Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

TRƯỜNG MẦM NON THỤY BÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT

TRƯỜNG MẦM NON THỤY BÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018


 

TRƯỜNG MẦM NON THỤY BÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018

Hßa chung víi kh«ng khÝ phÊn khëi thi ®ua lËp thµnh tÝch ®ãn chµo xu©n Mậu Tuất 2018, thùc hiÖn sù chØ ®¹o cña Phßng GD vµ §T Th¸i Thôy, ®­îc sù nhÊt trÝ cña §¶ng ñy - HĐND - UBND x· Thôy B×nh, sáng ngày 18/01/2018 tr­êng MN Thôy B×nh long träng tæ chøc “Héi nghÞ s¬ kÕt häc kú I” ®Ó nh×n l¹i nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc trong häc häc kú I n¨m häc 2017 - 2018.

          VÒ dù víi héi nghÞ có ông Phạm Ngọc Bình – Chủ tịch UBND đại diện cho Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thụy Bình, ông Lại Văn Đường – Chủ tịch mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã, bà Bùi Thanh Huyền – chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, ông Bùi Tiến Thụy – Trạm trưởng trạm y tế xã; cïng c¸c vÞ héi tr­ëng héi PH các nhóm lớp, c¸c ®/c c¸n bé gi¸o viªn nhµ tr­êng.

Sau phần tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu hội nghị được nghe ®/c NguyÔn ThÞ H»ng - HT nhà trường ®äc b¶n b¸o c¸o s¬ kÕt häc kú I vµ b¶n ph­¬ng h­íng häc kú II n¨m häc 2017 - 2018.

Tiếp theo là các ý kiÕn tham luËn vµo b¶n b¸o c¸o s¬ kÕt häc kú I vµ b¶n ph­¬ng h­íng häc kú II n¨m häc 2017 - 2018 cña c¸c đ/c CBGV và các vÞ ®¹i biÓu.

Héi nghÞ s¬ kÕt häc kú I n¨m häc 2017 -2018 cña tr­êng mÇm non Thôy B×nh ®· thµnh c«ng tèt ®Ñp và bế mạc vào hồi 10 giờ 15 phút cùng ngày.                                                                            

                                                                                       Ban giám hiệu nhà trường

 

 

 

 

 

 

 
Ý kiến - Đóng góp Ý kiến - Đóng góp
Thông tin

Trường Mầm non Thụy Bình.

Địa chỉ: Xã Thụy Bình - Thái Thụy - Thái Bình.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác