Giới thiệu trường Giới thiệu trường

Kế hoạch tháng 9.2016 

Kế hoạch tháng 9.2016 . Trường mầm non Thụy Trình

Giới thiệu Trường và lãnh đạo Trường (Mầm non Thụy Trình) 
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn javax.portlet.title.59
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

gửi các đ/c công văn 103 của PGD


 UBND HUYỆN THÁI THỤY PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 103/CV-PGDĐT V/v quản lý, sử dụng, điều động cán bộ, giáo viên, nhân viên CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thái Thụy, ngày 07 tháng 3 năm 2017 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở Thực hiện Công văn số 203/UBND-NV, ngày 27 tháng 02 năm 2017 của UBND huyện Thái Thụy về việc hợp đồng lao động; Nhằm thực hiện các quy định của pháp luật về việc quản lý, sử dụng, điều động viên chức, Phòng GD&ĐT Thái Thụy yêu cầu các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở thực hiện nghiêm túc các nội dung sau: 1. Rà soát, sắp xếp lại đội ngũ để đảm bảo đúng quy định của vị trí việc làm, phù hợp với năng lực, sở trường của cán bộ, giáo viên, nhân viên, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị. 2. Thực hiện hợp đồng lao động theo đúng quy định. Căn cứ vào nhu cầu vị trí việc làm khuyết thiếu (cả về số lượng và cơ cấu), nhà trường có thể thực hiện việc hợp đồng giáo viên, nhân viên. Nhưng phải báo cáo và được sự đồng ý của Phòng GD&ĐT. Không được bố trí nhân viên trường hợp đồng vào vị trí Kế toán, Thủ quỹ. Đối với những trường hợp mà nhà trường không còn nhu cầu hợp đồng, Hiệu trưởng phải thực hiện việc chấm dứt hợp đồng theo đúng quy định ghi trong hợp đồng và các quy định hiện hành khác. 3. Việc xây dựng Kế hoạch phát triển từng năm học phải căn cứ vào biên chế học sinh/ lớp theo quy định của Điều lệ trường Mầm non, trường Tiểu học, trường Trung học cơ sở và phải duyệt trước với bộ phận chuyên các cấp học của Phòng GD&ĐT theo đúng lịch. (Phòng GD&ĐT sẽ thông báo lịch cụ thể sau). 4. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên chấp hành nghiêm túc việc luân chuyển, điều động của cấp có thẩm quyền. Việc luân chuyển cán bộ quản lý, điều động giáo viên, nhân viên chỉ thực hiện một lần vào đầu năm học. (Không thực hiện luân chuyển, điều động giữa năm học, trừ những trường hợp đặc biệt). Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có nhu cầu chuyển trường, nộp đơn về Phòng GD&ĐT qua bộ phận chuyên môn các cấp học. Thời gian nộp đơn từ ngày 01/6 đến ngày 06/6 hằng năm. 5. Cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường phải thực hiện nghiêm túc các quy định về nghĩa vụ, đạo đức công vụ, văn hóa ứng xử, giao tiếp, trang phục công sở và quy định về những việc cán bộ, giáo viên, nhân viên không được làm. Nhận công văn, Phòng GD&ĐT Thái Thụy yêu cầu Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở nghiêm túc triển khai thực hiện./. Nơi nhận: - UBND huyện Thái Thụy (để báo cáo); - Các trường MN, TH, THCS (để thực hiện); - Lưu Phòng GD&ĐT. TRƯỞNG PHÒNG
Ý kiến - Đóng góp Ý kiến - Đóng góp
Thông tin

Trường Mầm non Thụy Trình.

Địa chỉ: Xã Thụy Trình - Thái Thụy - Thái Bình.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác