Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Trường mầm non Thụy dân làm công tác tuyên truyền, vận động trẻ vào học đúng độ tuổi

Kính mời các đồng chí cùng toàn thể nhân dân
đón nghe bài viết của trường mầm non
Với tựa đề: Tất cả vì tương lai con em chúng ta, các bậc phụ huynh hãy cho trẻ đến trường học đúng độ tuổi.
Giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên nằm trong hệ thống giáo dục Quốc dân, có nhiệm vụ tiếp nhận và quản lý trẻ em từ 3- 72 tháng tuổi, tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ theo chương trình chăm sóc giáo dục mầm non do Bộ GD&ĐT ban hành.
Mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mĩ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào lớp một.
Để đáp ứng kịp thời được mục tiêu và nhiệm vụ trên, bậc học mầm
non không ngừng phải đổi mới, phát triển về mọi mặt : Số lượng, chất lượng, CSVC, cũng như nội dung chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.
Mục tiêu chính của giáo dục mầm non trong giai đoạn hiện nay là: huy động hầu hết trẻ em trong độ tuổi mầm non đến trường, đối với trẻ độ tuổi từ 13 đến 36 tháng tuổi phải huy động đến trường đạt tỉ lệ 78 - 80% , Trẻ mẫu giáo đạt 100% , thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non mới. Đây là tiền đề để phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trong giai đoạn hiện nay. Để thực hiện tốt được mục tiêu trên, trường mầm non Thụy Dân ph¶i cè g¾ng v­ît bËc, cã nhiÒu gi¶i ph¸p míi, th× míi cã thÓ lµm tèt ®­îc.
Như chúng ta đã biêt : "Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai".
Trẻ em là niềm vui, niềm hạnh phúc của mỗi gia đình, mọi trẻ em sinh ra đều có quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục. Vì thế các gia đình cần phải cã nhËn thøc tèt vÒ gi¸o dôc mÇm non, các bậc cha mẹ cho trÎ ®Õn tr­êng ngµy một sím nhÊt, ®Ó c¸c ch¸u ®­îc vui ch¬i, häc tËp ®óng víi yªu cÇu ®é tuæi , gióp c¸c ch¸u ph¸t triÓn mét c¸ch toµn diÖn về các mặt : " Đức – trí – Lao – Thể - Mỹ" , gãp phÇn vµo c«ng cuéc ®æi míi ®Êt n­íc hiÖn nay.
Kính thưa các đ/c cán bộ cùng toàn thể nhân dân!
Trong năm học 2015-2016 trường mầm non Thụy Dân huy động được số trẻ ra lớp với thành tích đáng tự hào ; đó là : trẻ mẫu giáo ra lớp 148/148 cháu đạt 100%, tỷ lệ trẻ nhà trẻ ra lớp đạt 80/ 103 cháu đạt 77,67%. Nhà trường đã huy động được 9 cháu ở khu 1 ( Miền An Dân , Vọng Lỗ ) chuyển sang khu 2 học theo đúng độ tuổi, trường không còn lớp học ghép. Cã ®­îc kÕt qu¶ trªn lµ sù quan t©m s©u s¾c, l•nh ®¹o, chØ ®¹o cña Phßng gi¸o dôc đào tạo huyện thái Thụy, §¶ng ñy, Héi ®ång nh©n d©n, ñy ban nh©n d©n, sù phèi kÕt hîp cña c¸c Ban ngµnh ®oµn thÓ,. sự ®ãng gãp kh«ng nhá cña c¸c bËc cha mÑ trong viÖc nhËn thøc tèt về kiÕn thøc, ch¨m sãc, nu«i d­ìng, gi¸o dôc c¸c ch¸u, t¹o mäi ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt, x¸c ®Þnh râ ®­îc viÖc cÇn thiÕt ph¶i ®­a trÎ tíi tr­êng, cho trẻ học theo đúng độ tuổi. Đặc biệt là một số phụ huynh khu 1 của miền An Dân, Vọng lỗ đã không quản đường xá xa xôi đưa con em mình xang khu 2 học. Do vậy mà các cháu đã học đúng độ tuổi, ®• t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó c¸n bé gi¸o viªn trong tr­êng hoµn thµnh tèt nhiÖm vô. kết quả chất lượng của năm học đạt tốt, trường đạt danh hiệu trường tiên tiến.
Kính thưa các đ/c cùng toàn thể nhân dân!
Năm học 2016-2017 tập thể đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường tiếp tục quyết tâm chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc chương trình chăm sóc giáo dục mầm non mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ để cha mẹ học sinh yên tâm, tin tưởng khi gửi con đến trường. Tuy nhiên năm học này, trường Mầm non Thụy Dân còn gặp một số khó khăn như: số lượng trẻ 2 miền phân bố không đồng đều. Trường mầm non Thụy Dân được sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự đồng tình ủng hộ của các tổ chức xã hội, cùng tuyên truyền vận động. Nhà trường mong các bậc phụ huynh khu 1 có các cháu sinh năm 2012 nhận thức đúng đắn việc cho con em mình học đúng độ tuổi, tạo mọi điều kiện cho các cháu chuyển xang khu 2 học đảm bảo trẻ được học theo đúng chương trình giáo dục mầm non mới.
Kính thưa toàn thể nhân dân!
Trường mầm non Thụy Dân rất mong các bậc phụ huynh trong toàn xã quan tâm đến việc học của con em mình và hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, tạo mọi điều kiện cho trẻ đến trường mầm non học đúng độ tuổi, đúng chương trình quy định, giúp các cháu học tốt chương trình giáo dục mầm non mới và trẻ được hưởng đầy đủ quyền của trẻ em, Tạo nền tảng vững chắc cho trẻ bước vào học tốt ở các lớp học tiếp theo.
Nhà trường xin trân trọng cảm ơn!
TM. BGH TRƯỜNG MẦM NON
HIỆU TRƯỞNG

TRỊNH THỊ VƯỢT

Ý kiến - Đóng góp Ý kiến - Đóng góp
Thông tin

Trường Mầm non Thụy Dân.

Địa chỉ: Xã Thụy Dân- Thái Thụy - Thái Bình.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác