Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Tổng kết năm học 2015-2016 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THÁI THỤY TRƯỜNG MN THỤY NINH Sè: 10/BC-TMN céng hoµ x• héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Thôy Ninh, ngµy 25 th¸ng 05 n¨m 2016. BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015 - 2016 Thực hiện hướng dẫn nhiệm vụ năm học, căn cứ vào hướng dẫn tổng kết năm học 2015 - 2016 bậc học Mầm non của phòng GD- ĐT Thái Thụy, căn cứ vµo t×nh h×nh thùc tÕ việc thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc của Nhà trường. Tr¬­êng MÇm non Thôy Ninh b¸o c¸o tổng kết năm học 2015 - 2016 như sau: A.ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 1. Thuận lợi : - Nhà trường được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND, sự chỉ đạo của Phòng giáo dục đào tạo cùng với sự phối kết hợp của các ban ngành đoàn thể đã tăng cường về cơ sở vật chất trang thiết bị dạy và học tạo thuận lợi tốt cho cô và trò trong trường . - Cán bộ giáo viên trong trường có lòng nhiệt tình trong công tác, đoàn kết, có phẩm chất đạo đức, yêu nghề, mến trẻ, tích cực học tập, nâng cao trình độ, có trách nhiệm trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. - Trình độ đội ngũ tăng lên rõ rệt 66,8% CBGV đạt trình độ trên chuẩn, dần từng bước đảm bảo và đáp ứng với yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới hiện nay. - Chế độ chính sách của giáo viên cũng tương đối ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ giáo viên phấn khởi yên tâm công tác và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. - Cán bộ đảng viên trong chi bộ nhiệt tình, năng động, có tinh thần trách nhiệm cao và luôn phát huy rõ vai trò trong từng lĩnh vực công tác. - Các đoàn thể trong trường duy trì tốt nền nếp hoạt động và hưởng ứng các phong trào thi đua một cách mạnh mẽ. - Việc nhận thức của nhân dân về chăm sóc giáo dục trẻ ngày càng được quan tâm,tiến bộ. Đặc biệt là sự ủng hộ nhiệt tình của các bậc phụ huynh đã phối kết hợp cùng với nhà trường để chăm sóc giáo dục trẻ tốt hơn. 2. Khó khăn : - Năng lực nhận thức của một số cán bộ giáo viên còn bất cập , tuổi đời bình quân của một số giáo viên cao cho nên việc nắm bắt cái mới cũng như sự linh hoạt trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy còn chậm. - Trang thiết bị , đồ dùng học tập, vui chơi phục vụ cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ theo chương trình giáo dục mầm non mới còn hạn chế. - Một số phụ huynh mải lo công việc dẫn đến việc quan tâm chăm sóc trẻ chưa chu đáo . B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015 – 2016 I. CÔNG TÁC THAM MƯU VÀ XÂY DỰNG VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ĐỊA PHƯƠNG - Tham mưu với Hội đồng nhân dân ,Uỷ ban nhân dân xã ban hành các văn bản chỉ đạo phong trào giáo dục của xã , các cấp uỷ chính quyền , kết hợp với các ban nghành đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục ở địa phương. - Nhà trường đã tham mưu với UBND xã có kế hoach , xây dựng văn bản chỉ đạo thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi ,đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. - Thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non mới , các cuộc vận động và các phong trào thi đua do ngành phát động . II.VIỆC TỔ CHỨC CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG VÀ PHONG TRÀO THI ĐUA : 1/ Cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", cuộc vận động "Hai không", cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo". - Trường đã tập trung chỉ đạo , tuyên truyền nâng cao nhận thức và tổ chức học tập, bồi dưỡng quán triệt đội ngũ CBQL và giáo viên về đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, phấn đấu thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ trong các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Cụ thể : - Tổ chức cho CBQL, cán bộ đảng viên trong chi bộ học tập theo sự hướng dẫn của Đảng ủy, của ngành. Tổ chức cho CBGV tham gia học tập cùng với các ban ngành, đoàn thể như : Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên... Rèn luyện và quán triệt tư tưởng cho CBGV trong chương trình bồi dưỡng hè, trong các đợt sinh hoạt chuyên môn nghiệp vụ. - Tổ chức chỉ đạo CBGV thực hiện tốt cuộc vân động " Hai không" bằng cách tổ chức các đợt sinh hoạt tư tưởng thiết thực, hiệu quả để đội ngũ CBGV thực hiện tốt nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo, đấu tranh cương quyết với các biểu hiện vi phạm quy định về hành vi không được làm đối với nhà giáo tại bộ luật giáo dục. Tổ chức cho giáo viên học tập về chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên mầm non. - Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quyết định số 16/2008/QĐ BGD - ĐT của bộ trưởng bộ giáo dục ngày ban hành quy định về đạo đức nhà giáo. Gắn nội dung cuộc vận động : " Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm" với việc thực hiện chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non. - Rèn luyện tư cách, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp, thực hiện tốt mỗi CBGV là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo. Quán triệt, ngăn chặn và xử lý nghiêm túc kịp thời các biểu hiện vi phạm đạo đức nhà giáo như : Gây mất đoàn kết nội bộ, chưa gương mẫu trước phụ huynh và học sinh, xâm phạm đến tinh thần và thể xác của trẻ, đi muộn, về sớm, gửi lớp, làm việc riêng trong khi đang thực hiện chăm sóc giáo dục trẻ, thiếu tinh thần trách nhiệm ... - Trường đã xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ của giáo viên, chống bệnh hình thức, bệnh thành tích trong việc báo cáo không trung thực với kết quả. - Xây dựng nội quy, quy định cho giáo viên thực hiện tốt quy chế chuyên môn - Trong công tác thi đua làm đúng các bước tự đánh giá, bình bầu một cách chính xác, dân chủ có động viên khen thưởng kịp thời. * Kết quả việc thực hiện Qua việc chỉ đạo thực hiện toàn thể cán bộ giáo viên trường mầm non Thụy Ninh đã nhận thức rõ tư tưởng chính trị, thực hiện tốt trách nhiệm của một nhà giáo. - Tham gia học tập, nghiên cứu các nghị quyết của Đảng, chủ trương chính sách của nhà nước. - Yêu nghề, tận tụy với nghề, sẵn sàng khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ - Chấp hành tốt các quy định của pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước - Thực hiện tốt các quy định của địa phương, của ngành, của nhà trường - Tham gia đóng góp xây dựng và thực hiện tốt nội quy hoạt động của nhà trường, thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công - Chấp hành tốt kỷ luật lao động, chịu trách nhiệm về chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở nhóm lớp được phân công. - Hầu hết CBGV đều có phẩm chất đạo đức, nhân cách sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo, có ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp, gương mẫu trước đồng nghiệp. - Tích cực học tập, phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, không có biểu hiện tiêu cực trong cuộc sống, trong chăm sóc giáo dục trẻ. - Giáo viên trung thực trong báo cáo, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công. CBGV trong trường đoàn kết, có tinh thần hợp tác trong các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Có thái độ đúng mực với mọi người xung quanh, chăm sóc trẻ bằng tình thương yêu, sự công bằng và trách nhiệm của một nhà giáo. 2/ Phong trào thi đua " Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". - Trường đã xây dựng kế hoạch hành động, phát động thi đua trong các cuộc họp, các hoạt động trong năm học. Cụ thể : - Chỉ đạo 100% nhóm lớp xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn. Lựa chọn và sưu tầm các bài hát dân ca, bài thơ, câu đố, hò vè, trò chơi dân gian in thành tuyển tập của các nhóm lớp và đưa vào các hoạt động vui chơi tích cực cho trẻ. - Tổ chức cho CBGV đi tham quan học tập kinh nghiệm điển hình về "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". - Chỉ đạo CBGV thực hiện nghiêm túc đầy đủ, thường xuyên hoạt động nêu gương, bé ngoan hàng ngày, tuần, tháng đối với trẻ. Động viên, tuyên dương những cán bộ giáo viên có nhiều nỗ lực, vượt khó, có thành tích cao trong chăm sóc giáo dục trẻ - Chỉ đạo CBGV thực hiện tốt việc quản lý học sinh, công tác nuôi ăn bán trú. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trên nhóm lớp. - Chỉ đạo CBGV trú trọng giáo dục truyền thống nhân ái cho học sinh thông qua việc tổ chức các hoạt động học tập và vui chơi... - Vận động cán bộ giáo viên góp tiền mua bảo hiểm thân thể cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn . - Tuyên truyền phối hợp tốt với các ban ngành đoàn thể, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, huy động mọi nguồn lực xây dựng môi trường lành mạnh trong nhà trường. - Chỉ đạo CBGV thực hiện tốt việc xây dựng mối quan hệ ứng sử thân thiện giữa các thành viên trong nhà trường, tăng cường giáo dục cho các cháu kỹ năng tự phục vụ, thường xuyên rèn nề nếp, thói quen vệ sinh, giúp trẻ mạnh dạn tự tin, tạo cơ hội cho trẻ tham gia một cách hứng thú các hoạt động vui chơi, giao tiếp, giúp trẻ đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. * Kết quả việc chỉ đạo và thực hiện : - Trường đã xây dựng được trường lớp xanh, sạch đẹp , đảm bảo an toàn cho trẻ, có cây xanh, bóng mát, có đủ ánh sáng, bàn ghế hợp với lứa tuổi, cảnh quan nhà trường được giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. - Có nguồn nước sạch đủ cho trẻ vệ sinh, ăn uống và sinh hoạt. - Đã động viên khuyến khích trẻ đến lớp mẫu giáo đạt 100%, nhà trẻ đạt 82,2%. Trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần. Trẻ có thói quen học tập, vui chơi, thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường sạch sẽ , trẻ mạnh dạn , tự tin, thân thiện , chia sẻ , hợp tác cùng bạn bè, lễ phép với người lớn - Giáo viên đã tích cực chủ động, sáng tạo trong việc tìm tòi, đổi mới phương pháp giảng dạy, trong việc xây dựng môi trường giáo dục, tích cực sưu tầm, tuyển chọn, sáng tác và sử dụng các bài dân ca, trò chơi dân gian vào các hoạt động vui chơi từ đó đã khuyến khích trẻ học tập chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo và có nền nếp . - Gương mẫu, thương yêu, tôn trọng và đối xử công bằng đối với trẻ, làm gương cho trẻ noi theo, giúp trẻ đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, tạo cho trẻ ham thích đến trường , có cảm giác an toàn, gần gũi cô giáo. - CBGV nâng cao phẩm chất đạo đức, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, quan tâm lẫn nhau , thể hiện tinh thần đoàn kết, thái độ thân thiện và tinh thần dân chủ. - CBGV thực hiện nghiêm túc hoạt động nêu gương hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, quản lý tốt học sinh, thực hiện nghiêm túc không bớt xén khẩu phần ăn của trẻ, không xâm phạm đến tinh thần thể xác của trẻ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ. - 100% cán bộ giáo viên đã góp tiền mua bảo hiểm thân thể cho 45 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền là : 4.500.000 đồng - Tăng cường sự hỗ trợ của phụ huynh học sinh và cộng đồng về kinh phí và các nguồn lực vào việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. - Thường xuyên có sự liên hệ giữa nhà trường với phụ huynh học sinh, thể hiện sự gần gũi tôn trọng trong giao tiếp tạo sự đồng thuận của học sinh để cùng hợp tác chia sẻ trong việc chăm sóc giáo dục trẻ. 3/ Một số tồn tại trong việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua - Vẫn còn một số giáo viên hưởng ứng các cuộc vận động và phong trào thi đua chưa sôi nổi. - Một số giáo viên chưa tích cực chủ động sáng tạo trong phương pháp giảng dạy, trong việc sưu tầm làm đồ dùng đồ chơi, sưu tầm bài hát, bài thơ, ca dao, hò vè để đưa vào trong các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. - Việc theo dõi , đánh giá kết quả thực hiện của cán bộ giáo viên đôi khi chưa cương quyết, chưa triệt để. III. CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN SỐ LƯỢNG VÀ QUY MÔ GIÁO DỤC - Căn cứ vào chỉ tiêu của huyện, căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 trường đã giao cho từng giáo viên điều tra và vận động trẻ vào học. Toàn thể cán bộ giáo viên đã tích cực huy động số lượng trẻ, thực hiện tốt phổ cập giáo dục mẫu giáo. - Trường đã thực hiện : + Mở 3 nhóm trẻ với 129/157 trẻ đạt 82,2 % so với độ tuổi tăng 1,2% so với năm học trước. + Mẫu giáo mở 9 lớp với 297/297 cháu đạt 100% so với độ tuổi và đạt 100% kế hoạch giao. + Tỷ lệ chuyên cần đạt 90% trở lên * Tồn tại : Số lượng trẻ vào học nhà trẻ 1 số nhóm lớp học kỳ I còn thấp như nhóm 13-24 tháng . - Tỷ lệ trẻ chuyên cần còn bấp bênh, chênh lệch giữa các lớp. * Nguyên nhân : Một số giáo viên chưa làm tốt công tác tuyên truyền vận động trẻ nhà trẻ tới lớp . - Chất lượng chăm sóc giáo dục ở một số nhóm, lớp chưa cao. - Kinh tế của người dân còn hạn hẹp, công việc còn nhàn rỗi dẫn tới phụ huynh chưa cho trẻ tới lớp… IV. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC MẦM NON. 1/ Chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng : - Trường tổ chức duy trì bếp ăn 1 chiều đều đặn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tuyệt đối cho trẻ. - Các lớp tích cực vận động trẻ ăn bán trú : + Nhà trẻ 3 nhóm với 129/129 cháu đạt 100% và mẫu giáo 9 lớp với 297/297 cháu đạt 100% so với số trẻ ra lớp và đạt 100% so với kế hoạch giao . - Cô nuôi lên thực đơn rõ ràng, tính khẩu phần ăn chính xác, chế biến thức ăn nhỏ nhừ, thay đổi theo mùa, phù hợp với trẻ. Thực hiện đúng theo sự phân công, biết động viên các cháu ăn ngon, hết suất, các cháu tăng cân đều. Những cô nuôi nhiệt tình, nhanh nhẹn, làm việc có trách nhiệm như : Cô Hà , cô Lan , cô Bưởi, cô Ngọc . - Trường chỉ đạo tốt khâu vệ sinh ăn uống, VSATTP, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường sạch sẽ. - 100% cháu có có sổ sức khỏe , được cân chấm biểu đồ , giáo viên cân chấm biểu đồ chính xác, thông báo kịp thời với phụ huynh những cháu SDD để phụ huynh có biện pháp phối hợp với nhà trường chăm sóc sức khỏe cho trẻ tốt, kịp thời. - 100% các cháu SDD được tổ chức ăn thêm trứng và sữa trong tuần - 100% nhóm lớp dùng nước sạch, đồ dùng cá nhân đủ cho mỗi cháu , các cháu được thực hiện vệ sinh rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh sạch sẽ. Trẻ mẫu giáo có thói quen vệ sinh cá nhân, trẻ 5 tuổi biết chải răng và lao động tự phục vụ. - Trường đã phối kết hợp với trạm y tế khám sức khỏe định kỳ 2 lần cho trẻ với 100% số trẻ tới lớp. Trẻ mắc bệnh với tỷ lệ thấp, tỷ lệ trẻ phát triển bình thường đạt 97,9%, còn lại là trẻ SDD vừa 2,1 % , giảm 1,7% so với đầu năm. - Các nhóm lớp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh tiêm chủng và phòng dịch bệnh cho trẻ trong các đợt phát động của trạm y tế. - 100% nhóm lớp có đủ lan can, các đồ dùng đều đảm bảo an toàn cho trẻ. - Trường ký kết hợp đồng mua thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc, đảm bảo theo yêu cầu chất lượng. Trong năm học không để xảy ra hiện tượng ngộ độc thực phẩm và mất an toàn đến tính mạng cho trẻ . * Tồn tại : - Một số cô nuôi sử dụng phần mềm dinh dưỡng còn hạn chế. - Vệ sinh cá nhân trẻ cũng như vệ sinh môi trường, công trình vệ sinh 1 số khu đôi khi chưa sạch sẽ. * Nguyên nhân : - Việc tuyên truyền phổ biến kiến thức chăm sóc trẻ tới phụ huynh còn hạn chế - Việc thực hiện vệ sinh cá nhân trẻ đôi khi chưa thường xuyên - Xử lý rác thải chưa đúng quy định, vẫn để trẻ mang quà vặt tới lớp… 2/ Triển khai thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới - Nhà trường tăng cường kiểm tra giám sát các hoạt động chuyên môn các nhóm lớp. - 100% cán bộ giáo viên thực hiện tốt và lên kế hoạch soạn giảng kịp thời soạn giảng theo từng lứa tuổi , từng chủ điểm. - Trường đã lên kế hoạch chỉ đạo chuyên môn đến từng độ tuổi, đầu tư kinh phí mua các đồ dùng học tập, đồ dùng đồ chơi, trang thiết bị cần thiết giúp cho giáo viên các nhóm lớp thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục mầm non mới. - Tổ chức tập huấn cho giáo viên về chương trình giáo dục mầm non mới tại phòng, cụm, tổ chức cho giáo viên kiến tập chuyên đề trong trường. Tổ chức hội giảng giáo viên, thi đồ dùng đồ chơi tự làm, sưu tầm tranh ảnh, thi hồ sơ sổ sách… - Nâng cao nhận thức của CBGV, học sinh và cha mẹ học sinh về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kĩ năng, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, hình thành thói quen đọc sách thường xuyên của mỗi người và xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng. - Nhà trường đã xây dựng được tủ sách thư viện trường học, tạo điều kiện cho CBQLGV, phụ huynh có tài liệu tham khảo, tự học nâng cao chất lượng CSGD trẻ. - 100% nhóm, lớp xây dựng được góc thư viện của nhóm lớp mình * Kết quả : - Nhà trường và các lớp xác định những loại sách, tài liệu đang thiếu, đang cần cho giáo viên cho phụ huynh và cho học sinh - Xác định vị trí đặt tủ phù hợp sao cho các bậc phụ huynh và học sinh dễ dàng tiếp cận nhất. Giao cho đ/c PHT CM phụ trách tủ sách của trường. - Sưu tầm và mua các loại sách, tài liệu đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, công tác XHH để các tập thể, cá nhân và mỗi phụ huynh tham gia góp sách và tủ sách thư viện nhà trường với chủ đề "Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay" - Các đồng chí giáo viên hướng dẫn cha mẹ, ông bà cách đọc sách và kể chuyện cho trẻ, khuyến khích trẻ tham gia hoạt động tại góc thư viện của lớp một cách tích cực. - Nhà trường đã tập trung chỉ đạo tiếp tục thực hiện có chiều sâu chuyên đề nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non; đồng thời lồng ghép các nội dung cụ thể việc thực hiện chuyên đề vào kế hoạch chỉ đạo công tháng tới từng CBGV. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chuyên đề về xây dựng môi trường phát triển vận động, nội dung và hình thức giáo dục vận động cho trẻ phát triển thể chất nhằm phát triển toàn diện cho trẻ. - Tổ chức chuyên đề tại nhóm, lớp điểm về tạo môi trường phát triển vận động và tổ chức 4 giờ thực hành cho giáo viên dự, thảo luận và rút kinh nghiệm việc thực hiện chuyên đề. Nhóm, lớp điểm chuyên đề của trường có kết quả tốt, đó là: Nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ. Giáo viên tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục thể chất, tạo mọi cơ hội cho trẻ tham gia các hoạt động phát triển thể chất một cách chủ động, tích cực và hứng thú. Thu hút sự quan tâm và huy động các nguồn lực kinh phí mua sắm trang thiết bị dạy học, xây dựng môi trường hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ. 100% nhóm lớp trang trí, sắp xếp hợp lý đảm bảo nhu cầu vận động của trẻ. - Các điều kiện thực hiện: 12/12 nhóm lớp có đủ thiết bị, đồ dùng đồ chơi cho trẻ hoạt động phát triển thể chất phù hợp với nội dung, yêu cầu của từng độ tuổi, được trang trí, sắp xếp hợp lý đảm bảo nhu cầu vận động của trẻ. Cán bộ giáo viên đã sáng tác, sưu tầm được 22 trò chơi phát triển vận động, tiêu biểu đồng chí: Uy,Tới, NhungA, P.Hằng, Làn, Mây, Huyền, N.Hằng, Quy, Thương, Đảm… Nhà trường tích cực mua sắm, giáo viên tËn dông c¸c nguyên vật liệu địa phương ®Ó lµm ®å dïng, ®å ch¬i cho trÎ phát triển thể chất như xích đu, thang leo, bục thăng bằng, cầu trượt, cổng chui…Toàn trường có 34 bộ , trong đó số lượng 1.830 cái. Đồ dùng tự làm phục vụ cho các lĩnh vực và các hoạt động ®a d¹ng vµ phong phó, sinh ®éng hấp dẫn, sáng tạo điển hình trong việc làm ĐDĐCPTTC như đ/c Uy,Tới, NhungA, P.Hằng, Làn, Mây, Huyền, Mỹ, N.Hằng, T.Ly, Toan, Quy, Thương, Phượng, Hiền, Đảm, V.Dung, Thư, Xoan… Giáo viên tiêu biểu trong việc dạy chuyên đề phát triển thể chất: Đ/c Uy , Làn , Đảm ... - Tích cực bồi dưỡng về thực hiện chuyên đề cho 100% cán bộ giáo viên để nâng cao nhận thức về vai trò của môi trường phát triển vận động đối với sự phát triển cơ thể trẻ mầm non. Đồng thời nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm về GDPTVĐ. - Việc thực hiện các nội dung GDPTVĐ trong chương trình GDMN của giáo viên đã thực sự nghiêm túc, bài bản từ khâu soạn bài, xây dựng kế hoạch đến khâu thực hiện kế hoạch, đã đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục thể chất, tạo mọi cơ hội cho trẻ tham gia các hoạt động phát triển thể chất một cách chủ động, tích cực và hứng thú. - Nhà trường đã tham mưu với địa phương , héi phô huynh häc sinh Làm tốt công tác XHHGD với tổng số kinh phí 106.600.000 đồng xây dựng vườn cổ tích, khu PTTC cho trẻ. Tổng kinh phí đầu tư cho chuyên đề là 16.700.000 đồng và rất nhiều công sức, trí tuệ của cán bộ giáo viên tự làm ĐDĐC phục vụ cho chuyên đề từ nguyên liệu phế thải. - Thực hiện tốt hội giảng giáo viên giỏi cấp cụm đứng thứ 3 cụm . Hội thi đồ dùng phát triển vận động trường đạt giải ba toàn cụm . - Cụ thể nhà trường có giáo viên trẻ, năng động, nắm bắt nhanh nhạy, có phương pháp hướng dẫn tổ chức các hoạt động một cách linh hoạt, sáng tạo giúp trẻ học tập một cách thoải mái, phát huy được tính chủ động, sáng tạo và ham hiểu biết của trẻ, lồng ghép tích hợp nội dung vào bài dạy phù hợp, giao lưu tình cảm với trẻ tốt, những giáo viên điển hình như : Cô Uy , cô P.Hằng, cô Tới ,cô Làn ,cô Mây , cô N.Hằng, cô Thương ,cô Đảm , cô Thư ... - Qua đánh giá xếp loại chất lượng các nhóm lớp : + Nhà trẻ : 3 nhóm trong đó 2 nhóm xếp loại tốt, 1 nhóm loại khá + Mẫu giáo : 9 lớp trong đó 9 lớp xếp loại tốt, không có lớp xếp loại khá. * Tồn tại : - Việc đầu tư trang thiết bị để đáp ứng với chương trình giáo dục mầm non mới còn hạn chế - Việc tạo môi trường trong và ngoài lớp học chưa sinh động, đồ dùng, đồ chơi làm sáng tạo chưa phong phú. - Việc nắm bắt cũng như thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới ở một số giáo viên chưa nhanh nhạy, phương pháp giảng dạy còn gò bó, chưa linh hoạt sáng tạo, chưa phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ như : cô Hạnh, cô Phượng , cô N.Dung , côT.Ly, cô Mai ... . - Một số hồ sơ sổ sách, kế hoạch soạn giảng chất lượng chưa cao . * Nguyên nhân : - Do kinh phí hạn hẹp, thu hút sự đóng góp nguyên vật liệu phế thải từ phụ huynh chưa cao. Một số giáo viên chưa tích cực sưu tầm làm đồ dùng đồ chơi phù hợp với địa phương, nhóm lớp mình, chưa đầu tư suy nghĩ, chủ động tìm tòi để có phương pháp soạn giảng tốt. 3/ Triển khai các nội dung khác : - Trường tiếp tục triển khai nội dung giáo dục an toàn giao thông giáo dục trẻ khuyết tật, giáo dục bảo vệ môi trường… - Trường đã chỉ đạo các nhóm lớp xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, phù hợp, tập trung xây dựng góc thiên nhiên, giáo dục và hình thành thói quen bảo vệ môi trường cho trẻ, nâng cao chất lượng giáo dục. - 100% các lớp có thùng đựng rác nhỏ, sân trường có thùng đựng rác lớn hạn chế giấy rác ở sân, vườn trường. - Các khối , giáo viên có kế hoạch cụ thể, thực hiện tốt lồng ghép các nội dung giáo dục bảo vệ môi trường vào các chuyên đề, các hoạt động, các tiết dạy trong ngày. - Triển khai thực hiện nghiêm túc luật giáo dục ATGT cho CBGV, các bậc phụ huynh và học sinh theo chương trình đã quy định. Giáo viên biết lựa chọn nội dung để tích hợp trong các hoạt động cho trẻ một cách phù hợp. - Làm tốt công tác điều tra, thống kê số trẻ trong độ tuổi bị khuyết tật, phối hợp với gia đình, với y tế để can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật, tổ chức giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập. * Kết quả : - Qua việc thực hiện đã giúp cho giáo viên, các cháu và mọi người có hành vi, thái độ thân thiện, ứng xử phù hợp để xây dựng môi trường giáo dục đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện. - Trong năm học 2015 - 2016 không để xảy ra trường hợp về mất an toàn giao thông đối với học sinh và cán bộ giáo viên trong trường. * Tồn tại : - Việc lồng ghép giáo dục ATGT cũng như giáo dục bảo vệ môi trường còn hạn chế dẫn đến công tác xây dựng, bảo vệ môi trường cũng như việc hình thành thói quen cho trẻ về xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp chất lượng chưa cao * Nguyên nhân : - Giáo viên chưa thực hiện thường xuyên việc rèn nền nếp, thói quen cho trẻ . - Chưa tích cực trong việc xây dựng môi trường xanh, sạch đẹp, phù hợp với trẻ . - Chưa có biện pháp tốt trong việc lồng ghép tích hợp vào các hoạt động trong ngày… 4/ Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non : - Nhà trường được sự đầu tư của Phòng giáo dục đã trang bị cho trường 4 máy vi tính , 5 ti vi 40in kết nối vi tính .Trường đã thực hiện nối mạng Internet, mua cài đặt các phần mềm. Giáo viên tích cực tìm tòi, học hỏi để có những tiết dạy ứng dụng công nghệ thông tin. - Trường đã động viên cán bộ giáo viên học lớp tin học để có những kiến thức về tin học giúp cho việc ứng dụng công nghệ thông tin vào bài dạy đạt hiệu quả - Trường có 12 CBGV biết sử dụng phần mềm soạn giáo án điện tử - Trường đã tổ chức chuyên đề ứng dụng công nghệ thông tin giúp cho giáo viên học hỏi lẫn nhau. Tổ chức hội giảng giáo viên giỏi thông qua việc soạn, dạy giáo án điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin, nhiều giáo viên trẻ năng động, linh hoạt, sáng tạo đã sử dụng vi tính tương đối thành thạo và ứng dụng các phần mềm vào trong tiết dạy. * Tồn tại : - Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các bài dạy ở một số giáo viên còn chậm - Chưa có phòng máy để giúp trẻ làm quen với máy tính và học vui cùng Kidsmart. * Nguyên nhân : - Số lượng máy tính ít, các lớp còn phải học chung nên ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng dạy học của các cháu . - Một số giáo viên chưa tích cực tìm tòi, học hỏi, còn ỉ lại . V. CÔNG TÁC XÂY DỰNG, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIÁO VIÊN - Trường lên kế hoạch xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ CBGV đảm bảo về số lượng, tiếp tục quản lý chất lượng CBGV theo chuẩn nghề nghiệp, thực hiện tốt chủ đề " Đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục". - Động viên CBGV tự phấn đấu học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và tu dưỡng đạo đức nhà giáo. Tổ chức các đợt sinh hoạt thiết thực nhằm nâng cao nhận thức cho CBGV, đẩy mạnh cuộc vận động kỷ cương, tình thương, trách nhiệm, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo trong cuộc vận động " Hai không". - Tổ chức và cho CBGV dự các lớp bồi dưỡng chuyên môn tại Huyện, cụm, trường, chuyên đề tại trường, tham quan học hỏi nâng cao hiểu biết về các văn bản hiện hành cho CBGV. - Xây dựng quy chế hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ trong nhà trường cụ thể. * Kết quả : Chất lượng giáo viên trong trường cũng được nâng lên. Toàn thể CBGV đảm bảo tốt kỷ cương, nề nếp, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của trường, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tham gia tích cực vào các hoạt động của ngành, của trường và của địa phương, không vi phạm đạo đức nhà giáo, không đơn thư khiếu kiện. Tổng số CBGV : 36 , trong đó : + Trình độ đại học : 16 gv – Tỷ lệ 44,6% + Trình độ cao đẳng : 8 gv – Tỷ lệ 22,2% + Trình độ trung học : 12 gv – Tỷ lệ 33,2% + Trung cấp lý luận : 3 - Tỷ lệ giáo viên đạt trên chuẩn là 66,8% - Giáo viên tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn : Hiện tại có 13 đ/c đang theo lớp Đại học - Qua đánh giá phân loại giáo viên Năm học 2015 - 2016 . Tổng số có 36 CBGV Trong đó : + Xếp loại Tốt : 25 giáo viên – Tỷ lệ 69,4% + Xếp loại Khá : 7 giáo viên – Tỷ lệ 19,4% * Thực hiện chế độ chính sách theo ngân sách thu học phí và ngân sách nhà nước cấp để chi lương giáo viên theo bằng cấp . Mức lương 1 tháng/1GV : + Giáo viên CĐ + ĐH : Từ 4.700.000 - 6.800.000 đồng/cô + Giáo viên Trung cấp : 3.100.000 + Giáo viên hợp đồng : 1.150.000đ Ngoài ra còn phụ cấp cho giáo viên phụ trách lớp điểm 30.000đ/ tháng , khối trưởng (3,4 tuổi): 50.000 đồng/tháng, bí thư ĐTN : 40.000đ/ tháng, trưởng ban thanh tra : 40.00đ/ tháng, hội trưởng phụ nữ : 40.000đ/ tháng , Ủy viên ĐTN, phụ nữ : 20.000đ/ tháng, thư ký hội đồng : 15.000đ/tháng - Trường có chi bộ sinh hoạt riêng với 16 đ/c đạt 44,5 % so với tổng số CBGV trong trường. Trong năm học đã kết nạp cho 2 đ/c đoàn viên ưu tú vào Đảng , và 3 quần chúng đi học lớp tìm hiểu về Đảng , tăng số lượng đảng viên so với năm học trước là 2 đồng chí. - Trường đã thành lập một tổ chức công đoàn nhà trường với 36 CBGV tham gia, công đoàn nhà trường thực hiện tốt các chương trình hành động, tham gia tích cực trong các phong trào thi đua của ngành đề ra. - Thực hiện tốt quy chế dân chủ các hoạt động của các tổ chức trong nhà trường . * Tồn tại : + Trình độ, năng lực của giáo viên chưa đồng đều + Giáo viên chưa tích cực chủ động, sáng tạo, chưa linh hoạt trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. * Nguyên nhân : + Có một số giáo viên tuổi cao , cho nên việc tiếp thu kiến thức mới cũng như việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ còn gặp khó khăn , một số giáo viên mới kinh nghiệm còn hạn chế . + Một số giáo viên hưởng ứng các phong trào thi đua chưa sôi nổi, còn ì ạch, ngại phấn đấu vươn lên trong công tác. + Chế độ chính sách đối với giáo viên tuy có chuyển biến song cũng chưa đáp ứng được với thời gian và công sức giáo viên bỏ ra. VI. XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ VÀ KINH PHÍ CHO GIÁO DỤC MẦM NON - Trong năm học vừa qua được sự quan tâm của Phòng giáo dục đã trang bị thêm cho trường 1 ti vi 42 in trị giá 20.000.000 đồng, bộ đồ dùng đồ chơi thiết bị dạy học tối thiểu cho khối 3 tuổi trị giá 45.000.000đ. Đảng ủy UBND xã đã quan tâm cho trường một lioa ổn định điện với số tiền 14.500.000đ, mua tec nước 3.000.000 đồng. Phụ huynh hỗ trợ tiền tu sửa nhỏ, tiền đồ dùng các loại giúp nhà trường mua sắm thêm 14 giá sách truyện và 2 giá đồ chơi trị giá 15.260.000đ, mua 60 chiếc phản ngủ trị giá 32.850.000đ, bảng học mẫu giáo trị giá 1.495.000đ, mua một tượng hưu cao cổ trị giá 4.605.000đ, tu sửa đồ dùng chơi ngoài trời trị giá 14.340.000đ, vẽ tranh khu vườn cổ tích và khu phát triển thể chất trị giá 24.300.000đ, trồng cỏ vườn cổ tích : 2.000.000đ, chăm sóc vườn hoa cây cảnh... Vì vậy CSVC trang thiết bị trong nhà trường ngày càng được bổ sung và hoàn thiện. VII. CÔNG TÁC PHỔ BIẾN KIẾN THỨC NUÔI DẠY TRẺ CHO CÁC BẬC CHA MẸ CỘNG ĐỒNG VÀ TUYÊN TRUYỀN VỀ GIÁO DỤC MẦM NON. - Trường đã chỉ đạo các nhóm lớp, từng CBGV làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho các bậc cha mẹ, tuyên tuyền với các hình thức, nhiều nội dung, tuyên truyền bằng viết bài, gặp trực tiếp trao đổi với phụ huynh, tuyên truyền trên các bảng tuyên truyền, tuyên truyền qua các cuộc họp phụ huynh… - Trường đã phối hợp với Hội phụ nữ, trạm y tế phổ biến kiến thức tới cha mẹ trong các đợt phát động phong trào và trong chương trình chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. - Kết hợp với các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền vận động các cháu tới lớp và có quà cho các cháu trong những ngày hội, ngày lễ - Phối kết hợp với phụ huynh trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ ở trường, lớp cũng như ở gia đình trẻ . * Tồn tại : + Công tác tuyên truyền của cán bộ giáo viên tới các bậc phụ huynh cũng như tới cộng đồng còn hạn chế. + Việc phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể kết quả chưa cao. + Nội dung tuyên truyền chưa phong phú. * Nguyên nhân : + Việc nhận thức của các bậc phụ huynh còn hạn chế dẫn đến việc tiếp thu kiến thức chưa cao, công tác xã hội hóa cũng gặp khó khăn, + Các khu lớp và CBGV chưa tích cực trong công tác tuyên truyền vận động phụ huynh. + Việc tuyên truyền đôi khi chưa đến nơi, đến chốn, tiếp xúc với phụ huynh cũng như các đoàn thể còn e ngại . VIII. CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO - Trường đã xây dựng kế hoạch nhiệm vụ cả năm, từng kỳ, từng tháng cụ thể theo nội dung chỉ đạo của Phòng giáo dục. Chỉ đạo CBGV thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học theo kế hoach đã xây dựng. - Tổ chức bồi dưỡng nội dung các văn bản, chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non. - Quản lý tốt các hoạt động trong nhà trường, chỉ đạo phân công giao nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ giáo viên phù hợp với năng lực trình độ và hoàn cảnh của giáo viên theo đúng sự chỉ đạo của phòng và thực tế của địa phương. - Chỉ đạo tốt việc thực hiện các cuộc vận động của ngành, trường, địa phương. - Chỉ đạo tốt việc thu chi trong nhà trường đảm bảo đúng mức, dân chủ, công khai. - Có kế hoạch và động viên giáo viên đăng ký đi học trên chuẩn - Chỉ đạo CBGV thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non mới theo các lĩnh vực và các chuyên đề trọng tâm của năm học. * Công tác kiểm tra, thanh tra : - Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra thường xuyên với nhiều hình thức : Bình quân mỗi tháng thanh tra 2 giáo viên, dự giờ các nhóm lớp, phân công 2 hiệu phó dự giờ đánh giá giáo viên . - Trong năm học 2015 - 2016 : + Hiệu trưởng dự 199 tiết. Trong đó xếp loại tốt : 154 tiết, loại khá : 43 tiết và TB : 02 tiết + Hiệu phó : Dự 416 tiết. Trong đó xếp loại tốt : 241 tiết, loại khá : 175 tiết và đạt yêu cầu là 0 tiết + Thanh tra toàn diện 15 giáo viên , trong đó xếp loại tốt : 13 giáo viên, khá 2 giáo viên . * Công tác thi đua : - Đẩy mạnh phong trào thi đua rộng khắp toàn trường cùng tiến, 100% CBGV đăng ký thi đua, phấn đấu đạt các danh hiệu đã đăng ký. - Trường đã đề ra các chỉ tiêu thi đua từng tháng và đánh giá nhận xét CBGV theo các chỉ tiêu đó. - Phát động thi đua qua các đợt kỷ niệm, những ngày lễ lớn như ngày 20/10, ngày 20/11, ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, ngày 8/3, ngày 26/3... Nhiều CBGV tích cực tham gia, hưởng ứng các phong trào, gương mẫu hoàn thành tốt các chỉ tiêu thi đua như : Cô P. Hằng, cô NhungA, cô Uy, cô Tới, cô Làn, cô Huyền, cô Mây , cô Mỹ, cô N.Hằng, cô Toan, cô Quy, cô Thương, cô Hiền , cô Đảm, cô V.Dung , cô Thư, ... - Tổ chức Hội giảng giáo viên giỏi, thi hồ sơ sổ sách, thi trang trí nhóm lớp, thi đồ dùng, đồ chơi... 100% CBGV tham gia cấp trường, 100% CBGV trong quy định tham gia hội giảng giáo viên giỏi cấp cụm . - BGH nhận xét, rút kinh nghiệm, đánh giá xếp loại giáo viên chính xác, động viên CBGV kịp thời. - Trường có đội văn nghệ xuất sắc hăng hái tham gia các phong trào tại xã và các thôn. Qua việc nhận xét, đánh giá xếp loại, thi đua năm học 2015 -2016. Tổng số có : 36 CBGV. Trong đó : + Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có : 30 đ/c . + Hoàn thành tốt nhiệm vụ : 6 đ/c + Hoàn thành nhiệm vụ : 0 đ/c + Không có đ/c nào không hoàn thành nhiệm vụ. Đánh giá chất lượng năm học trường đủ điều kiện đề nghị tặng thưởng danh hiệu Trường ''TIÊN TIẾN XUẤT SẮC'' - Qua bình xét danh hiệu cá nhân có : * 9 đ/c đạt và đề nghị tặng thưởng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở * 2 đ/c đạt và đề nghị tặng thưởng danh hiệu giáo viên giỏi cấp Tỉnh : * 10 đ/c đạt và đề nghị tặng thưởng danh hiệu giáo viên giỏi cấp Huyện : - 36/36CBGV đạt danh hiệu lao động tiên tiến đạt 100% * Thực hiện chế độ thông tin báo cáo : - Chỉ đạo giáo viên thông tin báo cáo về nhà trường vào ngày 17 hàng tháng, trường báo cáo về phòng theo đúng lịch chỉ đạo. - Việc thông tin giữa giáo viên với nhà trường, giữa nhà trường với các cấp lãnh đạo một cách kịp thời, chính xác. * Tồn tại : + Công tác chỉ đạo đôi khi còn gặp khó khăn. + Công tác thanh tra, kiểm tra đôi khi chưa chặt chẽ. + Một số giáo viên thực hiện việc thông tin báo cáo đôi lúc chưa kịp thời, chưa chính xác . Hưởng ứng phong trào thi đua chưa sôi nổi * Nguyên nhân : - Giáo viên chưa tích cực phấn đấu vươn lên , chưa chịu khó tìm tòi học hỏi kinh nghiệm để thực hiện công tác được tốt, chỉ an phận thủ thường. - Kinh phí chi cho các hoạt động cũng như động viên khen thưởng cho CBGV hoàn thành tốt nhiệm vụ , chỉ tiêu còn hạn chế. C. ĐÁNH GIÁ CHUNG Năm học 2015 - 2016 với sự nỗ lực của toàn thể CBGV trường mầm non Thụy Ninh đã thực hiện nhiệm vụ với những ưu điểm và tồn tại sau : 1. Về ưu điểm : - Tỷ lệ trẻ vào học mẫu giáo đạt 100% kế hoạch giao, tỷ lệ nhà trẻ vào học đạt 82,2 % - Tỷ lệ ăn bán trú ở các lớp mẫu giáo và nhà trẻ đạt 100% . - Tỷ lệ trẻ SDD giảm, tỷ lệ trẻ mắc bệnh thấp. - Quản lý tốt mọi hoạt động trong trường một cách nề nếp. - Đội ngũ CBGV đoàn kết nội bộ , có ý thức học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt kỷ cương, nền nếp, nội quy, quy chế nhà trường , thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục mầm non mới. + Trong năm học 2015 - 2016 ngành học mầm non có 2 hội thi lớn : Hội giảng GV giỏi , hội thi đồ dùng phất triển vân động tự làm .Trường đạt giải ba toàn cụm. + Danh hiệu thi đua : - Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 9 đ/c - Gv giỏi Tỉnh :2 đ/c - Gv giỏi cấp huyện : 10 đ/c - Nhà trường thực hiện tốt quy chế dân chủ công khai, quy chế chi tiêu nội bộ, kiểm tra giáo viên thường xuyên có nề nếp. - Cơ sở vật chất của nhà trường đang từng bước hoàn thiện đáp ứng với yêu cầu hiện nay, giáo viên có trách nhiệm trong việc sử dụng và bảo quản trang thiết bị của trường, lớp mình. - Mọi hoạt động trong nhà trường thực hiện có nề nếp và đạt hiệu quả tương đối tốt. - Chế độ chính sách của giáo viên trong nhà trường được cân đối phù hợp và mức lương cũng tăng hơn so với năm học trước. - Công tác tham mưu có hiệu quả tốt. - Công tác tuyên truyền cũng như công tác xã hội hóa có nhiều chuyển biến. 2. Tồn tại : - Tỷ lệ trẻ vào học nhà trẻ chưa đồng đều giữa các lớp. - Việc tiếp thu và thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới còn nhiều hạn chế , nhiều giáo viên chưa linh hoạt trong việc đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp giáo dục trẻ, việc ứng dụng công nghệ thông tin ở 1 số giáo viên còn chậm, chưa tích cực sưu tầm, làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho các tiết học. - Công tác xã hội hoá một số giáo viên chưa hưởng ứng phong trào D.NHỮNG KIẾN NGHỊ - Đề nghị các cấp quan tâm đầu tư kinh phí hỗ trợ để mua sắm thêm trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ. - Tiếp tục đề nghị có chính sách ưu đãi với giáo viên nòng cốt và giáo viên công tác lâu năm trong trường, tuổi cao mà đến khi về nghỉ chưa đủ số năm tham gia đóng BHXH , giáo viên hợp đồng chưa được đóng bảo hiểm xã hội . - Có những tài liệu, đồ dùng, đồ chơi phù hợp với chương trình giáo dục mầm non mới để giáo viên tham khảo. E. Phương hướng hoạt động trong hè 2016 - Hè 2016 nhà trường tiến hành họp phụ huynh lên kế hoạch báo cáo UBND xã và trình phòng giáo dục mở lớp dạy hè đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho các cháu tạo điều kiện thuận lợi cho các bậc phụ huynh làm mùa. - Ngày 1/6 kết hợp với trường tiểu học tổ chức tốt lễ bàn giao trẻ 5-6 tuổi lên lớp 1 năm học 2015-2016 - Tổ chức tốt việc phân công phòng chống lụt bão trong dịp hè .Thực hiện công tác trực trường , trực bão và công tác bảo đảm an toàn về cơ sở vật chất trong nhà truờng. - Chi Bộ nhà trường tổ chức họp đều đặn định kỳ ngày 03 hàng tháng theo sự chỉ đạo của đảng bộ xã - Nhà trường duy trì giữ gìn mọi nề nếp kỷ cương hoạt động , trú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho CBGV. Theo dõi việc giám sát ,kiểm tra cán bộ giáo viên tổ chức các hoạt động trong hè . - Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền công tác xã hội hóa giáo dục huy động mọi nguồn lực tu sửa cơ sở vật chất, trang thiết bị trong nhà trường tạo điều kiện thuận lợi cho việc chăm sóc giáo dục trẻ ngày một tốt hơn. T/M nhà trường Hiệu trưởng Bùi Thị Ánh Tuyết

 

Vài nét về trường mầm non Thụy Ninh  

ẢNH TRƯỜNG


Ý kiến - Đóng góp Ý kiến - Đóng góp
Thông tin

Trường Mầm non Thụy Ninh.

Địa chỉ: Xã Thụy Ninh - Thái Thụy - Thái Bình.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác