Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Trường Mầm Non Thuỵ Hải tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2016-2017

Để triển khai kế hoạch nhiệm vụ cho năm học và phương hướng thực hiện nhiệm vụ trên, hôm nay được sự chỉ đạo của PGD huyện Thái Thụy và sự nhất trí của Đ uỷ , UBND xã Thụy Hải Trường MN Thụy Hải tổ chức hội nghị CBCC năm học 2016 - 2017


 

KẾ HOẠCH

Tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức

 năm học 2016-2017

Thực hiện Nghị định số 71/CP ngày 8/9/1998 của Chính phủ về việc ban hành quy chế dân chủ trong hoạt  động của cơ quan. Quyết định 04/QĐ-BGD&ĐT ngày 1/3/2000 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong cơ quan quản lý giáo dục và nhà trường;

Căn cứ công văn số 859 /CVLT-SGDĐT-CĐGD V/v thực hiện Quy chế dân chủ và tổ chức Hội nghị CB,CC,VC và lao động hợp đồng trong ngành giáo dục của sở GD&ĐT Ninh Bình ngày 04 tháng 9 năm 2015;

          Thực hiện công văn số 289/CVLT- PGDĐT, ngày 9 tháng 9 năm 2015 về việc thực hiện Quy chế dân chủ và tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động hợp đồng trong ngành giáo dục năm học 2015 - 2016.

Trường Mầm Non Thuỵ Hải xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị viên chức năm học 2016-2017 như sau:

            A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

            I. Mục đích:

          1. Phát huy quyền làm chủ và năng lực sáng tạo của cán bộ công chức, viên chức các tổ chức đoàn thể trong nhà trường nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2014-2015 và xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị văn hóa.

          2. Thông qua Hội nghị Quán triệt CBCC,VC,NLĐ tiếp tục thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015; Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp; thực hiện mục tiêu: "Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo";  phát động trong cán bộ công chức, viên chức tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua: "Hai tốt", "Xây dựng tr­ường học thân thiện, học sinh tích cực", nữ giáo viên "Giỏi việc trư­ờng- đảm việc nhà", các cuộc vận động: "Học tập và làm theo tấm gư­ơng đạo đức Hồ Chí Minh" gắn kết với các cuộc vận động: "Dân chủ- Kỷ cư­ơng - Tình thư­ơng - Trách nhiệm", "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự  học và sáng tạo", "Xây dựng cơ quan đơn vị văn hoá và Gia đình nhà giáo văn hoá", "Xây dựng trường học: Xanh - Sạch - Đẹp", "Phòng chống các tệ nạn xã hội", các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác do Đảng, Nhà nước, của ngành và địa phương phát động.

          3. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động đã được phát động, đã được triển khai từ những năm học trước, rút ra bài học kinh nghiệm, tìm giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua trong năm học 2015 - 2016, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo.

          II. Yêu cầu:

          - Hội nghị cán bộ công chức, viên chức trong nhà trường phải được tiến hành thực sự dân chủ, đoàn kết, thiết thực, quán triệt đầy đủ nội dung, tinh thần nghị định 71/1998/NĐ-CP của Chính Phủ.

          - Dưới sự lãnh đạo của chi ủy, Hiệu trường phối hợp với BCH Công đoàn chịu trách nhiệm tổ chức Hội nghị, đảm bảo mục đích yêu cầu đề ra.

          + Hiệu trưởng chuẩn bị:

          - Xây dựng dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị CBCC,VC,NLĐ năm 2016-2017 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Nhà trường

          - Tổng hợp kết quả đăng kí thi đua cá nhân, đăng kí thi đua của các tập thể.

          + Ban chấp hành Công đoàn chuẩn bị:

          - Báo cáo kết quả phong trào thi đua năm học 2015-2016, vận động cán bộ công chức, viên chức hưởng ứng các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn năm học 2016-2017.

          + Hiệu trưởng cùng Ban chấp hành công đoàn tập hợp ý kiến của hội nghị cấp tổ.

C. HỘI NGHỊ CHÍNH THỨC:

            1) Thời gian:  ngày 30 tháng 9 năm 2016

2) Địa điểm: Tại văn phòng nhà trường.

3) Tiến trình tổ chức hội nghị

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ CBCC NĂM HỌC 2016-2017

 Năm học mà toàn ngành tiếp tục thực hiện mục tiêu “Đổi mới căn bản, toàn diện nền Giáo dục Việt Nam”; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.Thực hiện tốt chủ đề năm học “ Đổi mới - kỉ cương – hiệu quả”. Tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của nhà trường về chất lượng GD và các điều kiện đảm bảo chất lượng GD.

       Để triển khai kế hoạch  nhiệm vụ cho năm học và  phương hướng thực hiện  nhiệm vụ trên, hôm nay  được sự chỉ đạo của PGD huyện Thái Thụy và sự nhất trí của Đ uỷ , UBND xã Thụy Hải Trường MÇm non Thôy H¶i   tổ chức hội nghị CBCC năm học 2016 - 2017.

Về dự Hội nghị hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu:

Đại biểu cấp huyện:

1.Ông: ……………………………………………… trưởng phòng GD&ĐT huyện thái thụy

2.Bà ………………………………………………………………………………………

3………………………………………………………………………………………………

Đề nghị  hội nghị ch úng  ta nhiệt liệt chào mừng.

Tôi xin trân trng gii thiu

Đại biểu cấp xã :

 Cuøng toàn th  caùn boä giáo viên cuûa tröôøng coù maët ñoâng ñuû. Ñeà nghò chuùng ta nhieät lieät chaøo möøng. ( V tay)

 

i xin gii thiu ch to điu hành hi ngh hôm nay gm

          1/Đ/c Ngô Th Minh Hnh .Bí thö chi boä- Hieäu tröôûng

     2/Đ/c Đỗ Thị Oanh   : PHT- CTCĐ  

     Thö kí hi ngh :   Đ/c Lê Thị Hồng Diễn

Tôi xin thoâng qua chöông trình Hoäi nghò:

* /Buổi …….. ( Làm nội bộ)

Thông qua Qui chế chi tiêu nội bộ ( NT- CĐ)

                     Qui chế phối hợp BGH và BCHCĐ

                     Qui chế dân chủ

                     Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học

                                                    ( Phần này đã thực hiện)

*/Buổi …………

-         Baùo caùo thöïc hieän nhieäm vuï naêm hoïc 2016– 2017 do Đ/c HT trình bày

-         Kế hoạch công tác công đoàn năm học 2016 – 2017 do đ/c CTCĐ  trình bày

-         Phn tho lun ca CBGV- hi cha m hc sinh

-         Yù kieán  ch đạo cuûa ñai bieåu, lãnh đạo cấp trên

-          Beá maïc hội nghị

   Kính thưa quý vị đại biểu, các đ/c CBGV .

Trong năm học 2015 -2016  trường Mầm non Thụy Hải  đã không ngừng nỗ lực thực hiện xuất sắc  nhiệm vụ năm học. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường được trang bị  đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học, chất lượng đội ngũ ngày càng được nâng cao. Các cuộc vận động  và các phong trào thi đua đã được các đồng chí CBGV hưởng ứng sôi nổi thể hiện bằng những việc làm cụ thể trong hoạt động CSGD và kết quả  đạt được trong các hội thi.

Để triển khai nhiệm vụ năm học 2016 – 2017  tôi xin trân trọng giới thiệu và  kính mời đ/c Ngô Thị Minh Hạnh  - HT nhà trường lên thông kế hoạch năm học 2016 - 2017. Xin kính mời đ/c 

   -  Kính thưa quí vị đại biểu

    Thưa toàn thể hội nghị !

  * Làm theo chương trình tôi xin thay mặt BCHCĐ  trình bày  kế  hoạch  hoạt động công tác công đoàn năm học 2016  –  2017 . 

  * Tiếp theo là phần thảo luận của Hội nghị, xin mời các đ/c  phát biểu bổ sung ý kiến vào bản dự thảo kế hoạch nhiệm vụ của năm học và hoạt động công tác CĐ :  Xin mời .

Giải lao

 Kính thưa quí vị đại biểu

    Thưa toàn thể hội nghị !

          Làm theo chương trình tôi xin giới thiệu và kính mời

...................................................................................................................................................

Đại diện lãnh đạo PGD &ĐT huyện thái Thuỵ  lên phát biểu ý kiến  chỉ đạo hội nghị - Xin trân trọng kính mời

           Làm theo chương trình tôi xin giới thiệu và kính mời

………………………………………………………………………………………………..

Đại diện Đảng uỷ - UBND xã lên phát biểu ý kiến  chỉ đạo hội nghị - Xin trân trọng kính mời

Đ/c HT tiếp thu ý kiến và bế mạc hội nghị (HẠNH)

Kính thưa quí vị đại biểu

  Bế mạc hội nghị

Chúc các đồng chí đại biểu mạnh khoẻ hạnh phúc. Chúc các đồng chí CBCC sức khoẻ, đoàn kết thu đua và quyết thắng.

                                                Thụy Hải ngày  24 tháng 9 năm 2016

                                                                                                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                           NGÔ THI MINH HẠNH

 

 
Ý kiến - Đóng góp Ý kiến - Đóng góp
Thông tin

Trường Mầm non Thụy Hải.

Địa chỉ: Xã Thụy Hải - Thái Thụy - Thái Bình.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác