Giới thiệu trường Giới thiệu trường

Giới thiệu trường và lãnh đạo trường 

Trường Mầm non Thụy Phong huyện Thái Thụy nằm trên địa bàn xã Thụy Phong. Đây là một xã thuần nông bắt đầu phát triển ngành nghề thủ công mây tre đan.

Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Polls Display Polls Display
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Quy chế công khai trong trường học 2017-2018

PHÒNG GD7ĐT THÁI THỤY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON THỤY PHONG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /QĐ-QCCK
Thụy Phong, ngày 21 tháng 9 năm 2017


 QUY CHẾ

Thực hiện Công khai trường mầm non Thụy Phong

(Ban hành kèm theo Quyết định số:    /QĐ-MNTP ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Trường mầm non Thujy Phong

                                                                     

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

         Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

        Quy chế này quy định về thực hiện công khai của trường mầm non Thụy Phong theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các CB-GV-NV và các bậc phụ huynh  trường mầm non Thụy Phong chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.

         Điều 2. Mục tiêu thực hiện công khai

        1. Thực hiện công khai cam kết của trường mầm non Thụy Phong về chất lượng chăm sóc và  giáo dục trẻ, công khai về điều kiện đảm bảo chất lượng  chăm sóc và giáo dục trẻ, về  công tác thu chi tài chính, công tác thi đua, công tác sắp xếp nhân sự ... để CB-GV-NV và phụ huynh của trường tham gia giám sát và đánh giá trường theo quy định của pháp luật.

        2. Thực hiện công khai của trường nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ.

        Điều 3. Nguyên tắc thực hiện công khai

        1. Việc thực hiện công khai phải đảm bảo đầy đủ các nội dung, hình thức và thời điểm công khai quy định trong Quy chế này.

        2. Thông tin công khai tại trường mầm non Thụy Phong trong Quy chế này phải đảm bảo chính xác, kịp thời và dễ dàng tiếp cận.

 

CHƯƠNG II

THỰC HIỆN CÔNG KHAI CỦA TRƯỜNG MẦM NON THỤY PHONG

        

        Điều 4. Nội dung công khai

        1. Công khai cam kết chất lượng chăm sóc và  giáo dục trẻ và chất lượng giáo dục thực tế:

         a)Cam kết chất lượng chăm sóc và giáo dục: Mức độ về sức khỏe, năng lực, hành vi mà trẻ em sẽ đạt được sau mỗi lớp học, chương trình giáo dục mà cơ sở tuân thủ, các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục của cơ sở giáo dục.

         b) Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục thực tế: công khai số trẻ em học nhóm ghép, số trẻ em học bán trú trong ngày, số trẻ em được tổ chức ăn tại cơ sở, kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em, số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục, có sự phân chia theo các nhóm tuổi. 

        2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

        a) Cơ sở vật chất: diện tích đất, sân chơi, tính bình quân trên một trẻ em; số lượng, diện tích các loại phòng học và phòng chức năng, tính bình quân trên một trẻ em; số lượng các thiết bị dạy học đang sử dụng, tính bình quân trên một nhóm hoặc lớp.

        b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên:

Số lượng, chức danh có phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo.

Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học và 2 năm tiếp theo.

        3. Công khai thu chi tài chính:

        a) Tình hình tài chính của trường :

        Thực hiện quy chế công khai tài chính theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân và theo Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện qui chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

        Thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính theo hướng dẫn của Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính.

         b) Học phí và các khoản thu khác từ học sinh: mức thu học phí và các khoản thu khác theo năm học.

         c) Các khoản chi theo năm học: Các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp; mức thu nhập hàng tháng của giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên  (mức cao nhấp, bình quân và thấp nhất); chi đầu tư xây dựng; sửa chữa; mua sắm trang thiết bị.

          d) Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội.

          Điều 5. Hình thức và thời điểm công khai

          1. Đối với các nội dung quy định tại Điều 4 của Quy chế này:

        a) Gửi công khai vào tháng 4 hàng năm, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và cập nhật khi khai giảng năm học (tháng 9) và khi có thông tin mới hoặc thay đổi.

        b) Niêm yết công khai tại trường đảm bảo thuận tiện cho cha mẹ học sinh xem xét. Thời điểm công bố là tháng 5 hàng năm và cập nhật đầu năm học (tháng 9) hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan.

         Bất cứ lúc nào trường hoạt động, cha mẹ học sinh và những người quan tâm đều có thể tiếp cận các thông tin trên. Để chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường có thể cung cấp thêm các thông tin liên quan khác để cha mẹ học sinh nắm rõ và phối hợp thực hiện.

         2. Đối với nội dung quy định tại điểm b khoản 3 Điều 4 của Quy chế này, cơ sở giáo dục thực hiện công khai như sau:

         a) Đối với trẻ mới tiếp nhận: Phổ biến trong cuộc họp cha mẹ học sinh hoặc phát tài liệu cho cha mẹ học sinh trước khi trường tiếp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục.

         b) Đối với trẻ em đang được nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục tại trường: phát tài liệu cho cha mẹ học sinh trước khi tổ chức họp cha mẹ học sinh vào đầu năm học mới. 

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

          Điều 6. Trách nhiệm của Hiệu trưởng

         1. Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức và thời điểm công khai quy định tại Quy chế này. Thực hiện tổng kết, đánh giá công tác công khai nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

         2. Báo cáo kết quả thực hiện quy chế công khai của năm học trước và kế hoạch triển khai quy chế công khai của năm học sắp tới cho cơ quan chỉ đạo, chủ trì tổ chức kiểm tra  trước 30 tháng 9 hàng năm.

         3. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra việc thực hiện công khai của trường.

         4. Thực hiện công bố kết quả kiểm tra vào thời điểm không quá 5 ngày sau khi nhận được kết quả kiểm tra của cơ quan chỉ đạo, chủ trì tổ chức kiểm tra và bằng các hình thức sau đây:

         a) Công bố công khai trong cuộc họp với cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường.

         b) Niêm yết công khai kết quả kiểm tra tại cơ sở giáo dục đảm bảo thuận tiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh xem xét.

         c) Đưa lên trang thông tin điện từ của trường

         Điều 7. Trách nhiệm của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế công khai, các tổ chuyên môn và nhân viên  trong nhà trường

         Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ như đã được phân công trong quyết định của Trường Mầm non Thụy Phong.

         Các tổ chuyên môn và toàn thể CB–GV–CNV trong nhà trường có trách nhiệm thực hiện tốt Quy chế này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì đề nghị Ban chỉ đạo xem xét sửa đổi. Qui chế sửa đổi có hiệu lực thi hành khi có quyết định thay thế./.

 

 

 

        -     Nơi nhận:

        - Phòng GD& ĐT  Thái Thụy;

        - Các tổ khối chuyên môn;

        - Lưu: VT.

HIỆU TRƯƠNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngân Hiên

 
Ý kiến - Đóng góp Ý kiến - Đóng góp
Thông tin

Trường Mầm non Thụy Phong.

Địa chỉ: Xã Thụy Phong - Thái Thụy - Thái Bình.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác