Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 PGD


 

UBND HUYỆN THÁI THỤY

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
 

 


Số:          /GDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Thái Thụy, ngày 15 tháng 8 năm 2013

 

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN  NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2013-2014

BẬC HỌC MẦM NON THÁI THỤY

 

Căn cứ vào Phương hướng, nhiệm vụ năm học của Bộ GD&ĐT. Thực hiện hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013-2014 của Sở GD&ĐT Thái Bình, căn cứ vào thực tế của huyện. Phòng GD&ĐT Thái Thuỵ xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013-2014 của bậc học Mầm non như sau:

I. NHIỆM VỤ CHUNG

Năm học 2013-2014, giáo dục mầm non thực hiện chiến lược phát triển giáo dục mầm non năm 2011-2015; triển khai thực hiện Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ Tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015;  và thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11 tháng 3 năm 2013 hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, hài hòa về thể chất, tình cảm, trí tuệ và thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị tốt cho trẻ vào học lớp 1.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phát huy kết quả của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tập trung vào các nội dung: đảm bảo môi trường, trường, lớp xanh, sạch, đẹp, tuyệt đối an toàn, lành mạnh với mối quan hệ ứng xử thân thiện giữa các thành viên trong nhà trường;

Phát triển về số lượng và chất lượng các trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia; chú trọng đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi đáp ứng yêu cầu phát triển quy mô, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Tiếp tục triển khai Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi;

Triển khai thực hiện tốt các chế độ chính sách nhằm ổn định đời sống giáo viên, đặc biệt là giáo viên mầm non ngoài  biên chế.

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phát huy ảnh hưởng của giáo dục mầm non đối với xã hội, đồng thời tận dụng mọi nguồn lực để phát triển giáo dục mầm non.

Tiếp tục Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, xây dựng và duy trì nề nếp kỉ cương trường học. Tập trung thanh tra có chiều sâu các hoạt động thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành ở cấp học. Tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra nội bộ của các cơ sở giáo dục. Tích cực ứng dụng CNTT, đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục mầm non mới.

II. MỤC TIÊU

Mục tiêu: Bậc học mầm non của huyện duy trì, vững là đơn vị có phong trào thi đua mạnh của tỉnh, cuối năm học xếp loại tốt, xếp thứ 2 trở lên; 100% trường mầm non đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cô và trẻ.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ

1. Tập trung chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015; các cuộc vận động “Hai không”,  “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

Các trường tiếp tục triển khai sâu rộng nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua, lồng ghép có hiệu quả các cuộc vận động với các hoạt động cụ thể của nhà trường nhằm rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong mẫu mực, lối sống lành mạnh, tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí của cán bộ, giáo viên, nhân viên, nghiêm cấm việc bớt khẩu phần ăn của trẻ, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Các trường vận động và tổ chức cho cán bộ giáo viên, nhân viên kí cam kết thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là việc thực hiện cuộc vận động không sinh con thứ 3 trở lên, không vi phạm đạo đức nhà giáo xây dựng hình ảnh Nhà giáo trong sáng mẫu mực.

Tiếp tục triển khai có chiều sâu phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”: chú ý xây dựng nền nếp kỷ cương, xây dựng mối quan hệ ứng xử giữa các thành viên trong nhà trường, xây dựng khối đoàn kết nội bộ, khắc phục tình trạng đơn thư nặc danh, đơn thư vượt cấp.

Các nhà trường chỉ đạo các nhóm, lớp lựa chọn các bài hát dân ca, câu đố, hò, vè, các trò chơi dân gian phù hợp đưa vào các hoạt động của trẻ; huyện mở lớp hát chèo cho giáo viên nòng cốt; tăng cường đổi mới phương pháp giáo dục nhằm phát huy tính tích cực của trẻ, hình thành ở trẻ các phẩm chất mạnh dạn, tự tin trong mọi hoạt động, thân thiện với mọi người xung quanh, lễ phép trong giao tiếp, ứng xử, có nền nếp trong học tập, vui chơi, vệ sinh, ăn ngủ…

Tổ chức Hội thi “Bé với trò chơi dân gian” cho các cháu mầm non cấp trường, cấp cụm.

Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp. Đảm bảo 100% trường có đủ nhà vệ sinh phù hợp, an toàn và sạch sẽ. Phấn đấu 100% số trường đạt tiêu chuẩn trường học thân thiện học sinh tích cực, trong đó 88% số trường đạt từ loại khá trở lên, mỗi cụm có ít nhất 01 trường trở lên điển hình về trường học thân thiện học sinh tích cực: Thụy Duyên, Thụy Phúc,  T.Quỳnh, Tháng 8, Thị Trấn, Thụy Hải, Thái Hồng, Thái Thành, Thái Học.

       Chỉ đạo các trường thực hiện tốt hoạt động từ thiện, vận động mỗi CBGV đỡ đầu từ 1-2 HS có hoàn cảnh khăn, mua tặng BHYT, bảo hiểm thân thể. Nhà trường tham mưu với địa phương có chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh nghèo.

       Chỉ đạo các trường thực hiện tốt hoạt động xây dựng nghĩa trang 21/10, mỗi CBGV tự nguyện ủng hộ ít nhất một ngày lương để cùng toàn ngành XD một công trình trong nghĩa trang 21/10.

       2. Củng cố, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, tiếp tục nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi

*Muc tiêu:

Duy trì nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi, 48/48 đơn vị  đạt phổ cập 5 tuổi.

 Phấn đấu giảm các điểm trường lẻ; xây dựng 4 trường chuẩn đạt chuẩn Quốc gia.

 Huy động cháu vào học nhà trẻ đạt 76,5%; cháu mẫu giáo 100%,  không có trường nào nhà trẻ vào học dưới 60%.

       * Biện pháp;

 Tích cực tham mưu với UBND các cấp trong việc thực hiện Đề án phát triển giáo dục mầm non, quy hoạch đất, đảm bảo đủ quỹ đất, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường mầm non, đầu tư kinh phí cho GDMN. Củng cố, mở rộng quy mô, mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương

  Huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ đến trường đảm bảo tỷ lệ cao ngay từ đầu năm học, đặc biệt trẻ mẫu giáo. Tỷ lệ trẻ đến nhà trẻ tăng từ 2-3%, tập trung chỉ đạo những trường tỷ lệ vào học nhà trẻ tăng từ hơn so với năm học trước:  Thái Thủy, Thị Trấn, Thụy Hưng, Thái Nguyên, Thái an, Thái Phúc, Thái Tân, Thái Xuyên, thụy Xuân... Mẫu giáo ở 2 trường năm học trước chưa vào học 100%năm nay vào học 100%. Những đơn vị tiên tiến tỷ lệ vào học ít nhất bằng bình quân của huyện.

  Tập trung chỉ đạo một số trường còn thiếu phòng học, số trẻ/nhóm lớp còn cao chưa theo đúng điều lệ quy định nên ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.

        Tập trung chỉ dứt điểm 2 đơn vị Thái Hòa, Thái Nguyên đạt  phổ cập cho trẻ em năm tuổi trong năm 2013. Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT bồi dưỡng công tác nghiệp vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi cho các trường mầm non trong huyện. Tổ chức kiểm tra chéo giữa các trường về kết quả thực hiện nhiệm vụ phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi, coi đây là một tiêu chí thi đua, đồng thời, chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện để chuẩn bị thực hiện Phổ cập cho trẻ 3-4 tuổi.

Các trường, đặc biệt rường mầm non Thái Hòa, Thái Nguyên tích cực làm công tác tham mưu, công tác xã hội hóa giáo dục đảm bảo nguồn lực, điều kiện phổ cập theo quy định: xây dựng phòng học, mua sắm trang thiết bị; ưu tiên, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học để đảm bảo chất lượng phổ cập cho trẻ em năm tuổi

 Tích cực quy họach sắp xếp lại mạng lưới trường lớp: Giảm 25 điểm trường lẻ, tập trung vào những đơn vị: Thái Phúc, Thái Hồng, Thái Thuần, Thái An, Thụy Thanh, Thụy Dân, Thụy Trình, Thụy Hồng, Thụy Xuân, Thái Hòa… Mỗi trường chỉ có 1-3 điểm (trường có quy mô nhỏ chỉ 1 điểm), không còn lớp mẫu giáo học ghép. Những trường còn nhiều điểm trường: Thụy Việt, Thụy Trường, Thụy Bình, Thái Nguyên, Thái Hưng, Thái Đô, Thái Thượng, Thái Hòa yêu cầu nhà trường tổ chức cho trẻ học liên thôn theo độ tuổi để không còn nhóm, lớp học ghép để nâng cao chất lượng GD. Những trường  phòng học thiếu và không đảm bảo an toàn, số trẻ/phòng quá đông theo điều lệ quy định, nhà trường tham mưu với địa phương, họp phụ huynh học sinh trước mắt mượn phòng thôn xóm có chất lượng an toàn để tổ chức cho trẻ học nhờ.

Các truờng căn cứ vào số học sinh để bố trí số trẻ/nhóm, cô/lớp theo điều lệ trường MN của Bộ GD&ĐT và Thông tư số 71 Liên Bộ GD&ĐT – Bộ Nội vụ ban hành ngày 28/11/2007, trước mắt là đối với các lớp 5 tuổi, chú ý tuyển chọn đủ giáo viên dạy lớp 5 tuổi có chất lượng(2 cô/lớp),

Các nhóm trẻ gia đình hoàn chỉnh thủ tục thành lập và các điều kiện cần thiết cho việc mở các nhóm trẻ gia đình. Nơi có nhóm trẻ gia đình đóng trên địa bàn, nhà trường có trách nhiệm tham mưu với UBND xã để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với các nhóm trẻ. Về phía nhà trường có trách nhiệm quản lý về các hoạt động chuyên môn, tích cực tham mưu cho UBND xã, cho Phòng GD&ĐT trong việc quản lý đối với các nhóm trẻ gia đình.

3. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ

a. Công tác chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng

*Mục tiêu:

 100% trường, nhóm lớp; 99% trở lên cháu được ăn bán trú tại trường mầm non; 100% trẻ được ăn phục hồi dinh dưỡng; giảm tỷ lệ mắc bệnh dưới 8%, tỷ lệ trẻ SDD thể nhẹ cân dưới 5%, và tỷ lệ trẻ  SDD thể thấp còi dưới 6%; phấn đấu giảm ít nhất 2% số trẻ SDD so với cùng kỳ năm học trước.

        *Biện pháp;

        Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở mầm non. 100% trường mầm non phải xây dựng chế độ ăn, khẩu phần ăn phù hợp với trẻ; xây dựng thực đơn hằng ngày, theo tuần, theo mùa. Số bữa ăn tại trường mầm non với cháu nhà trẻ tối thiểu hai bữa chính và một bữa phụ, với cháu mẫu giáo tối thiểu một bữa chính và một bữa phụ/ngày . Tổ chức cho trẻ ngủ đủ giấc, uổng đủ nước theo nhu cầu độ tuổi. Quản lý chặt chẽ chất lượng bữa ăn, giáo viên trực trưa, con cán bộ giáo viên, nhân viên phải đóng góp tiêu chuẩn ăn. Mức ăn bán trú phấn đấu tối thiểu 9000đ/cháu/ngày. Thực hiện VS ATTP, các trường thực hiện tốt việc tính khẩu phần ăn cho trẻ theo khung chương trình GDMN do Bộ DG-ĐT ban hành.

Tiếp tục chỉ đạo mở rộng mô hình phòng chống SDD cho trẻ, giữ gìn môi trường sinh hoạt, dụng cụ ăn uống, đồ dùng, đồ chơi của trẻ sạch sẽ để phòng chống một số bệnh do vi rút gây ra, dễ lây lan và nguy hiểm tới tính mạng của trẻ.

Triển khai thực hiện thông tư liên tịch số 22/2013/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 18 tháng 06 năm 2013 Quy định đánh giá công tác y tế tại các cơ sở GDMN, có kế hoạch bồi dưỡng và phân công cụ thể cán bộ kiêm nhiệm phụ trách về y tế cho các cơ sở GDMN để thực hiện tốt công tác y tế trường học, phối hợp với ngành y tế tổ chức cân đo, theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ  hàng tháng với cháu nhà trẻ dưới 24 tháng;  3 tháng 1 lần đối với trẻ từ 24 tháng trở lên và trẻ mẫu giáo( đối với những cháu  bị SDD yêu cầu mỗi tháng cân đo, theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ1 lần); Khám sức khỏe định kỳ vào tháng 9 và tháng 3 , quản lý sức khỏe, tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh cho trẻ trong các cơ sở GDMN.

        Thực hiện nghiêm túc các quy định tại thông tư số 13/2013/TT-BGDĐT, tăng cường các biện pháp phòng chống các tai nạn thương tích cho trẻ trong các cơ sở GDMN: 100% đơn vị tiếp tục mở lớp tập huấn cho CBGV về kiến thức phòng chống các tai nạn thương tích cho trẻ, quản lý chăm sóc trẻ chu đáo, ngay từ đầu năm học (tháng 8) và trong năm học thường xuyên kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn cho trẻ và có biên bản cụ thể để có kế hoạch tu sửa, mua sắm các điều kiện phục vụ cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ phải đảm bảo an toàn, chấm dứt việc sử dụng đối với những trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi không an toàn, không đảm bảo chất lượng. Dứt điểm năm học này 100% trẻ có cốc uống nước, bát, thìa i nốc, khăn mặt, gối riêng; đối với trẻ 5 tuổi có mỗi trẻ 01 bàn chải đánh răng, tất cả đồ dùng cá nhân trên phải có ký hiệu.

         Triển khai kế hoạch hành động của ngành về giáo dục, phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2011-2015, tập trung nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng chống, giảm thái độ kỳ thị và hành vi phân biệt đối xử  của đội ngũ CBGV và phụ huynh học sinh.

Chỉ đạo triển khai 100% nhóm lớp thực hiện có nền nếp“giáo dục trẻ rửa tay bằng xà phòng”trước khi ăn và  khi tay bẩn, chú trọng giáo dục kỹ năng sống, chú ý hướng dẫn trẻ lao động tự phục vụ với những việc phù hợp với từng độ tuổi, hình thành nền nếp thói quen tốt, hành vi văn minh cho trẻ.

Tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hành cho CBGV về công tác phòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ thiên tai, từng bước đưa nội dung giáo dục phòng ngừa, ứng phó với biến đổi khí hậu và thảm họa thiên tai vào tích hợp các nội dung giáo dục cho trẻ trong CTGDMN.      

b. Thực hiện chương trình giáo dục mầm non

*Mục tiêu:

 Thực hiện có chất lượng chương trình giáo dục mầm non mới nhằm giúp trẻ  đạt được các mục tiêu phát triển của chương trình GDMN

*Biện pháp:

 Các trường cần chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện chương trình GDMN mới phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, nhận thức của trẻ. Đầu tư trang cấp đồ dùng, đồ chơi, thiết bị giáo dục tối thiểu, đặc biệt chú trọng tới các thiết bị đồ chơi rèn luyện thể lực cho trẻ. Chỉ đạo thực hiện xây dựng môi trường GD phát triển thể chất và nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển thể chất cho trẻ. Các trường tập trung làm tốt công tác xã hội hóa tận dụng nguyên liệu phế thải sẵn có của địa phương để làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ.

Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 2325/CT-BGDĐT ngày 28 tháng 06 năm 2013 về việc các cơ sở GDMN tuyệt đối không ép trẻ tập đọc, viết chữ, học trước chương trình lớp 1. Từ phòng đến BGH nhà trường tăng cường giám sát việc thực hiện chương trình, kế hoạch, thời gian biểu của giáo viên; chỉ đạo các giáo viên tuyệt đối không ép trẻ tập đọc, viết chữ, học trước chương trình lớp 1, mà giáo viên mầm non chỉ dạy trẻ tập tô chữ cái theo chương trình GDMN của Bộ GD-ĐT ban hành

  Phát huy sáng tạo trong việc đổi mới phương pháp giáo dục mầm non, lấy trẻ làm trung tâm. Thực hiện tốt việc tự đánh giá chất lượng trẻ, chất lượng trường mầm non. Phối hợp với Tiểu học thực hiện chuyển giao trẻ khuyết tật MN vào tiểu học. Làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao chất lượng GD hòa nhập cho trẻ khuyết tật, chống phân biệt đối xử, kỳ thị đối với trẻ khuyết tât, trẻ nhiễm HIV

 Tiếp tục tổ chức tập huấn về Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi theo thông tư số 23/TT-BGD&ĐT; triển khai tự đánh giá của các trường mầm non; Tổ chức chuyên đề: đổi  mới phương pháp,  tạo môi trường giáo dục cho trẻ, tăng cường bồi dưỡng, trao đổi, rút kinh nghiệm việc THCTGDMN cho CBQL ở cấp huyện, cho các khối trưởng, tổ trưởng và giáo viên nòng cốt ở cấp cụm, cho 100%giáo viên ở cấp trường.

  Huyện, mỗi cụm trường thành lập và tổ chức tốt tổ nghiệp vụ (CBQL và GV giỏi nòng cốt) đẩy mạnh hoạt động chuyên môn; tổ chức tốt hoạt động của các cụm trường trong chuyên môn: Hội giảng theo Thông tư số 49/2011/TT-BGDĐT; tổ chức chuyên đề, thi đồ dùng đồ chơi tự làm cấp trường; thi “Đồng diễn thể dục”cho các cháu mầm non, thi hồ sơ CBQL cấp trường, cụm.

         Tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc đánh giá trẻ theo các độ tuổi:    

        +Đánh giá trẻ hàng ngày

        +Đánh giá trẻ theo giai đoạn: nhà trẻ 6 , 12 , 18 , 24 , 36 tháng; mẫu giáo cuối độ tuổi 3, 4, 5 tuổi

        +Đánh giá cuối chủ đề (đối với trẻ mẫu giáo)

          Tổ chức các hội thi trong năm:

         + Tổ chức hội giảng GV giỏi các cấp: trường, cụm, huyện, tỉnh chuẩn bị tốt cho Liên hoan giáo viên dạy giỏi cấp toàn Quốc 

         + Thi “Đồng diễn thể dục” hoặc “Bé với trò chơi dân gian” cho trẻ cấp trường, cụm

         + Thi hồ sơ CBQL trường mầm non, hồ sơ phổ cập cấp cụm  

         c. Tiếp tục thực hiện lồng ghép các nội dung giáo dục ATGT, GD bảo vệ môi trường và giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và giáo dục tài nguyên môi trường, biển, hải đảo và giáo dục Ứng phó với biến đổi khí hậu vào chương trình GDMN

        Căn cứ vào thực hiện chương trình GDMN, các trường chỉ đạo, hướng dẫn GV lựa chọn các nội dung giáo dục ATGT, GD bảo vệ môi trường và giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và giáo dục tài nguyên môi trường, biển, hải đảo và giáo dục Ứng phó với biến đổi khí hậu vào chương trình GDMN. Lựa chọn phương pháp, hình thức. Tăng cường tổ chức các hoạt động GD thực hành trải nghiệm để hình thành những hành vi ứng xử đúng đối với môi trường, thói quen tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt, thực hiện đúng các quy định an toàn giao thông.  Mỗi trường xây dựng ít nhất được 01 điểm trường có sân chơi giao thông cho trẻ.

Phòng giáo dục sẽ tăng cường kiểm tra thực hiện việc lồng ghép nội dung trên vào chương trình GDMN.

         d. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong trường mầm non

  Tăng cường đầu tư trang cấp thiết bị CNTT và bồi dưỡng giáo viên đảm bảo 100% trường  nối mạng Intenet, 100% trường sử dụng thành thạo phần mềm dinh dưỡng trong công tác quản lý nuôi ăn bán trú, ít nhất 95% trở lên  CBGV có khả năng khai thác, sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục, góp phần đổi mới mạnh mẽ phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non.

 Những trường có phòng máy phát huy hiệu quả trang thiết bị được cấp, sử dụng có hiệu quả các phần mềm: Nutrikids, Kidsmart, Happykid…và các phần mềm xây dựng bài giảng tương tác điện tử ở những trường có điều kiện.

 Chỉ đạo các trường ưu tiên máy cho giáo viên theo các khôí chuyên môn, cho các lớp 5 tuổi để giáo viên có máy soạn giáo án và dạy học. 90%trở lên số giáo viên soạn bài vi tính. Chấm dứt tình trạng máy để ở nhà cán bộ quản lý mà giáo viên không có máy dùng, chấm dứt hiện tượng giáo viên sao chép bài soạn, sáng kiến kinh nghiệm của nhau.

 Tiếp tục tham mưu, đề xuất với Tiểu học và THCS mở các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng tin học cho đội ngũ CBGV. Hình thức mở lớp bồi dưỡng cần đa dạng để tạo điều kiện thuận lợi cho CBGV được tham gia có hiệu quả nhất. Nội dung bồi dưỡng cần căn cứ vào nhu cầu cụ thể của từng GV, song cần tập trung vào việc bồi dưỡng các phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word; Microsoft Power Point; phần mềm bảng tính Excel; các phần mềm hỗ trợ thiết kế bài giảng điện tử E-learning và tập huấn khai thác thông tin trên các trang Website. Phấn đấu 65% CBGV sử dụng thành thạo phần mềm soạn thảo văn bản; 55% CBGV sử dụng thành thạo phần mềm trình chiếu.

 Các trường tích cực đăng tải thông tin các hoạt động của nhà trường lên mạng internet theo tên miền đã được cấp (....@thaithuy.edu.vn) Dứt điểm thực hiện việc triển khai chế độ thông tin báo cáo giữa Phòng với các trường thông qua mạng internet. Đưa vào khai thác có hiệu quả hòm thư điện tử của từng CBGV đã được cấp theo tên miền ...@thaithuy.edu.vn. Tổ chức hội thi CNTT nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục.

  4. Xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia

 Căn cứ vào các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất của trường chuẩn Quốc gia, các trường tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập ban tự kiểm tra, đánh giá thực trạng điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường, đối chiếu với các tiêu chí, tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia, xác định rõ những tiêu chuẩn, tiêu chí đã đạt và các tiêu chí chưa đạt để từ đó có kế hoạch tham mưu việc tăng cường CSVC, thiết bị trường học trong năm học này và những năm học tiếp theo.

a.     Tập trung xây dựng CSVC trong năm học 2013-2014

 Chỉ đạo 100% trường mầm non ngay từ  đầu  năm  học  tham  mưu  với  chính

 quyền địa phương thành lập ban kiểm tra, rà soát CSVC, thiết bị dạy học lập biên bản gửi về xã và báo cáo kịp thời về phòng GD. Làm tốt công tác tham mưu, công tác xã hội hóa giáo dục, tập trung huy động nguồn kinh phí để xây dựng phòng học , phòng chức năng mới, đảm bảo các trường có đủ phòng học an toàn, ưu tiên đủ phòng học kiên cố cho trẻ 5 tuổi. Tăng cường đầu tư thiết bị giáo dục, tài liệu, học liệu, phương tiện cho trường lớp, ưu tiên đối với các lớp mẫu giáo 5 tuổi theo danh mục và tiêu chuẩn kĩ thuật ĐDĐC, thiết bị dạy học tối thiểu cho GDMN do Bộ GD-ĐT ban hành

         Chỉ đạo các trường sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích  các nguồn đầu tư của nhà nước, của phụ huynh và nhân dân; đồng thời tích cực huy động có hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục

.      Các trường năm học này tập trung xây dựng CSCV trường lớp, công trình vệ sinh, nguồn nước sạch, đầu tư hệ thống biểu bảng tuyên truyền, phòng hội đồng, khu vực bếp ăn, sân chơi giao thông, đồ chơi ngoài trời tự làm bằng tận dụng nguyên liệu địa phương… Xây dựng và nâng cấp khu vực nuôi dưỡng, phấn đấu có bếp ăn một chiều đúng quy cách.  Dứt điểm 100% trường có văn phòng nhà trường (trường nào chưa có trước mắt tham mưu với địa phương giành 1 phòng tại UBND xã hoặc thôn, xóm - đây cũng là nơi làm việc của hiệu trưởng).

 Các trường chủ động lên kế hoạch, tham mưu một cách thật cụ thể với các trường TH, THCS làm đồ dùng, đồ chơi cho MN, giúp MN nguyên vật liệu để làm đồ dùng, đồ chơi; tổ chức cho học sinh THCS lao động vệ sinh giúp trường MN.

 Phòng giáo dục tiếp tục tham mưu, đề nghị UBND huyện đầu tư kinh phí cho các trường nợ chuẩn và cận chuẩn, trang bị máy tính để phục vụ cho công tác quản lý và các lớp mẫu giáo 5 tuổi.

Thực hiện quản lý sử dụng tài liệu tham khảo theo quy định tại công văn số 3441/BGDĐT-GDMN ngày 23/5/2013 của BGDĐT về việc quản lý sử dụng trong các cơ sở GDMN

Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT sẽ tăng cường tổ chức kiểm tra, khảo sát tình hình mua sắm, tự làm, sử dụng và bảo quản thiết bị ở các trường mầm non

b. Đẩy mạnh xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia

Từ phòng đến trường rà soát đối với những trường đã công nhận đạt chuẩn còn nợ một số chuẩn: Thụy Ninh, Chính, Dân, Văn, Liên, Lương, Thụy Tân, Thị Trấn, Thái Hà, Thái Hồng, Thủy, Thành, Thịnh, Xuyên, Mỹ lộc,….các trường tích cực tham mưu với địa phương, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục thu hút các nguồn lực tiếp tục đầu tư, nâng cấp, sửa chữa, mua sắm…  đảm bảo các tiêu chuẩn của QĐ 36/2008/QĐ-BGDĐT. Năm học 2013-2014 Phấn đấu 4 trường đạt chuẩn quốc gia Trường MN Thái An, Thái Thuần, Thụy Hồng, Hồng Quỳnh  và 1 trường công chutyển giai đoạn lên mức độ: Thụy Hưng. Những trường Thái Giang, Thái Sơn, Thái Dương, Thái Thọ, Thái Tân, Thái Hòa, Thụy Thanh, Phong, Sơn, Trình, Dũng, Trường, Xuân…đã có 01 khu mầm non đẹp, tiếp tục tham mưu đẩy nhanh tiến độ đạt chuẩn vào năm học tới

Các trường đã xây dựng mới và sửa chữa nâng cấp phải đảm bảo theo tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia của Bộ GD&ĐT quy định, đặc biệt đảm bảo diện tích phòng học và các phòng chức năng. Bản thiết kế xây dựng trường phải được thông qua Phòng giáo dục và UBND huỵện mới được thi công

5. Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL và giáo viên

Tiếp tục triển khai Chỉ thị 40/CT-TW của Ban bí thư và QĐ 09/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CB QLGD.

Động viên CBGV tích cực bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và học các lớp nâng chuẩn về trình độ đào tạo. Phấn đấu các trường đủ về số lượng CBGV, 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn trở lên, dứt điểm giáo viên không đạt chuẩn, 75% giáo viên có trình độ trên chuẩn, không còn CBQL và GV yếu.      

Bên cạnh đó cần tích cực tự học, tự rèn, tự bồi dưỡng, phấn đấu 100% CBGV đạt chuẩn nghề nghiệp GVMN và 100% Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đạt chuẩn Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.

Kết hợp với công đoàn tổ chức tốt các đợt sinh hoạt tư tưởng, các buổi tọa đàm,… để mỗi CBGV thấy rõ yêu cầu của việc xây dựng đạo đức nhà giáo. Tự nguyện ký cam kết không vi phạm đạo đức nhà giáo. Xây dựng chương trình học tập bồi dưỡng có hiệu quả, phấn đấu trở thành “Nhà giáo mẫu mực”, phấn đấu 100% CBGV không vi phạm đạo đức nhà giáo, không vi phạm quy chế chuyên môn, không còn đơn thư khiếu kiện vượt cấp. 100% trường xây dựng được quy chế hoạt động của nhà trường, phát huy tính dân chủ trong nhà trường, chú ý phân công chuyên môn của đội ngũ: ổn định đội ngũ, đặc biệt là ổn định các khối trưởng đã được phân công; căn cứ vào năng lực, trình độ, hoàn cảnh của từng CBGV để phân công cho phù hợp và có hiệu quả.

Làm tốt công tác bồi dưỡng cho đội ngũ: Chỉ đạo giáo viên tự bồi dưỡng nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu; Phòng giáo dục tổ chức tốt các lớp đào tạo trình độ trên chuẩn; BD về đổi mới phương pháp, kỹ năng nghề nghiệp;  bồi dưỡng các nội dung và cách đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp, đánh giá trẻ; chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực CBQL trường MN, công tác nghiệp vụ phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi; công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ, bảo vệ an toàn cho trẻ và một số nội dung trong chương trình GDMN. Hình thức bồi dưỡng: tăng cường bồi dưỡng theo cụm trường, tự bồi dưỡng tại các trường

 Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh theo Thông tư số 49/2011/TT-BGDĐT, để chuẩn bị tốt cho việc Liên hoan giáo viên dạy giỏi cấp mầm non toàn Quốc. Tạo điều kiện, khuyến khích giáo viên tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, không có giáo viên vi phạm  đạo đức nhà giáo. Tăng cường sự giup đỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện công tác GDMN giữa các trường mầm non công lập và các nhóm trẻ tư thục trên địa bàn huyện.

        Triển khai dự an“Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non” Tiếp tục thực hiện việc đánh giỏ tốt công tác đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp GVMN, chuẩn phó hiệu trưởng, hiệu trưởng sát với yêu cầu của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, đảm bảo chất lượng của đội ngũ tương xứng với trình độ được đào tạo, bồi dưỡng.

      * Về chính sách đối với giáo viên, nhân viên: Tích cực tham mưu và thực hiện đầy đủ và đúng theo quy định. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị, đoàn thể để cùng chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng của giáo viên mầm non.

        6. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý

 a. Thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN, đổi mới cơ chế quản lí

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả QĐ số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26 /10/2011 của Thủ tướng Chính phủ qui định một số chính sách phát triển GDMN giai đoạn 2011- 2015 và thông tư liên tịch số 09/2013/TTlT-BGĐT-BTC-BNV ngày 11 tháng 3 năm 2013  hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non. Phòng GD có hướng dẫn bằng văn bản về công tác thu-chi cho các trường

Tiếp tục tổ chức tập huấn, phổ biến và hướng dẫn các cơ sở GDMN  thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN mới được ban hành. Tăng cường việc kiểm tra, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các văn bản trong quản lý, chỉ đạo hoạt động của đối với các trường mầm non, đặc biệt đối với các nhóm trẻ tư thục, nhằm nâng cao chất lượng GDMN, tạo điều kiện thuận lợi nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi.

         Đẩy mạnh hoạt động của các cụm trường. Mỗi CBQL cần làm tốt hơn và có hiệu quả hơn công việc được phân công, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo đối với nhà trường, nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tính chủ động, sáng tạo, tự giác, công bằng, khách quan trong mọi công việc, nghiêm túc chấp hành những qui định của ngành, là tấm gương cho các GV, nhân viên trong nhà trường noi theo.

Thường xuyên cập nhật thông tin qua mạng internet để nâng cao năng lực, hiểu biết cho bản thân. Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, thay đổi lề lối làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý để đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục MN trong giai đoạn mới. Luân chuyển hoặc thôi giữ chức vụ với cán bộ quản lý không hoàn thành nhiệm vụ, uy tín thấp, gây mất đoàn kết nội bộ. Trường có đơn thư, khiếu kiện thì hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm về công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, công tác quản lý, chỉ đạo chưa tốt.

Thực hiện tốt qui chế dân chủ để động viên CBGV tích cực đóng góp xây dựng phong trào. Xây dựng và duy trì nề nếp kỉ cương trường học, đặc biệt quan tâm việc quản lý trẻ trong thời gian nghỉ giải lao và trong các buổi nghỉ trưa tại trường, tuyệt đối đảm bảo an toàn cho trẻ.

Tổ chức tập huấn chuyên đề về nghiệp vụ công tác quản lý để giúp cho CBQL có thêm kinh nghiệm quản lí, chỉ đạo. Tổ chức sơ kết 3 năm hoạt động của trường mầm non công lập sau chuyển đổi.

Tập trung xây dựng và chỉ đạo nâng cao chất lượng trường điểm của huyện, của cụm. Điểm toàn diện của huyện: trường MN Tháng Tám; các trường điểm của cụm: Thụy Duyên, Thụy Phúc, Tháng 8, Thụy Hải, Thái Hồng, Thái Thành, Thái Học. Các trường chỉ đạo xây dựng nhóm lớp điểm toàn diện và điểm từng mặt để rút kinh nghiệm nhân trong toàn trường. Tổ chức tốt các hoạt động bề nổi, đặc biệt mỗi trường xây dựng được đội văn nghệ có chất lượng để thu hút sự quan tâm của toàn dân về chất lượng giáo dục.

Tiếp tục nâng cao chất lượng điểm “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”: Trường MN Thụy Quỳnh, Thị Trấn

b. Công tác kiểm tra, thanh tra:

 Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ năm học. Tiếp tục đổi mới, tăng cường nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, đẩy mạnh các hình thức thanh tra: đột xuất, chuyên đề, toàn diện, tài chính, ăn nghỉ..đối với các cơ sở GDMN. Chú trọng thanh tra đột xuất, thanh tra công tác quản lý, thanh tra các điều kiện đảm bảo chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻphúc tra sau thanh tra, lấy thanh tra làm động lực thúc đẩy phong trào thi đua. Các trường thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện của giáo viên: quy chế chuyên môn, THCTGDMN; chú ý phúc tra lại. Hiệu trưởng dự ít nhất 40 giờ/ tháng, phó hiệu trưởng 20 giờ/tháng

Phòng tiến hành kiểm tra, giám sát 100% số trường Mầm non và nhóm trẻ tư thục. Thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục trường MN ở các cơ sở GDMN, làm cơ sở để thực hiện đánh giá ngoài theo Thông tư số 07/2011/TT-BGDĐT ngày 17/2/2011 ban hành Quy định Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non và Thông tư số 45/2011/TT-BGDĐT ngày 11/10/2011 về Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường MN, Quyết định số 36/2008/ QĐ-BGDĐT về Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, Thông tư số 41/2008/ QĐ- BGDĐT ngày 25/7/2011 về Quy chế tổ chức và hoạt dộng trường MN tư thục.  Các đơn vị Thị Trấn, Thái Nguyên, Thụy Dân,...rà soát các nhóm trẻ tư thục trên địa bàn, tiếp tục tham mưu với chính quyền địa phương về tổ chức thực hiện  việc quản lý, kiểm tra, cấp giấy phép hoạt động của các nhóm trẻ tư thục đủ điều kiện và kiên quyết đóng cửa những nhóm trẻ tư thục không đủ điều kiện.

         Trong năm học Phòng GD&ĐT sẽ kiểm tra toàn diện 11 trường: Thái Sơn, Thái Tân, Thụy Thanh,Thụy Phong, Thụy Duyên, Thụy Văn, Thụy Lương, Thụy  Hà, Thụy Hồng, Thụy Dũng,  Thụy Trường; kiểm tra theo chuyên đề về công tác chuyên môn, nghiệp vụ, các cuộc vận động, phong trào thi đua ở các trường còn lại, kiểm tra tất cả các nhóm trẻ tư thục trên địa bàn huyện.

         c. Thực hiện cải cách hành chính

         * Xây dựng mô hình và quản lý có hiệu quả trường học đổi mới

100% số trường thực hiện chủ trương xây dựng trường học đổi mới, mỗi nhà trường cần có kế hoạch chỉ đạo cụ thể việc triển khai thực hiện mô hình này, thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổ chức cho cán bộ giáo viên đăng ký và thực hiện. Đảm bảo ít nhất “Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện một đổi mới PPDH và quản lý”.

Phòng giáo dục tập trung chỉ đạo 3 trường học đổi mới:  trường mầm non Tháng 8: thực hiện đổi mới ứng dụng CNTTT, đổi mới phương pháp dạy học; trường mầm non Thái Thành: thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá;  trường mầm non Thụy Hải: thực hiện đổi mới tạo môi trường giáo dục

 * Thực hiện công khai trong các cơ sở giáo dục: Thực hiện công khai dân chủ trong trường học, thảo luận, thống nhất xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học; kế hoạch triển khai các nhiệm vụ của nhà trường. Thực hiện tốt thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 về Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

Tăng cường trao đổi văn bản hành chính điện tử, ứng dụng CNTT vào quản lý văn bản, quản lý hành chính. Hàng ngày các trường khai thác thông tin trên mạng Intenet qua trang Website của Phòng  giáo dục. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời, đúng thời hạn,  hình thức các báo cáo, các thông tin, số liệu chính xác, đầy đủ đúng biểu mẫu, nội dung. Việc đảm bảo chế độ thông tin báo cáo  sẽ là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua của các trường.

 7. Công tác phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ, cộng đồng và tuyên truyền về GDMN

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến những quy định của ngành, những kiến thức nuôi dạy con cho các bậc cha mẹ và cộng đồng vào kế hoạch nhiệm vụ năm học để chỉ đạo thực hiện nhằm từng bước nâng cao chất lượng chăm súc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

        Tích cực phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về giải pháp, kết quả phát triển GDMN của địa phương; phổ biến các chủ trương, chính sách, Quy định mới của ngành; đặc biệt phối hợp với Hội phụ nữ, y tế, ban dân số...các xã sưu tầm, phổ biến các kiến thức khoa học về nuôi dạy con cho các bậc cha mẹ.

       Chú ý đổi mới đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp với địa phương. 100% trường, lớp có góc tuyên truyền, các bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng có chất lượng.  

Chỉ đạo 100% trường tích cực tham mưu, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để có kinh phí, đầu tưu trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác tuyên truyền: hệ thống âm thanh, biểu bảng, tranh ảnh, ....đẹp, hấp dẫn, nội dung đảm bảo. 100% trường tổ chức tốt các cuộc thị, ngày hội, ngày lễ... để tuyên truyền với phụ huynh, đặc biệt trong các cuộc họp phụ huynh học sinh có giờ dạy hay, có các tiết mục văn nghệ chất lượng, có các sản phẩm của trẻ...Chỉ đạo các trường họp phụ huynh ít nhất 2 lần/năm học. Tăng cường kiểm tra đánh giá việc thực hiện các nội dung, hình thức tuyên truyền ở từng đơn vị. Công tác tuyên tuyên truyền sẽ là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua của các trường

         Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 bậc học Mầm non huyện Thái Thụy, căn cứ vào kế hoạch này, các trường MN trong toàn huyện xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, của nhà trường. Trong quá trình tổ chức thực hiện, thường xuyên báo cáo về Phòng GD&ĐT./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT (báo cáo)

- Các trường mầm non

- Lưu PGD                        

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

Đỗ Trường Sơn