Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Quy chế hoạt động

PHÒNG GD & ĐT THÁI THỤY
TRƯỜNG MN THỤY DƯƠNG
Số: 05/QĐ - TMN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thụy Dương, ngày 10 tháng 9 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
( V/v ban hành Quy chế hoạt động của trường Mầm Non Thụy Dương )

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON THỤY DƯƠNG
- Căn cứ Điều lệ trường trường Mầm Non ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT- BGD&ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Căn cứ vào hướng dẫn số 486/ SGDĐT – GDTH ngày 08/8/2016 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của Sở GD – ĐT Thái Bình và hướng dẫn số 325 Ngày 25/8/2016 của phòng GD – ĐT Thái Thụy về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 .
- Căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của trường Mầm Non Thụy Dương.
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế hoạt động năm học 2016 – 2017 của trường Mầm Non Thụy Dương
Điều 2. Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD- ĐT Thái Thụy ( Báo cáo)
- UBND xã ( Báo cáo, phối hợp )
- Ban đại diện hội phụ huynh ( Phối hợp )
- Như Điều 3(thực hiện);
- Lưu: VP.PHÒNG GD & ĐT THÁI THỤY
TRƯỜNG MN THỤY DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG
NĂM HỌC 2016 – 2017

(Ban hành kèm theo Quyết định số 05 ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng
trường Mầm Non Thụy Dương )
PHẦN I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
I. VỀ CHẾ ĐỘ HỘI HỌP
1. Họp hội đồng nhà trường
- Hội đồng nhà trường họp mỗi tháng một lần vào chiều thứ bảy tuần đầu của tháng :
+ Đánh giá rút kinh nghiệm chương trình công tác tháng trước.
+ Triển khai kế hoạch của tháng hiện tại.
2. Họp giao ban công tác tháng
- Thực hiện vào chiều thứ sáu của tuần cuối tháng
+ Thành phần : BGH + Chủ tịch Công Đoàn + TTCM.
+ Nội dung : Rút kinh nghiệm công tác tháng trước và triển khai kế hoạch tháng.
3. Họp giao ban Ban giám hiệu
- Thực hiện vào sáng thứ 2 hàng tuần ( từ 7h giờ 00 đến 8 giờ 00)
+ Thành phần : Ban giám hiệu + Văn phòng.
+ Nội dung : Rút kinh nghiệm chỉ đạo trong tuần và thống nhất nhiệm vụ tuần tới.
4. Họp tổ chuyên môn
- Các tổ chuyên môn họp mỗi tháng 2 lần (chiều thứ 7 tuần 1 và chiều thứ 2 tuần 3)
- Nội dung SHCM:
+ Thống nhất chương trình, thiết kế bài dạy đổi mới phương pháp, phân công dạy chuyên đề, chuẩn bị đồ dùng và bàn làm đồ dùng dạy học.
+ Chuẩn bị các hội thi, tổ chức chấm các bài thi theo chỉ đạo của chuyên môn trường.


5. Chi bộ, Công Đoàn
Sinh hoạt theo điều lệ (khi tổ chức sinh hoạt trong giờ hành chính cần có kế hoạch sớm phối hợp với chuyên môn để bố trí dạy thay).
6. Họp thống nhất một số công việc của nhà trường: Thành phần các đ/c trong BGH, BCHCĐ, TTCM . Thời gian báo trước 1 ngày.
II. HÀNH VI, NGÔN NGỮ ỨNG XỬ, TRANG PHỤC
* 100 % Cán bộ quản lý – giáo viên – nhân viên nhà trường thực hiện
- Hành vi, ngôn ngữ ứng xử phải mẫu mực, gần gũi và mang tính sư phạm, có tác dụng giáo dục gương mẫu đối với học sinh. ( Tuyệt đối không vi phạm đạo đức nhà giáo )
- Trang phục đến trường phải nghiêm túc, chỉnh tề, giản dị, đẹp đúng tác phong nhà giáo.
- Nói năng chuẩn mực nhẹ nhàng mang tính sư phạm.
- Phải có thái độ tôn trọng lãnh đạo, đồng nghiệp trong khi giao tiếp, trao đổi, bàn bạc, đề xuất ý kiến, hội họp.
- Không mặc quần jean, áo phông hở cổ, áo quá ngắn, đầm xẻ cao lên lớp.
- Không nói chuyện điện thoại trong giờ dạy học, trong hội họp.
III. PHÂN CÔNG CÁC TỔ CHỨC TRONG NHÀ TRƯỜNG
1. Hội đồng nhà trường được chia thành 3 tổ
( Các thành viên trong tổ có QĐ phân công của hiệu trưởng )
- Gồm các tổ: Tổ MG; Tổ NT; Tổ văn phòng
- Đ/c tổ trưởng, chịu trách nhiệm điều hành hoạt động tổ. Cần bầu 1 đ/c trong tổ làm thư ký ghi lại nghị quyết tổ các buổi họp và SHCM.
2. Hiệu trưởng bổ nhiệm và chọn cử các tổ trưởng, khối trưởng, thư ký hội đồng như sau:
* Tổ MG: Tổ trưởng Đ/c Vũ Thị Thanh Nhàn
* Tổ trưởng NT : Đ/c Lã Thị Liễu
* Tổ văn phòng: Đ/c Đàm Thị Hương
* Thư ký hội đồng : Đ/c Bùi Thị Hè
* Khối trưởng 3 tuổi: Đ/c Bùi Thị Thoi
* Khối trưởng 5 tuổi: Đ/c Bùi Thị Ly
PHẦN II
QUY ĐỊNH VỚI CÁC BỘ PHẬN VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ
I. CHI BỘ ĐẢNG
- Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong trường học thể hiện ở các quan điểm, đường lối, chủ trương theo khuôn khổ hiến pháp – pháp luật, theo điều lệ Đảng và các Nghị quyết của Đảng bộ các cấp.
- Đảm bảo sinh hoạt hàng tháng đều đặn, có nội dung thiết thực.
- Làm tốt công tác phát triển đảng viên và bồi dưỡng cán bộ kế cận.
II. BAN GIÁM HIỆU
- Tổ chức quản lý chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của nhà trường.
- Chịu trách nhiệm với Lãnh đạo cấp trên về mọi hoạt động của nhà trường.
III. CÁC TỔ CHUYÊN MÔN
- Sinh hoạt theo định kì theo chỉ đạo của chuyên môn nhà trường.
- Thống nhất ghi chép các loại sổ sách.
- Phải có đủ hồ sơ của tổ theo qui định.
- Xây dựng được kế hoạch công tác của tổ, thực hiện nghiêm túc quy chế.
- Thường xuyên theo dõi thi đua và xếp loại được từng thành viên trong tổ.
- Xây dựng được chuyên đề thiết thực phục vụ cho công tác giảng dạy và được đánh giá cao. Phải có giáo viên giỏi các cấp.
- Tích cực tham gia các phong trào thi đua, các hội thi từ cấp trường trở lên.
- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật với giáo viên.
IV. TỔ VĂN PHÒNG
Đ/c Đàm Thị Hương + Đoàn Thị Then
Nhiệm vụ:
- Chuẩn bị các điều kiện cho hội nghị họp, hội thi ( Cốc chén, văn phòng phẩm, phòng họp...)
- Phát tài liệu, văn bản chỉ đạo của các cấp và của trường, đoàn thể trong trường cho CBGV trong các cuộc họp vào thời gian cần thiết. Ghi chép theo dõi công văn chuyển đi, chuyển đến.
- Thu dọn, quản lí đồ dùng văn phòng, lưu trữ hồ sơ văn bản chỉ đạo ....
V. CÔNG ĐOÀN
- Thực hiện chức năng theo Điều lệ công đoàn và kế hoạch chỉ đạo của CĐ ngành.
- Đảm bảo tốt lịch họp BCH và sinh hoạt Công đoàn trường trong từng tháng ( Thứ 7 tuần 1)
- Tổ chức hiệu quả các đợt thi đua. Có phát động, có sơ kết, tổng kết. (đánh giá bằng biểu điểm cụ thể theo từng đợt thi đua)
- Đảm bảo chế độ chính sách, chăm lo đời sống giáo viên. Thăm hỏi, giúp đỡ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.
- Tổ chức giao lưu họp mặt râu+ rể, CBGV nghỉ hưu, tham quan học tập nâng cao đời sống tinh thần và vật chất.
- Phối hợp chặt chẽ cùng với chuyên môn xây dựng nhà trường nội quy nề nếp chuyên môn, thực hiện tốt cuộc vận động " Nói không với tiêu cực, bệnh thành tích, vi phạm đạo đức nhà giáo" cùng nhà trường tổng kết và phát động mạnh cuộc vận động " Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo"
- Tham gia các giải pháp xây dựng tiêu chí "Trường học thân thiện - Học sinh tích cực".
- Cùng nhà trường thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ công chức đề ra.
- Tham gia đầy đủ các hoạt động của Công đoàn cấp trên, chủ động đề xuất những hoạt động của Công đoàn để hoàn thành tốt chức năng chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động, góp phần bồi dưỡng năng lực đội ngũ đáp ứng được yêu cầu của công tác giáo dục trong thời kì mới. Tổ chức và theo dõi giám sát CBGV thực hiện các nội dung cam kết với nhà trường, CĐoàn
- Phối hợp với nhà trường chỉ đạo các đoàn thể, CBGV có ít nhất một sáng kiến đổi mới thực hiện có hiệu quả trong công tác quản lý dạy học và hoạt động dạy học. Tích cực tham gia hội giảng, làm GAĐT Elarning, làm ĐDĐC, tổ chức các hội thi
VI. HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG
Do Hiệu trưởng thành lập và làm chủ tịch. Các thành viên của hội đồng gồm : phó hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn, tổ trưởng chuyên môn, thư kí hội đồng, Bí thư đoàn thanh niên.
* Hội đồng Thi đua khen thưởng giúp Hiệu trưởng :
- Xây dựng kế hoạch cụ thể từng tháng và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch của nhà trường theo nhiệm vụ năm học theo tiêu chí thi đua.
- Đánh giá kết quả thi đua, khen thưởng các tập thể, cá nhân giáo viên theo từng tháng, học kỳ, năm học dựa trên các tiêu chí.
- Tổng kết đánh giá sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ giáo viên, đề xuất các biện pháp để nâng cao chất lượng dạy của giáo viên và chất lượng học của học sinh, công tác quản lý nhà trường.
- Hội đồng Thi đua khen thưởng họp 3 đợt trong năm học: Dịp tổng kết thi đua 20/11, cuối kì I và cuối năm học.
VII. HỘI ĐỒNG KỶ LUẬT - GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI
Do Hiệu trưởng thành lập và làm chủ tịch. Các thành viên của hội đồng gồm : phó hiệu
trưởng, chủ tịch công đoàn, tổ trưởng chuyên môn, thư kí hội đồng, Bí thư đoàn thành niên.
Nhiệm vụ:
- Thực hiện tốt việc xét kỷ luật với cán bộ giáo viên vi phạm các quy chế chuyên môn, quy định của nhà trường theo điều lệ trường Mầm Non và luật Giáo dục
- Cùng bàn bạc thống nhất giải quyết tốt nhất, hiệu quả nhất trong việc xử lí CBGV vi phạm và các đơn thư khiếu nại của CBGV và phụ huynh ....
VIII. CÁC HỘI ĐỒNG KHÁC
Hiệu trưởng thành lập căn cứ vào từng công việc cụ thể và theo quy định của Điều lệ trường Mầm Non.
IX. HỘI CHA MẸ HỌC SINH
- Hoạt động của hội phụ huynh theo thông tư 55/ 2011/ TT – BGD ĐT ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Bộ GD – ĐT ban hành điều lệ ban đại diện học sinh và nghị quyết hội phụ huynh đầu năm học.
- Phối hợp với nhà trường trong các chủ trương, hoạt động xã hội hoá giáo dục một cách thường xuyên thông qua ban thường trực Hội.
- Có trách nhiệm tham gia với nhà trường và giáo viên chủ nhiệm lớp về các nội dung giáo dục, ủng hộ phong trào XHHGD để nhằm quan tâm nâng cao các phong trào GD nhà trường, động viên bằng vật chất - tinh thần với giáo viên dạy tốt, học sinh học tốt.
- Dự các cuộc họp theo Điều lệ Hội cha mẹ học sinh.

HIỆU TRƯỎNGCác thông tin khác:

Ý kiến - Đóng góp Ý kiến - Đóng góp
Thông tin

Trường Mầm non Thụy Dương.

Địa chỉ: Xã Thụy Dương - Thái Thụy - Thái Bình.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác