Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn javax.portlet.title.59
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Quy chế thi đua khen thưởng


 

PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY

TRƯỜNG MN THỤY DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 03/QĐ - MN

 

Thụy Dương, ngày 06 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON THỤY DƯƠNG

 

- Căn cứ Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ trường mầm non; Văn bản hợp nhất số 05/2014/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non; Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non;

- Căn cứ Luật số 39/2013/QH13 ngày 16/11/2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ;

- Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

- Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016-2017 của trường Mầm non Thụy Dương

Xét tình hình thực tế của đơn vị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Thi đua, khen thưởng của Trường Mầm non Thụy Dương năm học 2016 - 2017.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) trong Hội đồng Thi đua, khen thưởng trường Mầm non Thụy Dương và các đồng chí CBGVNV căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: VT, TTTVĐT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Bùi Thị Hiền

 

 

QUY CHẾ

THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CỦA TRƯỜNG MẦM NON AN SINH A

(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-MN ngày 06 tháng 09 năm 2016              

của Trường Mầm non Thụy Dương)

 

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Mục đích của thi đua khen thưởng

          Khen thưởng là sự ghi nhận công lao, thành quả của cá nhân, tập thể đã đạt được. Qua đó tạo động lực mới trong phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục phát triển theo hướng trường đạt chuẩn quốc gia.

Quy chế này nhằm cụ thể hóa các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn thi đua, khen thưởng của Nhà nước áp dụng trong nhà trường. Nhà trường tổ chức phong trào thi đua nhằm động viên khuyến khích các tập thể, cá nhân đem hết tài năng, năng lực của mình để cống hiến, xây dựng trường ngày càng phát triển và lớn mạnh về mọi mặt, với mục tiêu đổi mới phương thức đánh giá chất lượng cán bộ công chức, viên chức, người lao động theo hướng công khai, dân chủ, công bằng; khuyến khích mọi cán bộ, viên chức, người lao động trên các cương vị công tác luôn cố gắng thi đua vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 2. Phạm vi điều chính.

Quy chế này điều chỉnh công tác thi đua - Khen thưởng trong Trường Mầm non An Sinh A.

Điều 3. Đối tượng áp dụng.

Đối tượng được khen thưởng là: Các tập thể, cá nhân CBVC, học sinh của trường có thành tích xuất sắc trong mọi hoạt động của nhà trường và có đóng góp công sức to lớn cho sự nghiệp phát triển giáo dục địa phương.

Điều 4. Hình thức tổ chức thi đua.

Tổ chức bình chọn chính xác, công khai, công bằng, dân chủ, kịp thời, đúng đối tượng. Cá nhân và tập thể được khen thưởng phải có tác dụng cho mọi người noi gương.

1. Thi đua thường xuyên là hình thức thi đua được tổ chức thực hiện hàng tháng, quý, hàng năm nhằm thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu và chương trình công tác đề ra.

2. Thi đua theo đợt là hình thức thi đua được tổ chức để thực hiện nhiệm vụ công tác, trọng tâm theo từng giai đoạn và thời gian xác định.

Điều 5. Phát động thi đua.

Trường Mầm non Thụy Dương  căn cứ vào đặc điểm, tính chất công tác để có hình thức tổ chức phát động thi đua cho phù hợp; Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có trách nhiệm tuyên truyền động viên và phối hợp để tổ chức các phong trào thi đua.

Điều 6. Đăng ký thi đua.

Tháng 9 hàng năm, nhà trường phát động tổ chức cho tập thể và cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua để phấn đấu và làm cơ sở bình xét cuối năm.

Các tập thể và cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua vào đầu năm học (tháng 09) để phấn đấu và làm cơ sở bình xét hàng tháng, quý, cuối năm học (tháng 5) để nhà trường lấy số liệu tổng hợp, đăng ký thi đua lên cấp Phòng, Sở GD&ĐT Tái thụy, UBND huyện Thái thụy…cho các tập thể cá nhân. Tập thể, cá nhân nào không đăng ký thi đua thì không xét tặng danh hiệu thi đua.

Điều 7. Tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào, đánh giá kết qủa thi đua:    

 Đối với đợt thi đua dài ngày phải tổ chức sơ kết vào giữa đợt để rút kinh nghiệm, kết thúc đợt thi đua phải tiến hành tổng kết đánh giá kết quả, lựa chọn công khai để khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua.

Điều 8. Nguyên tắc xét thi đua, khen thưởng.

1. Việc xét tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng thường xuyên hàng năm phải căn cứ vào biểu điểm thi đua của cá nhân trong từng tháng học kỳ và cả năm. Số điểm thi đua là kết quả tổng hợp đánh giá mức độ chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; mức độ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn; tinh thần đoàn kết tương trợ phối hợp trong công tác; tham gia các phong trào thi đua; kết quả của việc học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện tu dưỡng về đạo đức lối sống và năng lực lãnh đạo, điều hành. Thành tích đạt được trong điều kiện khó khăn và có phạm vi ảnh hưởng lớn được khen thưởng mức cao hơn. Khi xét khen thưởng người đứng đầu tổ, khối mảng phụ trách phải căn cứ vào thành tích của tập thể do cá nhân đó lãnh đạo.

2. Căn cứ vào phong trào thi đua, các cá nhân, tập thể tham gia phong trào thi đua đều phải có đăng ký thi đua, xác định mục tiêu, chỉ tiêu thi đua.

3. Bình xét công khai, chính xác, bảo đảm khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng thành tích.

4. Các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng thường xuyên được bình xét vào cuối năm học. Các hình thức khen thưởng đột xuất được bình xét sau mỗi đợt thi đua hoặc sau khi phát sinh hành động, việc làm xứng đáng được khen thưởng kịp thời.

Điều 9. Trách nhiệm Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường Mầm non Thụy Dương

1. Xem xét, thẩm định, bình xét, đề xuất các hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

2. Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác hàng tháng, quý, năm.

3. Hướng dẫn, tổ chức việc triển khai các chủ trương, chính sách về thi đua, khen thưởng của cấp trên.

4. Tham mưu giúp Ban Giám hiệu nhà trường sơ, tổng kết các phong trào thi đua; đúc rút, phổ biến kinh nghiệm và nhân rộng phong trào thi đua, các điển hình tiến tiến trong toàn trường.

CHƯƠNG II

DANH HIỆU THI ĐUA VÀ TIÊU CHUẨN DANH HIỆU THI ĐUA

Điều 10. Danh hiệu thi đua.

1. Danh hiệu thi đua cá nhân gồm:

a. Lao động tiên tiến

b. Chiến sĩ thi đua cơ sở

c. Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh

d. Chiến sĩ thi đua toàn quốc

2. Danh hiệu thi đua đối với tập thể gồm:

a. Tập thể lao động tiên tiến

b. Tập thể lao động xuất sắc

c. Cờ thi đua của UBND tỉnh

d. Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT  

Điều 11. Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua đối với cá nhân.

1.Danh hiệu "Lao động tiên tiến": được xét tặng hàng năm cho cá nhân được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn quy định tại Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 ngoài ra phải đạt một số tiêu chí sau:

- Đối với cán bộ quản lý: Có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua; tích cực học tập chính trị, văn hoá chuyên môn, nghiệp vụ; có đạo đức, có lối sống lành mạnh; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao, có ý thức tích cực trong việc cải tiến lề lối làm việc, cải cách hành chính nâng cao năng suất lao động; có đạo đức, có lối sống lành mạnh. Kết quả đánh giá chuẩn Hiệu trưởng (Phó hiệu trưởng) đạt từ Khá trở lên.

- Đối với giáo viên: Có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua; tích cực học tập chính trị, văn hoá chuyên môn, nghiệp vụ; có đạo đức, có lối sống lành mạnh; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt năng suất và chất lượng cao, cụ thể là: thực hiện đúng đủ chương trình, thực hiện nghiêm túc quy chế, qui định của ngành như: soạn bài, thực hiện quy chế chuyên môn, kiểm tra đánh giá trẻ, sử dụng đồ dùng dạy học, hồ sơ, sổ sách đầy đủ theo qui định; chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ đạt chất lượng tốt trong cả năm học, nhất là thông qua các kỳ hội thi GVDG, thao giảng được đồng nghiệp đánh giá xếp loại và suy tôn; đạt hiệu quả cao trong giáo dục học sinh theo mục tiêu chương trình giáo dục Mầm non, tổ chức, quản lý tốt học sinh, quan tâm học sinh cá biệt (nếu có), chăm lo giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa nhà trường, gia đình và các lực lượng xã hội, phối hợp giáo dục học sinh trong và ngoài nhà trường. Kết quả đánh giá chuẩn giáo viên đạt từ Khá trở lên.

- Trong năm học, cá nhân phải có đăng ký thi đua và hoàn thành tốt nhiệm vụ được bình chọn trong số những người hoàn thành nhiệm vụ được giao mới được xét công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

+  Không xét tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" đối với một trong các trường hợp: Mới tuyển dụng dưới 10 tháng; nghỉ từ 40 ngày làm việc trở lên; bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên; Vi pham kế hoạch hóa gia đình được quy định tại Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số.

+ Đối tượng là nữ nghỉ thai sản theo chế độ quy định của Nhà nước và những người có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản, những người trong chiến đấu bị thương tích cần được nghỉ để điều trị bệnh theo kết luận của cơ quan y tế thì thời gian nghỉ vẫn được tính để xem xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

+ Các cá nhân đi học, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm nếu đạt kết quả từ Khá trở lên thì kết hợp với thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị để bình xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Các trường hợp đi đào tạo, bồi dưỡng từ 01 năm trở lên có kết quả đạt loại Khá trở lên thì năm đó được xếp tương đương với danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

2Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" được xét hàng năm cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 13 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, và có các tiêu chuẩn sau:

a) Cá nhân có đăng ký thi đua đầu năm mới được xét công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.

b) Phải lựa chọn cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong số cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

c) Bản thân phải được tập thể tín nhiệm, có nhiều thành tích nổi trội và được tập thể tín nhiệm trên 50%.

d) Có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học công nghệ mới, sáng kiến cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính, biện pháp nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục…được Hội đồng khoa học công nghệ ngành GD&ĐT thẩm định công xếp từ loại B trở lên.

e) Kết quả đánh giá Chuẩn hiệu trưởng, Chuẩn phó hiệu trưởng, Chuẩn giáo viên đạt loại Xuất sắc.

3. Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh:

a) Có 3 năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

b) Có Sáng kiến kinh nghiệm được Hội đồng Khoa học cấp Tỉnh xét công nhận; tóm tắt sáng kiến kinh nghiệm 03 năm liền kề.

4Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen

a) Lựa chọn trong số đề nghị danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2014-2015.

b) Các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 05 năm liền, có Bằng khen cấp tỉnh và có nhiều thành tích, nổ lực, tích cực đóng góp xây dựng trường đạt các thành tích cao, đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc..

c) Đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Điều 12. Tiêu chuẩn danh hiệu thi đua đối với tập thể.

1. Danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến": được xét tặng hàng năm cho các tập thể đạt 04 tiêu chuẩn sau:

a. Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao;

b. Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả;

c. Có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

d. Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2. Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" được thực hiện theo quy định tại các Điều 27 và 28 của Luật Thi đua, Khen thưởng và được xét đề nghị cấp trên công nhận cho các tập thể đạt tiêu chuẩn sau:

a. Đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến";   

b. Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả;

c. Có 100% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 70% cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến";

d. Có cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

g. Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

e. Không xét tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" đối với đơn vị có các trường hợp sau: Đơn vị có đơn thư phản ánh, khiếu nại tố cáo; Có cá nhân vi phạm kế hoạch hóa gia đình được quy định tại Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số.

3. Danh hiệu "Cờ thi đua của Tỉnh": được xét tặng hàng năm cho những tập thể đạt tiêu chuẩn quy định tại các Điều 25 và 26 của Luật Thi đua, Khen thưởng và được xét đề nghị cấp trên tặng cho các tập thể đạt tiêu chuẩn sau:

a. Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm: là tập thể tiêu biểu xuất sắc của cấp Tỉnh;

b. Có nhân tố mới, mô hình mới để các tập thể khác trong Tỉnh học tập.

c. Nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác.

CHƯƠNG III

HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG

Điều 13. Tiêu chuẩn huân chương, huy chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước, Kỷ niệm chương tặng cho các tập thể và cá nhân thực hiện theo quy định tại chương III, Luật Thi đua-Khen thưởng và chương III, Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua-Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua-Khen thưởng.

Điều 14. Những tập thể và cá nhân được xét để đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố hoặc Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo nếu đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Đối với cá nhân:

a. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 2 lần liên tục danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" hoặc những cá nhân lập được thành tích xuất sắc được bình xét trong các đợt thi đua theo đợt, theo chuyên đề do tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát động.

b. Có phẩm chất đạo đức tốt; đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

c. Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Thực hiện xuất sắc các cuộc vận động của ngành và học tập làm theo tư tưởng, tấm gương,  đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Đối với tập thể:

a. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 2 lần liên tục danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" hoặc những tập thể lập được thành tích xuất sắc được bình xét trong các đợt thi đua theo đợt, theo chuyên đề do Bộ, ngành hoặc tỉnh phát động.

b. Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua.

c. Nội bộ đoàn kết, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể, đi đầu trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác;

d. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể.

e. Tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Đoàn thể vững mạnh, xuất sắc.

3. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo còn được xét và đề nghị khen tặng cho tập thể hoặc cá nhân lập được thành tích đột xuất.

CHƯƠNG IV

BIỂU ĐIỂM THI ĐUA VÀ PHƯƠNG PHÁP CHẤM ĐIỂM

Điều 15. Để giúp việc đánh giá xếp loại thi đua bảo đảm chính xác, khách quan, công bằng và sát thực tế, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, Hội đồng thi đua-khen thưởng đơn vị xây dựng biểu điểm thi đua cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị.

Điều 16. Phương pháp chấm điểm thi đua.

1. Đối với các đơn vị trường học, Phòng Giáo dục và Đào tạo chấm theo  biểu điểm thi đua bao gồm 05 mục, mỗi mục trong biểu điểm đều được lượng hóa thành điểm; các đơn vị căn cứ theo nhiệm vụ của nhà trường, mức độ hoàn thành để chấm điểm cho mỗi cột điểm trong biểu điểm theo quy định (Có biểu điểm đính kèm).

2. Đối với các đơn vị trường học tham gia các phong trào, đi đầu trong các hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng công tác; Tham gia đầy đủ, tích cực hỗ trợ đóng góp cho các hoạt động của ngành Giáo dục và Đào tạo sẽ được cộng điểm thưởng (tối đa 10 điểm).

Điều 17. Cán bộ, công chức, viên chức trong một năm nghỉ làm việc từ 40 ngày trở lên theo chế độ làm việc, thì không thuộc diện xem xét, bình bầu các danh hiệu thi đua.

 Điều 18. Điểm thưởng.

Điểm thưởng do Hội đồng Thi đua-Khen thưởng của Trường chấm trên cơ sở nhận xét, đánh giá của các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) và các bộ phận Chuyên môn nghiệp vụ về quá trình đóng góp trong các hoạt động phong trào của tập thể Trường và cá nhân cho thành tích của Trường.

CHƯƠNG V

QUY TRÌNH CHẤM ĐIỂM VÀ ĐÁNH GIÁ, BÌNH XÉT THI ĐUA

 Điều 19. Quy trình đánh giá:

 1. Đăng kí thi đua

          Cán bộ, viên chức đăng kí danh hiệu thi đua vào đầu năm học trước khi tiến hành Hội nghị Cán bộ, công chức. Nếu không đăng kí thì Hội đồng TĐ-KT trường sẽ không xét thi đua cuối năm.

 2. Theo dõi, đánh giá và bình xét thi đua

          Tổ chức theo dõi thi đua thường xuyên trong đơn vị mình. Mỗi học kỳ một lần, các tổ chuyên môn, hành chính quản trị tổ chức họp đánh giá thi đua trước khi đưa ra Hội đồng TĐ-KT nhà trường.

          a) Các bước bình xét danh hiệu thi đua cuối năm

          + Bước 1: Cá nhân viết báo cáo thành tích thi đua (theo mẫu ).

          + Bước 2: Họp tổ chuyên môn, bình xét công khai những người đủ tiêu chuẩn và sau đó bầu bằng cách bỏ phiếu kín để khẳng định sự tín nhiệm của các thành viên trong tổ.

          b) Các danh hiệu thi đua được bình xét và bầu theo trình tự

          - Bình xét và bầu danh hiệu Lao động tiên tiến.

          - Bình xét và bầu danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho những người đã đạt danh hiệu Lao động tiên tiến (tỉ lệ những người đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở tối đa chiếm 15% cán bộ, viên chức trong đơn vị). Tập thể bỏ phiếu kín để xác nhận sự tín nhiệm của tổ. Kết quả bình xét và bầu danh hiệu thi đua được ghi vào biên bản, tổ chuyên môn thông qua và gửi về Hội đồng Thi đua - khen thưởng trường.

          c) Hội đồng Thi đua - khen thưởng trường

          - Họp xét công nhận các danh hiệu và hình thức thi đua.

          - Công bố danh sách cá nhân và tập thể được khen thưởng trên website trường.

Điều 20. Trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể.

Hàng năm, trước ngày 20/5 các tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCS HCM phải có đánh giá, nhận xét việc tham gia các hoạt động, phong trào gửi về cho Hội đồng thi đua-khen thưởng của Trường.

    CHƯƠNG VI

CÁC TIÊU CHÍ - BIỂU ĐIỂM

Tiêu chí

Nội dung

Số điểm

tối đa

(200 đ)

Số điểm

tự chấm

Số điểm chấm của HĐTĐ

Ghi chú

1. Phẩm chất đạo đức, lối sống

- Phẩm chất, đạo đức tốt, trung thực, giản dị, khiêm tốn

- Kỹ năng giao tiếp ứng xử với thủ trưởng, cấp trên, đồng nghiệp, phụ huynh, nhân dân, học sinh, khách đến trường, nơi cư trú

- Thái độ phục vụ chăm sóc giáo dục trẻ, công bằng với trẻ, với thủ trưởng, cấp trên, đồng nghiệp, phụ huynh, nhân dân, học sinh, khách đến trường, nơi cư trú

10

 

 

10

 

 

 

 

10

 

 

 

Tổng

 

30

 

 

 

2. Chất lượng điều tra phổ cập

- Điều tra vào phiếu, thống kê số liệu điều tra, số liệu huy động số liệu trẻ đến, đi, nghèo, cận nghèo, khuyết tật, khó khăn, mồ côi, số liệu nam nữ, tỉ lệ huy động chính xác

- Tỉ lệ huy động:

+ Mẫu giáo : 100%

+ Nhà trẻ : 75%

10

 

 

 

 

 

10

 

 

 

Tổng

 

20

 

 

 

3. Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng

- Vệ sinh lớp học, đồ dùng dạy học, công trình vệ sinh, phòng ngủ, kho chứa, bếp ăn, phòng làm việc

- Khám sức khỏe, vào kênh biểu đồ đúng, chính xác

- 100 % trẻ đến trường được đảm bảo an toàn về tính mạng

- Báo xuất ăn chính xác  BGH kiểm tra, mua, giao nhận thực phẩm đủ số lượng, số tiền, xuất ăn

10

 

 

 

10

 

10

 

10

 

 

 

Tổng

 

40

 

 

 

4. Chất lượng giáo dục

- Giáo án đầy đủ, đúng hạn (trước 1 tuần)

- Tiết dạy, các hoạt động dự đạt khá trở lên

- Thời khóa biểu (có dạy đúng, đủ các hoạt động trong ngày)

- Trang trí, sắp xếp lớp đúng chủ đề, chủ điểm

- Ứng dụng CNTT vào bài dạy

10

 

10

 

5

 

10

 

5

 

 

 

Tổng

 

40

 

 

 

5. Phong trào thi đua

- Đăng ký tham gia hội giảng GV giỏi cấp trường, cụm (5)

- Phong trào của lớp

- Phong trào của Tổ + Trường, địa phương, cấp trên

5

10

5

 

 

 

Tổng

 

20

 

 

 

6. Chất lượng hồ sơ

- Đầy đủ, sạch sẽ khoa học

- Hoàn thành đúng thời gian quy định: ngày 25 - 28 hàng tháng

- Hồ sơ nuôi, dạy, phổ cập, y tế, tài chính, văn thư, CNTT…)

10

5

 

 

5

 

 

 

Tổng

 

20

 

 

 

7. Làm đồ dùng, đồ chơi, trang trí lớp

- Làm đồ dùng đồ chơi có sáng tạo, có mẫu mới

 - Trang trí lớp phù hợp chủ đề, đẹp, môi trường mở phong phú

10

 

 

 

10

 

 

 

Tổng

 

20

 

 

 

8.Hội họp

 

-Có tham gia, đi đúng giờ

-Có đóng góp ý kiến với mục đích xây dựng và phát triển nhà trường có chất lượng

1

 

 

4

 

 

 

Tổng

 

5

 

 

 

9.Thông tin báo cáo

- Báo cáo  chính xác

- Báo cáo đủ,đúng theo quy định

- Nộp đúng thời gian quy định

 

1

 

2

 

2

 

 

 

 

Tổng

 

5

 

 

 

 

* Ghi chú:

- Mức điểm từ 186 – 200 điểm: xếp loại xuất sắc (hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hiệu quả mang lại cao);

- Mức điểm từ 171 - 185 điểm: xếp loại tốt (hoàn thành tốt nhiệm vụ, hiệu quả mang lại đạt loại tốt);

- Mức điểm từ 140 – 170 điểm: xếp loại khá (hoàn thành tốt nhiệm vụ, hiệu quả mang lại đạt loại khá);

- Mức điểm từ 100 – 139 điểm: xếp loại trung bình (hoàn thành tốt nhiệm vụ, hiệu quả mang lại đạt loại trung bình);

- Mức điểm dưới 100 điểm là yếu kém (hoàn thành nhiệm vụ nhưng hạn chế về năng lực, hoặc không cầu tiến, dẫm chân tại chỗ).

* Quy định chung của đơn vị:

- Bố mẹ, chồng, con qua đời: Nghỉ 03 ngày.

- Lấy chồng (trước, trong và sau cưới): Nghỉ 03 ngày.

- Đám cưới con: Nghỉ 03 ngày.

- Đám cưới anh (chị,em) ruột: Nghỉ 1/2 ngày.

- Cá nhân ốm:     + Nghỉ không quá 02 ngày.

                             + Nghỉ 03 ngày phải có giấy viện.

- Bố mẹ, chồng, con ốm nặng đi viện: Nghỉ 01 ngày.

- Một tháng nếu nghỉ quá 02 ngày làm việc với lý do không trùng lặp với các quy định trên sẽ không xếp loại thi đua./.

 

CHƯƠNG VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 Điều 21:. Các thành viên của Hội đồng TĐ-KT của trường, thủ trưởng đơn vị, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên  trường tổ chức phát động phong trào thi đua và có kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện, theo dõi đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá, xét duyệt và đề nghị các cấp khen thưởng. Thường xuyên đổi mới công tác thi đua để nâng cao chất lượng công tác, thực sự là động lực thúc đẩy sự phát triển vững chắc, toàn diện của trường

Điều 22:BGH có trách nhiệm phối hợp với các Tổ chuyên môn, Tổ văn phòng,  tổ chức vận động tổ viên đăng ký và tổ chức thi đua một cách thiết thực đem lại hiệu quả cao trong công tác.

Điều 23: Trong quá trình thực hiện, tùy theo tình hình thực tế hoặc yêu cầu công tác, Quy chế này có thể được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Hiệu trưởng có trách nhiệm hướng dẫn, triển khai Quy chế này cho Cán bộ, viên chức và đăng tải trên trang Website của trường ./.


                                                      TM/ HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KHEN THƯỞNG

                                                                              CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

                                                                               Bùi Thị Hiền
Ý kiến - Đóng góp Ý kiến - Đóng góp
Thông tin

Trường Mầm non Thụy Dương.

Địa chỉ: Xã Thụy Dương - Thái Thụy - Thái Bình.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác