Giới thiệu trường Giới thiệu trường

Kế hoạch tháng 9.2016 

Kế hoạch tháng 9.2016 . Trường mầm non Thụy Trình

Giới thiệu Trường và lãnh đạo Trường (Mầm non Thụy Trình) 
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

quy chế phối hợp trường MN Thụy Trình


 

PGD& ĐT HUYỆN THÁI THỤY

  TRƯỜNG MN THỤY TRÌNH

 
 

 


Số:01 /QCPH -MN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc  lập  – Tự do – Hạnh phúc

 

                  

             Thụy  Trình, ngày 12 tháng 9 năm 2017

 

 

 

QUY CHẾ

Phối hợp hoạt động giữa Ban giám hiệu

và Ban chấp hành  công đoàn  trường mầm non Thụy Trình

 

          - Căn cứ vào Điều 2, Điều 3 Luật công đoàn Việt Nam  ra ngày 30 tháng 6 năm 1990. Căn cứ vào Điều lệ công đoàn Việt nam.

          - Căn cứ quy chế phối hợp hoạt động của Ban lãnh đạo Phòng giáo dục và BCH công đoàn Thái Thụy số …/QC PGD- CĐ ngày ……......

          - Căn cứ vào tình hình thực tiễn của nhà trường.

           Ban giám hiệu và Ban chấp hành công đoàn trường Mầm non Thụy  Trình  thống nhất xây dựng quy chế phối hợp hoạt động như sau:

 

    A. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA BGH TRƯỜNG MN VÀ BCH CÔNG ĐOÀN

          Điều 1. Phối hợp trách nhiệm trong việc xây dựng kế hoạch.

          1- Ban giám hiệu và BCH  công đoàn có trách nhiệm phổ biến những Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành, của công đoàn đến CBGV - NV  trong ngành để quần chúng theo dõi, giám sát và thực hiện.

          2- Ban giám hiệu và BCHCĐ nghiêm túc thực hiện Nghị định 71/NĐ - CP ngày 8/9/1998 về thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, cùng nhau tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức hàng năm theo quy định; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của Hội nghị đã đề ra đồng thời chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ. Công đoàn vận động CBGV thực hiện  nghĩa vụ của mình, tham gia quản lý cơ quan.

          3- Ban giám hiệu nhà trường cùng BCH công đoàn xây dựng kế hoạch chi tiêu nội bộ - Quy chế dân chủ trong trường học - Nội quy, quy chế trong nhà trường

   Điều 2: Phối hợp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng đội ngũ.

          1-Ban giám hiệu và BCH công đoàn cam kết thực hiện tốt các chế độ chính sách của nhà nước theo chức năng nhiệm vụ của mình, trên cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho CBGV-NV thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đảm bảo quyền lao động, học tập, công hiến, phấn đấu vươn lên của CBGV-NV.

         2-BGH và BCHCĐ tích cực tuyên truyền giáo dục nâng cao trình độ mọi mặt cho CBGV,chỉ đạo và động viên CBGV phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia đổi mới giáo dục.

       -Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý GD có chất lượng cao, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt trên chuẩn cao, đủ phẩm chất và năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ .

      3. Phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh ”, “Dân chủ , kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” Hai không,Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”

   - Phong trào xã hội hóa giáo dục,  xây dựng cơ quan, gia đình văn hóa,  Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

       4. Phối hợp làm tốt công tác tham mưu với các cấp, các ngành, các đoàn thể, các tổ chức xã hội, huy động các nguồn lực chăm lo cho sự nghiệp giáo dục phát triển, từng bước cải thiện điều kiện, phương tiện làm việc cho CBGV góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

B. TRÁCH NHIỆM KIỂM TRA GIÁM SÁT VÀ CHĂM LO ĐỜI SỐNG BẢO VỆ QUYỀN  VÀ LỢI  ÍCH HỢP PHÁP CHÍNH ĐÁNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

            Điều 3 : Phối hợp trong việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBGV- CNV

         1- BCH Công đoàn được tham gia đóng góp ý kiến khi Hiệu trưởng  tổ chức thực hiện các quy định có liên quan đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động (như tiền lương, tiền thưởng, việc làm, phúc lợi xã hội hoặc thi hành kỉ luật CBGV); thảo luận thống nhất với thường trực CĐ đồng thời kiểm tra việc thực hiện và giải quyết khiếu nại của người lao động về các vấn đề trên.

          2- BCH Công đoàn có trách nhiệm trực tiếp tham gia với BGH nhà trường về  kế hoạch công tác, các văn bản chế độ chính sách, nội quy, quy chế liên quan trực tiếp đến quyền; nghĩa vụ, lợi ích của người lao động.

          3- BGH nhà trường thường xuyên trao đổi với Ban chấp hành công đoàn về công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên, động viên CBGV-NV tham gia nghiên cứu khoa học, làm thêm những công việc được pháp luật cho phép để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

          4- BGH tạo điều kiện để công đoàn kiểm tra (trong phạm vi chức năng của mình) hoặc phối hợp với các tổ chức hữu quan kiểm tra việc chấp hành các chế độ, chính sách pháp luật, về hợp đồng lao động, tuyển dụng, cho thôi việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, sử dụng quỹ phúc lợi và các loại quỹ trong nhà trường. BGH có trách nhiệm xem xét, giải quyết những kiến nghị qua kiểm tra. (điều 9-luật công đoàn)

   C.  TRÁCH NHIỆM VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ

           Điều 4: Trách nhiệm trong tổ chức Hội nghị cán bộ công chức

   1.Ban giám hiệu và BCHCĐ nghiêm túc thực hiện Nghị định 71/NĐ - CP ngày 8/9/1998 về thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, cùng nhau  tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức hàng năm theo quy định; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của Hội nghị đã đề ra đồng thời chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ. Công đoàn vận động CBGV thực hiện  nghĩa vụ của mình, tham gia quản lý cơ quan.

   2.BGH nhà trường tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất và kinh phí cho tổ chức hội nghị CBCC. BGH và BCHCĐ tạo mọi điều kiện phát huy tính dân chủ trong cán bộ công nhân viên về các kế hoạch chỉ đạo của nhà trường

          Điều 5: Phối hợp trách nhiệm giải quyết khiếu kiện

      Khi có đơn thư khiếu kiện trong nhà trường BCH công đoàn và BGH nhà trường có trách nhiệm thẩm tra, xem xét, phân loại và giải quyết theo các vấn đề đó

  D.  PHỐI HỢP TỔ CHỨC , QUẢN LÝ PHONG TRÀO THI ĐUA

      Điều 6: Phối hợp trách nhiệm về tổ chức phong trào thi đua “Hai tốt”.

         1- BGH nhà trường và BCH công đoàn thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo tinh thần đổi mới, hướng về cơ sở, tổ chức chỉ đạo thi đua, các cuộc vận động phù hợp với từng thời kỳ, đặc điểm, đối tượng. BGH và Ban chấp hành công đoàn phát động thi đua, tiến hành kiểm tra, sơ kết, tổng kết.

          2- BCH công đoàn tuyên truyền, giáo dục, động viên CBGV hăng hái thi đua phối hợp với chuyên môn tổ chức các chuyên đề, hội thi, khuyến khích CBGV vận dụng các sáng kiến, các chuyên đề khoa học vào thực tế công tác.

          3- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt”, phụ nữ “Hai giỏi” và phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo để công tác thi đua thực sự chất lượng, hiệu quả.

        Điều 7: Phối hợp thực hiện chế độ thi đua khen thưởng      

  BGH và BCH công đoàn cùng nhau xây dựng chế độ khen thưởng đối với cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường thông qua quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trương hàng năm

   E.  LỀ NỐI LÀM VIỆC  

        Điều 8: Lề lối làm việc giữa Ban giám hiệu và BCH công đoàn trường

         1- Các cuộc họp định kỳ, giao ban, hội nghị sơ kết, tổng kết và triển khai các công tác lớn của trường, lãnh đạo công đoàn  trường được mời dự và tham gia ý kiến.

          2- Hiệu trưởng (các phó hiệu  trưởng ) được mời tham dự các cuộc họp định kỳ, bất thường của Ban chấp hành công đoàn để thông báo với BGH những chủ trương lớn của trường và tham gia ý kiến cho hoạt động công đoàn.

          3- Tất cả các văn bản chỉ đạo các hoạt động của công đoàn trường  nhất thiết BCH công đoàn phải gửi BGH nhà trường để phối hợp chỉ đạo.

          4- Tất cả các văn bản có liên quan đến sắp xếp, tổ chức, bố trí lao động, chế độ chính sách có liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ, trách nhiệm của CBGV, BGH nhà trường chỉ đạo các bộ phận có liên quan gửi cho BCH CĐ để công đoàn theo dõi, tổ chức vận động quần chúng thực hiện.

          5- Trước khi đề nghị cho CBGV-NV thôi việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động trước kì hạn, thuyên chuyển công tác đối với chủ tịch công đoàn, lãnh đạo nhà trường có bàn bạc thỏa thuận với BCH công đoàn.

          6- Hiệu trưởng và Chủ tịch CĐ nhà trường thường xuyên trao đổi, xử lý những thông tin có liên quan đến việc làm, đời sống, nghĩa vụ và quyền lợi của CBGV.

   G. TRÁCH NHIỆM ĐẢM BẢO CÁC ĐIỀU KIỆN, PHƯƠNG TIỆN CẦN THIẾT CHO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN.

          Điều 9: Đảm bảo điều kiện cho hoạt động công đoàn

          1- Hiệu trưởng có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất và kinh tế để công đoàn phát huy vai trò của mình và hoạt động có hiệu quả.

          2- Ban chấp hành công đoàn có trách nhiệm quản lý, sử dụng phương tiện, kinh phí được cung cấp hỗ trợ đúng pháp luật hiện hành.

          3- Hiệu trưởng nhà trường tạo điều kiện phương tiện đi lại cho cán bộ công đoàn khi cấp trên triệu tập đại hội, hội nghị, hội thảo, tập huấn...

H. QUY ĐỊNH THỰC HIỆN  

          Điều 10: Điều khoản thi hành

  - Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký, những quy định trước đây hết hiệu lực thi hành.

  - BGH và Ban chấp hành công đoàn nhà trường  thực hiện nghiêm túc nội dung đã cam kết.

  - Hiệu trưởng và Ban chấp hành công đoàn nhà trường căn cứ quy chế này, những năm học tiếp theo xây dựng hoặc bổ sung các quy chế phối hợp hoạt động cho phù hợp .

 

TM BCH CĐ Trường

Chủ tịch

 

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 
Ý kiến - Đóng góp Ý kiến - Đóng góp
Thông tin

Trường Mầm non Thụy Trình.

Địa chỉ: Xã Thụy Trình - Thái Thụy - Thái Bình.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác