Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

báo cáo tổng kết năm học 2013-2014

- Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng giáo dục đào tạo Huyện Thái Thụy về nội dung công tác tổng kết năm học 2013- 2014
- Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2013- 2014 về các nhiệm vụ trọng tâm với nội dung " Tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục" trong nhà trường.
- Năm học 2013- 2014. 100% Cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường thực hiện tốt chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương. Đặc biệt là ký cam kết và thực hiện cuộc vận động không sinh con thứ 3 trở lên, không dạy thêm, học thêm không đúng quy định, thực hiện tốt nghị định 36- của chính phủ, không vi phạm luật giao thông, không vi phạm đạo đức nhà giáo. Thực hiện tốt xây dựng nông thôn mới, thực hiện giúp học sinh nghèo bằng việc mua bảo hiểm thân thể tặng cho 16 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn


 

PHÒNG GD & ĐT THÁI THỤY

TRƯỜNG MẦM NON THỤY DÂN

    
  
 
 

 


 Số  03/ BC -  MN

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


       Thụy Dân, ngày 24  tháng 5  năm 2014

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT

NĂM HỌC 2013- 2014

   - Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2013- 2014 về các nhiệm vụ trọng tâm với nội dung “ Tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” trong nhà trường.

            - Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng giáo dục đào tạo Huyện Thái Thụy về nội dung công tác tổng kết năm học 2013- 2014 

          - Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, trường mầm non Thụy Dân báo cáo tổng kết  năm học 2013- 2014 với những nội dung  sau:

I-  PHẦN THỨ NHẤT: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

           1. ThuËn lîi

          - X· Thôy D©n lµ mét x· thuÇn n«ng n»m xa trung t©m huyÖn. T×nh h×nh an ninh chÝnh trÞ æn ®Þnh. Toµn §¶ng, toµn d©n lu©n quan t©m ®Õn sù nghiÖp gi¸o dôc.  N¨m häc 2013 -2014 Tr­êng MÇm non Thôy D©n lu«n ®­îc sù quan t©m cña §¶ng uû, H§ND, UBND cïng c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ trong x· t¹o ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt  khang trang vµ thuËn lîi cho viÖc d¹y vµ häc cña c« vµ trÎ trong tr­êng MÇm non. Nhà trường được đón bằng công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 1 vào tháng 8 năm 2013.

         - Cán bộ giáo viên và nhân viên đã nhận thức được nghĩa vụ trách nhiệm của mình trong công việc trồng người và đã lên kế hoạch thực hiện nội dung chăm sóc giáo dục các cháu đầy đủ chất lượng tốt hơn.

          - Chế độ chính sách  của nhà nước đối với giáo viên mầm non đã từng bước được cải thiện, đời sống của giáo viên được nâng lên,  giáo viên yên tâm phấn khởi trong công tác,  phấn đấu đảm bảo chất lượng công việc mang lại hiệu quả hơn.

          - C¸c ®oµn thÓ trong tr­êng duy tr× tèt nÒn nÕp ho¹t ®éng vµ h­ëng øng c¸c phong trµo mét c¸ch m¹nh mÏ

          -  §Æc biÖt lµ sù quan t©m các cấp lãnh đạo trang cấp về cơ sở vật chất cũng như đồ dùng dạy học cho nhà trường. sù ®ång t×nh ñng hé cña c¸c bËc phô huynh ®· phèi kÕt hîp cïng víi nhµ tr­êng ®Ó ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ tèt, quyªn gãp tiÒn, đồ dùng phế liệu, gióp ®ì ngµy c«ng ®Ó t¹o m«i tr­êng còng nh­ mua s¾m thªm c¬ së vËt chÊt cho trÎ ho¹t ®éng, häc tËp vµ  vui ch¬i .

       2. Khã kh¨n :

 -  Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi trªn tr­­êng mÇm non Thôy D©n cßn gÆp mét sè khã kh¨n sau:

 - Nhµ tr­êng cßn 2 ®iÓm tr­êng, sè l­îng häc sinh ph©n bè kh«ng ®ång ®Òu nªn ¶nh h­ëng ®ến viÖc s¾p xÕp nhãm líp theo ®óng ®é tuæi. Nhà trường vẫn còn lớp học ghép.

          -  §å dïng hiện đại còn hạn chế.

          - 100% c¸n bé gi¸o viªn lµ n÷ nªn còng gÆp kh«ng Ýt trë ng¹i khi tr­êng cã c«ng viÖc lín.

          -  Tr×nh ®é, n¨ng lùc nhËn thøc cña c¸n bé gi¸o viªn ch­­a ®ång ®Òu, tuæi ®êi b×nh  qu©n cña gi¸o viªn cao, cho nªn viÖc n¾m b¾t  ®æi míi ph­­¬ng ph¸p d¹y häc còng nh­­ sù linh ho¹t trong mäi ho¹t ®éng cßn h¹n chÕ, ch­a chñ ®éng s¸ng t¹o trong viÖc ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p  tÝch cùc ®Ó n©ng cao chÊt l­îng c¸c ho¹t ®éng.

        - §iÒu kiÖn kinh tÕ cña ng­êi d©n cßn gÆp khã kh¨n, nhËn thøc vÒ c¸ch ch¨m sãc nu«i d¹y trÎ cña mét sè phô huynh cßn h¹n chÕ cho nªn viÖc tuyªn truyÒn  vËn ®éng trÎ ®Õn líp ph©n líp ®óng ®é tuæi vµ thùc hiÖn c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc ®¹t hiÖu qu¶ ch­a

        II- PHẦN THỨ HAI:  KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC:

 1. Công tác tham mưu và xây dựng văn bản chỉ đạo của địa phương

 - Ban giám hiệu nhà trường tích cực tham mưu với Đảng uỷ, HĐND, UBND  xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

        - Đảng uỷ, HĐND, UBND chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo nhà trường làm tốt công tác dạy và học nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn xã. Tập trung chỉ đạo các ban ngành đoàn thể  tích cực làm tốt công tác tuyên truyền vận động cho trẻ đến trường. Đặc biệt là xoá bỏ nhóm trẻ gia đình.

          - Chỉ đạo  yêu cầu cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường thực hiện  nghiêm túc  đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và các quy định của địa phương. các đồng chí là đảng viên không vi phạm những điều Đảng viên không được làm  trong điều lệ đảng quy định.

2. Kết quả thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua:

       - Cán bộ gíáo viên tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cuộc vận động  "hai không", " mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức tự học và sáng tạo", và phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cưc", không vi phạm đạo đức nhà giáo.

        * Kết quả:

         -  Năm học 2013- 2014. 100% Cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường thực hiện tốt chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương. Đặc biệt là ký cam kết và  thực hiện cuộc vận động không sinh con thứ 3 trở lên, không dạy thêm, học thêm không đúng quy định, Kh«ng bít tiªu chuÈn ¨n cña trÎ, kh«ng x©m ph¹m th©n thÓ trÎ. §¶m b¶o an toµn tuyÖt ®èi tÝnh m¹ng cho trÎ, thực hiện tốt nghị định 36- của chính phủ, không vi phạm luật giao thông, không vi phạm đạo đức nhà giáo. Thực hiện tốt xây dựng nông thôn mới,  thực hiện giúp học sinh nghèo bằng việc mua bảo hiểm thân thể tặng cho 16 cháu  học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 1cháu khuyết tật với tổng số tiền là : 1.750.000đồng. Công đoàn trường đã ủng hộ  các loại quỹ do các cấp phát động với tổng số tiền: 2.025.000đ:

         - 100% CBQL tham gia c¸c líp häc tËp do phßng gi¸o dôc tæ chøc.

         - 100% nhóm lớp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân trẻ, có đủ đồ dùng phục vụ ăn nghỉ,cã ®ñ nø¬c s¹ch cho trÎ

         - tæ chøc c¸c héi thi ®å dïng ®å ch¬i tù lµm, thi hå s¬ sæ s¸ch, văn nghệ, đồng diễn thể dục.

         - Nhµ Tr­êng ®· kÕt hîp chÆt chÏ víi c«ng ®oµn thùc hiÖn tèt quy chÕ d©n chñ, quy chÕ chi tiªu néi b.

         - Tập thể cán bộ giáo viên  đã đấu tranh chống tiêu cực, chống các biểu hiện vi phạm đạo đức nhà giáo, nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo, làm trong sạch đội ngũ  cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Không xâm phạm đến tinh thần thể xác của trẻ, chấp hành tốt nội quy, quy chế nuôi dạy trẻ. Không vi phạm chế độ ăn của các cháu và các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh.

          * Nguyên nhân đạt được

          - Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường, thực hiện 3 nội dung kiểm tra đánh giá bằng các tiêu chí của yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non: Phẩm chất chính trị đạo đức lối sống, kiến thức và kỹ năng sư phạm. Yêu cầu mọi thành viên trong nhà trường cần ứng xử thân thiện theo tác phong sư phạm, xây dựng  tạo môi trường  giáo dục lành mạnh có văn hoá.

- Nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm những hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo. Phát hiện và  kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh những cán bộ giáo viên có biểu hiện gây rối mất đoàn kết: to tiếng, cãi nhau, tập trung người làm việc riêng trong trường sẽ bị đề nghị xem xét  hình thức kỷ luật.

- Tập trung phấn đấu xây dựng trường học đoàn kết, mọi thành viên trong nhà trường được tạo điều kiện giúp bạn cùng nhau tiến bộ đưa thành tích của trường đạt thành tích tốt.

        * H¹n chÕ:

          - ViÖc tæ chøc thùc hiÖn c¸c cuéc vËn ®éng vµ phong trµo thi ®ua ë mét sè líp ch­a bµi b¶n, ch­a cô thÓ cßn chung chung, lµm ch­a th­êng xuyªn, nªn hiÖu qu¶ ch­a cao: Nhãm 19-24 tháng  khu 1.

3.  Quy mô phát triển GDMN:

       a) C¸c biÖn ph¸p chØ ®¹o vµ thùc hiÖn :

        - ChØ ®¹o c¸c líp lµm tèt c«ng t¸c ®iÒu tra sè trÎ trong ®é tuæi, tr­êng cã bé hå s¬ phæ cËp  theo dâi chÆt chÏ biÕn ®éng sè l­îng.

         Nhµ tr­êng ph©n c«ng c¸c ch¸u häc ®óng theo ®é tuæi,

         Tr­êng giao kÕ ho¹ch cho c¸c líp, giao kÕ ho¹ch cho tõng GV, kÕt hîp víi c¸c ban ngµnh, ®oµn thÓ thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn, ®Æc biÖt n©ng cao chÊt l­îng ch¨m sãc vµ gi¸o dôc trÎ.

          Nhµ tr­êng ®· tham m­u víi c¸c cÊp l·nh ®¹o, c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ tuyªn truyÒn vËn ®éng trÎ ra häc t¹i tr­êng c«ng lËp. Nhµ tr­êng vµ ®Þa ph­¬ng kiÓm tra rµ so¸t c¸c nhãm trÎ gia ®×nh, cã v¨n b¶n tíi nhãm trÎ kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn yªu cÇu gi¶i t¸n vµ ®­a trÎ ®Õn tr­êng mÇm non.

           * Kết quả.

- Ban gám hiệu đã làm tốt công tác tham mưu với Đảng uỷ, HĐND, UBND đã xoá bỏ được nhóm trẻ gia đình, vận động trẻ ra học tại trường mầm non từ tháng 2 năm 2014.

- Tổng số cháu điều tra trong độ tuổi: 233cháu ; Cháu vào học : 209 cháu; Cháu thực học tại trường 203 cháu.

         - Nhµ trÎ : - Tæng sè:  3 nhãm

                      + Tæng ch¸u ®iÒu tra = 104 cháu

                      +  Ch¸u ®· vµo häc 80 ch¸u  ®¹t 77%

                          Trong đó: Học trái tuyến 2 cháu

         - MG  Tæng sè líp :  5 líp

                    +  Ch¸u ®iÒu tra tõ 3 -> 5 Tuæi = 129 ch¸u

                    + Ch¸u học trái tuyến  : 4 ch¸u

                    + Ch¸u ®· vµo häc 129 ®¹t 100 %

                    + Ch¸u 5T vµo häc: 47 ch¸u ®¹t  100% ( học trái tuyến 1 cháu).

                    + Tû lÖ chuyªn cÇn ®¹t 96,7 %

                         Tăng hơn so với chỉ tiêu của phòng là 0,5%

 * Nguyên nhân đạt được:

         - Nhà trường chØ ®¹o c¸c líp lµm tèt c«ng t¸c ®iÒu tra sè trÎ trong ®é tuæi. tr­êng cã bé hå s¬ phæ cËp, theo dâi chÆt chÏ biÕn ®éng sè l­îng.

          -  Tr­êng giao kÕ ho¹ch cho c¸c líp, giao kÕ ho¹ch cho tõng GV, kÕt hîp víi c¸c ban ngµnh, ®oµn thÓ thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn, ®Æc biÖt n©ng cao chÊt l­îng ch¨m sãc vµ gi¸o dôc trÎ.

-  Nhµ tr­êng ®· tham m­u víi c¸c cÊp l·nh ®¹o, c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ tuyªn truyÒn vËn ®éng trÎ ra häc t¹i tr­êng c«ng lËp, xo¸ bá nhãm trÎ gia ®×nh.                   Nhµ tr­êng vµ ®Þa ph­¬ng kiÓm tra rµ so¸t nhãm trÎ gia ®×nh, tham m­u víi ®Þa ph­¬ng cã v¨n b¶n tíi nhãm trÎ kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn yªu cÇu gi¶i t¸n vµ ®­a trÎ ®Õn tr­êng mÇm non.

*H¹n chÕ :

          - C«ng t¸c tham m­u, chØ ®¹o cña c¸n bé qu¶n lý cßn h¹n chÕ, nªn viÖc dån trÎ vÒ häc khu 2 ch­a ®¹t hiÖu qu¶, tr­êng vÉn cßn líp häc ghÐp. Chưa có văn bản để giải tán nhóm trẻ4 gia đình.

- Công tác tuyên truỳên vận động trẻ đến trường, chuyển lớp  của cán bộ giáo viên ch­a cã tÝnh thuyÕt phôc nên chưa dồn trẻ về được khu 2 để học đúng độ tuổi.

4. Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ:

a. Công tác nuôi dưỡng và chăm sóc bảo vệ sức khỏe.

* Kết quả thực hiện:

- §Ó n©ng cao chÊt l­îng CSND trong tr­êng MN, ngay vµo ®Çu n¨m häc ban gi¸m hiÖu ®· kiÓm tra c¬ së vËt chÊt  c¸c nhãm líp, rµ so¸t l¹i c¸c ®iÒu kiÖn phôc vô cho c«ng t¸c  ch¨m sãc nu«i d­ìng, cã kÕ ho¹ch tu söa, mua s¾m trang thiÕt bÞ ®ñ phôc vô cho vic  nu«i d­ìng trÎ.

BGH chØ ®¹o c¸c líp n©ng cao chÊt l­îng VSATTP, c«ng khai quy tr×nh qu¶n lý CSND trÎ, qu¶n lý b»ng c¸c hÖ thèng v¨n b¶n cã hîp ®ång mua thùc phÈm s¹ch, ký kÕt ®¶m b¶o an toµn cho trÎ. Cã néi quy, quy chÕ ph©n c«ng nhiÖm v  râ rµng. Tæ chøc kim tra, gi¸m s¸t chÆt chÏ c¸c kh©u tõ mua, giao nhËn, chÕ biÕn thùc phÈm ®Õn kh©u cho trÎ ¨n. ChØ ®¹o gi¸o viªn thùc hiÖn nghiªm tóc, ®Çy ®ñ hÖ thèng hå s¬ sæ s¸ch nu«i d­ìng. Thùc hiÖn 5 c«ng khai trong nhµ tr­êng 

- Tổ chức tốt việc theo dõi, giám sát, kiểm tra, đánh giá hàng ngày  yêu cầu đúng quy trình trong chế biến nuôi dưỡng  đảm bảo khẩu phần ăn cho các cháu.

  Nhµ tr­êng tæ chøc n©ng cao chÊt l­îng CSND trÎ, tæ chøc cho trÎ ¨n b¸n tró, sè l­îng trÎ ®­îc ¨n t¹i tr­êng ®· ®¹t tû lÖ 100%. 100% c¸c nhãm líp thùc hiÖn b¸n phiÕu ¨n ®Çy ®ñ, thanh quyÕt to¸n ®óng, ®ñ, c«ng khai. TrÎ ®Õn tr­êng ®­îc tæ chøc ¨n 3 b÷a/ ngµy ( trÎ nhµ trÎ ¨n 2 b÷a chÝnh vµ 1 b÷a phô, trÎ mÉu gi¸o ¨n 1 b÷a chÝnh vµ 2 b÷a phô ). Nhµ tr­êng ®· chØ ®¹o tèt viÖc thùc hiÖn m« h×nh phßng chèng SDD.

          - C« nu«i lªn thùc ®¬n râ rµng, tÝnh khÈu phÇn ¨n chÝnh x¸c, chÕ biÕn thøc

¨n nhá nhõ, thay ®æi theo mïa, phï hîp víi trÎ. Thùc hiÖn ®óng theo sù ph©n c«ng, biÕt ®éng viªn c¸c ch¸u ¨n ngon, hÕt suÊt, c¸c ch¸u t¨ng c©n ®Òu. Nh÷ng c« nu«i nhiÖt t×nh, nhanh nhÑn, lµm viÖc cã tr¸ch nhiÖm nh­ : c« Hoµi, Ái, Nhung.

        - Tr­êng ®· thùc hiÖn nghiªm tóc biÖn ph¸p ch¨m sãc søc kháe cho trÎ: 100% ch¸u cã cã sæ søc kháe, ®­îc c©n chÊm biÓu ®å, gi¸o viªn c©n chÊm  biÓu  ®å  chÝnh x¸c, th«ng b¸o kÞp  thêi víi phô  huynh  nh÷ng  ch¸u SDD ®Ó phô huynh cã biÖn ph¸p phèi hîp víi nhµ tr­êng ch¨m sãc søc kháe cho trÎ tèt, kÞp thêi. Nhµ tr­êng  kÕt hîp víi  tr¹m y tÕ tæ chøc KSK cho c« vµ ch¸u 2lÇn/ n¨m häc ( có tổ chức khám vét ), 100% trÎ ®­îc KSK, ®­îc theo dâi søc kháe b»ng biÓu ®å, trong ®ã:

        +   §Çu n¨m :

                       TrÎ ph¸t triÓn ë kªnh b×nh th­êng lµ 153/ 160 ch¸u ®¹t 95,6 %

                       TrÎ suy dinh d­ìng ®é 1 : 7/160 ch¸u ®¹t 4,4% .

             Sè trÎ SDD thÓ thÊp cßi : 3/ 160 ch¸u ®¹t 1,9 %

        + Cuèi n¨m häc :

            TrÎ ph¸t triÓn ë kªnh b×nh th­êng lµ 199/ 203 ch¸u ®¹t 98%

            TrÎ suy dinh d­ìng ®é 1 : 4/ 203cháu   = 2 % .

            Sè trÎ SDD thÓ thÊp cßi : NT 3/ 203 cháu = 1,5%

            Tû lÖ trÎ suy dinh d­ìng gi¶m so víi ®Çu n¨m = 2,4 %

            Tû lÖ trÎ thÊp cßi gi¶m so víi ®Çu n¨m = 0,4 %

- GV  ®· th«ng b¸o kÞp thêi t×nh h×nh søc khoÎ cña trÎ tíi c¸c bËc phô huynh, thông báo trên  b¶ng tuyªn truyÒn cña líp ®Ó cã sù kÕt hîp gi÷a gia ®×nh vµ nhµ tr­êng ®Ó ®iÒu chØnh viÖc ch¨m sãc søc khoÎ cho trÎ ®­îc tèt h¬n.

- 100% nhãm líp sử dụng n­íc s¹ch, ®å dïng c¸ nh©n ®ñ cho mçi ch¸u, c¸c ch¸u ®­îc thùc hiÖn vÖ sinh röa tay tr­íc khi ¨n vµ sau khi ®i vÖ sinh s¹ch sÏ. TrÎ mÉu gi¸o cã thãi quen vÖ sinh c¸ nh©n, trÎ 5 tuæi biÕt ch¶i r¨ng vµ lao ®éng tù phôc vô.

        - C¸c  khu, líp  lµm  tèt  c«ng  t¸c  tuyªn truyÒn, vËn ®éng phô huynh tiªm

chñng vµ phßng dÞch bÖnh cho trÎ trong c¸c ®ît ph¸t ®éng cña tr¹m y tÕ.

        - Cïng víi viÖc ch¨m sãc søc kháe cho trÎ tr­êng ®· chØ ®¹o c¸c nhãm, líp thùc hiÖn nghiªm tóc, th­êng xuyªn vµ cã hiÖu qu¶ viÖc lång ghÐp c¸c néi dung GDDD vµo ch­¬ng tr×nh c¸c giê häc vµ c¸c ho¹t ®éng.

        - Giáo viên Tổ nuôi đã tích cực trồng được nhiều các loại rau trong vườn trường để lấy rau sạch cho trẻ ăn, đã thu được 961,4 kg rau sạch = 5.732.500đồng.

        - Làm tốt công tác XHHGD để xin tiền mua thảm trải nền nhà giữ ấm cho trẻ, mua rèm che cửa... Kết quả đã xin được số tiền là: 10.463.000đ.  Điển hình lớp     3tuổiA = 2.080.000đ, 4 Tuổi B= 2.010.000đ.   

         100% nhóm lớp đã mua được thảm trải kín nền nhà.

         * Nguyên nhân đạt được

- BGH .Tăng cường chỉ đạo giám sát chặt chẽ chế độ chăm sóc giáo dục  sức khoẻ  cho trẻ theo điều lệ trường mầm non. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức hoạt động ăn, ngủ, nghỉ của các lớp để giáo viên có biện pháp động viên các cháu giờ ăn nề nếp tốt, cháu ăn hết khẩu phần  cha mẹ cháu đóng góp.

- Ký kết thực hiện đầy đủ các quy trình tổ chức nuôi ăn bán trú, VSATTP. Ký hợp đồng mua thực phẩm tươi, sạch, đảm bảo chất lượng không có chất kích thích và chất bảo quản.

- Khu dinh dưỡng thường xuyên thực hiện tốt tài chính công khai chi tiết ăn hàng ngày. Giao nhận thực phẩm ký tay 3, chế biến thức ăn đúng quy trình, nấu thức ăn cho trẻ đảm bảo an toàn, ngon, hấp dẫn để các cháu ăn hết khẩu phần ăn,   béo, khoẻ và tăng cân đều hàng tháng.

-Tổ chức cho GV được bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về CSSK phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ, xử lý sơ cứu ban đầu một số tai nạn thường gặp ở trẻ.

* Hạn chế

        - Tû lÖ c¸c chÊt dinh d­ìng trong b÷a ¨n ch­a cao( 7.000đ/1ngaỳ+ gạo)

        - VÖ sinh c¸ nh©n trÎ còng nh­ vÖ sinh m«i tr­êng ®«i khi ch­a s¹ch sÏ ( Một số  trẻ chưa đủ khăn quàng cổ ).

        - Bếp ăn khu 2 chưa xây dựng xong, bếp ăn khu 1 chưa đạt tiêu chuẩn bếp ăn 1 chiều theo trường chuẩn quốc gia.

       * Nguyªn nh©n :

       -  Do ®iÒu kiÖn kinh tÕ cña phô huynh cßn khã kh¨n nªn ®ãng gãp møc ¨n cña trÎ ch­a phï hîp víi gi¸ c¶ biÕn ®éng cña thÞ tr­êng.

        -  ViÖc tuyªn truyÒn phæ biÕn kiÕn thøc ch¨m sãc trÎ tíi phô huynh ®«i lóc cßn h¹n chÕ , Giáo viên chưa có biện pháp cụ thể cho nhóm lớp mình.

      b. Công tác giáo dục

       * Kết quả  thực hiện chương trình

- Năm học 2013 – 2014 là năm tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình chăm sóc giáo dục trẻ. BGH cùng tổ chuyên môn đã xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo giáo viên thực hiện nội dung phương pháp đổi mới .

Giáo viên đã chú ý đến điều kiện cơ sở vật chất của lớp, đặc điểm nhận thức của trẻ, năng lực của bản thân, để xây dựng kế hoạch phù hợp với lớp của mình, tích cực đổi mới hình thức tổ chức dạy trẻ, phát huy tính tích cực của trẻ, lấy trẻ làm trung tâm, phương pháp sinh hoạt mềm dẻo để trẻ học bằng chơi, thông qua vui chơi chính là củng cố các bài học. Giáo viên đóng vai trò là người hướng dẫn tổ chức, theo dõi giúp đỡ và củng cố kiến thức nhằm hệ thống kiến thức mà trẻ đã trải nghiệm, giúp trẻ tiếp thu và hình thành các biểu tượng về thế giới xung quanh,  các kỹ năng sống... một cách đầy đủ đúng đắn. trẻ thoải mái, tự tin được khám phá và

chăm sóc giáo dục trẻ theo hướng tích hợp theo chủ đề coi trọng quá trình trẻ được hoạt động hơn là kết quả thể hiện.

 Giáo viên đã  kết hợp với các bậc phụ huynh quyên góp nguyên liệu làm đồ chơi cho các cháu, hướng dẫn các cháu làm đồ chơi tạo nên phong trào thi đua sôi nổi có ý nghĩa giáo dục các cháu tốt.

 Trong năm học các nhóm lớp tổ chức đánh giá các chủ đề theo các chỉ số phát triển của trẻ. Riêng lớp 5 tuổi xây dựng bộ công cụ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi nhằm đánh giá sự phát triển của trẻ theo các chỉ số và có kế hoạch lên biện pháp khắc phục để hoàn thiện những chỉ số mà trẻ chưa thực hiện được.

          - 100% cán bộ - giáo viên soạn bài bằng vi tính, soạn đầy đủ, kịp thời và thực hiện theo đúng chương trình kế hoạch đã lên. Hồ sơ có chất lượng trình bày đẹp cô Hường, cô Phượng, cô Xuân.  

        - Qua việc đánh giá chất lượng: Trường đạt chất lượng tốt.

            Chất lượng nhóm lớp: Mẫu giáo 5/5 lớp đạt chất lượng tốt;

         Nhà trẻ 2/3 nhóm đạt chất lượng tốt, 1nhóm chất lượng khá(Nhóm 19-24 tháng  khu 1 ).

        -  Hội thi cấp trường  đạt kết quả cao , điển hình đ/c Phượng,  đ/c Thơm

        -  Hội Thi giáo viên giỏi cấp cụm trường xếp thứ 6/7 trường. Kết quả cá nhân đạt  điểm cao  trong trường: điển hình đ/c Phượng, đ/c Triều, đ/c Ái.

        - Hội Thi vũ điệu tuổi thơ xếp thứ 4/7 trường. Điển hình lớp 5 tuổi A, 5 tuổi B

       -  Hội thi đồ dùng đồ chơi sáng tạo xếp thứ 2/7 trường. Đồ dùng đẹp nhóm trẻ khu 2, lớp 3 tuổi A.

        - Trường tổ chức tốt chuyên đề cho cán bộ giáo viên học tập rút kinh nghiệm. Cô Vũ Thị Phượng đã được cụm chọn giáo viên dạy chuyên đề của cụm.

      -  Đầu tư cơ sở vật chất cho khu điểm ( khu 2 ) và lớp điểm, lớp 5 tuổi và tạo được sân thể chất,  môi trường cho trẻ được hoạt động tốt để thực hiện tốt nội dung bộ chuẩn  trẻ em 5 tuổi do BGD ban hành.

    * Hạn chế :

          - ViÖc n¾m b¾t còng nh­ thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc mÇm non míi ë mét sè gi¸o viªn ch­a nhanh nh¹y, ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y cßn gß bã ¸p ®Æt, ch­a linh ho¹t s¸ng t¹o, ch­a ph¸t huy ®­îc tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o cña trÎ, Giê ®¹t lo¹i giái  chưa cao : đ/c Dung, đ/c Yến.

          - Chất lượng hội giảng đạt chưa cao xếp thứ 6/7 trường trong cụm. thấp hơn so với năm học trước 2/7

          - ViÖc ®Çu t­ trang thiÕt bÞ, đồ dùng đồ chơi hiện đại, đồ chơi ngoài trời chưa ®¸p øng  được víi ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc mÇm non míi .

          - ViÖc t¹o m«i tr­êng ngoµi líp häc ch­a sinh ®éng, ®å dïng, ®å ch¬i lµm s¸ng t¹o ch­a phong phó Nhà trẻ Khu 1.

          * Nguyên nhân:

          - Giáo viên chưa tích cực  nghiên cứu tài liệu, tự học tập nâng cao tay nghề nên khi tổ chức hoạt động cho trẻ còn lúng túng, đặc biệt là các hoạt động chung (giờ học). Một số giáo viên còn thiên về phương pháp cũ gây nặng nề, áp đặt, thiếu tính sáng tạo. Vì vậy dẫn đến trẻ ít năng động thiếu tự tin phụ thuộc nhiều vào cô, giáo viên làm thay trẻ nói nhiều , chưa coi trọng việc tổ chức cho trẻ được hoạt động trải nghiệm là chủ yếu, thông qua các câu hỏi  gợi mở giúp trẻ phát huy tính tích cực chủ động trong giờ hoạt động.

          * Các giải pháp

          - Tạo điều kiện cho giáo viên được thực hiện chuyên đề, thông qua các tiết dạy chuyên đề trao đổi, rút kinh nghiệm từ đó học tập đồng nghiệp tìm ra kinh nghiệm tổ chức hoạt động cho từng cá nhân.

          - Chuyên môn  kiểm tra đánh giá sâu sắc kế hoạch thực hiện chế độ sinh hoạt hàng ngày  của giáo viên. Động viên nhắc nhở, uốn nắn giáo viên mới chưa có kinh nghiệm, giáo viên năng lực hạn chế sẽ được dự giờ góp ý nhiều hơn.

          - Giáo viên phải tích cực học tập,  nghiên cứu tài liệu, sáng tạo, linh hoạt trong giảng dạy,nắm bắt được điều kiện thuận lợi, khó khăn của trường, lớp, học sinh,  tạo môi trường cho trẻ được hoạt động trải nghiệm một cách thiết thực và hiệu quả  để trẻ được khám phá, tìm hiểu, được trải nghiệm nó là cơ sở giáo dục cho trẻ tính chủ động sáng tạo mang lại kết quả mong đợi trên các lĩnh vực phát triển cho trẻ lứa tuổi mầm non.

          c. Kết quả triển khai một số nội dung:

          - N¨m häc 2013 -2014 tr­êng tiÕp tôc triÓn khai néi dung gi¸o dôc an toµn giao th«ng gi¸o dôc trÎ khuyÕt tËt, gi¸o dôc b¶o vÖ m«i tr­êng, gi¸o dôc sö dông n¨ng l­îng tiÕt kiÖm, hiÖu qu¶, øng dông c«ng nghÖ th«ng tin, gi¸o dôc phßng ngõa øng phã biÕn ®æi khÝ hËu trong nhµ tr­êng, gi¸o dôc vÒ tµi nguyªn vµ m«i tr­êng biÓn, h¶i ®¶o vµo ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc mÉu gi¸o 5 tuæi....

         Gi¸o dôc b¶o vÖ m«i tr­êng,  gi¸o dôc an toµn giao th«ng; gi¸o dôc sö dông n¨ng l­îng tiÕt kiÖm, hiÖu qu¶

          - Tr­êng tËp trung quy hoạch sân, vườn, trường,  ®· chØ ®¹o c¸c nhãm líp x©y dùng c¶nh quan m«i tr­êng xanh, s¹ch, ®Ñp, phï hîp, gi¸o dôc vµ h×nh thµnh thãi quen b¶o vÖ m«i tr­êng cho trÎ, n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc

         - TriÓn khai thùc hiÖn nghiªm tóc luËt gi¸o dôc ATGT cho CBGV, c¸c bËc phô huynh vµ häc sinh theo ch­¬ng tr×nh ®· quy ®Þnh. Gi¸o viªn biÕt lùa chän néi dung ®Ó tÝch hîp trong c¸c ho¹t ®éng cho trÎ mét c¸ch phï hîp.

           KÕt qu¶ :

          - Trường  đã quy hoạch được sân vườn, làm được sân chơi giao thông, giáo dục thể chất cho trẻ tại khu2.

         -  100% c¸c khu cã thïng ®ùng r¸c, h¹n chÕ giÊy r¸c ë s©n, v­ên tr­êng.

         -  C¸c khèi, gi¸o viªn cã kÕ ho¹ch cô thÓ, thùc hiÖn tèt lång ghÐp c¸c néi dung gi¸o dôc b¶o vÖ m«i tr­êng, GD An toàn giao thông ,  gi¸o dôc sö dông n¨ng l­îng tiÕt kiÖm, hiÖu qu¶  vµo c¸c chuyªn ®Ò, c¸c ho¹t ®éng, c¸c tiÕt d¹y trong ngµy.

        - Trong n¨m  học  nhµ tr­êng kh«ng x¶y ra tr­êng hîp vÒ mÊt an toµn giao th«ng ®èi víi häc sinh vµ c¸n bé gi¸o viªn, nh©n viªn trong tr­êng.

        - Thực hiện tiết kiệm điện khi không sử dụng, tắt điện  trước khi ra khỏi phòng và khi không cần thiết. Hướng dẫn các cháu không tự ý cắm điện, bật công tắc hay tự cắm ổ điện để mở ti vi...  vì trẻ em sử dụng điện rất nguy hiểm gây chết người, giáo dục các cháu không đến gần thiết bị điện hay dùng vật chọc  ngoáy vào ổ điện.

  * Hạn chế :

       - Đồ dùng phục vụ cho chơi giao thông còn đơn điệu, chưa hiện đại. 

ViÖc lång ghÐp gi¸o dôc ATGT còng nh­ gi¸o dôc b¶o vÖ m«i tr­êng cßn h¹n chÕ .

      c. Thùc hiÖn øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong gi¸o dôc mÇm non :

trong tiÕt d¹y.

      - Trường đã nối mạng Intenet tới các nhóm lớp khu 2. 100% cán bộ giáo viên biết ứng dụng CNTT vào việc CSGD các cháu, có 11/11 giáo viên soạn bài trên máy vi tính và khai thác thông tin trên mạng Intenet

          * Hạn chế :

          - Trường nối mạng Intenet được 1 khu trung tâm, còn khu 1 chưa có mạng.

          - Máy tính, đầu đĩa còn hay hỏng, thiếu kinh phí sửa chữa.

          -  Mét sè gi¸o viªn  ch­a biÕt sö dông m¸y vi tÝnh còng nh­ øng dông c¸c phÇn mÒm cßn h¹n chÕ.

          * Giải pháp:

         Cán bộ GV cần phải bảo quản tốt tài sản của mình, làm tốt công tác XHHGD xin nguồn đâu tư, kinh phí để sửa chữa, mua xắm trang thiết bị mới.

  5.   Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL và giáo viên:

          * KÕt qu¶

- Đội ngũ CBQL của nhà trường được tham gia  học tập đầy đủ  lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ bồi dưỡng về công tác quản lý tài chính, các văn bản của BGD, SGD và PGD hướng dẫn thực hiện.

- Toµn thÓ CBGV chÊp hµnh tèt kû c­¬ng, nÒ nÕp, thùc hiÖn nghiªm tóc néi quy, quy chÕ cña tr­êng, thùc hiÖn tèt ®­êng lèi, chñ tr­¬ng cña §¶ng, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña nhµ n­íc, tham gia tÝch cùc vµo c¸c ho¹t ®éng cña ngµnh, cña tr­êng vµ cña ®Þa ph­¬ng, kh«ng cã nhµ gi¸o sinh con thø 3, vi ph¹m ®¹o ®øc nhµ gi¸o, ®¬n th­ khiÕu kiÖn x¶y ra.

         -  Sè l­îng gi¸o viªn  ®­îc t¨ng lªn.  Tæng sè CBGV : 21 , trong ®ã :

                    + Tr×nh ®é ®¹i häc     :   4 gv /21 ®¹t tû lÖ: 19%

                    + Tr×nh ®é cao ®¼ng  :   11/21 ®¹t tû lÖ: 52,3%

                    + Tr×nh ®é trung häc :  6 /21 ®¹t tû lÖ: 28,5%

 - Giáo viên tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ CM, trình độ chính trị. Hiện tại trường có 5GV đang học đại học, 2 GV đang học cao đẳng, 2đ/c cán bộ quản lý đang học trung cấp chính trị.

 -  100%  CBGV tham gia héi gi¶ng , tham gia c¸c phong trµo cña nhµ ttr­êng. §iÓn h×nh cô Ph­îng, cô ChuyÕt, cô H­êng, cô Xuân, cô Nhường, cô Nhàn...

         -  Tr­êng cã chi bé sinh ho¹t riªng víi 12®/c, trong n¨m häc võa qua ®· kết nạp được 1đ/c. Chi bé ®· ra nghÞ quyÕt chØ ®¹o mäi  ho¹t ®éng nhµ tr­êng ®¹t kÕt qu¶ tèt. C¸c ®/c ®¶ng viªn ®øng nßng cèt c¸c nhãm líp, g­¬ng mÉu ®i ®Çu trong c«ng viÖc, chÊp hµnh tèt néi quy, quy chÕ cña tr­êng, ®Þa ph­¬ng giao cho.

- Tr­êng cã 1 tæ chøc c«ng ®oµn nhµ tr­êng víi 21 CBGV tham gia, c«ng ®oµn nhµ tr­êng thùc hiÖn tèt c¸c ch­¬ng tr×nh hµnh ®éng, tham gia tÝch cùc trong c¸c phong trµo thi ®ua cña ngµnh ®Ò ra.

 - Nhà trường đã kết hợp chặt chẽ với công đoàn xây dựng các quy chế trong nhà trường đạt hiệu quả

 - Tăng cường  xây dựng khối đoàn kết trong nhà trường, không có đơn thư khiếu kiện vượt cấp.

* Nguyên nhân đạt được:

 - Có sự chỉ đạo đúng đắn của chi bộ nhà trường.

         - Tr­êng lªn kÕ ho¹ch x©y dùng n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò CBGV ®¶m b¶o vÒ sè l­îng, tiÕp tôc qu¶n lý chÊt l­îng CBGV theo chuÈn nghÒ nghiÖp, thùc hiÖn tèt chñ ®Ò “ §æi míi c«ng t¸c qu¶n lý vµ n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc”.

        - §éng viªn CBGV tù phÊn ®Êu häc tËp n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n  nghiÖp vô vµ tu d­ìng ®¹o ®øc nhµ gi¸o. Tæ chøc c¸c ®ît sinh ho¹t thiÕt thùc nh»m n©ng cao nhËn thøc cho CBGV, ®Èy m¹nh cuéc vËn ®éng kû c­¬ng, t×nh th­¬ng, tr¸ch nhiÖm, nãi kh«ng víi vi ph¹m ®¹o ®øc nhµ gi¸o trong cuéc vËn ®éng “ Hai kh«ng”.

         - Tæ chøc tèt c¸c  chuyªn ®Ò t¹i cụm,tr­êng.

         -  X©y dùng quy chÕ ho¹t ®éng, quy chÕ chi tiªu néi bé trong nhµ tr­êng cô thÓ. ChØ ®¹o CBGV thùc hiÖn tèt quy chÕ chuyªn m«n hµng ngµy.

 * Hạn chế:

Trường còn 6 GV hợp đồng chưa được đóng bảo hiểm xã hội. Mức lương của GV hợp đồng còn thấp 1.150.000đồng . Nhà trường chi trả tiền lương cho giáo viên hợp đồng nên kinh phí hoạt động của nhà trường còn gặp rất nhiều khó khăn.

 6.  Cơ sở vật chất, thiết bị và kinh phí cho GDMN:

 *  Kết quả

.      -  N¨m häc 2013 -2014 Tr­êng MÇm non Thôy D©n lu«n ®­îc sù quan t©m cña §¶ng uû, H§ND, UBND cïng c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ trong x· t¹o ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt  khang trang khu 2  được khánh thành ngôi nhà cao tầng với 8 phòng, đủ công trình vệ sinh, nguồn nước sạch...  với số tiền là 6.400.000.000đ thuËn lîi cho viÖc d¹y vµ häc cña c« vµ trÎ trong tr­êng MÇm non. Nhà trường được đón bằng công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 1 vào tháng 8 năm 2013.

Phong trào xây dựng CSVC được ngành học tập trung chỉ đạo. Năm học này được Sở GD trang cấp cho một bộ đồ dùng đồ chơi đủ cho  1 lớp với số tiền = 56.700.000đồng; Chương trình mục tiêu trang cấp thiết bị , đồ dùng đồ chơi cho lớp 4 tuổi với số tiền= 56.720.000đồng, phòng tài chính huyện đã đầu  với số tiền là 50.000.000đ; mua xắm được 15 bộ bàn ghế, 3 giá góc, 3 tủ, 2 giường, bộ bàn làm việc  và một số trang thiết bị. Phụ huynh học sinh cho tiền mua xắm  được 14 cái giá góc và 7 bộ bàn ghế, mua thảm trải nền nhà, vẽ tranh tạo môi trường với số tiền là 46.683.000đồng . Cán bộ GV mua biểu bảng, bàn ghế, trang thiết bị phục vụ phòng hội đồng với số tiền là 14.300.000đồng.  Nhà trường đang vận động Cán bộ Giáo viên và các nhà hảo tâm cho tiền  làm sân giáo dục thể chất đã được một số cán bộ GV cho tiền : điển hình Ban giám hiệu mỗi đ/c cho 1.000.000đ, đ/c Xuân 1.000.000đ đ/c phượng 900.000đ, đ/c phương 800.000đ, đ/c là 800.000đ, đ/c Nhường 800.000đ....

        * Hạn chế: 

 - Trường được xây dựng tập trung tại 2 khu. Một số hạng mục công trình Khu 1 đã xuống cấp cần sửa chữa: Chân tường rơi vữa, nền nhà ộp gạch,  một số lan can  bị hỏng  chưa được sửa chữa.

 - Khu 2 : Các lớp học đều có cửa thoáng rộng,  ở phía bắc không có cánh cửa. Hiện tại nhà trường đã mua bạt, rèm cửa để che gió lùa nhưng vẫn không đảm bảo an toàn khi gió mùa về mạnh, mưa giông,đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cô, trò trường mầm non khi thực hiện thao tác vệ sinh. Một số vật chất còn thiếu như lan can nhà trẻ, khóa cửa vẫn chưa có, 1 số kính ánh sáng đã bị vỡ nhưng vẫn chưa được sửa chữa kịp thời. bồn hoa, bếp ăn khu 1 chưa xây dựng xong.

 * Ý kiến đề xuất kiến nghị:

 - Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thụy Dân, tập trung tu sửa MN Khu 1, Tiếp tục tu sửa và hoàn thiện những hạng mục khu 2 chưa hoàn thiện.

        * Nguyªn nh©n :

                    + Do kinh phÝ cña ®Þa ph­¬ng cßn h¹n hÑp.

                    + Nguån thu cña nhµ tr­êng h¹n chÕ

                    + C«ng t¸c tuyªn truyÒn x· héi ho¸ gi¸o dôc ®¹t kÕt qu¶ ch­a cao, ch­a thu hót ®­îc  c¸c nguån ®Çu t­.

                    + Nguån thu nhËp cña ng­êi d©n cßn thÊp…

7. Công tác xã hội hóa:

 * Kết quả đạt được:

 - Năm học 2013- 2014  nhµ tr­êng nhËn ®­îc sè tiÒn vµ hiÖn vËt cña tËp thÓ c¸ nh©n ñng hé  trgiá tiền = 235.473.000đồng: Trong đó

 - Cấp trên

         Sở GD trang cấp cho một bộ đồ dùng đồ chơi đủ cho  1 lớp với số tiền = 56.700.000đồng;

         Chương trình mục tiêu trang cấp thiết bị , đồ dùng đồ chơi cho lớp  4 tuổi=  56.720.000đồng                                         

        -  phòng tài chính huyện đã đầu  với số tiền là 50.000.000đồng

- Phụ huynh học sinh cho tiền mua xắm  giá góc, bàn ghế, mua thảm trải nền nhà, vẽ tranh tạo môi trường, trang thiết bị phục vụ cho học sinh với số tiền là 46.683.000đồng . Điển hình:

- Cán bộ GV mua biểu bảng, bàn ghế, trang thiết bị phục vụ phòng hội đồng với số tiền là 14.300.000đồng.

       - Các nhà hảo tâm  cho tiền và hiện vật với số tiền là 11. 470.000đ

       - Nhà trường đang tiếp tục quyên góp các cán bộ giáo viên và các nhà hảo tâm cho tiền và công lao động để làm sân GDTC .

         Và còn nhiều nhà hảo tâm khác ủng hộ cả về vật chất và tinh thần. Số tiền công tác xã hội hoá giáo dục tăng hơn so với năm học trước.

        * Nguyên nhân đạt được

 Ngay vµo ®Çu n¨m häc nhµ tr­êng ®· x©y dùng kÕ ho¹ch triÓn khai tíi toµn thÓ c¸n bé GV – CNV trong tr­êng vÒ c«ng t¸c tuyªn truyÒn x· héi ho¸ gi¸o dôc. Nhµ tr­êng cã bµi viÕt tuyªn truyÒn vÒ c«ng t¸c ch¨m sãc nu«i d­ìng GD trÎ cÇn sù quan t©m gióp ®ì, ñng hé vÒ tinh thÇn vµ vËt chÊt cña c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ, c¸c nhµ h¶o t©m, c¸c doanh nghiÖp, c¸c tËp thÓ, c¸ nh©n.....

*H¹n chÕ:.

        + C«ng t¸c tuyªn truyÒn x· héi ho¸ gi¸o dôc ®¹t kÕt qu¶ ch­a cao, ch­a thu hót ®­îc  c¸c nguån ®Çu t­ lớn.

        + Nguån thu nhËp cña ng­êi d©n cßn thÊp.

 8. Thực hiện công bằng trong giáo dục mầm non:

    Ngay tõ ®Çu n¨m häc nhµ tr­êng ®· h­íng dÉn c¸c líp ®iÒu tra, thèng kª sè trÎ trong ®é tuæi bÞ khuyết tật lËp hå s¬ theo dâi møc ®é khuyết tật vµ sù tiÕn bé cña trÎ, phèi hîp víi gia ®×nh, c¸c lùc l­îng XH t¹o ®iÒu kiÖn ®­a trÎ ®Õn tr­êng.

Qua ®iÒu tra sè l­îng trÎ mÇm non trong x· cã 1 trÎ khuyÕt tËt nhóm 25- 36 tháng đã vào học tại trường.(Cháu Lê Minh Châu KT Câm Điếc  Thôn An Tiêm 2)

 CBGV quan tâm đến cháu khuyết tật về vật chất và tinh thần, tặng tiền bảo việt, tặng quà cho cháu nhân ngày tết trung thu với số tiên = 450.000đồng. Tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết giáp ngọ 5 cháu = 250.000đ.

9. Công tác phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ, cộng đồng và tuyên truyền về giáo dục mầm non: 

          *   KÕt qu¶:  .

          - 100% c¸c líp ®· thµnh lËp ®­îc héi cha mÑ H/S ®Ó lµm nßng cèt viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc  tr­êng. §· tæ chøc 4 buæi häp hội cha mẹ học sinh, 3 buổi họp  với cha mẹ H/S các nhóm lớp để lên kế hoạchthu chi trong năm hoc,  báo cáo kết quả học tập và công khai việc thu chi tài chính của nhà trường.

        -  Nhµ tr­êng ®· lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn, ®­îc phô huynh ñng hé cao, mua ®Çy ®ñ ®å dïng, s¸ch vë häc tËp cho trÎ theo yªu cÇu chØ ®¹o cña ngµnh, mua bàn ghế, thảm trải nền nhà...

 10. Công tác quản lý:

a. Công tác chỉ đạo văn bản

* Kết quả

         -  Tæ chøc båi d­ìng néi dung c¸c v¨n b¶n, chØ ®¹o gi¸o viªn thùc hiÖn tèt c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ gi¸o dôc mÇm non.

-  Qu¶n lý tèt c¸c ho¹t ®éng trong nhµ tr­êng, chØ ®¹o ph©n c«ng giao nhiÖm vô cho ®éi ngò c¸n bé gi¸o viªn phï hîp víi n¨ng lùc tr×nh ®é vµ hoµn c¶nh cña gi¸o viªn theo ®óng sù chØ ®¹o cña phßng vµ thùc tÕ cña ®Þa ph­¬ng. H­íng dÉn c¸c khèi x©y dùng KH n¨m häc cña tr­êng, cña tæ chuyªn m«n, cña GV vÒ CTGDMN míi.

C¸c líp ®· thùc hiÖn tèt h­íng dÉn cña khèi, ®· x©y dùng ®­îc hÖ thèng kÕ ho¹ch cô thÓ phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ tõng nhãm líp. .   

- Tr­êng ®· thùc hiÖn nghiªm tóc quy chÕ chuyªn m«n. phã HTvõa lµm c«ng t¸c qu¶n lý, võa tham gia trùc tiÕp vµo c«ng viÖc ®­îc ph©n c«ng vµ dù giê gióp GVvÒ chuyªn m«n: 

          - C«ng t¸c tham m­u, phèi kÕt hîp víi c¸c ban ngµnh vµ c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc ®­îc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶

          -  ChØ ®¹o tèt viÖc thùc hiÖn c¸c cuéc vËn ®éng cña ngµnh, tr­êng, ®Þa ph­¬ng.

          -  ChØ ®¹o tèt viÖc thu chi trong nhµ tr­êng ®¶m b¶o ®óng møc, d©n chñ, c«ng khai.

         * Nguyên nhân

         -  Tr­êng ®· x©y dùng kÕ ho¹ch nhiÖm vô c¶ n¨m, tõng kú, tõng th¸ng cô thÓ theo néi dung chØ ®¹o cña Phßng gi¸o dôc. ChØ ®¹o CBGV thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô träng t©m trong n¨m häc theo kÕ ho¹ch ®· x©y dùng.

       bC«ng t¸c kiÓm tra, thanh tra :

       * Kết quả

          - BGH cùng tổ chuyên môn  thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm tra, thanh tra th­êng xuyªn víi nhiÒu h×nh thøc : B×nh qu©n mçi th¸ng thanh tra 2 gi¸o viªn, dù giê c¸c nhãm líp, ph©n c«ng 2 hiÖu phã dù giê ®¸nh gi¸ gi¸o viªn .

          -  Tæng giờ dự:

          +  HiÖu tr­ëng dù 227  tiÕt. Trong ®ã xÕp lo¹i tèt : 142 tiÕt, lo¹i kh¸: 66 tiÕt vµ ®¹t yªu cÇu lµ 19  tiÕt .

          + Phó hiệu trưởng chuyên môn dù 193 tiÕt. Trong ®ã xÕp lo¹i tèt : 96 tiÕt, lo¹i kh¸ 72 tiÕt vµ ®¹t yªu cÇu lµ 25 tiÕt

           + Phó hiệu trưởng dinh dưỡng dù 185 tiÕt. Trong ®ã xÕp lo¹i tèt: 145 tiÕt, lo¹i kh¸ 30 tiÕt vµ ®¹t yªu cÇu lµ 10 tiÕt .

           + Thanh tra toµn diÖn 14 gi¸o viªn, trong ®ã xÕp lo¹i tèt: 11 gi¸o viªn, kh¸ 2 gi¸o viªn,  Đạt yêu cầu: 1 Giáo viên (Cô Yến)

           - Thanh tra kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị và các khoản thu chi tài chính trong nhà trường  đều đạt kết quả tốt, không có cán bộ giáo viên nào bị vi phạm.

        - Trong đợt tổ chức huyện uỷ về kiểm tra công tác tài chính của nhà trường. Trường đạt kết quả tốt.

        * Nguyên nhân

         - Nhà trường phối hợp công đoàn xây dựng 3 quy chế được đưa ra bàn bạc thống nhất

  - Đổi mới cơ chế quản lý trong nhà trường, thay đổi lề lối làm việc, nâng cao trình độ và năng lực quản lý lãnh đạo trong nhà trường.

          -  Tổ chức kiểm tra, thanh tra giáo viên thay đổi cả về nội dung và hình thức. Chủ yếu là  hình thức đột xuất để đánh giá kết quả thực chất, khách quan và công bằng giúp giáo viên phấn đấu nâng cao nghiệp vụ chuyên môn sâu sắc hơn.  CBGV cần thực hiện chế độ báo cáo hàng tháng đầy đủ, đúng và kịp thời

-  Chỉ đạo CBGV – NV thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn,  BGH, các tổ chuyên môn thường xuyên kiểm tra dự giờ góp ý rút kinh nghiệm cho giáo viên vững vàng về chuyên môn.

     c.  C«ng t¸c thi ®ua :

     * Kết quả :

           -  §Èy m¹nh phong trµo thi ®ua réng kh¾p toµn tr­êng cïng tiÕn, 100% CBGV ®¨ng ký thi ®ua, phÊn ®Êu ®¹t c¸c danh hiÖu ®· ®¨ng ký.

   - Trường được đón kiểm tra thi đua của phòng giáo dục vào tháng 4 năm 2014 tại khu 2, kết quả xếp loạinhư sau:

  + Nền nếp xếp loại tốt.

  + Tạo môi trường xếp loại tốt.

  + Trang trí nhóm lớp 5/5 lớp xếp loại tốt.

  + Hồ sơ sổ sách 5/5 xếp loại tốt.

  + Đồ dùng đồ chơi :

    3/5nhóm lớp xếp loại tốt( nhóm trẻ 25-36 tháng, nhóm trẻ 19-24 tháng, lớp 3Tuổi A ) ;

    2/5 Lớp loại khá ( lớp 5 tuổi A,Lớp 4 tuổi A )

  + Dự hoạt động 3/3 nhóm lớp xếp loại tốt ( Lớp 5 tuổi A, 3 tuổi A, Nhóm 25- 36 tháng khu2 ) : thao tác vệ sinh, Dự giờ ăn, hoạt động chiều.

  * Trường tổ chức đánh giá trẻ 5 tuổi theo bộ công cụ chuẩn;

        - Đánh giá chất lượng : Trường đạt chất lượng tốt; C¸c nhãm líp tù ®¸nh gi¸ chÊt l­îng, nhµ tr­êng kh¶o s¸t ®Ênh gi¸ chÊt l­îng c¸c nhãm líp kÕt qu¶ ®¹t  nh­ sau:

+  MG 5/5 Lớp xếp loại tốt.

        + NT 2/3 Nhóm xếp loại Tốt, 1/3 nhóm xếp loại khá (Nhóm 19- 24 tháng khu1)

        + Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2013.

        + Công đoàn đạt công đoàn vững mạnh

          * Nguyên nhân

           - Tr­êng ®· ®Ò ra c¸c chØ tiªu thi ®ua tõng th¸ng vµ ®¸nh gi¸ nhËn xÐt CBGV theo c¸c chØ tiªu ®ã.

          -  Ph¸t ®éng thi ®ua qua c¸c ®ît kû niÖm, nh÷ng ngµy lÔ lín nh­ ngµy 20/11, ngµy 20/10, ngµy thµnh lËp qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam

           -  Tæ chøc thao gi¶ng gi¸o viªn giái, thi hå s¬ sæ s¸ch, thi trang trÝ nhãm líp, thi ®å dïng, ®å ch¬i…

           -  NhËn xÐt, rót kinh nghiÖm, ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i gi¸o viªn chÝnh x¸c kÞp thêi

          * Hạn Chế:

         - Công tác tham mưu, chỉ đạo của ban chi uỷ chi bộ, BGH nhà trường còn hạn chế, công tác dân vận chưa khéo.

        d. Thùc hiÖn chÕ ®é th«ng tin b¸o c¸o :

- ChØ ®¹o gi¸o viªn th«ng tin b¸o c¸o vÒ nhµ tr­êng vµo ngµy 18 hµng th¸ng, tr­êng b¸o c¸o vÒ phßng theo ®óng lÞch chØ ®¹o.  ViÖc thùc hiÖn chñ ®Ò n¨m häc lµ “®æi míi c«ng t¸c qu¶n lý vµ n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc” ®· ®­îc triÓn khai ®Çy ®ñ, kÞp thêi vµ thùc hiÖn cã hiÖu qu¶: §· ®æi míi c«ng t¸c qu¶n lý hµnh chÝnh, ®Èy m¹nh øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong c«ng t¸c qu¶n lý, báo cáo về phßng qua m¹ng Intenet ®Ó th«ng tin kÞp thêi gi÷a phßng vµ tr­êng vÒ kÕ ho¹ch th¸ng, kÕ ho¹ch n¨m häc vµ c¸c v¨n b¶n  quy ph¹m ph¸p luËt vÒ GDMN, n©ng cao chÊt l­îng GD theo yªu cÇu cña CT GDMN míi.

          - ViÖc th«ng tin gi÷a gi¸o viªn víi nhµ tr­êng, gi÷a nhµ tr­êng víi c¸c cÊp l·nh ®¹o mét c¸ch t­¬ng ®èi kÞp thêi, chÝnh x¸c.

          * Hạn chế :

           - 1 sè gi¸o viªn thùc hiÖn viÖc th«ng tin b¸o c¸o ®«i lóc ch­a kÞp thêi, ch­a chÝnh x¸c .

 -  Cßn mét sè gi¸o viªn e ng¹i trong viÖc tham gia ®ãng gãp ý kiÕn.

PHẦN III-  ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH NĂM HỌC

1. Kết quả nổi bật

          Năm học 2013 – 2014 được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương, sự nỗ lực cố gắng của tập thể CBGV trong nhà  trường đã đạt được kết quả sau:

          - Số cháu  vào học 129/129 cháu trong đó 100% cháu ăn bán trú tại trường.

         - Tỷ lệ chuyên cần đạt trên 96,7%

          - 100% CBGV thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình giáo dục mầm non. Thực hiện lên kế hoạch soạn bài đầy đủ, kịp thời có chất lượng.

         - Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cháu trong mọi hoạt động, trường  không xảy ra ngộ độc thức ăn, đảm bảo tốt VSATTP.

         - Chế độ chính sách của giáo viên được cải thiện góp phần nâng cao chất lượng trong nhà trường.

          -  Đội ngũ cán bộ giáo viên – nhân viên trong nhà trường có ý thức xây dựng mối đoàn kết tốt, tinh thần  trách nhiệm  cao trong việc thực hiện nhiệm vụ chăm sóc giáo dục và nuôi dưỡng các cháu.

2. Những khó khăn, hạn chế

 -  Đồ dùng đồ chơi làm có một số cái chưa đẹp.

- N¨ng lùc cña ®éi ngò GV  cßn h¹n chÕ ch­a ®¸p øng yªu cÇu,  ®æi míi trong ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y

- Mét sè líp thùc hiÖn CT GDMN míi hiÖu qu¶ ch­a cao .

           - Đi ngũ c¸n b qun lý cßn ®i häc, kiªm nhiÖm nhiÒu c«ng viÖc, nªn viÖc kiÓm tra ch­a ®­îc s©u s¸t víi c«ng viÖc.

- Đội ngũ cán bộ quản lý chưa có kinh nghiệm quản lý chỉ đạo sâu sắc và sáng kiến hay để quy tụ sức mạnh của đội ngũ đưa nhà trường xứng với tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia.

3. Bài học kinh nghiệm

- Hoàn thành nhiệm vụ năm học 2013-  2014 cÇn cã sù chØ ®¹o s©u s¸t cña chi bé , phát huy thế mạnh cña ®éi ngò c¸n bé – c«ng nh©n viªn trong nhà trường, phát huy thế mạnh về cơ sở vật chất trang thiết bị , kết hợp làm tốt công tác tham mưu với địa phương, hội cha mẹ học sinh đưa ra giải pháp cụ thể mang lại kết qủa trong công tác chỉ đạo. Sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ cấp trên mua sắm, khai thác sử dụng có hiệu quả  đồ dùng thiết bị được trang cấp.

            - Điều tra khảo sát chính xác số trẻ trong độ tuổi mầm non để có kế họach thực hiện huy động số lượng, phát triển tốt về chất lượng. Thực hiện PCGDMN cho trẻ 5 tuổi đúng, đủ và chất lượng.

          -  Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra đánh giá thường xuyên  hoạt động của giáo viên trong khi tổ chức  hướng dẫn các cháu hoạt động yêu cầu chuyên môn hoá và có hiệu quả.

          - Làm tốt công tác tư tưởng cho đội ngũ giáo viên hiểu và thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, tự nâng cao ý thức đạo đức nghề nghiệp có tinh thần học tập phấn đấu giúp nhau cùng tiến bộ.

          -Thực hiện tốt nội dung  trường học: Dân chủ, kỷ cương, tình thương trách nhiệm.

          - Nhà trường cần hội tụ đầy đủ lòng nhiệt tình tâm huyết, tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái và sự dịu dàng của “người mẹ thứ 2” được xã hội tôn vinh của cả tập thể sư phạm mầm non.

        4. Đề xuất với Phòng giáo dục

        - Có chế độ đóng bảo hiểm cho giáo viên hợp đồng.

 - Đề nghị chuyển xếp lương cho giáo viên nghỉ hưu năm 2013 theo thông tư  liên tịch số 09/2013/ TTLT- BGD ĐT- BTC - BNV 

 - Có chế độ miễn, giảm học phí cho các cháu mầm non.

 - Tiếp tục đầu tư đồ dùng đồ chơi ngoài trời cho các trường mầm non.

Trên đây là báo cáo tổng kết năm học 2013 - 2014 trường MN Thụy Dân phát huy tốt những thành tích đã đạt được và đưa ra hướng khắc phục  những điểm chưa làm được. Kính  mong nhận được sự chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, phòng ban chuyên môn quan tâm giúp đỡ nhà trường hoàn thành xuất sắc kế hoạch đã đề ra đáp lại sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo các cấp.

              Xin ch©n thµnh c¸m ¬n!

Nơi nhận:

- Phòng GD &ĐT Thái Thụy (để báo cáo )

- Lưu VP

TM. BAN GIÁM HIỆU

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

TRỊNH THỊ VƯỢT

                                                                        

 

 

 
Ý kiến - Đóng góp Ý kiến - Đóng góp
Thông tin

Trường Mầm non Thụy Dân.

Địa chỉ: Xã Thụy Dân- Thái Thụy - Thái Bình.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác