Giới thiệu trường Giới thiệu trường

Trường Mầm non Thụy Sơn 

I./QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN Trường Mầm non Thụy Sơn được thành lập từ năm 1960, là một xã nằm xa trung tâm huyện Thái Thụy, cuộc sống của người dân chủ yếu là nghê nông nghiệp.

Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Liên kết website Liên kết website
Hiển thị mẫu bình chọn javax.portlet.title.59
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Nộ dung phân công CBGV năm học 2017-2018

Nộ dung phân công CBGV năm học 2017-2018


 QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ

 Năm học 2017 - 2018
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON THỤY SƠN
  

- Căn cứ Quyết định số: 509./QĐ-UBND của UBND huyện Thái Thụy ngày 28/4/2011 về việc chuyển đổi trường bán công sang trường Mầm non công lập có thu.;

- Căn cứ Quyết định số: 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non, Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 và Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non;

- Căn cứ Thông tư số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;

- Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị;

Xét năng lực và khả năng công tác của CB-GV-NV;

                                                        QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong Trường mầm non Thụy Sơn năm học 2017-2018 (có danh sách phân công và nội dung giao nhiệm vụ cụ thể kèm theo).

Điều 2: Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường mầm non Thụy Sơn căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể được phân công có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động và thực hiện kế hoạch cho phù hợp với đặc thù công việc được giao.

Điều 3: Các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

             Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 8 năm 2017./.

 

Nơi  nhận:
-  PGDĐT (để báo cáo);
-  Như điều 3 (để t/h);
-  Lưu VT.

                                                               HIỆU TRƯỞNG
 
 

 

                                                          Đặng Thị Thu Hường


 
                                                       .

 

 
 NỘI DUNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
 Cán bộ giáo viên nhân viên Năm học 2017-2018
          (Kèm theo quyết định số:0…/QĐ-MNTD ngày 28 tháng 8 năm 2017
    của Hiệu trưởng trường MN Thụy Sơn)

1. Đặng Thị Thu Hường - Hiệu trưởng

Chịu trách nhiệm trước UBND Huyện Thái Thụy, phòng GD&ĐT Thái Thụy về toàn bộ hoạt động của nhà trường. Chỉ đạo, quản lý và giải quyết một số công việc chính như sau:

        + Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; lập kế hoạch nhiệm vụ từng năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền.
        + Phụ trách công tác tổ chức cán bộ. Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó;
        + Phân công, quản lí, đánh giá, xếp loại; tham gia quá trình tuyển dụng, thuyên chuyển; khen th­ưởng, thi hành kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định.
        + Quản lí hành chính; quản lí và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản của nhà trư­ờng.

        + Quản lí học sinh và tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà tr­ường; tiếp nhận, giới thiệu học sinh chuyển trường; quyết định khen thưởng, kỉ luật, phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh ; tổ chức kiểm tra, xác nhận việc hoàn thành chương trình mầm non cho học sinh trong nhà trường và các đối tượng khác trên địa bàn trường phụ trách.

       + Dự các lớp bồi d­ưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lí; tham gia hoạt  động chuyên môn bình quân 2 giờ trong một tuần; được hư­ởng chế độ phụ cấp và các chính sách ưu đãi theo quy định;

       +  Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường, phát huy tính tích cực trong các hoạt động. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của cấp dưới trong việc thực hiện quy chế làm việc và giải quyết kịp thời những tồn tại, kiến nghị của cấp dưới theo thẩm quyền được giao.

      + Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị - xã hội trong nhà trường hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục;

       + Thực hiện xã hội hoá giáo dục, phối hợp tổ chức, huy động các lực lượng xã hội cùng tham gia hoạt động giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng.

2. Khúc Thị Hằng - Phó Hiệu trưởng chuyên môn.

          Chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về những nhiệm vụ được phân công phụ trách.

       + Giải quyết các công việc của Trường khi Đ/c Hiệu trưởng uỷ quyền và đi công tác.

       + Lập kế hoạch kế hoạch giáo dục, kế hoạch chuyên đề - hội thi - hội diễn, kế hoạch kiểm tra dự giờ lên lớp của giáo viên tổ nhà trẻ, tổ mẫu giáo.

       + Xây dựng và chỉ đạo việc thực hiện qui chế chuyên môn của CBGV. Tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục đúng chương trình, giờ nào việc ấy, không cắt xén bỏ giờ.

       + Giám sát chỉ đạo việc thực hiện chương trình giáo dục.

       + Công tác bồi dưỡng giáo viên, kiểm tra toàn diện GV, hồ sơ chuyên môn, quản lý thiết bị đồ dùng đồ chơi của giáo viên tổ nhà trẻ và mẫu giáo.

       + Công tác kiểm định chất lượng; công tác phổ cập; hỗ trợ phần mềm quản lý.

       + Chịu trách nhiệm về các kỳ thi giáo viên giỏi của trường.

       + Ký duyệt kế hoạch giáo dục của các tổ trưởng NT, khối mẫu giáo, giám sát kế hoạch giáo dục tổ nhà trẻ.

      + Các nhiệm vụ khác khi phân công, dạy 4 giờ/tuần tại khối 4 và 5 tuổi

      + Điều hành các công việc thông qua các tổ trưởng và các trưởng ban ngành đoàn thể hoặc điều hành trực tiếp CBGVNV thực hiện các nhiệm vụ đặc thù.

3. Nguyễn Thị Chiến – Phó hiệu trưởng nuôi dưỡng và CSVC + Kiêm thủ quỹ

        Chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về những nhiệm vụ được phân công phụ trách.

     + Lập kế hoạch nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe trẻ; kế hoạch vệ sinh môi trường; kế hoạch quản lý và mua sắm tài sản. Tổ chức chuyên đề ATTP, dinh dưỡng, khám sức khỏe định kỳ cho trẻ, phòng chống dịch.

     + Chỉ đạo việc thực hiện qui chế của nhà trường về nuôi dưỡng của CBGVNV.

     + Tổ chức chỉ đạo tốt công tác nuôi dưỡng như giao nhận thực phẩm, quy trình chế biến, an toàn thực phẩm, lưu mẫu thức ăn, vệ sinh bếp ăn....

     + Giám sát chỉ đạo việc thực hiện việc giao nhận thực phẩm hàng ngày

     + Công tác bồi dưỡng GVNV, kiểm tra toàn diện GVNV, hồ sơ nuôi dưỡng.

     + Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, nhân viên.

     + Kế hoạch phòng chống suy dinh dưỡng, tính khẩu phần ăn cho trẻ.

     + Các nhiệm vụ khác khi phân công, dạy 4 giờ/tuần tại khối NT và 3 tuổi

     + Điều hành các công việc thông qua các tổ trưởng và các trưởng ban ngành đoàn thể hoặc điều hành trực tiếp CBGVNV thực hiện các nhiệm vụ đặc thù.

 + Chỉ đạo tổ chăm sóc hệ thống cây xanh, cây cảnh của khu vực được phân công đảm bảo xanh tốt và mỹ quan.

* Nhiệm vụ thủ quỹ:

- Quản lí toàn bộ nguồn quĩ của nhà trường (kể cả kinh phí ăn bán trú, kinh phí phụ huynh tự nguyện hỗ trợ ).

- Nghiêm cấm việc cho vay, cho tạm ứng tiền khi chưa có quyết định của chủ tài khoản.
- Quản lý lưu trữ đầy đủ sổ thu chi.

4. Tổ trưởng tổ chuyên môn:

Chịu trách nhiệm trước BGH về những nhiệm vụ được phân công phụ trách.

      +  Xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn của tổ trong năm học và từng tháng nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục.

      + Kiểm tra hồ sơ chuyên môn, đánh giá chất lượng giảng dạy, giáo dục và quản lý sử dụng sách thiết bị của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường.       
      + Thường xuyên quan tâm đến chất lượng học sinh và giáo viên của tổ. Tham mưu, đề xuất ý kiến với lãnh đạo nhà trường về công tác này.

      + Trực tiếp quản lý các loại hồ sơ sổ sách: Kế hoạch tổ; Sổ công tác tổ chuyên môn ( có thể chung sổ công tác cá nhân); Nghị quyết tổ; Các biên bản của tổ.

      + Đề xuất với HT để phân công giáo viên có năng lực tham gia một số hoạt động của nhà trường.

        + Tổ chức sinh hoạt chuyên môn ít nhất 2 lần/tháng và các sinh hoạt khác khi có nhu cầu công việc. Chủ trì các buổi tổ chức thao giảng, triển khai các chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn của tổ.

     + Chủ trì tổ chức đánh giá, xếp loại giáo viên của tổ theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

     + Thực hiện các báo cáo thống kê, sơ kết, tổng kết về công tác chuyên môn của tổ.
     + Chủ động giải quyết các thắc mắc, kiến nghị của các thành viên trong tổ, nếu vượt ngoài thẩm quyền thì đề nghị Hiệu trưởng giải quyết.

     + Chỉ đạo tổ chăm sóc hệ thống cây xanh, cây cảnh của khu vực được phân công đảm bảo xanh tốt và mỹ quan

     + Tham gia đề xuất ý kiến với trường về thực hiện các chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật giáo viên - viên chức.

5. Khối trưởng chuyên môn:

Chịu trách nhiệm trước BGH, tổ trưởng chuyên môn về những nhiệm vụ được phân công phụ trách.

      +  Xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn của khối trong năm học và từng tháng nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục.
      + Kiểm tra hồ sơ chuyên môn, đánh giá chất lượng giảng dạy, giáo dục và quản lý sử dụng sách thiết bị của các thành viên trong khối theo kế hoạch của nhà trường.       
      + Thường xuyên quan tâm đến chất lượng học sinh và giáo viên của tổ. Tham mưu, đề xuất ý kiến với lãnh đạo nhà trường về công tác này.

       + Trực tiếp quản lý các loại hồ sơ sổ sách: Kế hoạch khối; Sổ công tác khối chuyên môn ( có thể chung sổ công tác cá nhân).

      + Đề xuất với HT để phân công giáo viên có năng lực tham gia một số hoạt động của nhà trường.

      + Chủ động đề xuất với tổ trưởng, các PHT giải quyết kiến nghị của các thành viên trong khối, nếu vượt ngoài thẩm quyền thì đề nghị Hiệu trưởng giải quyết.
     +Tham gia đề xuất ý kiến với trường về thực hiện các chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật giáo viên - viên chức.

     + Chịu trách nhiệm trước BGH và tổ trưởng về những nhiệm vụ được phân công phụ trách.

6. Nhiệm vụ quyền hạn của giáo viên:

 6.1. Xây dựng kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ theo ch­ương trình giáo dục mầm non của bộ giáo dục ban hành; chịu trách nhiệm đảm bảo tuyệt đối an toàn về thể xác và tinh thần cho trẻ trong thời gian quản lý trẻ tại trường; tham gia các hoạt động chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục của lớp phụ trách.

 6.2. Trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; g­ương mẫu trước học sinh, th­ương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

6.3. Học tập, rèn luyện để nâng cao sức khỏe, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, có ý thức phấn đấu vươn lên.

6.4. Tham gia công tác phổ cập giáo dục mầm non ở địa phương.

6.5. Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quyết định của Hiệu trưởng; nhận nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công, chịu sự kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng và các cấp quản lí giáo dục.

6.6. Phối hợp với gia đình học sinh và các tổ chức xã hội liên quan để tổ chức hoạt động giáo dục.

*  Giáo viên chủ nhiệm có nhiệm vụ sau:

     Chịu trách nhiệm trước tổ chuyên môn và BGH về nhiệm vụ được phân công.

    + Xây dựng kế hoạch năm học của lớp.

    + Quản lý các hồ sơ chung của nhóm lớp( sổ theo dõi nhóm lớp, hồ sơ cá nhân của trẻ, sổ nhật kí nhóm lớp, các loại sách tham khảo, sổ tài chính của lớp)

    + Trực tiếp thu và nộp cho thủ quĩ trường các khoản đóng góp của cha mẹ trẻ đúng thời gian qui định.

     + Thực hiện các hoạt động giáo dục nhiều hơn theo sự phân công của tổ chuyên môn

( giáo viên còn lại thực hiện chủ yếu nhiệm vụ nuôi dưỡng và chăm sóc giáo dục trẻ)

      + Thực hiện nghiêm túc qui chế chuyên môn, đặc biệt không vi phạm thời gian đón trẻ.

      +  Nắm vững tình hình học sinh về mọi mặt để có biện pháp chăm sóc giáo dục kịp thời, phù hợp với đối tượng và có hiệu quả, lấy phương châm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm,  cấm tuyệt đối không sử dụng bạo lực đối với trẻ. Trong thời gian trực tiếp quản lý HS ở trường, GV chủ nhiệm các lớp có  biện pháp giáo dục hướng dẫn để học sinh thực hiện đúng thao tác, qui định của lớp.

      + Chịu trách nhiệm chính về kết quả nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục học sinh,  đánh giá xếp loại học sinh theo đúng qui định của chuyên môn.

      - Có nhiệm vụ phối hợp tốt với cha mẹ học sinh để quản lý giáo dục học sinh có hiệu quả; tổ chức các hoạt động giáo dục, các phong trào thi đua, các hoạt động văn thể mỹ, giữ gìn trật tự, kỷ cương, vệ sinh môi trường,... nhằm giáo dục HS phát triển toàn diện.
     + Quản lý và thực hiện đầy đủ việc ghi chép các loại hồ sơ theo quy định. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo đúng qui định của nhà trường.

     + Cho phép học sinh được nghỉ học có lý do chính đáng không quá 3 buổi liền nhau, nếu học sinh nghỉ học nhiều thì GVCN phải liên lạc với CMHS để nắm rõ tình hình và phối hợp giúp đỡ học sinh, đồng thời báo cáo với Hiệu trưởng.

      + Tham gia hoạt động vệ sinh môi trường chung theo sự phân công của cán bộ phụ trách.
7. Đỗ Thị Thu Hà - Nhân viên kế toán, văn thư kiêm tổ trưởng tổ văn phòng 
      * Tổ trưởng văn phòng:

      + Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm nhằm phục vụ cho việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và các hoạt động giáo dục khác của nhà trường.
     + Chỉ đạo tổ duy trì lịch trực hành chính.

     + Lưu trữ đầy đủ hồ sơ của tổ: Kế hoạch tổ; Nghị quyết tổ; Các biên bản của tổ;
     +Chịu trách nhiệm công tác quản lý thiết bị trong nhà trường.

     + Pô tô,in ấn các văn bản tài liệu phục vụ cho công tác quản lý.

     + Tham gia đánh giá xếp loại viên chức trong nhà trường.

     + Tham gia hỗ trợ quản lý các phần mềm ( phần mềm quản lý, kiểm định, phổ cập)
     + Tổ chức cho tổ sinh hoạt định kỳ hai tuần một lần.

   * Kế toán

     + Phụ trách công tác kế toán của đơn vị theo đúng luật tài chính kế toán.
     + Giúp hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản và sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản của nhà trường và các nhiệm vụ khác khi hiệu trưởng phân công.
     + Đảm nhiệm các thủ tục nâng lương. Giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho CBGVNV.
     + Quản lí tài chính, tài sản của nhà trường qua hệ thống hồ sơ, sổ sách; hàng tháng, hàng quí có quyết toán thu chi rõ ràng công khai trước hội đồng sư phạm.

     + Lưu trữ, cập nhật, bảo quản sổ quản lý tài sản, tài chính của nhà trường.
     + Làm công việc lưu trữ tổng hợp các hạng mục sửa chữa, thanh lý CSVC- thiết bị dạy học.

     + Có trách nhiệm đánh máy vi tính và sao lục các văn bản theo yêu cầu của hiệu trưởng.
      + Trực mạng, thông báo (in sao) thông tin cho người phụ trách theo cầu của hiệu trưởng.

  * Công tác văn thư:

     +  Phụ trách toàn bộ công văn đi và công văn đến, ghi chép đầy đủ các nội dung cột mục trong sổ công văn đi và sổ công văn đến.

    + Khi chuyển công văn phải có được đầy đủ chữ ký của người nhận công văn trong sổ công văn đi và đến.

+ Tất cả các công văn đi, công văn đến phải được lưu trữ đầy đủ khoa học ở tủ lưutrữ hồ sơ và công văn đi được lưu trữ cả ở trong máy vi tính, thuận lợi khi sử dụng.

8. Bùi Thị Luyến - Thư kí các kì họp định kì và đột xuất của tập thể CBGVNV:
     - Ghi chép chi tiết, đầy đủ nội dung các cuộc họp của lãnh đạo mở rộng, hội đồng sư phạm và các cuộc họp khác khi được triệu tập.

-         Phụ trách công tác tổng hợp, thống kê theo yêu cầu công việc.

Chú ý:

         - 100% CBGVCNV trong trường có trách nhiệm, nghĩa vụ thực hiện theo Luật Giáo dục và Điều lệ trường mầm non. Chịu trách nhiệm cá nhân về nhiệm vụ được giao trước BGH và cấp trên thuộc lĩnh vực mình được phụ trách, đồng thời tham m­ưu với lãnh đạo nhà trường tổ chức thực hiện công việc được phụ trách đạt hiệu quả theo đúng chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đảm bảo tuyệt đối an toàn tài sản của nhà trường, tài sản của học sinh và tài sản của CBGVNV.

       Giữ trật tự an ninh trong nhà trường Quản lý và hoàn thành các hồ sơ thuộc lĩnh vực phụ trách đầy đủ, đúng quy định. Chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin và hồ sơ thuộc lĩnh vực phụ trách khi được kiểm tra.

       Nội dung công việc được giao này sẽ có sự thay đổi  khi có sự biến động về tình hình nhân sự của nhà trường (Sẽ có QĐ bổ sung)

  HIỆU TRƯỞNG


 

                                                                                Đặng Thị Thu Hường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CBGV - TRƯỜNG MN THỤY SƠN

NĂM HỌC 2017- 2018

STT

Họ và tên

Ngày, tháng,
 năm sinh

Chức vụ

Trình độ chuyên môn

Nhiệm vụ được giao

Ghi chú

Nhiệm vụ chính

NV kiêm nhiệm

1

Đặng Thị Thu Hường

29/10/1977

HT

ĐH SPMN

QL chung

 BTCB

 

2

Nguyễn Thị Chiến

16/8/1966

PHTND

ĐH SPMN

Phụ trách ND

TQ 

 

3

Khúc Thị Hằng

11/5/1981

PHTCM

ĐH SPMN

Phụ trách CM

 NCCĐ

 

4

Đặng Thị Bích

20/9/1975

TTMG

ĐH SPMN

Dạy 5T

 

 

5

Nguyễn Thị Vân Kiều

14/4/1975

KT4T

ĐH SPMN

Dạy 4T

 

 

6

Nguyễn Thị Sen

1/2/1982

KT3T

ĐH SPMN

Dạy 3T

UVCĐ 

 

7

Khúc Thị Thủy

9/6/1979

TT NT

ĐH SPMN

Dạy 25-36T

 

 

8

Nguyễn Thị Hương

10/1/1980

GV

ĐH SPMN

Dạy 4T

CTCĐ 

 

9

Ngô Thị Thương

20/4/1983

GV

ĐH SPMN

Dạy 5T

BTT 

 

10

Nguyễn Thị Thái

16/7/1975

GV

ĐH SPMN

Dạy 5T

 

 

11

Mai Thị Thùy Linh

7/6/1991

GV

TC SPMN

Dạy 19-24T

 

 

12

Ng. Thị Minh Huệ

20/11/1982

GV

ĐH SPMN

Dạy 5T

BTT 

 

13

Nguyễn Thị Dương

10/11/1987

GV

ĐH SPMN

Dạy 4T

 

 

14

Bùi Thị Luyến

4/2/1983

GV

ĐH SPMN

Dạy 5T

BTT 

 

15

Nguyễn Thị Nghiên

21/1/1969

GV

ĐH SPMN

Dạy 5T

 

 

16

Lê Thị Ngọc

20/10/1966

GV

CĐ SPMN

Dạy 25-36T

 

 

17

Phạm Thị Loan

14/12/1966

GV

CĐ SPMN

Dạy 25-36T

 

 

18

Lê Thu Hường

20/10/1981

GV

CĐ SPMN

Dạy 4T

 

 

19

Ngô Thị Đậm

22/12/1965

GV

CĐ SPMN

Dạy 4T

 

 

20

Ngô Thị Thư

3/9/1989

GV

ĐH SPMN

Dạy 5T

 

 

21

Khúc Thị Rồi

31/10/1968

GV

CĐ SPMN

Dạy 19-24T

 

 

22

Đỗ Thị Miến

10/11/1969

GV

TC SPMN

Dạy 3T

 

 

23

Phạm Thị Hoa

14/4/1987

GV

ĐH SPMN

Dạy 19-24T

 

 

24

Đặng Thị Lan

20/2/1987

GV

TC SPMN

Dạy 3T

 

 

25

Trần Thị Xim

5/9/1987

GV

ĐH SPMN

Dạy 25-36T

 

 

26

§ç Thïy Liªn

11/8/1995

GV

CĐ SPMN

Dạy 3T

 

 

27

§Æng ThÞ H­ư¬ng

13/12/1988

GV

CĐ SPTB

Dạy 4T

 

 

28

Lª ThÞ B¾c

21/1/1962

GV

TC SPMN

Dạy 25-36T

 

 

29

Khóc ThÞ Xu©n

15/5/1989

GV

TC SPMN

Dạy 4T

BTĐoàn 

 

30

Bïi ThÞ HuyÒn

9/12/1990

GV

TC SPMN

Dạy 4T

 

 

31

§Æng V©n Anh

6/3/1997

GV

TC SPMN

Dạy 3T

 

 

32

NguyÔn ThÞ Thi

9/5/1986

GV

TC SPMN

Dạy 3T

 

 

33

§Æng ThÞ HuyÒn

16/12/1995

GV

TC SPMN

Dạy 4T

 

 

34

§ç ThÞ Hoa

11/8/1995

GV

TC SPMN

Dạy 4T

 

 

35

§oµn ThÞ Thoa

19/11/1996

GV

TC SPMN

Dạy 25-36T

 

 

36

NguyÔn ThÞ Hång

12/7/1996

GV

CĐ SPMN

Dạy 3T

 

 

37

§Æng ThÞ XiÕt

21/8/1961

NVND

TC SPMN

Nấu ăn

 

 

38

NguyÔn ThÞ ót

15/2/1960

NVND

TC SPMN

Nấu ăn

 

 

39

Bïi ThÞ Thóy

2/1/1959

NVND

TC SPMN

Nấu ăn

 

 

40

Phan ThÞ X«

8/9/1961

NVND

CĐ SPMN

Nấu ăn

 

 

41

Bïi ThÞ H»ng

20/1/1962

NVND

TC SPMN

Nấu ăn

 

 

42

Đỗ Thị Thu Hà

10/5/1984

Kế toán

CĐ kế toán

Nấu ăn

 

 

 
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường Mầm non Thụy Sơn

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung Comment, Ban giám hiệu nhà trường sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác