Giới thiệu trường Giới thiệu trường

Trường Mầm non Thụy Sơn 

I./QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN Trường Mầm non Thụy Sơn được thành lập từ năm 1960, là một xã nằm xa trung tâm huyện Thái Thụy, cuộc sống của người dân chủ yếu là nghê nông nghiệp.

Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Liên kết website Liên kết website
Hiển thị mẫu bình chọn javax.portlet.title.59
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Quy chế dân chủ năm học 2017-2018

QUY CHẾ
THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG


 CHƯƠNG I

NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

 

            Điều 1: Mục đích thực hiện dân chủ trong nhà trường. 

1. Thực hiện dân chủ trong nhà trường nhằm thực hiện tốt nhất, có hiệu quả nhất những điều trong Luật Giáo dục và Quyết định 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc ban hành qui chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" trong các hoạt động  của nhà trường đảm bảo cho mọi người trong trường được quyền giám sát, kiểm tra, đóng góp ý kiến tham gia xây dựng sự nghiệp giáo dục, làm cho giáo dục thực sự là của dân, do dân, vì dân

            2. Phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của tập thể sư phạm, nhân viên, học sinh trong nhà trường theo luật định, góp phần xây dựng nề nếp, trật tự, kỷ cương trong mọi hoạt động của nhà trường, thực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và luật pháp của Nhà nước

Điều 2: Nguyên tắc thực hiện dân chủ trong nhà trường. 

1. Đảm bảo sự  lãnh đạo của chi bộ Đảng nhà trường theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện trách nhiệm của Hiệu trưởng và phát huy vai trò của các đoàn thể, các tổ chức trong nhà trường.

            2. Thực hiện dân chủ trong nhà trường phù hợp với Hiến pháp và pháp luật, quyền phải đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm, dân chủ phải gắn liền với kỷ luật, kỷ cương trong nhà trường. Dân chủ trong khuôn khổ pháp luật, đảm bảo nguyên tắc chế độ thủ trưởng trong quản lý, điều hành.

 3. Không được có hành vi lợi dụng dân chủ hoặc xâm phạm quyền dân chủ làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của nhà trường. nếu vi phạm phải xử lý nghiêm minh

Điều 3: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định những nội dung liên quan đến việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường mầm non Thụy Sơn

CHƯƠNG II

MỤC I: TRÁCH NHIỆM CỦA HIỆU TRƯỞNG

Điều 4: Hiệu trưởng có trách nhiệm:

1. Quản lý điều hành mọi hoạt động của nhà trường, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của nhà trường.

            2. Tổ chức thực hiện những quy định về trách nhiệm của nhà trường, của cán bộ, giáo viên, nhân viên và của học sinh theo quy chế này.

            3. Lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường thông qua họp Hội đồng giáo dục, sinh hoạt tổ, hoạt động đoàn thể, hội phụ huynh học sinh, trao đổi trực tiếp của cá nhân... và có biện pháp giải quyết đúng theo chế độ, chính sách hiện hành của nhà nước, theo nội quy, quy chế, điều lệ của nhà trường và phù hợp với thẩm quyền, trách nhiệm được giao của Hiệu trưởng. trong trường hợp vượt quá thẩm quyền giải quyết của hiệu trưởng thì phải thông báo cho tổ chức cá nhân biết và báo cáo lên cấp trên.

            4. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý nhà trường, cấp dưới phục tùng cấp trên, thiểu số phục tùng đa số. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, các cá nhân trong nhà trường, phát huy dân chủ trong tổ chức hoạt động của nhà trường.

5. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của cấp dưới trực tiếp trong việc thực hiện dân chủ và giải quyết kịp thời những kiến nghị của cấp dưới theo thẩm quyền được giao. 

6.Thực hiện chế độ hội họp theo định kỳ sau:

- Hàng tuần họp hội ý giữa Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng.          
          - Hàng tháng họp giao ban theo Quy chế làm việc của nhà trường để đánh giá việc thực hiện công tác tháng qua, lắng nghe ý kiến đóng góp từ đó đề ra những công việc chủ yếu thực hiện trong tháng tới.

- Họp hội đồng giáo dục của nhà trường theo Quy chế làm việc đã ban hành.

- Cuối học kỳ I và cuối năm học tổ chức đánh giá tổng kết hoạt động và tổ chức khen thưởng tại trường học.

- Cuối năm thực hiện đánh giá người dạy, cán bộ, nhân viên về việc thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch công tác và hoạt động chung của nhà trường, công khai kết quả đánh giá và lưu trữ trong hồ sơ cá nhân. 

            - Phối hợp với tổ chức công đoàn trong nhà trường tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức mỗi năm một lần theo qui định của nhà nước.             

 

MỤC II: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC PHÓ HIỆU TRƯỞNG

       Điều 5: Trách nhiệm của các phó hiệu trưởng

   1. Các phó hiệu trưởng là người được hiệu trưởng uỷ quyền phụ trách từng lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng và cấp trên về lĩnh vực công tác được giao.

    2. Các phó hiệu trưởng có nhiệm vụ và quyền hạn sau

    - Thực hiện và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về những việc được phân công

    - Cùng  hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về các hoạt động có liên quan của trường

   - Thay mặt hiệu trưởng điều hành các hoạt động của nhà trường khi được ủy quyền

   - Được theo học các lớp bồi dưỡng  về chuyên môn nghiệp vụ quản lý và được hưởng các quyền lợi của phó hiệu trưởng theo quy định

 

MỤC III: TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ GIÁO, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN

 

            Điều 6: Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường có trách nhiệm: 

1. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của nhà giáo theo quy định của luật giáo dục. Cán bộ, giáo viên, nhân viên chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hiệu trưởng về việc thi hành nhiệm vụ, công tác được giao của mình.

2. Tham gia đóng góp ý kiến về những nội dung quy định tại điều 9 của quy chế này. 

3. Kiên quyết chống những hiện tượng bè phái, mất đoàn kết cửa quyền và những hoạt động khác vi phạm dân chủ, kỷ cương, nề nếp trong nhà trường. Trong khi thi hành nhiệm vụ, công tác được giao của mình; cán bộ, giáo viên, nhân viên phải phục tùng sự chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên.

4. Thực hiện đúng quy định của Luật cán bộ công chức; Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm.

5. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của cán bộ, giáo viên, nhân viên; tôn trọng đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh; bảo vệ uy tín của nhà trường.

 

MỤC IV: NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

PHẢI ĐƯỢC BIẾT

 

          Điều 7: Những việc phải được biết bao gồm:

1. Những chủ trương, chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước đối với, cán bộ, giáo viên, nhân viên.

2. Những qui định về sử dụng tài sản, xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường.

3. Các khoản đóng góp của học sinh, kinh phí hoạt động của trường học bao gồm nguồn kinh phí ngân sách, các nguồn khác và quyết toán hàng năm.

4. Các vụ việc tiêu cực, khiếu nại, tố cáo trong nhà trường đã được kết luận.

5. Việc thực hiện tuyển dụng, thi nâng ngạch, nâng lương, thuyên chuyển, điều động, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật.

6. Giải quyết các chế độ, quyền lợi, đời sống vật chất, tinh thần cho nhà giáo, cho người học.

7. Báo cáo sơ kết, tổng kết, nhận xét đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên hàng năm. 

          Điều 8. Những vấn đề được biết sẽ được công khai bằng một trong các hình thức sau:

          - Niêm yết tại cơ quan.

          - Thông báo tại Hội nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên đầu năm học.

          - Thông báo bằng văn bản gửi toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên.

          - Thông báo cho Tổ trưởng các tổ để thông báo đến, cán bộ,  giáo viên, nhân viên trong tổ.

          - Thông báo bằng văn bản cho Ban Chấp hành công đoàn nhà trường.

 

MỤC V: NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

THAM GIA Ý KIẾN (HIỆU TRƯỞNG QUYẾT ĐỊNH)

 

          Điều 9: Những việc tham gia ý kiến gồm:

1. Kế hoạch hoạt động năm học của nhà trường.

2. Quy trình quản lý đào tạo, những vấn đề về chức năng nhiệm vụ của các tổ chức bộ máy trong nhà trường.

3. Kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

4. Kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường, các hoạt động dịch vụ của nhà trường.

5. Các biện pháp tổ chức phong trào thi đua.

6. Báo cáo sơ kết, tổng kết.

7. Nội qui, quy định, quy chế làm việc của nhà trường. 

          Các việc nêu trên được lấy ý kiến chủ yếu thông qua quá trình tổ chức hội nghị cán bộ viên chức đầu năm học hoặc dự thảo văn bản đưa về tổ bộ phận để từng thành viên tham gia ý kiến. 

         

MỤC VI: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ ĐOÀN THỂ

TỔ CHỨC TRONG NHÀ TRƯỜNG

 

          Điều 10. Trách nhiệm của các đoàn thể, các tổ chức trong nhà trường. 

          Người đứng đầu các đoàn thể, các tổ chức trong nhà trường là người đại diện cho đoàn thể, tổ chức đó có trách nhiệm:

1. Phối hợp với nhà trường trong việc tổ chức, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

2. Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các đoàn thể, các tổ chức, dân chủ bàn bạc các chủ trương, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường.

3. Ban Thanh tra nhân dân có trách nhiệm thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, có trách nhiệm lắng nghe ý kiến của quần chúng, phát hiện những vi phạm quy chế dân chủ trong nhà trường để đề nghị Hiệu trưởng giải quyết. Hiệu trưởng không giải quyết được thì báo cáo lên cấp có thẩm quyền trong ngành theo phân cấp quản lý để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết. 

          Điều 9. Trách nhiệm của cha mẹ, người giám hộ và Ban đại diện cha mẹ học sinh trong trường.

1. Ban đại diện cha, mẹ học sinh có trách nhiệm tổ chức thu thập ý kiến đóng góp của các cha, mẹ học sinh để cùng nhà trường giải quyết các vấn đề sau đây:

1.1. Nội dung công việc có liên quan đến sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình để giải quyết những việc có liên quan đến học sinh.

1.2. Vận động các bậc cha mẹ học sinh thực hiện các chủ trương, chính sách, chế độ mà học sinh được hưởng hoặc nghĩa vụ phải đóng góp theo quy định.

1.3. Vận động các bậc cha mẹ học sinh thực hiện các hoạt động xã hội hóa giáo dục ở địa phương.

2. Cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh có thể phản ánh, trao đổi, góp ý kiến trực tiếp với nhà trường, với giáo viên hoặc thông qua Ban đại diện cha, mẹ học sinh về những vấn đề liên quan đến công tác giáo dục trong nhà trường.

 

MỤC VII: MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG CỦA TRƯỜNG

 1.Quy định về thời gian lao động

Mùa đông: Sáng từ 6h45 phút-10h45

                      Chiều từ 13h-17h

+ Mùa hè: Sáng từ 6h15-10h45

                 Chiều từ 13h30- 17

+ Trưa các cô phân nhau trực cho phù hợp, nhà trẻ, 3 tuổi yêu cầu 2 cô trực, MG 4 tuổi, 5 tuổi 01 cô trực, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ

+ Nhà trường có thể điều động GVNVlàm các công việc khác khi có yêu cầu

2. Quy định các ngày nghỉ trong năm

    Trong năm học giáo viên được nghỉ các ngày lễ theo quy định của nhà nước, ngoài ra đối với công việc của cá nhân gia đình nhà trường quy định như sau:

- Cha mẹ mất = 3 ngày

- Bản thân cưới hỏi được nghỉ 3 ngày

- Giỗ cha mẹ = ½ ngày

- Việc hiếu, hỉ của anh chị em ruột, ông bà mất được nghỉ 1 ngày

3. Chế độ giảm giờ dạy: Thực hiện theo thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 những đ/c được trừ giờ như sau:

-  Các đ/c giáo viên kiêm nhiệm công tác chủ tịch công đoàn, thư ký hội đồng trường, Bí thư Đoàn thanh niên, trưởng ban thanh tra nhân dân được giảm 2 giờ /tuần làm công việc kiêm nhiệm (làm tại trường)

- Giáo viên kiêm nhiệm công tác tổ trưởng chuyên môn được giảm 3 giờ dạy/tuần

Mỗi giáo viên kiêm nhiệm không quá 2 chức danh và được trừ giờ ở chức danh cao nhất

4. Chế độ nghỉ của các đ/c thai sản

Các đ/c thai sản được nghỉ = 6 tháng. Ngoài quy định nghỉ 6 tháng giáo viên có nhu cầu nghỉ thêm phải làm đơn ghi rõ thời gian cần nghỉ, lý do nghỉ để nhà trường xem xét giải quyết

* Trong quá trình làm việc, nhà trường luôn phải điều động các lớp có từ 2-3 giáo viên dạy thay các đ/c nghỉ ốm, nghỉ việc đột xuất công việc cá nhân. Trong các trường hợp đó nhà trường không trả tiền tăng giờ mà huy động tinh thần giúp đỡ lẫn nhau

 

MỤC VIII: CHẾ ĐỘ THI ĐUA KHEN THƯỞNG, KỈ LUẬT

NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG

  I. Đối với CBGV

  1. Thực hiện nghiêm túc chế độ giờ giấc

  - Buổi sáng giáo viên có mặt trước 15 phút để làm vệ sinh, chuẩn bị đón trẻ

  - Giáo viên không làm việc riêng, không bỏ lớp trong giờ làm việc, nghỉ việc riêng hay chung phải báo cáo trước 1 ngày và chỉ được nghỉ khi có sự đồng ý của hiệu trưởng. Giáo viên dạy thay phải chịu trách nhiệm về an toàn của trẻ và thực hiện đúng thời gian biểu của lớp. Nghỉ đột xuất phải báo cáo với Ban giám hiệu

  - Họp hội đồng vào thứ 7 đầu tháng, trước khi họp hội đồng sẽ tiến hành họp chi bộ

 2. Đón và trả trẻ

  - Đón và trả trẻ theo thời gian quy định của từng mùa. Phải kiểm tra trẻ trước khi nhận trẻ vào lớp, phải kiểm tra tư trang của trẻ khi đón và giao đủ cho trẻ khi trả

  - Không trả trẻ cho trẻ dưới 10 tuổi hoặc người lạ mặt

  - Giáo viên phải ân cần, chu đáo, tạo cho trẻ tâm lý thích đến lớp

 3. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ

  - Giáo viên chịu trách nhiệm về mọi trường hợp cháu ở lớp bị thất lạc, tai nạn ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng, khi xẩy ra những việc trên phải kịp thời xử lý, báo cáo ngay với BGH

 - Giáo viên phải có mặt quản lý trẻ trong tất cả các hoạt động (học, chơi, ăn, ngủ, vệ sinh).Nếu bị tai nạn thì giáo viên phải bồi thường toàn bộ cho trẻ và chịu trách nhiệm về việc để trẻ mất an toàn

 - Đồ dùng đồ chơi hỏng phải chủ động sửa chữa nếu hỏng nhẹ, Báo cáo BGH nếu hỏng nặng. Không dùng đồ dùng đồ chơi mất an toàn (Nếu không an toàn thì không cho trẻ chơi). Không để cơm, canh, nước uống còn nóng ở mức có thể gây bỏng trong phạm vi hoạt động của trẻ. Các ổ điện phải được an toàn khi sử dụng( cao, che, bịt…). Cần lưu ý các đinh đóng ở bàn, ghế, phản ngủ, các loại hột hạt, bút sáp trẻ nhét vào miệng, mũi,tai.

  - Kiểm tra kỹ trong giờ đón, không để cháu mang  vật nhỏ, sắc nhọn, đồ trang sức vào lớp

  - Hàng ngày giáo viên phải ghi sổ theo dõi, nắm chắc số lượng cháu có mặt, kiểm tra chu đáo các điều kiện an toàn của lớp

 4. Công tác chuyên môn

  - Có đủ hồ sơ sổ sách và cập nhật các thông tin ngày, tuần, tháng theo yêu cầu của từng sổ. Soạn bài trước 1 tuần, không coppy bài soạn của đồng nghiệp. Nếu không biết sử dụng vi tính thì viết tay

  - Trang trí lớp kịp thời theo chủ điểm

  - Nộp các loại báo cáo đúng thời hạn quy định, riêng báo cáo tháng nộp vào chiều ngày 17, nếu trùng với ngày nghỉ thì nộp vào ngày trước đó.

  5. Phong cách giáo viên

  - Trang phục: Giáo viên mặc đồng phục Thứ 2 mặc áo phông, thứ 5 mặc đồng phục blu (trừ trường hợp đặc biệt), không mặc quần áo ngủ ở trường, đảm bảo gọn gàng, sạch, đẹp

  - Chấp hành đúng sự phân công của trường. Trong quá trình thực hiện gặp khó khăn phải có ý kiến đề nghị BGH để cùng tìm cách giải quyết, tuyệt đối không khiếu kiện vượt cấp, không kích động, không gây bè phái, góp ý chân tình với đồng nghiệp trên tinh thần chia sẻ, thông cảm, hợp tác và thân thiện

  - Gương mẫu trong ứng xử, giao tiếp với đồng nghiệp, với phụ huynh, với trẻ phải nhẹ nhàng, không nói to, cãi nhau, gây ồn ào trong trường, gương mẫu tại nơi cư trú

  - Tham gia các cuộc họp đầy đủ và đúng giờ. Chấp hành sự điều hành của chủ tọa

  - Giáo viên tích cực rèn luyện, tu dưỡng, tự học tập nâng cao trình độ hiểu biết về mọi mặt, tích cực tham gia các phong trào thi đua, quyên góp, ủng hộ

 7. Công tác tài sản, tài chính

  - Các khoản thu của phụ huynh phải lập danh sách và có chữ ký của từng phụ huynh. Thu- chi các khoản công khai, đúng quy định của nhà trường

  - Cuối mỗi tháng kiểm kê kho gạo vào biên bản

  - Tài sản, đồ dùng huy động từ sự đóng góp của phụ huynh là tài sản của trường để cho các cháu sử dụng, giáo viên không được sử dụng cho cá nhân. Khi cần mượn tài sản của trường phải được sự đồng ý của hiệu trưởng. Mọi CBGV có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn tài sản được giao, nếu để mất hoặc hư hỏng do thiếu tinh thần trách nhiệm phải bồi thường

  - Báo cáo kế hoạch mua sắm, tu sửa với hiệu trưởng. Khi HT đồng ý, mới tiến hành làm, các hóa đơn chứng từ thu - chi nộp kịp thời cho kế toán để thanh toán

  - Sử dụng tiết kiệm điện, nước, không lãng phí, tắt khi không sử dụng. Không tắm gội ở trường

8. Công tác ăn bán trú

  - Huy động 100% trẻ ăn bán trú. Không vi phạm tiêu chuẩn ăn của trẻ, 100% phụ huynh mua phiếu ăn đúng lịch, giáo viên không ký hộ phiếu phụ huynh, báo ăn đúng giờ quy định. Cô giáo mua phiếu ăn và báo ăn khi trực trưa. Thực hiện đúng các thao tác vệ sinh khi chăm sóc cháu, không có hiện tượng xúc chung và lau khăn chung

  - Giáo viên nuôi phải chế biến đúng quy trình, không được tùy tiện. Buổi chiều chăm sóc bồn hoa chậu cảnh, vườn cây hoa…..

  9. Công tác phụ huynh

Giáo viên thường xuyên liên hệ tốt với phụ huynh, huy động sự giúp đỡ ủng hộ của p/h để phục vụ việc CSGD trẻ, có uy tín với phụ huynh

 10. Tiêu chuẩn xếp loại thi đua

   Loại tốt: Thực hiện tốt các quy định của nhà trường và công đoàn nêu trên, không có hoạt động nào người dự xếp giờ trung bình (khi trường phát động thi đua). Đảm bảo đủ ngày giờ công (Trừ những ngày được nghỉ theo quy định)

  Loại khá: Nghỉ 3 ngày ngoài quy định hoặc thực hiện các quy định trên chưa tốt, ở mức độ chưa nghiêm trọng. Có 1 hoạt động xếp loại trung bình khi đã báo trước lịch dự

  Loại trung bình: Nghỉ 4 ngày ngoài quy định trở lên, thực hiện các quy định không tốt, gây mức độ nghiêm trọng.  Có 2 hoạt động xếp loại trung bình khi đã báo trước lịch dự

Không xét thi đua trong học kỳ, năm học khi vi phạm 1 trong các vấn đề sau:

 - Không đăng ký thi đua theo quy định

 - Vi phạm các chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của ngành, địa phương như: NĐ 36CP, thiếu trách nhiệm để xẩy ra cháy nổ, Vi phạm luật giao thông, vi phạm chính sách dân số KHHGĐ, vi phạm quy định về dạy thêm học thêm, Công chức, viên chức bị xử lý kỉ luật từ khiển trách trở lên

 - Cán bộ, CCVC mới tuyển dụng dưới 10 tháng

 - Cán bộ, CCVC nghỉ từ 40 ngày làm việc trở lên

 - Dạy không có giáo án ( Để ở nhà hoặc chưa soạn)

 - Có cháu không an toàn: Thất lạc, tai nạn nặng: Gẫy tay, gẫy chân, khâu vá ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của trẻ

 - Gây mất đoàn kết nội bộ, thiếu ý thức xây dựng trường, cãi nhau, uy tín với phụ huynh thấp

 - Bớt xén các khoản thu của nhà trường, bớt xén khẩu phần ăn của trẻ

 - Đánh cháu để phụ huynh có ý kiến

L­ưu ý: Khi xem xét xử lý kỷ luật cán bộ, giáo viên, nhân viên, hội đồng kỷ luật làm việc theo chế độ tập thể, công khai dân chủ và biểu quyết theo đa số bằng bỏ phiếu kín.

     - Tất cả các tr­­­ường hợp vi phạm kỷ luật trong trư­­­ờng đều đư­­­ợc công bố công khai để mọi ngư­­­ời biết mức độ vi phạm và hình thức xử lý kỷ luật .

      - Người bị xử lý kỷ luât có quyền khiếu nại và trình bày ý kiến của mình với hội đồng kỷ luật hoặc Hiệu trưởng, Nhưng khi hội đồng kỷ luật kết luận và cấp có thẩm quyền quyết định thì người bị thi hành kỷ luật phải chấp hành, nếu thấy chưa thỏa đáng có quyền khiếu nại với cơ quan cấp trên trực tiếp.

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

- Qui chế này được xem xét, sửa đổi bổ sung theo nghị quyết của hội nghị cán bộ, viên chức hàng năm.

- Các cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường thực hiện tốt quy chế này sẽ được khen thưởng, vi phạm sẽ bị xử lý theo qui định.

- Hiệu trưởng có nhiệm vụ thực hiện và chỉ đạo thực hiện những qui định trong qui chế này phù hợp thực tế của nhà trường

Nơi nhận:

- PGD&ĐT Thái Thụy (b/c);

- CB,GV,NV nhà trường (t/h)

- Cổng TTĐT trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

            Đặng Thị Thu Hường

 
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường Mầm non Thụy Sơn

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung Comment, Ban giám hiệu nhà trường sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác