Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn javax.portlet.title.59
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

báo cáo sơ kết học kì 1 năm học 2013- 2014

Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2013- 2014 về các nhiệm vụ trọng tâm với nội dung " Tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục" trong nhà trường.
- Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng giáo dục đào tạo Huyện Thái Thụy về nội dung công tác tổ chức sơ Xã Thụy Dân, kết học kỳ I năm học 2013- 2014
- Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương được sự quan tâm của Đảng uỷ, HĐND, UBND các ban ngành đoàn thể trường mầm non Thụy Dân báo cáo sơ kết học kỳ 1 năm học 2013- 2014 với những nội dung sau:


 

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MẦM NON THỤY DÂN

    
  
 
 

 


Số  03/ BCSK - TrMN

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


       Thụy Dân, ngày 04  tháng 01  năm 2014

 

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2013- 2014

 

   - Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2013- 2014 về các nhiệm vụ trọng tâm với nội dung “ Tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” trong nhà trường.

            - Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng giáo dục đào tạo Huyện Thái Thụy về nội dung công tác tổ chức sơ Xã Thụy Dân, kết học kỳ I năm học 2013- 2014  

          - Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương được sự quan tâm của Đảng uỷ, HĐND, UBND các ban ngành đoàn thể trường mầm non Thụy Dân báo cáo sơ kết học kỳ 1 năm học 2013- 2014 với những nội dung  sau:

I-  PHẦN THỨ NHẤT: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

           1. ThuËn lîi

          - X· Thôy D©n lµ mét x· thuÇn n«ng n»m xa trung t©m huyÖn. T×nh h×nh an ninh chÝnh trÞ æn ®Þnh. Toµn §¶ng, toµn d©n lu©n quan t©m ®Õn sù nghiÖp gi¸o dôc.  N¨m häc 2013 -2014 Tr­êng MÇm non Thôy D©n lu«n ®­îc sù quan t©m cña §¶ng uû, H§ND, UBND cïng c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ trong x· t¹o ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt  khang trang vµ thuËn lîi cho viÖc d¹y vµ häc cña c« vµ trÎ trong tr­êng MÇm non. Nhà trường được đón bằng công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 1 vào tháng 8 năm 2013.

       - Cán bộ giáo viên và nhân viên đã nhận thức được nghĩa vụ trách nhiệm của mình trong công việc trồng người và đã lên kế hoạch thực hiện nội dung chăm sóc giáo dục các cháu đầy đủ chất lượng tốt hơn.

          - Chế độ chính sách  của nhà nước đối với giáo viên mầm non đã từng bước được cải thiện, đời sống của giáo viên được nâng lên,  giáo viên yên tâm phấn khởi trong công tác,   phấn đấu đảm bảo chất lượng công việc mang lại hiệu quả hơn.

          - C¸c ®oµn thÓ trong tr­êng duy tr× tèt nÒn nÕp ho¹t ®éng vµ h­ëng øng c¸c phong trµo mét c¸ch m¹nh mÏ. C¸n bé ®¶ng viªn trong chi bé nhiÖt t×nh, n¨ng ®éng, s¸ng t¹o cã tinh thÇn tr¸ch nhiệm cao trong tõng lÜnh vùc c«ng t¸c, lu«n hoµn thµnh xuÊt s¾c mäi nhiÖm vô ®­îc giao.

          -  §Æc biÖt lµ sù quan t©m các cấp lãnh đạo trang cấp về cơ sở vật chất cũng như đồ dùng dạy học cho nhà trường. sù ®ång t×nh ñng hé cña c¸c bËc phô huynh ®· phèi kÕt hîp cïng víi nhµ tr­êng ®Ó ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ tèt, quyªn gãp tiÒn, đồ dùng phế liệu, gióp ®ì ngµy c«ng ®Ó t¹o m«i tr­êng còng nh­ mua s¾m thªm c¬ së vËt chÊt cho trÎ ho¹t ®éng, häc tËp vµ  vui ch¬i .

       2. Khã kh¨n :

 -  Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi trªn tr­­êng mÇm non Thôy D©n cßn gÆp mét sè khã kh¨n sau:

 - Nhµ tr­êng cßn 2 ®iÓm tr­êng, sè l­îng häc sinh ph©n bè kh«ng ®ång ®Òu nªn ¶nh h­ëng ®ến viÖc s¾p xÕp nhãm líp theo ®óng ®é tuæi. Nhà trường vẫn còn lớp học ghép.

          -  §å dïng hiện đại còn hạn chế

          - 100% c¸n bé gi¸o viªn lµ n÷ nªn còng gÆp kh«ng Ýt trë ng¹i khi tr­êng cã c«ng viÖc lín.

        -  Tr×nh ®é, n¨ng lùc nhËn thøc cña c¸n bé gi¸o viªn ch­­a ®ång ®Òu, tuæi ®êi b×nh  qu©n cña gi¸o viªn cao, cho nªn viÖc n¾m b¾t  ®æi míi ph­­¬ng ph¸p d¹y häc còng nh­­ sù linh ho¹t trong mäi ho¹t ®éng cßn h¹n chÕ, ch­a chñ ®éng s¸ng t¹o trong viÖc ®­a ra nh÷ng gi¶i ph¸p  tÝch cùc ®Ó n©ng cao chÊt l­îng c¸c ho¹t ®éng.

        - §iÒu kiÖn kinh tÕ cña ng­êi d©n cßn gÆp khã kh¨n, nhËn thøc vÒ c¸ch ch¨m sãc nu«i d¹y trÎ cña mét sè phô huynh cßn h¹n chÕ cho nªn viÖc tuyªn truyÒn  vËn ®éng trÎ ®Õn líp ph©n líp ®óng ®é tuæi vµ thùc hiÖn c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc ®¹t hiÖu qu¶ ch­a

    II- PHẦN THỨ HAI:  KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC:

1. Công tác tham mưu và xây dựng văn bản chỉ đạo của địa phương

- Ban giám hiệu nhà trường tích cực tham mưu với Đảng uỷ, HĐND, UBND  xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

        - Đảng uỷ, HĐND, UBND chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo nhà trường làm tốt công tác dạy và học nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn xã. Tập trung chỉ đạo các ban ngành đoàn thể  tích cực làm tốt công tác tuyên truyền vận động cho trẻ đến trường.

          - Chỉ đạo  yêu cầu cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường thực hiện  nghiêm túc  đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và các quy định của địa phương. các đồng chí là đảng viên không vi phạm những điều Đảng viên không được làm  trong điều lệ đảng quy định.

2. Kết quả thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua:

          - Cán bộ gíáo viên tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cuộc vận động  "hai không", " mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức tự học và sáng tạo", và phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cưc", không vi phạm đạo đức nhà giáo.

        * Kết quả:

          - 100% Cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường thực hiện tốt chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương. Đặc biệt là ký cam kết và  thực hiện cuộc vận động không sinh con thứ 3 trở lên, không dạy thêm, học thêm không đúng quy định, Kh«ng bít tiªu chuÈn ¨n cña trÎ, kh«ng x©m ph¹m th©n thÓ trÎ. §¶m b¶o an toµn tuyÖt ®èi tÝnh m¹ng cho trÎ, thực hiện tốt nghị định 36- của chính phủ, không vi phạm luật giao thông, không vi phạm đạo đức nhà giáo. thực hiện giúp học sinh nghèo bằng việc mua bảo hiểm thân thể tặng cho 16 cháu  học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 1cháu khuyết tật với tổng số tiền là : 1.750.000đồng

        - §· tæ chøc cho CBGV toµn tr­êng häc tËp, néi dung cña cuéc vËn ®éng, tuyªn truyÒn s©u réng tíi c¸c bËc phô huynh ®Ó cïng thùc hiÖn .

       -  Năm học 2013 – 2014 là năm tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình chăm sóc giáo dục trẻ. Giáo viên đã chú ý đến điều kiện cơ sở vật chất của lớp, đặc điểm nhận thức của trẻ, năng lực của bản thân, để xây dựng kế hoạch phù hợp với lớp của mình, tích cực đổi mới hình thức tổ chức dạy trẻ, phát huy tính tích cực của trẻ, lấy trẻ làm trung tâm, phương pháp sinh hoạt mềm dẻo để trẻ học bằng chơi, chơi bằng học,  thông qua vui chơi chính là củng cố các bài học. Giáo viên  cần rèn kỹ năng sống cho các cháu giúp trẻ thoải mái, tự tin được khám phá và trải nghiệm.

        - 100% CBQL tham gia c¸c líp häc tËp do phßng gi¸o dôc tæ chøc.

        -  100% nhóm lớp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân trẻ, có đủ đồ dùng phục vụ ăn nghỉ,cã ®ñ nø¬c s¹ch cho trÎ. Các líp ®· tÝch cùc x©y dùng m«i truêng xanh - s¹ch -  ®Ñp; ViÖc lùa chän vµ  ®­a bµi h¸t d©n ca, trß ch¬i d©n gian vµo tæ chøc H§ vui ch¬i cho trÎ ®· trë thµnh phong trµo s«i ®éng ë nhiÒu líp; §Æc biÖt trong đợt chµo mõng ngµy 20/11 nhµ tr­êng ®· tæ chøc tèt héi gi¶ng gi¸o viªn , tæ chøc c¸c héi thi ®å dïng ®å ch¬i tù lµm, thi hå s¬ sæ s¸ch, văn nghệ, đồng diễn thể dục.

       - KÕt qu¶ ®¹t cao trong ®ît thi ®ua:

          Giê d¹y hay ®/c Phượng, đ/c Thơm.

          Hồ sơ sổ sách: đ/c Phượng, đ/c Hường, đ/c Nhàn

          §å ch¬i ®Ñp , s¸ng t¹o  líp 5 tuæi A, 3 Tuæi A, Nhà Trẻ khu 2

         V¨n nghÖ  líp 5 tuæi A, 5 tuæi B,  4 tuổi B, 4 Tuæi A

         - Nhµ Tr­êng ®· kÕt hîp chÆt chÏ víi c«ng ®oµn Thùc hiÖn tèt quy chÕ d©n chñ, quy chÕ chi tiªu néi b.

          - Tập thể cán bộ giáo viên  đã đấu tranh chống tiêu cực, chống các biểu hiện vi phạm đạo đức nhà giáo, nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo, làm trong sạch đội ngũ  cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Không xâm phạm đến tinh thần thể xác của trẻ, chấp hành tốt nội quy, quy chế nuôi dạy trẻ. Không vi phạm chế độ ăn của các cháu và các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh.

        - Các lớp sử dụng nguồn nước sạch vệ sinh cho các cháu hàng ngày, trẻ được uống nước ấm về mùa đông. Công trình vệ sinh  ở các lớp được vệ sinh thường xuyên sạch sẽ, các cháu có thói quen vệ sinh cá nhân tốt, biết sắp xếp và giữ gìn vệ sinh đồ dùng đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp.

          * Nguyên nhân đạt được

          - Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường, thực hiện 3 nội dung kiểm tra đánh giá bằng các tiêu chí của yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non: Phẩm chất chính trị đạo đức lối sống, kiến thức và kỹ năng sư phạm. Yêu cầu mọi thành viên trong nhà trường cần ứng xử thân thiện theo tác phong sư phạm, xây dựng  tạo môi trường  giáo dục lành mạnh có văn hoá.

- Nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm những hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo. Phát hiện và  kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh những cán bộ giáo viên có biểu hiện gây rối mất đoàn kết: to tiếng, cãi nhau, tập trung người làm việc riêng trong trường sẽ bị đề nghị xem xét  hình thức kỷ luật.

- Tập trung phấn đấu xây dựng trường học đoàn kết, mọi thành viên trong nhà trường được tạo điều kiện giúp bạn cùng nhau tiến bộ đưa thành tích của trường đạt thành tích tốt.

           * H¹n chÕ:

          - ViÖc tæ chøc thùc hiÖn c¸c cuéc vËn ®éng vµ phong trµo thi ®ua ë mét sè líp ch­a bµi b¶n, ch­a cô thÓ cßn chung chung, lµm ch­a th­êng xuyªn, nªn hiÖu qu¶ ch­a cao: Nhãm trÎ Khu 1

3.  Quy mô phát triển GDMN:

 * Kết quả

- Toàn trường huy động được 132/132 cháu mẫu giáo vào học đạt 100% ( 4 cháu trái tuyến đi ), với 5 lớp . Cháu nhà trẻ vào học 49/104 cháu đạt 47,1% .( 2 cháu trái tuyến đi )( Cuối tháng 12 & Tháng 1 vào tăng 5 cháu ), tỷ lệ thấp hơn so với năm học trước 2,1% . Phấn đấu học kỳ 2 số cháu phải đạt 77 %  trở lên. Có 80 cháu đến trường (thêm 31 cháu).

- Để hoàn thành chỉ tiêu trên mọi cán bộ giáo viên cần nỗ lực cố gắng quyết tâm cao thực hiên “ nâng cao chất lượng đội ngũ” trong công tác chấp hành tốt nề nếp chuyên môn,  chuyên sâu chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục các cháu đạt hiệu quả được phụ huynh đồng thuận ủng hộ.

         -  Nhµ tr­êng lªn kÕ ho¹ch ph©n c«ng cô thÓ cho tõng gi¸o viªn ®iÒu tra chÝnh x¸c trÎ trong độ tuổi tõ 0 – 72 th¸ng tuæi. CËp nhËt sè l­îng chuyÓn ®i, chuyÓn ®Õn, b¸o c¸o kÞp thêi.  Gi¸o viªn Lµm tèt c«ng t¸c phæ cËp GDMN cho trÎ em 5 tuæi.

- Toàn xã có 48 cháu sinh năm 2008 trong đó có 1 cháu chuyển đi Thụy Chính, được chia thành 2 lớp 5 tuổi,  có đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ dạy và học. Với 3 giáo viên đều có trình độ trên chuẩn đảm bảo đủ năng lực và tâm huyết đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chăm sóc giáo dục các cháu theo phổ cập trẻ em năm tuổi BGD quy định . Các cháu 5 tuổi được thụ hưởng chương trình mục tiêu giành cho phổ cập 5 tuổi về thiết bị đồ dùng đồ chơi đầy đủ phục vụ các cháu  được vui chơi, học tập  tốt.

- Nhà trường được đón nhận 1bộ thiết bị đồ dùng đồ chơi từ chương trình mục tiêu cho lớp 4 tuổi, được sự quan tâm của sở GD Thái Bình đã trang cấp 1 bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho trẻ.

- Từ khi  chuyển đổi loại hình sang trường mầm non công lập có nhiều thuận lợi trước mắt là về chế độ cho cán bộ giáo viên được quan tâm hơn. Chế độ Giáo viên mầm non được triển khai thực hiện chuyển xếp lương theo quy định tại thông tư liên tịch số 09/2013/ TTLT- BGD ĐT- BTC - BNV  , đời sống của giáo viên được cải thiện, vị thế của cô giáo mầm non được khẳng định chị em phấn khởi yên tâm công tác và tự hào  yêu quý gắn bó với nghề nghiệp.

* Nguyên nhân đạt được:

         - Nhà trường chØ ®¹o c¸c líp lµm tèt c«ng t¸c ®iÒu tra sè trÎ trong ®é tuæi. tr­êng cã bé hå s¬ phæ cËp, theo dâi chÆt chÏ biÕn ®éng sè l­îng.

          -  Tr­êng giao kÕ ho¹ch cho c¸c líp, giao kÕ ho¹ch cho tõng GV, kÕt hîp víi c¸c ban ngµnh, ®oµn thÓ thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn, ®Æc biÖt n©ng cao chÊt l­îng ch¨m sãc vµ gi¸o dôc trÎ.

-  Nhµ tr­êng ®· tham m­u víi c¸c cÊp l·nh ®¹o, c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ tuyªn truyÒn vËn ®éng trÎ ra häc t¹i tr­êng c«ng lËp, xo¸ bá nhãm trÎ gia ®×nh.                   Nhµ tr­êng vµ ®Þa ph­¬ng kiÓm tra rµ so¸t nhãm trÎ gia ®×nh, tham m­u víi ®Þa ph­¬ng cã v¨n b¶n tíi nhãm trÎ kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn yªu cÇu gi¶i t¸n vµ ®­a trÎ ®Õn tr­êng mÇm non.

*H¹n chÕ :

          - C«ng t¸c tham m­u, chØ ®¹o cña c¸n bé qu¶n lý cßn h¹n chÕ, nªn viÖc dån trÎ vÒ häc khu 2 ch­a ®¹t hiÖu qu¶, tr­êng vÉn cßn líp häc ghÐp. ViÖc xo¸ bá nhãm trÎ gia ®×nh ch­a ®¹t kÕt qu¶,  nhãm trÎ gia ®×nh kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn vÉn ho¹t ®éng.

- Công tác tuyên truỳên vận động trẻ đến trường, chuyển lớp  của cán bộ giáo viên ch­a cã tÝnh thuyÕt phôc, nªn số lượng nhµ trÎ vµo häc cßn thÊp, chưa dồn trẻ về được khu 2 để học đúng độ tuổi.

4. Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ:

a. Công tác nuôi dưỡng và chăm sóc bảo vệ sức khỏe.

* Kết quả thực hiện:

Chăm sóc nuôi dưỡng trẻ là nhiệm vụ quan trọng của trường mầm non, vì vậy việc đảm bảo chế độ dinh dưỡng: đúng, đủ, kịp thời cho các cháu là việc làm thường xuyên, liên tục được thực hiện chặt chẽ theo khoa học. Việc theo dõi, giám sát, kiểm tra, đánh giá hàng ngày  yêu cầu đúng quy trình trong chế biến nuôi dưỡng  đảm bảo khẩu phần ăn cho các cháu.

Nhµ tr­êng tæ chøc n©ng cao chÊt l­îng CSND trÎ, tæ chøc cho trÎ ¨n b¸n tró, sè l­îng trÎ ®­îc ¨n t¹i tr­êng ®· ®¹t tû lÖ 100%. 100% c¸c nhãm líp thùc hiÖn b¸n phiÕu ¨n ®Çy ®ñ, thanh quyÕt to¸n ®óng, ®ñ, c«ng khai. TrÎ ®Õn tr­êng ®­îc tæ chøc ¨n 3 b÷a/ ngµy ( trÎ nhµ trÎ ¨n 2 b÷a chÝnh vµ 1 b÷a phô, trÎ mÉu gi¸o ¨n 1 b÷a chÝnh vµ 2 b÷a phô ). Nhµ tr­êng ®· chØ ®¹o tèt viÖc thùc hiÖn m« h×nh phßng chèng SDD.

          - C« nu«i lªn thùc ®¬n râ rµng, tÝnh khÈu phÇn ¨n chÝnh x¸c, chÕ biÕn thøc

¨n nhá nhõ, thay ®æi theo mïa, phï hîp víi trÎ. Thùc hiÖn ®óng theo sù ph©n c«ng, biÕt ®éng viªn c¸c ch¸u ¨n ngon, hÕt suÊt, c¸c ch¸u t¨ng c©n ®Òu. Nh÷ng c« nu«i nhiÖt t×nh, nhanh nhÑn, lµm viÖc cã tr¸ch nhiÖm nh­ : c« Hoµi, Ái, Nhung.

 -  Nhµ tr­êng  kÕt hîp víi  tr¹m y tÕ tæ chøc KSK cho c« vµ ch¸u. 100% trÎ ®­îc KSK, ®­îc theo dâi søc kháe b»ng biÓu ®å. Học kỳ I trường có 170 cháu/170 cháu = 100% cháu được ăn bán trú. 100%  các cháu được cân đo, khám sức khoẻ và theo dõi bằng biểu đồ, tỉ lệ cháu SDD 5cháu/ 170 cháu = 2,94 % . C¸c GV  ®· th«ng b¸o kÞp thêi t×nh h×nh søc khoÎ cña trÎ tíi c¸c bËc phô huynh, thông báo trên  b¶ng tuyªn truyÒn cña líp ®Ó cã sù kÕt hîp gi÷a gia ®×nh vµ nhµ tr­êng ®Ó ®iÒu chØnh viÖc ch¨m sãc søc khoÎ cho trÎ ®­îc tèt h¬n.

-100% nhãm líp sử dụng n­íc s¹ch, ®å dïng c¸ nh©n ®ñ cho mçi ch¸u, c¸c ch¸u ®­îc thùc hiÖn vÖ sinh röa tay tr­íc khi ¨n vµ sau khi ®i vÖ sinh s¹ch sÏ. TrÎ mÉu gi¸o cã thãi quen vÖ sinh c¸ nh©n, trÎ 5 tuæi biÕt ch¶i r¨ng vµ lao ®éng tù phôc vô.

        -  C¸c  khu, líp  lµm  tèt  c«ng  t¸c  tuyªn truyÒn, vËn ®éng phô huynh tiªm

chñng vµ phßng dÞch bÖnh cho trÎ trong c¸c ®ît ph¸t ®éng cña tr¹m y tÕ.

        - Cïng víi viÖc ch¨m sãc søc kháe cho trÎ tr­êng ®· chØ ®¹o c¸c nhãm, líp thùc hiÖn nghiªm tóc, th­êng xuyªn vµ cã hiÖu qu¶ viÖc lång ghÐp c¸c néi dung GDDD vµo ch­¬ng tr×nh c¸c giê häc vµ c¸c ho¹t ®éng.

        - Giáo viên Tổ nuôi đã tích cực trồng được nhiều các loại rau trong vườn trường để lấy rau sạch cho trẻ ăn, đã thu được 312kg rau sạch = 1.736.000đồng.

        - Làm tốt công tác XHHGD để xin tiền mua thảm trải nền nhà giữ ấm cho trẻ, mua rèm che cửa... Kết quả đã xin được số tiền là: 10.463.000đ.  Điển hình lớp     3tuổiA = 2.080.000đ, 4 Tuổi B= 2.010.000đ.   Điển hình

         GĐ cháu Nguyễn Mai Hương nhóm trẻ khu2 cho 1.000.000đ

        GĐ chị Nguyền Thị Phượng thôn Vọng Lỗ= 1.000.000đ

        Anh Nguyễn Quang Huy Thôn An Dân Trên = 1.500.000đ

        GĐ cháu Nguyễn Đăng Dương lớp 3TA cho 600.000đ,

       GĐ Vũ Huy Tuấn thôn Vọng Lỗ= 500.000đồng

       100% nhóm lớp đã mua được thảm trải kín nền nhà.

          * Nguyên nhân đạt được

- BGH .Tăng cường chỉ đạo giám sát chặt chẽ chế độ chăm sóc giáo dục  sức khoẻ  cho trẻ theo điều lệ trường mầm non. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức hoạt động ăn, ngủ, nghỉ của các lớp để giáo viên có biện pháp động viên các cháu giờ ăn nề nếp tốt, cháu ăn hết khẩu phần  cha mẹ cháu đóng góp.

- Ký kết thực hiện đầy đủ các quy trình tổ chức nuôi ăn bán trú, VSATTP. Ký hợp đồng mua thực phẩm tươi, sạch, đảm bảo chất lượng không có chất kích thích và chất bảo quản.

- Khu dinh dưỡng thường xuyên thực hiện tốt tài chính công khai chi tiết ăn hàng ngày. Giao nhận thực phẩm ký tay 3, chế biến thức ăn đúng quy trình, nấu thức ăn cho trẻ đảm bảo an toàn, ngon, hấp dẫn để các cháu ăn hết khẩu phần ăn,   béo, khoẻ và tăng cân đều hàng tháng.

-Tổ chức cho GV được bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về CSSK phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ, xử lý sơ cứu ban đầu một số tai nạn thường gặp ở trẻ.

* Hạn chế

        - Tû lÖ c¸c chÊt dinh d­ìng trong b÷a ¨n ch­a cao( 7.000đ/1ngaỳ+ gạo)

         - VÖ sinh c¸ nh©n trÎ còng nh­ vÖ sinh m«i tr­êng ®«i khi ch­a s¹ch sÏ ( Một số  trẻ chưa đủ khăn quàng cổ ).

       * Nguyªn nh©n :

       -  Do ®iÒu kiÖn kinh tÕ cña phô huynh cßn khã kh¨n nªn ®ãng gãp møc ¨n cña trÎ ch­a phï hîp víi gi¸ c¶ biÕn ®éng cña thÞ tr­êng.

        -  ViÖc tuyªn truyÒn phæ biÕn kiÕn thøc ch¨m sãc trÎ tíi phô huynh ®«i lóc cßn h¹n chÕ , Giáo viên chưa có biện pháp cụ thể cho nhóm lớp mình.

      b. Công tác giáo dục

       * Kết quả  thực hiện chương trình

- Năm học 2013 – 2014 là năm tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình chăm sóc giáo dục trẻ. Giáo viên đã chú ý đến điều kiện cơ sở vật chất của lớp, đặc điểm nhận thức của trẻ, năng lực của bản thân, để xây dựng kế hoạch phù hợp với lớp của mình, tích cực đổi mới hình thức tổ chức dạy trẻ, phát huy tính tích cực của trẻ, lấy trẻ làm trung tâm, phương pháp sinh hoạt mềm dẻo để trẻ học bằng chơi, thông qua vui chơi chính là củng cố các bài học. Giáo viên đóng vai trò là người hướng dẫn tổ chức, theo dõi giúp đỡ và củng cố kiến thức nhằm hệ thống kiến thức mà trẻ đã trải nghiệm, giúp trẻ tiếp thu và hình thành các biểu tượng về thế giới xung quanh,  các kỹ năng sống... một cách đầy đủ đúng đắn. trẻ thoải mái, tự tin được khám phá và trải nghiệm

       -  BGH cùng tổ chuyên môn đã xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo giáo viên thực hiện nội dung phương pháp đổi mới, tổ chức đổi mới hình thức giáo dục, chăm sóc giáo dục trẻ theo hướng tích hợp theo chủ đề coi trọng quá trình trẻ được hoạt động hơn là kết quả thể hiện. Đặc biệt trong học kỳ  này các nhóm lớp tổ chức đánh giá các chủ đề theo các chỉ số phát triển của trẻ. Riêng lớp 5 tuổi xây dựng bộ công cụ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi nhằm đánh giá sự phát triển của trẻ theo các chỉ số và có kế hoạch lên biện pháp khắc phục để hoàn thiện những chỉ số mà trẻ chưa thực hiện được.

          - Giáo viên đã  kết hợp với các bậc phụ huynh  quyên góp nguyên liệu làm đồ chơi cho các cháu, hướng dẫn các cháu làm đồ chơi tạo nên phong trào thi đua sôi nổi có ý nghĩa giáo dục các cháu tốt.

          - 100% cán bộ - giáo viên có  kế hoạch soạn bài đầy đủ, kịp thời và thực hiện theo đúng chương trình đã lên kế hoạch. Giáo viên hồ sơ có chất lượng trình bày đẹp cô Hường, cô Phượng.

        - Qua việc đánh giá chất lượng nhóm lớp: Mẫu giáo 5/5 lớp đạt chất lượng tốt; Nhà trẻ 2/3 nhóm đạt chất lượng tốt, 1nhóm chất lượng khá(Nhóm trẻ khu 1 ).

        -  Hội thi cấp trường  đạt kết quả cao , điển hình đ/c Phượng,  đ/c Thơm

        -  Hội Thi giáo viên giỏi cấp cụm trường xếp thứ 6/7 trường.Kết quả cá nhân đạt  điểm cao  trong trường: điển hình đ/c Phượng, đ/c Triều, đ/c Ái.

        - Hội Thi vũ điệu tuổi thơ xếp thứ 4/7 trường. Điển hình lớp 5 tuổi A, 5 tuổi B

        - Trường tổ chức tốt chuyên đề cho cán bộ giáo viên học tập rút kinh nghiệm. Cô Vũ Thị Phượng đã được cụm chọn giáo viên dạy chuyên đề của cụm.

      -  Đầu tư cơ sở vật chất cho khu điểm ( khu 2 ) và lớp điểm, lớp 5 tuổi và tạo môi trường cho trẻ được hoạt động tốt để thực hiện tốt nội dung bộ chuẩn  trẻ em 5 tuổi do BGD ban hành.

       - 100% Các lớp thực hiện đầy đủ việc đánh giá trẻ sau mỗi chủ đề.

* Hạn chế :

          - ViÖc n¾m b¾t còng nh­ thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc mÇm non míi ë mét sè gi¸o viªn ch­a nhanh nh¹y, ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y cßn gß bã ¸p ®Æt, ch­a linh ho¹t s¸ng t¹o, ch­a ph¸t huy ®­îc tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o cña trÎ, Giê ®¹t lo¹i giái  chưa cao : đ/c Dung, đ/c Yến.

          - Chất lượng hội giảng đat chưa cao (6/7) trường thấp hơn so với năm học trước

          - ViÖc ®Çu t­ trang thiÕt bÞ, đồ dùng đồ chơi hiện đại, đồ chơi ngoài trời chưa ®¸p øng  được víi ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc mÇm non míi .

          - ViÖc t¹o m«i tr­êng ngoµi líp häc ch­a sinh ®éng, ®å dïng, ®å ch¬i lµm s¸ng t¹o ch­a phong phó Nhà trẻ Khu 1.

          * Nguyên nhân:

          - Giáo viên chưa tích cực  nghiên cứu tài liệu, tự học tập nâng cao tay nghề nên khi tổ chức hoạt động cho trẻ còn lúng túng, đặc biệt là các hoạt động chung (giờ học). Một số giáo viên còn thiên về phương pháp cũ gây nặng nề, áp đặt, thiếu tính sáng tạo. Vì vậy dẫn đến trẻ ít năng động thiếu tự tin phụ thuộc nhiều vào cô, giáo viên làm thay trẻ nói nhiều , chưa coi trọng việc tổ chức cho trẻ được hoạt động trải nghiệm là chủ yếu, thông qua các câu hỏi  gợi mở giúp trẻ phát huy tính tích cực chủ động trong giờ hoạt động.

          * Các giải pháp

          - Tạo điều kiện cho giáo viên được thực hiện chuyên đề, thông qua các tiết dạy chuyên đề trao đổi, rút kinh nghiệm từ đó học tập đồng nghiệp tìm ra kinh nghiệm tổ chức hoạt động cho từng cá nhân.

          - Chuyên môn  kiểm tra đánh giá sâu sắc kế hoạch thực hiện chế độ sinh hoạt hàng ngày  của giáo viên. Động viên nhắc nhở, uốn nắn giáo viên mới chưa có kinh nghiệm, giáo viên năng lực hạn chế sẽ được dự giờ góp ý nhiều hơn.

          - Giáo viên phải tích cực học tập,  nghiên cứu tài liệu, sáng tạo, linh hoạt trong giảng dạy,nắm bắt được điều kiện thuận lợi, khó khăn của trường, lớp, học sinh,  tạo môi trường cho trẻ được hoạt động trải nghiệm một cách thiết thực và hiệu quả  để trẻ được khám phá, tìm hiểu, được trải nghiệm nó là cơ sở giáo dục cho trẻ tính chủ động sáng tạo mang lại kết quả mong đợi trên các lĩnh vực phát triển cho trẻ lứa tuổi mầm non.

          c. Kết quả triển khai một số nội dung: Giáo dục an toàn giao thông (GDATGT), giáo dục bảo vệ môi trường (GDBVMT), giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả ( TKNLCHQ ) và ứng dụng công nghệ thông tin ( ƯDCNTT); giáo dục phòng ngừa ứng phó biến đổi khí hậu trong trường mầm non; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo vào CTGD mẫu giáo 5 tuổi:

          * Kết quả : Giáo dục an toàn giao thông, giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

          -100% các nhóm lớp thực hiện lồng ghép nội dung ATGT dạy các cháu được học những bài thơ,  nhận biết một số biển báo giao thông để các cháu xác định đúng đường giành cho người tham gia giao thông, hướng dẫn các cháu tránh tham gia giao thông trên đường  khi không có người lớn đi cùng.

          - Mở rộng hình thức giáo dục tuyên truyền tới các bậc cha mẹ về công tác an toàn giao thông để gia đình chấp hành thời gian đưa đón trẻ nhằm đảm bảo an toàn cho các cháu trên đường đến trường, về nhà.

          -  Xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện phù hợp với thực tế trường lớp, giáo dục các cháu có thói quen bảo vệ môi trường, có hành vi văn minh thân thiện với môi trường, tuyên truyền cộng đồng  ứng xử phù hợp để giữ gìn và bảo vệ môi trường trong lành ít ô nhiễm.

          - Giáo viên thực hiện tốt khâu trang trí sắp xếp nhóm lớp theo chủ điểm đúng yêu cầu chương trình đổi mới, đảm bảo đầy đủ, đúng yêu cầu, gọn gàng, đẹp mắt, tạo môi trường hấp dẫn gây hứng thú trẻ hoạt động. Dạy trẻ biết thường xuyên vệ sinh sắp xếp  đồ dùng, đồ chơi sạch sẽ và ngăn nắp.

          - Thực hiện tiết kiệm điện khi không sử dụng, tắt điện  trước khi ra khỏi phòng và khi không cần thiết. Hướng dẫn các cháu không tự ý cắm điện, bật công tắc hay tự cắm ổ điện để mở ti vi...  vì trẻ em sử dụng điện rất nguy hiểm gây chết người, giáo dục các cháu không đến gần thiết bị điện hay dùng vật chọc  ngoáy vào ổ điện.

          * Ứng dụng CNTT giáo dục phòng ngừa ứng phó biến đổi khí hậu trong trường mầm non; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo vào CTGD mẫu giáo 5 tuổi:

      - Trường đã nối mạng Intenet tới các nhóm lớp khu 2. 100% cán bộ giáo viên biết ứng dụng CNTT vào việc CSGD các cháu, có 11/11 giáo viên soạn bài trên máy vi tính và khai thác thông tin trên mạng Intenet. Giáo dục cho mọi người bảo vệ môi trường trồng thêm cây xanh trong trường  để phòng ngừa về biến đổi khí hậu. Thực hiện giáo dục các cháu 5 tuổi về tài nguyên phong phú, biển hải đảo là lãnh thổ của Việt Nam.

          * Hạn chế :

       - Trường nối mạng Intenet được 1 khu trung tâm, còn khu 1 chưa có mạng.

       - Máy tính, đầu đĩa còn hay hỏng, thiếu kinh phí sửa chữa.

        - Đồ dùng phục vụ cho chơi giao thông còn đơn điệu, chưa hiện đại. 

           * Giải pháp:

          Cán bộ GV bảo quản tốt tài sản của mình,  làm tốt công tác XHHGD xin nguồn đâu tư, kinh phí để sửa chữa, mua xắm trang thiết bị mới.

5.   Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL và giáo viên:

         * KÕt qu¶

- Đội ngũ CBQL của nhà trường được tham gia  học tập đầy đủ  lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ bồi dưỡng về công tác quản lý tài chính, các văn bản của BGD, SGD và PGD hướng dẫn thực hiện.

-  Sè l­îng gi¸o viªn  ®­îc t¨ng lªn. Toµn thÓ CBGV chÊp hµnh tèt kû c­¬ng, nÒ nÕp, thùc hiÖn nghiªm tóc néi quy, quy chÕ cña tr­êng, thùc hiÖn tèt ®­êng lèi, chñ tr­¬ng cña §¶ng, chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña nhµ n­íc, tham gia tÝch cùc vµo c¸c ho¹t ®éng cña ngµnh, cña tr­êng vµ cña ®Þa ph­¬ng, kh«ng cã nhµ gi¸o sinh con thø 3, vi ph¹m ®¹o ®øc nhµ gi¸o, ®¬n th­ khiÕu kiÖn x¶y ra.

 - Gi¸o viªn tÝch cùc häc tËp n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, tû lÖ gi¸o viªn ®¹t trªn chuÈn còng ®­îc t¨ng h¬n so víi n¨m häc tr­íc, cô thÓ :

Tæng sè CBGV : 19 , trong ®ã : Có 4 GV đạt trình độ đại học, 11 GV đạt trình độ cao đẳng, 4 GV đạt trình độ trung cấp.  Giáo viên tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ CM , trình độ chính trị. Hiện tại trường có 5 GV đang học đại học, 2 GV đang học cao đẳng, 2đ/c cán bộ quản lý đang học trung cấp chính trị.

-  100%  CBGV tham gia héi gi¶ng , tham gia c¸c phong trµo cña nhµ ttr­êng. §iÓn h×nh cô Ph­îng, cô ChuyÕt, cô H­êng, cô Xuân, cô Nhường.

 - Tổ chức quản lý chỉ đạo việc thu, chi theo đúng văn bản hướng dẫn của PGD, Phòng tài chính. Chế độ giáo viên được chi đúng, đủ,  Có động viên khen thưởng kịp thời cho cán bộ giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Nhà trường đã kết hợp chặt chẽ với công đoàn xây dựng các quy chế trong nhà trường đạt hiệu quả

 - Tăng cường  xây dựng khối đoàn kết trong nhà trường, không có đơn thư khiếu kiện vượt cấp.

* Nguyên nhân đạt được:

- Có sự chỉ đạo đúng đắn của chi bộ nhà trường.

       - Tr­êng lªn kÕ ho¹ch x©y dùng n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò CBGV ®¶m b¶o vÒ sè l­îng, tiÕp tôc qu¶n lý chÊt l­îng CBGV theo chuÈn nghÒ nghiÖp, thùc hiÖn tèt chñ ®Ò “ §æi míi c«ng t¸c qu¶n lý vµ n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc”.

       - §éng viªn CBGV tù phÊn ®Êu häc tËp n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n  nghiÖp vô vµ tu d­ìng ®¹o ®øc nhµ gi¸o. Tæ chøc c¸c ®ît sinh ho¹t thiÕt thùc nh»m n©ng cao nhËn thøc cho CBGV, ®Èy m¹nh cuéc vËn ®éng kû c­¬ng, t×nh th­¬ng, tr¸ch nhiÖm, nãi kh«ng víi vi ph¹m ®¹o ®øc nhµ gi¸o trong cuéc vËn ®éng “ Hai kh«ng”.

        - Tæ chøc tèt c¸c  chuyªn ®Ò t¹i cụm,tr­êng.

        -  X©y dùng quy chÕ ho¹t ®éng, quy chÕ chi tiªu néi bé trong nhµ tr­êng cô thÓ. ChØ ®¹o CBGV thùc hiÖn tèt quy chÕ chuyªn m«n hµng ngµy.

* Hạn chế:

Trường còn 4 GV hợp đồng chưa được đóng bảo hiểm xã hội. Mức lương của GV hợp đồng còn thấp 1.150.000đồng 

6.  Cơ sở vật chất, thiết bị và kinh phí cho GDMN:

*  Kết quả

.      -  N¨m häc 2013 -2014 Tr­êng MÇm non Thôy D©n lu«n ®­îc sù quan t©m cña §¶ng uû, H§ND, UBND cïng c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ trong x· t¹o ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt  khang trang khu 2  được khánh thành ngôi nhà cao tầng với 8 phòng, đủ công trình vệ sinh, nguồn nước sạch...  với số tiền là 6.400.000.000đ thuËn lîi cho viÖc d¹y vµ häc cña c« vµ trÎ trong tr­êng MÇm non. Nhà trường được đón bằng công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 1 vào tháng 8 năm 2013.

Phong trào xây dựng CSVC được ngành học tập trung chỉ đạo. Học kỳ này được Sở GD trang cấp cho một bộ đồ dùng đồ chơi đủ cho  1 lớp với số tiền = 56.700.000đồng; Chương trình mục tiêu trang cấp thiết bị , đồ dùng đồ chơi cho lớp 4 tuổi với số tiền= 56.720.000đồng, phòng tài chính huyện đã đầu  với số tiền là 50.000.000đ; mua xắm được 15 bộ bàn ghế, 3 giá góc, 3 tủ, 2 giường, bộ bàn làm việc  và một số trang thiết bị. Phụ huynh học sinh cho tiền mua xắm  được 14 cái giá góc và 7 bộ bàn ghế, mua thảm trải nền nhà, vẽ tranh tạo môi trường với số tiền là 46.683.000đồng . Cán bộ GV mua biểu bảng, bàn ghế, trang thiết bị phục vụ phòng hội đồng với số tiền là 14.300.000đồng.

        * Hạn chế:  

- Trường được xây dựng tập trung tại 2 khu. Một số hạng mục công trình Khu 1 đã xuống cấp cần sửa chữa: Chân tường rơi vữa, nền nhà ộp gạch,  một số lan can  bị hỏng  chưa được sửa chữa.

- Khu 2 : Các lớp học đều có cửa thoáng rộng,  ở phía bắc không có cánh cửa. Hiện tại nhà trường đã mua bạt, rèm cửa để che gió lùa nhưng vẫn không đảm bảo an toàn khi gió mùa về mạnh, mưa giông,đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cô, trò trường mầm non khi thực hiện thao tác vệ sinh. Một số vật chất còn thiếu như lan can nhà trẻ, khóa cửa vẫn chưa có, 1 số kính ánh sáng đã bị vỡ nhưng vẫn chưa được sửa chữa kịp thời. bồn hoa, bếp ăn khu 1 chưa xây dựng xong.

* Ý kiến đề xuất kiến nghị:

- Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thụy Dân, tập trung tu sửa MN Khu 1, Tiếp tục tu sửa và hoàn thiện những hạng mục khu 2 chưa hoàn thiện vào đầu năm 2014.

       * Nguyªn nh©n :

           + Do kinh phÝ cña ®Þa ph­¬ng cßn h¹n hÑp.

          + Nguån thu cña nhµ tr­êng h¹n chÕ

          +C«ng t¸c tuyªn truyÒn x· héi ho¸ gi¸o dôc ®¹t kÕt qu¶ ch­a cao, ch­a thu hót ®­îc  c¸c nguån ®Çu t­.

           + Nguån thu nhËp cña ng­êi d©n cßn thÊp…

7. Công tác xã hội hóa:

 * Kết quả đạt được:

- Học kỳ 1  nhµ tr­êng nhËn ®­îc sè tiÒn vµ hiÖn vËt cña tËp thÓ c¸ nh©n ñng hé  trgiá tiền = 235.873.000đồng: Trong đó

 - Cấp trên

        Sở GD trang cấp cho một bộ đồ dùng đồ chơi đủ cho  1 lớp với số tiền = 56.700.000đồng;

      Chương trình mục tiêu trang cấp thiết bị , đồ dùng đồ chơi cho lớp

         4 tuổi=  56.720.000đồng                                          

      phòng tài chính huyện đã đầu  với số tiền là 50.000.000đồng

- Phụ huynh học sinh cho tiền mua xắm  giá góc, bàn ghế, mua thảm trải nền nhà, vẽ tranh tạo môi trường, trang thiết bị phục vụ cho học sinh với số tiền là 46.683.000đồng . Điển hình:

 + GĐ cháu Nguyễn Mai Hương nhóm trẻ khu2 cho 1.230.000đ

 + GĐ cháu Nguyễn Đăng Dương lớp 3TA cho 830.000đ .

 + GĐ anh : Vũ Huy Tuấn  thôn Vọng Lỗ  : 1.000.000đ

 + GĐ bà Nguyễn Thị Phượng thôn Vọng lỗ : 1.000.000đ

 + Anh Nguyễn Quang Huy Thôn An Dân Trên: 1.500.000đ

 +  GĐ Anh Phạm Ngọc Võ             : 530.000đ

- Cán bộ GV mua biểu bảng, bàn ghế, trang thiết bị phục vụ phòng hội đồng với số tiền là 14.300.000đồng.

điển hình : cô Dịu= 500.000đ, cô Nhung = 500.000đ

 - Các nhà hảo tâm  cho tiền và hiện vật với số tiền là 11. 470.000đồng  điển hình : Bà Đặng Thị Hiện chuyên viên phòng giáo dục:  1.000.000đồng.

 Ông Nguyễn Thành Nam  Hà Nội : 2.000.000đ

         Bà Phạm Thị Hải(Trường ) 1 trống = 2.370.000đ

        Anh Lê Đình Thi ( Hà Giang )    = 1.000.000đ

        Cô Nguyễn Thị Lượt ( TP Thái Bình ) : 500.000đ

  Và còn nhiều nhà hảo tâm khác ủng hộ cả về vật chất và tinh thần. Số tiền công tác xã hội hoá giáo dục tăng hơn so với năm học trước.

        * Nguyên nhân đạt được

 Ngay vµo ®Çu n¨m häc nhµ tr­êng ®· x©y dùng kÕ ho¹ch triÓn khai tíi toµn thÓ c¸n bé GV – CNV trong tr­êng vÒ c«ng t¸c tuyªn truyÒn x· héi ho¸ gi¸o dôc. Nhµ tr­êng cã bµi viÕt tuyªn truyÒn vÒ c«ng t¸c ch¨m sãc nu«i d­ìng GD trÎ cÇn sù quan t©m gióp ®ì, ñng hé vÒ tinh thÇn vµ vËt chÊt cña c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ, c¸c nhµ h¶o t©m, c¸c doanh nghiÖp, c¸c tËp thÓ, c¸ nh©n.....

*H¹n chÕ:.

           +C«ng t¸c tuyªn truyÒn x· héi ho¸ gi¸o dôc ®¹t kÕt qu¶ ch­a cao, ch­a thu hót ®­îc  c¸c nguån ®Çu t­ lớn.

           + Nguån thu nhËp cña ng­êi d©n cßn thÊp.

8. Thực hiện công bằng trong giáo dục mầm non:

Ngay tõ ®Çu n¨m häc nhµ tr­êng ®· h­íng dÉn c¸c líp ®iÒu tra, thèng kª sè trÎ trong ®é tuæi bÞ khuyết tật lËp hå s¬ theo dâi møc ®é khuyết tật vµ sù tiÕn bé cña trÎ, phèi hîp víi gia ®×nh, c¸c lùc l­îng XH t¹o ®iÒu kiÖn ®­a trÎ ®Õn tr­êng.

Qua ®iÒu tra sè l­îng trÎ mÇm non trong x· cã 1 trÎ khuyÕt tËt nhóm 25- 36 tháng đã vào học tại trường.(Cháu Lê Minh Châu KT Câm Điếc  Thôn An Tiêm 2)

 CBGV quan tâm đến cháu khuyết tật về vật chất và tinh thần, tặng tiền bảo việt, tặng quà cho cháu nhân ngày tết trung thu với số tiên = 450.000đồng.

9. Công tác phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ, cộng đồng và tuyên truyền về giáo dục mầm non: 

     *   KÕt qu¶:  .

       - 100% c¸c líp ®· thµnh lËp ®­îc héi cha mÑ H/S ®Ó lµm nßng cèt viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc  tr­êng. §· tæ chøc 2 buæi häp hội cha mẹ học sinh, 1 buổi họp  với cha mẹ H/S các nhóm lớp.

          Nhµ tr­êng ®· lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn, ®­îc phô huynh ñng hé cao,mua ®Çy ®ñ ®å dïng, s¸ch vë häc tËp cho trÎ theo yªu cÇu chØ ®¹o cña ngµnh, mua bàn ghế, thảm trải nền nhà...

       * Nguyên nhân đạt được

       - TËp trung vµo phæ biÕn kiÕn thøc nu«i d¹y trÎ, chÕ ®é sinh ho¹t cña nhµ tr­êng theo yªu cÇu cña ch­¬ng tr×nh GDMN míi, vËn ®éng trÎ vµo häc, trÎ ¨n b¸n tró, c¸c néi dung vÒ ch¨m sãc søc khoÎ cho trÎ, tæ chøc cho trÎ häc ®óng ®é tuæi…

       - Tuyªn truyÒn b»ng nhiÒu h×nh thøc, chñ yÕu qua hÖ thèng ®µi ph¸t thanh trong xã học kỳ 1 có 3 bài viết về tuyên truyền chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ, vận động trẻ đến trường công lập...   ; Qua gãc tuyªn truyÒn cña nhµ tr­êng, cña líp; BGH ®· h­íng dÉn vµ chØ ®¹o chÆt chÏ, chu ®¸o néi dung häp phô huynh cña  tr­êng, qua c¸c kú häp phô huynh,  ®­îc dù giê, ho¹t ®éng ¨n nghØ, vÖ sinh cña trÎ vµ xem trÎ biÓu diÔn v¨n nghÖ; Qua c¸c héi thi; Phèi hîp víi c¸c ban ngµnh, ®Æc biÖt: Héi phô n÷, trung t©m y tÕ céng ®ång,  ®Ó kÕt hîp ®­a néi dung tuyªn truyÒn cho phï hîp.

          * H¹n chÕ:

- Néi dung vµ h×nh thøc tuyªn truyÒn ë mét sè líp ch­a phong phó, ch­a lµm th­êng xuyªn,  nªn dÉn ®Õn  viÖc thu cßn chËm .  

10. Công tác quản lý:

a. Công tác chỉ đạo văn bản

* Kết quả

         -  Tæ chøc båi d­ìng néi dung c¸c v¨n b¶n, chØ ®¹o gi¸o viªn thùc hiÖn tèt c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ gi¸o dôc mÇm non.

-  Qu¶n lý tèt c¸c ho¹t ®éng trong nhµ tr­êng, chØ ®¹o ph©n c«ng giao nhiÖm vô cho ®éi ngò c¸n bé gi¸o viªn phï hîp víi n¨ng lùc tr×nh ®é vµ hoµn c¶nh cña gi¸o viªn theo ®óng sù chØ ®¹o cña phßng vµ thùc tÕ cña ®Þa ph­¬ng. H­íng dÉn c¸c khèi x©y dùng KH n¨m häc cña tr­êng, cña tæ chuyªn m«n, cña GV vÒ CTGDMN míi.

C¸c líp ®· thùc hiÖn tèt h­íng dÉn cña khèi, ®· x©y dùng ®­îc hÖ thèng kÕ ho¹ch cô thÓ phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ tõng nhãm líp. .   

- Tr­êng ®· thùc hiÖn nghiªm tóc quy chÕ chuyªn m«n. phã HTvõa lµm c«ng t¸c qu¶n lý, võa tham gia trùc tiÕp vµo c«ng viÖc ®­îc ph©n c«ng vµ dù giê gióp GVvÒ chuyªn m«n: 

          - C«ng t¸c tham m­u, phèi kÕt hîp víi c¸c ban ngµnh vµ c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc ®­îc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶

          -  ChØ ®¹o tèt viÖc thùc hiÖn c¸c cuéc vËn ®éng cña ngµnh, tr­êng, ®Þa ph­¬ng.

          -  ChØ ®¹o tèt viÖc thu chi trong nhµ tr­êng ®¶m b¶o ®óng møc, d©n chñ, c«ng khai.

      * Nguyên nhân

     -  Tr­êng ®· x©y dùng kÕ ho¹ch nhiÖm vô c¶ n¨m, tõng kú, tõng th¸ng cô thÓ theo néi dung chØ ®¹o cña Phßng gi¸o dôc. ChØ ®¹o CBGV thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô träng t©m trong n¨m häc theo kÕ ho¹ch ®· x©y dùng.

   bC«ng t¸c kiÓm tra, thanh tra :

     * Kết quả

          - BGH cùng tổ chuyên môn  thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm tra, thanh tra th­êng xuyªn víi nhiÒu h×nh thøc : B×nh qu©n mçi th¸ng thanh tra 2 gi¸o viªn, dù giê c¸c nhãm líp, ph©n c«ng 2 hiÖu phã dù giê ®¸nh gi¸ gi¸o viªn .

          -  Tæng häc kú I :

           +  HiÖu tr­ëng dù 93 tiÕt. Trong ®ã xÕp lo¹i tèt : 53 tiÕt, lo¹i kh¸ : 31 tiÕt vµ ®¹t yªu cÇu lµ 9  tiÕt .

            +2 HiÖu phã : Dù 178 tiÕt. Trong ®ã xÕp lo¹i tèt : 115 tiÕt, lo¹i kh¸38 tiÕt vµ ®¹t yªu cÇu lµ 25 tiÕt

            + Thanh tra toµn diÖn 6 gi¸o viªn , trong ®ã xÕp lo¹i tèt : 5 gi¸o viªn

 (Cô Chuyết, cô Xuân, Cô Phượng, Cô Là, Cô Dịu)  , kh¸ 1 gi¸o viªn ( Cô Dĩnh )

       - Thanh tra kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị và các khoản thu chi tài chính trong nhà trường  đều đạt kết quả, không có cán bộ giáo viên nào bị vi phạm.

        - Trong đợt tổ chức huyện uỷ về kiểm tra công tác tài chính của nhà trường. Trường đạt kết quả tốt.

     * Nguyên nhân

          - Nhà trường phối hợp công đoàn xây dựng 3 quy chế được đưa ra bàn bạc thống nhất: quy chế dân chủ, quy chế phối kết hợp công đoàn, quy chế chi tiêu nội bộ trong nhà trường.

  - Đổi mới cơ chế quản lý trong nhà trường, thay đổi lề lối làm việc, nâng cao trình độ và năng lực quản lý lãnh đạo trong nhà trường. Thực hiện quản lý tài sản, tài chính chặt chẽ, ngăn chặn và và phát hiện hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo,  thái độ cương quyết đối với biểu hiện sai trái làm ảnh hưởng uy tín nhà trường. Quyết tâm xây dựng tập thể sư phạm đoàn kêt, trong sạch và vững mạnh.

          -  Tổ chức kiểm tra, thanh tra giáo viên thay đổi cả về nội dung và hình thức. Chủ yếu là  hình thức đột xuất để đánh giá kết quả thực chất, khách quan và công bằng giúp giáo viên phấn đấu nâng cao nghiệp vụ chuyên môn sâu sắc hơn.  CBGV cần thực hiện chế độ báo cáo hàng tháng đầy đủ, đúng và kịp thời

 - Thực hiện tốt các văn bản quy phạm của nhà nước về GDMN, tổ chức đánh giá kiểm định chất lượng trường mầm non theo hướng dẫn quy định của Bộ - Sở và PGD.  Nghiêm túc chấp hành nghị quyết hội đồng giáo dục  xã về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, đặc biệt ưu tiên cho GDMN.

 -  Chỉ đạo CBGV – NV thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn,  BGH, các tổ chuyên môn thường xuyên kiểm tra dự giờ góp ý rút kinh nghiệm cho giáo viên vững vàng về chuyên môn.

     c.  C«ng t¸c thi ®ua :

    * Kết quả :

           -  §Èy m¹nh phong trµo thi ®ua réng kh¾p toµn tr­êng cïng tiÕn, 100% CBGV ®¨ng ký thi ®ua, phÊn ®Êu ®¹t c¸c danh hiÖu ®· ®¨ng ký.

          - Qua bình xét thi đua học kỳ 1 đã bình chọn được : 15 /18 Cán bộ GV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 83,3 %; 3/18 Gv hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 16,7 % ( 1GV nghỉ chế độ thai sản).

            - Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm2013.

          * Nguyên nhân

           - Tr­êng ®· ®Ò ra c¸c chØ tiªu thi ®ua tõng th¸ng vµ ®¸nh gi¸ nhËn xÐt CBGV theo c¸c chØ tiªu ®ã.

          -  Ph¸t ®éng thi ®ua qua c¸c ®ît kû niÖm, nh÷ng ngµy lÔ lín nh­ ngµy 20/11, ngµy 20/10, ngµy thµnh lËp qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam

           -  Tæ chøc thao gi¶ng gi¸o viªn giái, thi hå s¬ sæ s¸ch, thi trang trÝ nhãm líp, thi ®å dïng, ®å ch¬i…

           -  NhËn xÐt, rót kinh nghiÖm, ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i gi¸o viªn chÝnh x¸c kÞp thêi

          * Hạn Chế:

         - Công tác tham mưu, chỉ đạo của ban chi uỷ chi bộ, BGH nhà trường còn hạn chế, công tác dân vận chưa khéo.

        d. Thùc hiÖn chÕ ®é th«ng tin b¸o c¸o :

- ChØ ®¹o gi¸o viªn th«ng tin b¸o c¸o vÒ nhµ tr­êng vµo ngµy 18 hµng th¸ng, tr­êng b¸o c¸o vÒ phßng theo ®óng lÞch chØ ®¹o.  ViÖc thùc hiÖn chñ ®Ò n¨m häc lµ “®æi míi c«ng t¸c qu¶n lý vµ n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc” ®· ®­îc triÓn khai ®Çy ®ñ, kÞp thêi vµ thùc hiÖn cã hiÖu qu¶: §· ®æi míi c«ng t¸c qu¶n lý hµnh chÝnh, ®Èy m¹nh øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong c«ng t¸c qu¶n lý, báo cáo về phßng qua m¹ng Intenet ®Ó th«ng tin kÞp thêi gi÷a phßng vµ tr­êng vÒ kÕ ho¹ch th¸ng, kÕ ho¹ch n¨m häc vµ c¸c v¨n b¶n  quy ph¹m ph¸p luËt vÒ GDMN , n©ng cao chÊt l­îng GD theo yªu cÇu cña CT GDMN míi.

          - ViÖc th«ng tin gi÷a gi¸o viªn víi nhµ tr­êng, gi÷a nhµ tr­êng víi c¸c cÊp l·nh ®¹o mét c¸ch t­¬ng ®èi kÞp thêi, chÝnh x¸c.

          * Hạn chế :

           - 1 sè gi¸o viªn thùc hiÖn viÖc th«ng tin b¸o c¸o ®«i lóc ch­a kÞp thêi, ch­a chÝnh x¸c .

 -  Cßn mét sè gi¸o viªn e ng¹i trong viÖc tham gia ®ãng gãp ý kiÕn.

PHẦN III-  ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH NĂM HỌC

1. Kết quả nổi bật

          Học kỳ I năm học 2013 – 2014 được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương , sự nỗ lực cố gắng của tập thể CBGV trong nhà  trường đã đạt được kết quả sau:

          - Số cháu  vào học 175/175 cháu trong đó 100% cháu ăn bán trú tại trường.

         - Tỷ lệ chuyên cần đạt trên 95%

          - 100% CBGV thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình giáo dục mầm non. Thực hiện lên kế hoạch soạn bài đầy đủ, kịp thời có chất lượng.

         - Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cháu trong mọi hoạt động, học hỳ 1 trường  không xảy ra ngộ độc thức ăn đảm bảo tốt VSATTP.

         - Chế độ chính sách của giáo viên được cải thiện góp phần nâng cao chất lượng trong nhà trường.

          -  Đội ngũ cán bộ giáo viên – nhân viên trong nhà trường có ý thức xây dựng mối đoàn kết tốt, tinh thần  trách nhiệm  cao trong việc thực hiện nhiệm vụ chăm sóc giáo dục và nuôi dưỡng các cháu.

2. Những khó khăn, hạn chế

  - Số lượng cháu nhà trẻ vào học thấp 49/104 đạt 47,1% so với kế họach cần phấn đấu 31 cháu.

- N¨ng lùc cña ®éi ngò GV  cßn h¹n chÕ ch­a ®¸p øng yªu cÇu,  ®æi míi trong ph­¬ng ph¸p gi¶ng d¹y

- Mét sè líp thùc hiÖn CT GDMN míi hiÖu qu¶ ch­a cao .

           - Đi ngũ c¸n b qun lý cßn ®i häc, kiªm nhiÖm nhiÒu c«ng viÖc, nªn viÖc kiÓm tra ch­a ®­îc s©u s¸t víi c«ng viÖc.

- Đội ngũ cán bộ quản lý chưa có kinh nghiệm quản lý chỉ đạo sâu sắc và sáng kiến hay để quy tụ sức mạnh của đội ngũ đưa nhà trường xứng với tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia.

3. Bài học kinh nghiệm

- Khắc phục tồn tại khó khăn trong học kỳ I và hoàn thành nhiệm vụ năm học 2013-  2014 cÇn cã sù chØ ®¹o s©u s¸t cña chi bé , phát huy thế mạnh cña ®éi ngò c¸n bé – c«ng nh©n viªn trong nhà trường, phát huy thế mạnh về cơ sở vật chất trang thiết bị , kết hợp làm tốt công tác tham mưu với địa phương, hội cha mẹ học sinh đưa ra giải pháp cụ thể mang lại kết qủa trong công tác chỉ đạo. Sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ cấp trên mua sắm, khai thác sử dụng có hiệu quả  đồ dùng thiết bị được trang cấp.

            - Điều tra khảo sát chính xác số trẻ trong độ tuổi mầm non để có kế họach thực hiện huy động số lượng, phát triển tốt về chất lượng. Thực hiện PCGDMN cho trẻ 5 tuổi đúng, đủ và chất lượng.

          -  Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra đánh giá thường xuyên  hoạt động của giáo viên trong khi tổ chức  hướng dẫn các cháu hoạt động yêu cầu chuyên môn hoá và có hiệu quả.

          - Làm tốt công tác tư tưởng cho đội ngũ giáo viên hiểu và thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, tự nâng cao ý thức đạo đức nghề nghiệp có tinh thần học tập phấn đấu giúp nhau cùng tiến bộ.

          -Thực hiện tốt nội dung  trường học: Dân chủ, kỷ cương, tình thương trách nhiệm.

          - Nhà trường cần hội tụ đầy đủ lòng nhiệt tình tâm huyết, tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái và sự dịu dàng của “người mẹ thứ 2” được xã hội tôn vinh của cả tập thể sư phạm mầm non.

        4. Đề xuất với Phòng giáo dục

- Có chế độ đóng bảo hiểm cho giáo viên hợp đồng.

- Đề nghị chuyển xếp lương cho giáo viên nghỉ hưu năm 2013 theo thông tư  liên tịch số 09/2013/ TTLT- BGD ĐT- BTC - BNV 

- Có chế độ trợ cấp truy lương cho giáo viên biên chế theo thông tư liên tịch số 09/2013/ TTLT- BGD ĐT- BTC - BNV 

 Trên đây là báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2013 - 2014 trường MN Thụy Dân phát huy tốt những thành tích đã đạt được và đưa ra hướng khắc phục  những điểm chưa làm được. Kính  mong nhận được sự chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, phòng ban chuyên môn quan tâm giúp đỡ nhà trường hoàn thành xuất sắc kế hoạch đã đề ra đáp lại sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo các cấp.

         PHẦN IV- PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ  HỌC KỲ II

       * NhiÖm vô chung:

          - Duy tr× æn ®Þnh ph¸t triÓn sè l­îng đạt 77%  vµ n©ng cao chÊt l­îng CS ND GD 8/8 nhóm lớp đạt chất lượng tốt

         - Trường đạt chất lượng tốt, các đoàn thể đạt trong sạch vững mạnh.

           * NhiÖm vô cô thÓ :

         1. C«ng t¸c sè l­îng phổ cập

   - Gi÷ v÷ng sè l­îng hiÖn cã , huy ®éng  thêm 31 trÎ nhµ trÎ vµo häc lµ 80 ch¸u ®Ó ®¶m b¶o sè l­îng giao. Tuyªn truyÒn vËn ®éng trÎ trong nhãm trÎ gia ®×nh ra tr­êng mÇm non .

       2. VÒ chÊt l­îng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục   :

        a, Chăm sóc nuôi dưỡng: .

       - §¶m b¶o 100% sè ch¸u b¸n tró, ăn phôc håi cho ch¸u SD D

       - 100%  TrÎ ®­îc kh¸m søc khoÎ,  c©n chÊm biÓu ®å ®óng quy ®Þnh.

       - §¶m b¶o VSATTP kh«ng x¶y ra ngé ®éc TP trong nhµ tr­êng.

       - Thùc hiÖn tèt  c«ng t¸c ND vµ VÖ sinh ATTP ®¶m b¶o ®ñ chÊt cho trÎ.

       - Tr¸nh tuyÖt ®èi c¾t xÐn chÕ ®é ¨n cña trÎ, không được x©m ph¹m ®Õn th©n thÓ trÎ.

       b. Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh:

      - §Èy m¹nh c«ng t¸c CSGD ®i s©u vµo c¸c chuyªn ®Ò träng t©m, thùc hiÖn ®óng  chñ ®iÓm theo kÕ ho¹ch ®· lªn.

     - Gi¸o viªn  lªn kÕ ho¹ch phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®Æc ®iÓm cña líp m×nh, linh ho¹t, s¸ng t¹o trong gi¶ng d¹y, không  cắt xén chương trình.

      - Cuèi n¨m phÊn ®Êu 100% nhãm líp xÕp lo¹i tèt, kh«ng cã giê ®¹t yªu cÇu, cã nhiÒu gi¸o viªn ®¹t thµnh tÝch cao trong các phong trào thi đua

         3. VÒ ®éi ngò cán bộ giáo viên

       - CBGV tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, linh hoạt sáng tạo trong giảng dạy

       - Thùc hiÖn tèt quy chÕ chuyªn m«n cña phßng GD vµ tr­êng ®Ò ra

       - GV cã kÕ ho¹ch mua s¾m, lµm ®å dïng ®å ch¬i cña líp theo chñ ®iÓm cho phï hîp víi tõng løa tuæi  ®Ó thùc hiÖn tèt nhiÖm vô n¨m häc cña tr­êng.

     - Trang trÝ t¹o m«i tr­êng sanh – s¹ch - ®Ñp. T¹o m«i tr­êng trong vµ ngoµi líp cho trÎ ®­îc ho¹t ®éng nhiÒu h¬n n÷a.

        4.  X©y dùng CSVC .

        - Tham m­u víi c¸c cÊp l·nh ®¹o tu söa  khu 1 những chỗ đã xuống cấp, tiếp tục xây dựng khu 2 những chỗ chưa hoàn thiện.  

       - B¶o qu¶n tèt trang thiÕt bÞ ®· mua s¾m vµ ®­îc cÊp, đặc biệt bảo quản tốt cơ sở vật chất trường lớp trong dịp tết giáp ngọ, cã kÕ ho¹ch mua s¾m thªm.

         - Lµm tèt c«ng t¸c bµn giao, kiÓm  tra , thanh tra cơ sở vật chất.

       5 . C«ng t¸c qu¶n lý chØ ®¹o

         - BGH  lªn kÕ ho¹ch cô thÓ ®¶m b¶o chÊt l­îng t¨ng c­êng kiÓm tra th¨m líp dù giê .

         - Chỉ đạo các đoàn thể , các khối nhóm lớp đoàn kết  thực hiện tốt công tác dân chủ, chuyên môn, thực hiện tốt nghị định 36 của chính phủ        

          6 . C«ng t¸c båi d­ìng :

    -  §éng viªn GV ®i häc ®Ó n©ng cao tr×nh ®é CM vµo c¸c ngµy thø 7 ,CN  hµng tuÇn. Tích cực nghiên cứu tài liệu, sáng tạo trong giảng dạy.

       7. §Èy m¹nh ứng dụng công nghệ thông tin.

    -  GV sö dông gi¸o ¸n ®iÖn tö vµ  UDCNTT th­êng xuyªn vµo trong bµi d¹y.TÝch cùc häc tËp n©ng cao nghiÖp vô chuyªn m«n.

      Trªn ®©y lµ ph­¬ng h­íng häc kú II ,  kính mong  c¸c §/C CBGV trong tr­êng quyÕt t©m thùc hiÖn tèt nhiÖm vô  nhµ tr­êng ®Ò ra  ®Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô n¨m häc.

              Xin ch©n thµnh c¸m ¬n!

Nơi nhận:

- Phòng GD &ĐT Thái Thụy (để báo cáo )

- Lưu VP

TM. BAN GIÁM HIỆU

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

TRỊNH THỊ VƯỢT
Ý kiến - Đóng góp Ý kiến - Đóng góp
Thông tin

Trường Mầm non Thụy Dân.

Địa chỉ: Xã Thụy Dân- Thái Thụy - Thái Bình.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác