Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Quy chế làm việc

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này " Quy chế làm việc của trường Mầm Non Thụy Hà.


 

PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY

     TRƯỜNG MN THỤY HÀ 

            Số: 06/QĐ- MNTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do -  hạnh phúc

Thụy Hà, ngày 12  tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành quy chế làm việc của trường mầm non Thụy Hà

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON THỤY HÀ

           

          Căn cứ vào điều lệ trường Mầm Non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT.    

          Căn cứ các chỉ thị nghị quyết quyết định và các văn bản có liên quan đến ngành học;

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này “ Quy chế làm việc của trường Mầm Non Thụy Hà.

          Điều 2: Hiệu trưởng trường Mầm Non Thụy Hà chù trì chỉ đạo phối hợp với các đoàn thể trong nhà trường có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện quy chế ban hành kèm theo quyết định này.

          Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Các bộ phận đoàn thể  CBGV - Nhân viên trực thuộc trường Mầm Non Thụy Hà chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                                               

- Phòng giáo dục- Đào tạo huyện                                                                        HIỆU TRƯỞNG

- UBND xã Thụy Hà

- Các đoàn thể nhà trường;

- Các phó hiệu trưởng;

- Các tổ trưởng tổ chuyên môn;                                                                    

- Lưu trường.                                                                                                    

 

                                      

 

 

 

 

                                           

PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY

     TRƯỜNG MN THỤY HÀ

 

           

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do -  hạnh phúc

 
 

 


Thụy Hà, ngày 10  tháng 9 năm 2016

 

QUY CHẾ

Về tổ chức hoạt động của trường mầm non Thụy Hà

Năm học 2016 – 2017

(Ban hành kèm theo quyết đinh số  04/QĐ- MNTH

ngày 10  tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng trường mầm non Thujy Hà)

 

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi, đối tượng điều chỉnh.

          Quy chế làm việc này quy định những điểm cơ bản về trách nhiệm quyền hạn và chế độ làm việc của trường mầm non Thụy Hà; nhằm đổi mới phương pháp làm việc thực hiện công tác cải cách hành chính nâng cao hiệu lực quản lý và điều hành thực hiện đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ công tác của nhà trường.

          Quy chế này áp dụng đối với cán bộ quản lý - Giáo viên- NV trường mầm non Thụy Hà trong năm hoc 2016 - 2017.

Điều 2: Nguyên tắc làm việc.

   Trường MN Thụy Hà là đơn vị trường học, chịu sự quản lý về chuyên môn của Phòng GD- ĐT huyện Thái Thụy và quản lý hành chính của UBND xã Thụy Hà, làm việc theo chế độ thủ trưởng, trên cơ sở phát huy quyền làm chủ tập thể, đề cao trách nhiệm của Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng và CBGVNV

    Mỗi công việc chỉ giao cho 1 cá nhân, một bộ phận phụ trách và chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả được giao.

     Giải quyết công việc đúng phạm vi, trách nhiệm, thẩm quyền

    Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, xây dựng nhà trường văn hóa, thân thiện.

CHƯƠNG II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 1:  Phạm vi trách nhiệm chức năng nhiệm vụ của CBGVNV.

1.Hiệu trưởng: Quản lý điều hành mọi hoạt động của nhà trường,chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về mọi hoạt động của nhà trường.

   - Xây dựng kế hoạch  năm học, kế hoạch công tác từng tháng .

   - Thành lập hội đồng thi đua, chấm GV dạy giỏi.

   - Phân công, quản lý kiểm tra công tác của GV nhân viên. Đề nghị khen thưởng kỷ luật và đảm bảo quyền lợi GV nhân viên theo quy định của nhà nước.

   - Quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường

   - Quản lý trẻ em và các hoạt động của trẻ do nhà trường tổ chức; nhận trẻ vào trường; xét duyệt kết quả đánh giá xếp loại trẻ theo các nội dung SCGD do Bộ GD- ĐT quy định.

   - Làm công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương, phòng GD- ĐT. Phối hợp với các lực lượng xã hội trong địa bàn nhằm huy động mọi nguồn lực phục vụ cho việc chăm sóc giáo dục trẻ của trường.

2. Phó hiệu trưởng:

  - Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công;

  - Cùng với Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc được giao;

  - Thay mặt Hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được Hiệu trưởng uỷ quyền; Khi cần thiết và điều kiện cho phép thì báo cáo bằng điện thoại tình hình, kết quả cho hiệu trưởng. Khi Hiệu trưởng trở về trường phải báo cáo những vấn đề đã chỉ đạo giải quyết và những vấn đề còn tồn tại;

  - Chủ động sơ kết, tổng kết các mặt công tác do hiệu trưởng phân công phụ trách để rút kinh nghiệm, nâng cao năng lực, trình độ, thúc đẩy các mặt hoạt động của nhà trường;

  - Quản lý chặt chẽ và chịu trách nhiệm về mặt hoạt động được  phân công phụ trách, đảm bảo việc chấp hành tốt các qui định và qui chế của nhà trường.

  - Dự các lớp bồi d­ưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý; tham gia các hoạt động giáo dục 4 giờ trong một tuần; được hư­ởng chế độ phụ cấp và các chính sách ưu đãi theo quy định.

     3.Chức năng nhiệm vụ của giáo viên:

  - Thực hiện theo chương trình và kế hoạch nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ em theo lứa tuổi; thực hiện đúng quy chế chuyên môn và chấp hành nội quy của nhà trường.

  - Gương mẫu thương yêu tôn trọng và đối sử công bằng với trẻ.

  - Chủ động phối hợp với gia đình trong việc nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục và tuyên truyền phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ theo khoa học cho các bậc cha mẹ.

  -  Rèn luyện đạo đức; học tập văn hóa; bồi dưỡng chuyên môn để nâng cao chất lượng và hiệu quả nuôi dưỡngchăm sóc giáo dục trẻ.

  - Thực hiện các quyết định của hiệu trưởng chịu sự kiểm tra của hiệu trưởng và của các cấp quản lý Giáo dục.

  - Thực hiện các quy định khác của pháp luật.

  - Có đầy đủ HSSS theo quy định, soạn bài trước 1 tuần khi đến lớp .

  - Thực hiện tốt việc báo cáo thông tin hai chiều.

  - Thực hiện tốt việc nuôi dưỡng và CSSK cho trẻ tại lớp

  - Đảm bảo an toàn tính mạng tuyệt đối cho trẻ ở trường.

  - Đón và trả trẻ phải tới tận tay phụ huynh, không trả trẻ cho người lạ mặt.

  - Không vi phạm những điều cấm giáo viên không được làm.

  - Tham gia tích cực hoạt động của trường, hoạt động XHHGD

  - Không làm việc riêng  khi lên lớp.

  - Thu- chi các khoản đúng hướng dẫn theo quy định của trường.

  - Bảo vệ tài sản đồ dùng của lớp, của trường, đảm bảo và trách nhiệm cao không để mất mát. Nếu để xảy ra mất, hỏng  đồ dùng do thiếu trách nhiệm thì giáo viên có trách nhiệm đền bù.

  4.Chức năng nhiệm vụ của nhân viên kế toán :

  - Chịu trách  nhiệm trước cơ quan nhà nước và nhà trường theo nhiệm vụ  chuyên môn được giao

  - Xây dựng dự toán, cân đối kinh phí, lập hồ sơ tài chính (sổ theo dõi, chứng từ thu, chi), báo  cáo quyết toán  các nguồn thu, chi trong và ngoài ngân sách theo định kỳ .
 - Tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý thu chi đúng chế độ, đảm bảo nguyên tắc tài chính. Chỉ được phép chi khi nội dung công việc đó có dự toán và được Hiệu trưởng duyệt chi. Thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

  - Chịu trách nhiệm quản lý, lưu trữ toàn bộ hồ sơ của nhà trường theo quy định.

  - Thực hiện nội quy ,quy định của ngành của trường .

  5. Chức năng nhiệm vụ của tổ chuyên môn:

  - Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ giúp tổ viên xây dựng và thực hiên kế hoạch công tác.

 - Tổ chức học tập trao đổi kinh nghiệm; tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; tham gia kiểm tra đánh giá chất lượng và hiệu quả công tác của tổ viên.

 - Đề xuất khen thưởng kỷ luật đối với giáo viên.

 - Tổ chuyên môn sinh hoạt định kỳ 2 tuần /lần. Các buổi sinh hoạt chuyên môn phải có nội dung rõ ràng cụ thể và có chiều sâu chú ý trọng tâm vào đổi mới hình thức giáo dục tăng cường làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo bảo quản cở vật chất ….yêu cầu nội dung các buổi sinh hoạt phải được lãnh đạo duyệt kế hoạch và dự họp.

Điều 2 : Lề lối làm việc

 - Thực hiện theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, hiệu trưởng là người chỉ đạo cao nhất, đồng thời có sự phân công trách nhiệm cụ thể cho phó hiệu trưởng. Thường xuyên duy trì chế độ làm việc tập thể.

 - Khi hiệu trưởng quyết định các vấn đề thuộc phạm vi đã phân công cho đồng chí Phó hiệu trưởng, thì thông báo cho đồng chí Phó hiệu trưởng biết; Đồng thời đồng chí Phó hiệu trưởng phải chấp hành theo quyết định của hiệu trưởng, nếu có vấn đề gì chưa đồng ý thì phải kiến nghị, đề xuất ngay với đồng chí hiệu trưởng.

  - Trường hợp đồng chí phó hiệu trưởng đi vắng, thì hiệu trưởng trực tiếp giải quyết công việc của đồng chí Phó hiệu trưởng. Khi đồng chí phó hiệu trưởng về thì hiệu trưởng trao đổi, thông báo lại để đồng chí phó hiệu trưởng phụ trách trực tiếp theo dõi, tiếp tục chỉ đạo thực hiện.

  - Đồng chí Phó hiệu trưởng hoặc các đồng chí khác được phân công đi nhận ý kiến chỉ đạo của cấp trên, đi họp ở các hội nghị v.v… khi về phải báo cáo với hiệu trưởng đầy đủ ý kiến chỉ đạo của cấp trên và các nội dung hội nghị, cuộc họp.

Điều 3: Chế độ làm việc:

1. Thời gian:

 - Tất cả CBGVNV thực  hiện nghiêm túc giờ giấc theo quy định, đảm bảo mỗi ngày làm việc 8 giờ, không đi muộn, về sớm ( Trừ trường hợp có lý do chính đáng). Những CBGVNV tăng giờ hàng ngày ( Trực trưa) được bồi dưỡng theo quy chế chi tiêu nội bộ.

  - Thời gian cụ thể :

  + Mùa hè: Buổi sáng 6h 15 phút đến 11 giờ 00

                 Buổi chiều từ 13 giờ 45 phút đến 17 giờ 00

  + Mùa đông: Buổi sáng 6giờ 45 đến 11 giờ 15

         Buổi chiều từ 13 giờ 15 đến 16 giờ 30 phút.

-         Thực hiện nghiêm túc kỷ cương nền nếp trong giờ dạy.

-         Ngày nghỉ:

+ Nghỉ đột xuất dưới 1 buổi - Báo cáo với khối trưởng. PHT báo cáo với HT, + Nghỉ từ 1 buổi trở lên báo cáo với HT.

+ Nghỉ từ 1 đến 2 ngày phải có đơn đề nghị, HT ký duyệt và lưu văn phòng. Những trường hợp đột xuất phải báo cáo qua điện thoại.

2. Các cuộc họp:

  - Mỗi tháng họp hội đồng 1 lần vào tuần 1. Trước khi họp, hiệu trưởng gửi dự thảo nội dung tới các bộ phận. Nếu không có dấu hiệu bất thường thì các bộ phận cử người đại diện đi họp để thảo luận và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của nhà trường. Các đ/c đi họp có trách nhiệm truyền đạt đầy đủ tới đ/c không đi họp. Khi có vấn đề nổi cộm trong đội ngũ thì sẽ tổ chức họp toàn thể CBGVNV vào cuối giờ chiều hoặc thứ bảy, chủ nhật.

  - Cuối tháng các tổ họp xét thi đua cho tổ viên.

   - Các cuộc họp đột xuất, tùy theo nội dung, yêu cầu mà hiệu trưởng triệu tập: BGH, BGH và các khối trưởng hoặc BGH và mỗi lớp 1 cô.

  - Ban giám hiệu họp giao ban vào đầu giờ sáng thứ 2 hàng tuần.

 3. Phong cách làm việc:

  - Ban giám hiệu, tổ trưởng.  

  + Gương mẫu trước CBGVNV (Giờ giấc, tác phong sư phạm, giao tiếp …)

  + Lắng nghe và tiếp thu có chọn lọc những ý kiến của đồng nghiệp để hoàn thiện bản thân.

  + Lắng nghe có chọn lọc và giải quyết  kịp thời, linh hoạt những khó khăn, vướng mắc của CBNGNV.

  + Khi có vấn đề phát sinh cần nhân lực hoặc kinh phí … thuộc công việc mình phụ trách thì PHT phải báo cáo HT để xin ý kiến chỉ đạo và thống nhất cách thực hiện.

  + Khi phát sinh mâu thuẫn, cần kiềm chế, bình tĩnh trao đổi để đi đến thống nhất trên tinh thần xây dựng tạo mối đoàn kết, thống nhất .

  + Giao tiếp với phụ huynh: Đảm bảo tính sư phạm, thân thiện.

-         Giáo viên, nhân viên.

  + Gương mẫu trước trẻ, đồng nghiệp và phụ huynh ( Đặc biệt trong giao tiếp)

  + Giao tiếp với phụ huynh đảm bảo tính sư phạm, cởi mở, thân thiện.

  + Trang phục: Lịch sự, phù hợp ( Lưu ý quần áo ngủ)

 

CHƯƠNG III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

  

Điều 3: Tổ chức thực hiện:

          Hiệu trưởng có trách nhiệm xây dựng quy chế làm việc của nhà trường trong đó quy định rõ trách nhiệmchức năng nhiệm vụ quyền hạn và chế độ làm việc của lãnh đạo  CBGV - nhân viên trong trường mầm non Đồng Sơn theo đúng các quy định của quy chế này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 4: Hiệu lực thi hành:

          Quy chế này có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành các tổ chức các CBGV-NV toàn trường có trách nhiệm thực hiện và sử lý công việc trên nguyên tắc theo đúng tinh thần nội dung bản quy chế làm việc này./.

                                                                                         

                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

                                                                                     

 

 

                                                                                            Nguyễn Thị Tiền
Ý kiến - Đóng góp Ý kiến - Đóng góp
Thông tin

Trường Mầm non Thụy Hà.

Địa chỉ: Xã Thụy Hà - Thái Thụy - Thái Bình.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác