởng: Chịu trách nhiệm thực hiện quản lý và công khai đội ngũ, cán bộ quản lý, tài chính, tài sản, thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục của đơn vị.

- Phó Hiệu trưởng: Chịu trách nhiệm thực hiện quản lý và công khai chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế, của đơn vị. Cùng với hiệu trưởng thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục của đơn vị.

- Thư ký: Chịu trách nhiệm thực hiện quản lý và công khai về cơ sở vật chất và Cùng với hiệu trưởng thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục của đơn vị.

- Chủ tịch công đoàn: Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, động viên, giám sát, đôn đốc  các hoạt động công khai của đơn vị. Phối hợp cùng với Hiệu trưởng thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục của đơn vị

- Giáo viên: Thực hiện thống kê kết quả giảng dạy và giáo dục của cá nhân, kết quả tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, tự đánh giá phân loại giáo viên hàng năm để thực hiện công khai theo quy định.

- Bộ phận tài vụ: Quyết toán thu – chi theo quy định, lưu giữ chứng từ tài chính khoa học để phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát khi được yêu cầu.

4.  Tổ chức thực hiện:

a. Thông qua hội nghị CB-CC-VC đầu năm học:

+ GV đăng ký chất lượng môn dạy, chất lượng lớp chủ nhiệm và danh Hiệu thi đua cá nhân.

+ Tổ chuyên môn đăng ký chất lượng hoạt động của tổ và số lượng HS đạt giải trong các hội thi, kế hoạch bồi dưỡng GV, phương pháp nâng cao chất lượng giáo dục của tổ (thực hiện chuyên đề, Hội giảng, số tiết dự giờ …)

+ Công đoàn, Liên đội phát động thi đua tạo không khí phấn khởi, tích cực học tập, rèn luyện trong đội ngũ GV và HS.

b. Tổng hợp kết quả học tập và hạnh kiểm của HS vào cuối học kỳ và cuối năm học, có so sánh đánh giá phân tích kết quả so với những năm trước để thực hiện công khai, so với chất lượng đăng ký đầu năm học.

c. Thực hiện đánh giá phân loại GV hàng năm để thực hiện công khai chất lượng đội ngũ.

Nơi nhận:                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

  - Phòng GD&ĐT;        

  - CBGV, NV trường;

  - Lưu VT.                                                                                  

 

                                                                                                                       Vũ Việt Dũng

 
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường THCS Mĩ Lộc

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác