Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

 

ke hoạch nhiệm vụ năm học 2013-2014 Trường mầm non Thái Xuyên  

Phßng gd&®t huyÖn th¸i thôy Tr­êng MN X• th¸i xuyªn Sè 01/ KHNvnh ***** Céng hoµ x• héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Th¸i Xuyªn, ngµy 15 th¸ng 09 n¨m 2013 KÕ ho¹ch thùc hiÖn nhiÖm vô N¨m häc 2013 - 2014 Tr­êng mÇm non th¸i xuyªn A. ®Æc ®iÓm t×nh h×nh: I. ThuËn lîi : N¨m häc 2013 - 2014 tr­êng MÇm Non x• Th¸i Xuyªn ®­îc cÊp ñy §¶ng chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng quan t©m s©u s¸t, ®­îc sù nhiÖt t×nh ñng hé cña c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ, sù nhËn thøc ®óng ®¾n cña c¸c bËc phô huynh häc sinh ®• ®Çu kinh phÝ x©y s©n cæng t¹o c¶nh quan nhµ tr­êng vµ mua s¾m mét sè trang thiªt bÞ phôc vô cho c«ng t¸c ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ. §éi ngò gi¸o viªn ®­îc trÎ ho¸ cã lßng nhiÖt t×nh yªu nghÒ mÕn trÎ, cã ý thøc tiÕn thñ phÊn ®Êu v­¬n lªn trong c«ng t¸c. Cã chi bé §¶ng trong s¹ch v÷ng m¹nh, c«ng ®oµn, ®oµn viªn nhÊt trÝ cao. II. Khã kh¨n : 100% CBGV toµn lµ n÷, mét sè gi¸o viªn tr×nh ®é n¨ng lùc cßn h¹n chÕ nªn viÖc tiÕp thu kiÕn thøc theo CTGDMN míi cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. B. Ph­¬ng h­íng, nhiÖm vô, môc tiªu vµ c¸c gi¶i ph¸p : I. C¨n cø x©y dùng kÕ ho¹ch : C¨n cø ph­¬ng h­íng môc tiªu, nhiÖm vô träng t©m n¨m häc 2013 - 2014 cña Phßng GD&§T huyÖn Th¸i Thôy, c¨n cø vµo thùc tÕ cña tr­êng MÇm Non Th¸i Xuyªn. Tr­êng mÇm Non Th¸i Xuyªn x©y dùng kÕ ho¹ch chØ ®¹o thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc 2013 - 2014 víi nh÷ng nhiÖm vô träng t©m sau: II. NhiÖm vô chung : Năm học 2013-2014, giáo dục mầm non thực hiện chiến lược phát triển giáo dục mầm non năm 2011-2015; triển khai thực hiện Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ Tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015; và thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11 tháng 3 năm 2013 hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, hài hòa về thể chất, tình cảm, trí tuệ và thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị tốt cho trẻ vào học lớp 1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động "Hai không", cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", phát huy kết quả của phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" tập trung vào các nội dung: đảm bảo môi trường, trường, lớp xanh, sạch, đẹp, tuyệt đối an toàn, lành mạnh với mối quan hệ ứng xử thân thiện giữa các thành viên trong trường. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi tại trường mầm non. Tiếp tục triển khai Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi; Triển khai thực hiện tốt các chế độ chính sách nhằm ổn định đời sống giáo viên trong trường, đặc biệt là giáo viên ngoài biên chế. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phát huy ảnh hưởng của giáo dục mầm non đối với xã hội, đồng thời tận dụng mọi nguồn lực để phát triển giáo dục mầm non. Tiếp tục Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, xây dựng và duy trì nề nếp kỉ cương trường học. Tập trung thanh tra có chiều sâu các hoạt động thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành ở cấp học. Tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra nội bộ. Tích cực ứng dụng CNTT, đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục mầm non mới. III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ 1. Tập trung chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015; các cuộc vận động "Hai không", "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" Trường tiếp tục triển khai sâu rộng nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua, lồng ghép có hiệu quả các cuộc vận động với các hoạt động cụ thể của nhà trường nhằm rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong mẫu mực, lối sống lành mạnh, tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí của cán bộ, giáo viên, nhân viên, nghiêm cấm việc bớt khẩu phần ăn của trẻ, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ . Trường vận động và tổ chức cho cán bộ giáo viên, nhân viên kí cam kết thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là việc thực hiện cuộc vận động không sinh con thứ 3 trở lên, không vi phạm đạo đức nhà giáo xây dựng hình ảnh Nhà giáo trong sáng mẫu mực. Tiếp tục triển khai có chiều sâu phong trào thi đua "xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" xây dựng nền nếp kỷ cương, xây dựng mối quan hệ ứng xử giữa các thành viên trong nhà trường, xây dựng khối đoàn kết nội bộ, trong nhà trường không để sảy ra tình trạng đơn thư nặc danh, đơn thư vượt cấp. Nhà trường chỉ đạo các nhóm, lớp lựa chọn các bài hát dân ca, câu đố, hò, vè, các trò chơi dân gian phù hợp đưa vào các hoạt động của trẻ, tăng cường đổi mới phương pháp giáo dục nhằm phát huy tính tích cực của trẻ, hình thành ở trẻ các phẩm chất mạnh dạn, tự tin trong mọi hoạt động, thân thiện với mọi người xung quanh, lễ phép trong giao tiếp, ứng xử, có nền nếp trong học tập, vui chơi, vệ sinh, ăn ngủ… Tổ chức Hội thi "Bé với trò chơi dân gian" cho các cháu mầm non cấp trường, cấp cụm. Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, 100% lớp có đủ nhà vệ sinh phù hợp, an toàn và sạch sẽ. Phấn đấu trường đạt tiêu chuẩn trường học thân thiện học sinh tích cực. II. C«ng t¸c sè l­îng, phæ cËp gi¸o dôc, ph¸t triÓn m¹ng l­íi tr­êng líp 1. Môc tiªu : * Nhµ trÎ: PhÊn ®Êu huy ®éng sè ch¸u vµo häc NT ®¹t 110 ch¸u/ tæng sè 146 ch¸u ®iÒu tra ®¹t tû lÖ 76%. Më 4 nhãm trÎ víi sè ch¸u trªn nhãm cô thÓ nh­ sau: + Nhãm 13 – 24 th¸ng: 2 nhãm = 45 ch¸u + Nhãm 25 – 36 th¸ng : 2 nhãm = 65 ch¸u * MÉu gi¸o: Duy tr× tèt sè l­îng mÉu gi¸o vµo häc ®­îc 198 ch¸u / 198 ch¸u ®iÒu tra ®¹t tû lÖ 100%. Më 6 líp víi tæng sè ch¸u trªn líp cô thÓ nh­ sau: + Líp 3 tuæi : 3 líp = 63 ch¸u + Líp 4 tuæi : 2 líp = 62 ch¸u + Líp 5 tuæi : 2 líp = 73 ch¸u Thùc hiÖn ®Ò ¸n phæ cËp gi¸o dôc mÇm non cho trÎ 5 tuæi giai ®o¹n 2010 - 2015 theo quyÕt ®Þnh sè 239/Q§ - TTg cña thñ t­íng chÝnh phñ, quyÕt ®Þnh sè/Q§- UBND huyÖn Th¸i Thôy.Tr­êng c¨n cø vµo kÕ ho¹ch phæ cËp trÎ 5 tuæi cña huyÖn ®Ó x©y dùng kÕ hoach phæ cËp trÎ 5 tuæi cña tr­êng, kiÖn toµn l¹i BPC cña x• ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. 2. BiÖn ph¸p : Tham m­u víi ®Þa ph­¬ng quy ho¹ch m¹ng l­íi tr­êng líp, ®Çu t­ ng©n s¸ch x©y míi s©n cæng t¹o c¶nh quan nhµ tr­êng tu söa c¸c phßng chøc n¨ng ®Ó ®ãn b»ng c«ng nhËn tr­êng MÇm Non ®¹t chuÈn quèc gia møc ®é I vµo th¸ng 20/11, mua s¾m trang thiÕt bÞ, ®å dïng, ®å ch¬i cho trÎ ®Ó thùc hiÖn cã chÊt l­îng ch­¬ng tr×nh GDMN míi. Th­êng xuyªn tù ®¸nh gi¸, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu phæ cËp GDMN cho trÎ 5 tuæi, ®Ó x¸c ®Þnh râ nh÷ng khã kh¨n v­íng m¾c tõ ®ã cã nh÷ng gi¶i ph¸p phï hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña nhµ tr­êng ChØ ®¹o vµ giao tr¸ch nhiÖm cho tõng gi¸o viªn phèi kÕt hîp chÆt chÏ víi c¸c ban ngµnh, ®Æc biÖt víi héi phô n÷, y tÕ, héi cha mÑ häc sinh lµm tèt c«ng t¸c ®iÒu tra trÎ trong ®é tuæi, gi¸o viªn cã danh s¸ch ®iÒu tra, nhµ tr­êng cã sæ phæ cËp, theo dâi chÆt chÏ biÕn ®éng sè l­îng hµng th¸ng. Giao kÕ ho¹ch sè l­îng cho tõng gi¸o viªn theo ®iÒu lÖ tr­êng mÇm non vµ th«ng t­ 71 Liªn Bé GD&§T - Liªn Bé Néi vô ban hµnh ngµy 28/11/2007. TÝch cùc tuyªn truyÒn vËn ®éng phô huynh, ®ång thêi lµm tèt c«ng t¸c n©ng cao chÊt l­îng CSGD trÎ. ChØ ®¹o gi¸o viªn ngay sau khi khai gi¶ng rµ xo¸t l¹i sè ch¸u nhµ trÎ vµ mÉu gi¸o ch­a vµo häc lËp danh s¸ch cïng víi phô n÷ th«n ®i ®Õn tõng nhµ vËn ®éng ch¸u vµo häc. Yªu cÇu gi¸o viªn cam kÕt víi nhµ tr­êng vÒ sè ®iÒu tra vµ thùc hiÖn tèt chØ tiªu giao §¶m b¶o an toµn cho trÎ ë mäi lóc mäi n¬i. N©ng cao chÊt l­îng ch¨m sãc, gi¸o dôc, tæ chøc cho phô huynh dù giê c¸c nhãm líp. III. C«ng t¸c chÊt l­îng 1. C«ng t¸c ch¨m sãc søc kháe vµ nu«i d­ìng: * Môc tiªu: PhÊn ®Êu trong n¨m häc 100% c¸c ch¸u ®­îc ch¨m sãc, b¶o vÖ søc kháe ®¶m b¶o an toµn tuyÖt ®èi vÒ thÓ chÊt vµ tinh thÇn, phßng tr¸nh c¸c tai n¹n th­¬ng tÝch nghiªm träng cho trÎ. Kh«ng ®Ó x¶y ra ngé ®éc thùc phÈm trong tõng nhãm líp. §©y lµ môc tiªu hµng ®Çu, lµ tiªu chÝ ®¸nh gi¸ thi ®ua cña c¸ nh©n trong c«ng t¸c ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ. 10/10 nhãm líp tæ chøc cho 308 trÎ ®­îc ¨n b¸n tró t¹i tr­êng, líp, 100% trÎ ®­îc ¨n phôc håi dinh d­ìng, gi¶m tû lÖ trÎ suy dinh d­ìng xuèng 8%, gi¶m tõ 2 -3 % sè trÎ suy dinh d­ìng so víi n¨m häc tr­íc, phßng chèng bÐo ph× cho trÎ. PhÊn ®Êu thùc hiÖn ®ñ vµ cã hiÖu qu¶ m« h×nh phßng chèng SDD *. BiÖn ph¸p: Qu¶n lý chÆt chÏ quy tr×nh tæ chøc nu«i ¨n, x©y dùng thùc ®¬n theo ngµy, tuÇn, mïa. ChØ ®¹o hiÖu phã phô tr¸ch nu«i d­ìng x©y dùng thùc ®¬n víi ch¸u nhµ trÎ tèi thiÓu 2 b÷a chÝnh vµ mét b÷a phô, ch¸u mÉu gi¸o tèi thiÓu mét b÷a chÝnh vµ mét b÷a phô, thùc hiÖn vÖ sinh an toµn thùc phÈm, thùc hiÖn tèt viÖc tÝnh khÈu phÇn ¨n cho trÎ theo khung ch­¬ng tr×nh GDMN do Bé GD&§T ban hµnh, ®¶m b¶o thøc ¨n ®ñ dinh d­ìng cho trÎ. TriÓn khai cho GV häc ®iÒu lÖ tr­êng mÇm non, qui chÕ ND trÎ , c¸c v¨n b¶n chØ ®¹o vµ tµi liÖu cña ngµnh ®• h­íng dÉn hµng n¨m. Qui tr¸ch nhiÖm cho HT, PHT phô tr¸ch nu«i d­ìng. Trong ®ã ®Æc biÖt quan t©m ®Õn c¸c tai n¹n g©y th­¬ng tÝch th­êng x¶y ra ®èi víi trÎ nh­ : ChÕt ®uèi, hãc, sÆc, ng•. 100% gi¸o viªn ký cam kÕt víi tr­êng, tr­êng ký cam kÕt víi phßng vÒ viÖc thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy tr×nh tæ chøc nu«i ¨n b¸n tró, vÖ sinh ATTP, kh«ng ®Ó x¶y ra ngé ®éc thùc phÈm, ®¶m b¶o an toµn cho trÎ trong tõng nhãm líp . BÕp ¨n cö tiÕp phÈm lu©n phiªn theo tuÇn sau khi giao nhËn thùc phÈm ph¶i ®¶m b¶o ®ñ 3 ch÷ ký cña tõng lo¹i thùc phÈm, thùc hiÖn nghiªm tóc tµi chÝnh c«ng khai trong ngµy. §èi víi gi¸o viªn trªn líp vµ gi¸o viªn nu«i tuyÖt ®èi kh«ng ®­îc bít khÈu phÇn ¨n cña trÎ, nhµ tr­êng cã sæ theo dâi riªng møc ®ãng gãp ¨n tr­a cña gi¸o viªn. ChØ ®¹o bÕp ¨n thùc hiÖn nghiªm tóc hîp ®ång mua thùc phÈm s¹ch, cã tñ l­u tr÷ thøc ¨n, cã thùc ®¬n theo tuÇn, ngµy. C« nu«i thùc hiÖn ®óng quy tr×nh chÕ biÕn thùc phÈm. Trang bÞ ®å dïng ph­¬ng tiÖn phôc vô cho viÖc tæ chøc ¨n b¸n tró. TiÕp tôc chØ ®¹o thùc hiÖn m« h×nh phßng chèng SDD cho trÎ, ®¶m b¶o ®å dïng ¨n uèng, ®å ch¬i cña trÎ lu«n s¹ch gän vµ ®­îc lau röa th­êng xuyªn ®Ó phßng chèng mét ssè bªnh do vi rót g©y ra, ®Æc biÖt lµ m« h×nh VAC t¹o nguån thùc phÈm s¹ch hç trî vµo b÷a ¨n cho trÎ. ChØ ®¹o gi¸o viªn nu«i trång rau s¹ch phôc vô cho trÎ ¨n hµng ngµy. Cã ®ñ n­íc ®un s«i ®Ó nguéi cho trÎ uèng . Mçi trÎ 1 b¸t, th×a, ca cèc b»ng i- nèc , 1 kh¨n mÆt cã ký hiÖu riªng. 100% gi¸o viªn thùc hiÖn nghiªm tóc cho c¸c ch¸u cã nÒ nÕp röa tay khi bÈn, tr­íc khi ¨n vµ sau khi ®i vÖ sinh b»ng xµ phßng d­íi vßi n­íc ch¶y. 100% häc sinh 5 tuæi cã nÒ nÕp ®¸nh r¨ng hµng ngµy sau khi ¨n chiÒu. KÕt hîp víi c¸c ban ngµnh, tr¹m y tÕ tæ chøc cho 100% trÎ ®­îc tiªm chñng, kh¸m søc kháe, theo dâi biÓu ®å, b¸o c¸o kÕt qu¶ vµo ngµy 18 hµng th¸ng ®èi víi nhµ trÎ vµ hµng quý ®èi víi mÉu gi¸o , th«ng b¸o kÞp thêi víi phô huynh trªn b¶ng tuyªn truyÒn cña líp, cña tr­êng. C¸c líp ®Òu cã lÞch vÖ sinh, ph©n c«ng lÞch trùc cho tõng gi¸o viªn vÖ sinh trong ngµy, trong tuÇn. Gi¸o viªn phèi kÕt hîp chÆt chÏ víi cha mÑ häc sinh thùc hiÖn tèt c¸c kh©u ch¨m sãc, vÖ sinh c¸ nh©n, nu«i d­ìng trÎ theo khoa häc vµ phßng chèng dÞch bÖnh cho trÎ ®Ó gi¶m tû lÖ trÎ m¾c bÖnh vµ SDD. §µo t¹o, n©ng cao tr×nh ®é c« nu«i, gi¸o viªn nu«i ph¶i biÕt sö dông vi tÝnh ®Ó qu¶n lý vµ sö dông phÇn mÒm dinh d­ìng, biÕt lªn thùc ®¬n vµ tÝnh khÈu phÇn ¨n cho trÎ thµnh th¹o. N©ng møc ®ãng gãp cho trÎ ¨n lªn 9000®/ ch¸u/ ngµy ChØ ®¹o 100% sè trÎ ®­îc ¨n b¸n tró t¹i c¸c nhãm líp. 100% c¸c nhãm líp tæ chøc ¨n chèng suy dinh d­ìng vµo thø 6 hµng tuÇn 100% trÎ SDD ®­îc ¨n thªm ®Ó phôc håi dinh d­ìng, mçi tuÇn 6000 ®ång do cha mÑ trÎ gãp. Nhµ tr­êng cã kÕ ho¹ch kiÓm tra gi¸m s¸t chÆt chÏ thu - chi hµng ngµy ®èi víi bÕp ¨n, vµ viÖc b¸o ¨n ®èi víi c¸c nhãm líp. 2. ChÊt l­îng gi¸o dôc *Muc tiªu: 10/10 nhãm líp thùc hiÖn ®Çy ®ñ, nghiªm tóc cã chÊt l­îng ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc mÇm non míi, n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc trÎ. Thùc hiÖn chÊt l­îng c¸c chuyªn ®Ò träng t©m do ngµnh chØ ®¹o. *BiÖn ph¸p thùc hiÖn: Toµn thÓ c¸n bé gi¸o viªn tÝch cùc tham m­u víi ®Þa ph­¬ng, ban ngµnh, ®oµn thÓ ®Èy m¹nh c«ng t¸c x• héi hãa GD, ®Æc biÖt kÕt hîp víi cha mÑ häc sinh ®Ó bæ sung c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ, tµi liÖu, häc liÖu, ph­¬ng tiÖn cho c« vµ trÎ. TËp trung chØ ®¹o vµ tæ chøc båi d­ìng CBQL vµ gi¸o viªn, trao ®æi, häc tËp, rót kinh nghiÖm CTGDMN míi. KhuyÕn khÝch gi¸o viªn chñ ®éng s¸ng t¹o trong viÖc thùc hÞªn ch­¬ng tr×nh GDMN míi, phï hîp víi tõng nhãm líp, ®¶m b¶o môc tiªu vÒ chÊt l­îng CSGD trÎ. HiÖu tr­ëng, phã hiÖu tr­ëng chØ ®¹o chuyªn m«n t¨ng c­êng thanh tra, kiÓm tra thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch, thêi gian biÓu ë c¸c gi¸o viªn, tuyÖt ®èi kh«ng Ðp trÎ tËp ®äc, viÕt ch÷ häc tr­íc ch­¬ng tr×nh líp 1. ChØ ®¹o 10 nhãm líp thùc hiÖn x©y dùng m«i tr­êng vµ n©ng cao chÊt l­îng tæ chøc c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc ph¸t triÓn thÓ chÊt cho trÎ. ChØ ®¹o ®Èy m¹nh ho¹t ®éng chuyªn m«n ë c¸c khèi, líp. KhuyÕn khÝch c¸c khèi, líp chñ ®éng s¸ng t¹o trong viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng chuyªn m«n ®Ó n©ng cao chÊt l­îng ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ. X©y dùng vµ båi d­ìng gi¸o viªn giái lµm nßng cèt cho tr­êng, khèi. T¨ng c­êng øng dông CNTT trong qu¶n lý vµ n©ng cao chÊt l­îng CSGD trÎ, t¹o chuyÓn biÕn m¹nh mÏ vÒ ®æi míi ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc. TËp huÊn sö dông bé chuÈn ph¸t triÓn trÎ 5 tuæi theo th«ng t­ sè 49/2011/TT- BGD&§T. Tuyªn truyÒn cho 73 bËc cha mÑ vµ céng ®ång hiÓu vµ biÕt c¸ch sö dông Bé chuÈn ph¸t triÓn trÎ 5 tuæi trong viÖc theo dâi sù ph¸t triÓn cña trÎ ®Ó cã biÖn ph¸p phèi hîp gi÷a gia ®×nh vµ nhµ tr­êng gióp trÎ ph¸t triÓn tèt, chuÈn bÞ cho trÎ vµo líp 1. KhuyÕn khÝch gi¸o viªn lµm tèt viÕt s¸ng kiÕn kinh nghiÖm ChÊm døt kh«ng cã giê yÕu, kÐm. §¸nh gi¸ chÊt l­îng xÕp lo¹i gi¸o viªn chÝnh x¸c. Tr­êng cã kÕ ho¹ch chØ ®¹o, theo dâi, gi¸m s¸t, th­êng xuyªn kiÓm tra ®ét xuÊt viÖc thùc hiÖn cña gi¸o viªn, quy tr¸ch nhiÖm cho hiÖu tr­ëng vµ phã hiÖu tr­ëng phô tr¸ch c«ng t¸c chÊt l­îng gi¸o dôc. 100% CBGV cã ®ñ hå s¬ sæ s¸ch theo quy ®Þnh cña phßng ®• h­íng dÉn, gi¸o viªn so¹n bµi tr­íc mét tuÇn, ghi chÐp ®Çy ®ñ nh÷ng ý kiÕn ®¸nh gi¸, nhËn xÐt cña ban gi¸m hiÖu . Thùc hiÖn nghiªm tóc viÖc ®¸nh gi¸ trÎ hµng ngµy, ®¸nh gi¸ trÎ cuèi chñ ®Ò, ®¸nh gi¸ trÎ theo giai ®o¹n ®Ó tõ ®è cã biÖn ph¸p gi¸o dôc trÎ tèt h¬n. *Tæ chøc c¸c héi thi trong n¨m: Tæ chøc héi gi¶ng gi¸o viªn giái c¸c cÊp, thi ®ång diÔn thÓ dôc, thi " BÐ víi trß ch¬i d©n gian". Ph©n c«ng gi¸o viªn phô tr¸ch tõng chuyªn ®Ò. Cô thÓ: + Chuyªn ®Ò t¹o h×nh: C«: NguyÔn Thanh H¶i: D¹y 5 tuæi + Chuyªn ®Ò GDAN: C«: Vò ThÞ Lôa: D¹y 5 tuæi + Chuyªn ®Ò LQVVHCV: C«: Vò ThÞ Thanh HuyÒn: D¹y 5 tuæi, C«: Vò ThÞ Ngäc L©m: D¹y nhãm 25 - 26T + Chuyªn ®Ò thÓ dôc: C«: NguyÔn ThÞ Nguyªn: D¹y 4 tuæi Tæ chøc cho gi¸o viªn toµn tr­êng ®­îc dù chuyªn ®Ò cña líp ®iÓm chuyªn ®Ò, c¸c khèi líp trong tr­êng, chuyªn ®Ò cña côm ®Ó rót kinh nghiÖm Ban gi¸m hiÖu lªn kÕ ho¹ch n¨m, cïng c¸c khèi tr­ëng thèng nhÊt kÕ ho¹ch ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ cña tõng th¸ng, tõng chñ ®iÓm X©y dùng nhãm c¸n bé gi¸o viªn giái, båi d­ìng cho gi¸o viªn ®i thi c¸c cÊp gåm 14 ®ång chÝ: 1. NguyÔn ThÞ Hoµi 8. T¹ ThÞ S¸u 2. NguyÔn ThÞ Lý 9. Ph¹m ThÞ Ngoan 3. NguyÔn ThÞ Nguyªn 10. Lª ThÞ Xa 4. NguyÔn Thanh H¶i 11. Vò ThÞ Lôa 5. Vò ThÞ Thanh HuyÒn 12. Ph¹m ThÞ Tho 6 . Vò ThÞ Ngäc L©m 13. T¹ ThÞ S¸u 7. Vò ThÞ Duyªn 14. NguyÔn ThÞ Thuý TËp trung x©y dùng vµ chØ ®¹o ®iÓm cña tr­êng: + §iÓm toµn diÖn: NT: C« Vò ThÞ Ngäc L©m MG: C« Vò ThÞ Thanh HuyÒn 3. §Èy m¹nh øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong tr­êng. ChØ ®¹o cho 15/18 gi¸o viªn biÕt so¹n bµi trªn m¸y vi tÝnh. §éng viªn gi¸o viªn häc líp tin häc, nhµ tr­êng ®Çu t­ trang bÞ c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó ¸p dông c«ng nghÖ th«ng tin phÊn ®Êu cã 90% GV biÕt øng dông CNTT vµo c¸c ho¹t ®éng trong GDMN, 60% GV thùc hµnh thµnh th¹o giê d¹y b»ng GA§T, 50% gi¸o viªn biÕt so¹n gi¸o ¸n ®iÖn tö. Gi¸o viªn biÕt sö dông phÇn mÒm Nutrikids, Kidsmart, Happkid, sö dông phÇn mÒm Kixmix, gãp phÇn ®æi míi m¹nh mÏ ph­¬ng ph¸p ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ MN. KhuyÕn khÝch gi¸o viªn cã th«ng tin trªn website cña tr­êng, ®­a vµo khai th¸c cã hiÖu qu¶ hßm th­ ®iÖn tö cña tõng CBGV.Hµng th¸ng nhµ tr­êng cã bµi ®¨ng t¶i trªn Website cña tr­êng. 4. TiÕp tôc thùc hiÖn c¸c néi dung gi¸o dôc ATGT, gi¸o dôc b¶o vÖ m«i tr­êng vµ gi¸o dôc sö dông n¨ng l­îng tiÕt kiÖm cã hiÖu qu¶. ChØ ®¹o 10/10 nhãm líp x©y dùng c¶nh quan m«i tr­êng xanh, s¹ch ,®Ñp, phï hîp, tËp trung x©y dùng gãc thiªn nhiªn, v­ên c©y cña bÐ, gi¸o dôc vµ h×nh thµnh thãi quen b¶o vÖ m«i tr­êng cho trÎ, n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc. Trang trÝ x¾p sÕp nhãm líp ®Ñp, hÊp dÉn vµ sinh ®éng theo chñ ®iÓm, t¨ng c­êng lµm §D§C, tËn dông nh÷ng nguyªn vËt liÖu s½n cã ë ®Þa ph­¬ng, sù ®ãng gãp cña phô huynh ®Ó lµm ®å ch¬i phôc vô cho ho¹t ®éng CSGDT. 10/10 nhãm líp cã thïng ®ùng r¸c, chÊm døt cã giÊy, r¸c, cá ë s©n v­ên tr­êng. C¸c khèi, gi¸o viªn cã kÕ ho¹ch cô thÓ, thùc hiÖn tèt lång ghÐp c¸c néi dung gi¸o dôc b¶o vÖ m«i tr­êng vµo c¸c chuyªn ®Ò, c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc trÎ hµng ngµy, nh»m gióp trÎ, GV, vµ mäi ng­êi cã hµnh vi, th¸i ®é th©n thiÖn, øng sö phï hîp ®Ó x©y dùng m«i tr­êng GDMN ®¹t tiªu chuÈn : Xanh , s¹ch, ®Ñp, an toµn vµ th©n thiÖn. TriÓn khai thùc hiÖn nghiªm tóc luËt GDATGT cho CBGV, c¸c bËc phô huynh vµ häc sinh theo néi dung ch­¬ng tr×nh qui ®Þnh. 18/18 gi¸o viªn biÕt lùa chän néi dung ®Ó tÝch hîp trong c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc trÎ. Chän ph­¬ng ph¸p, h×nh thøc gióp trÎ t¨ng c­êng thùc hµnh tr¶i nghiÖm. Nhµ tr­êng cã kÕ ho¹ch cô thÓ x©y dùng s©n ch¬i giao th«ng cho trÎ. Båi d­ìng cho CBGV néi dung gi¸o dôc sö dông n¨ng l­îng tiÕt kiÖm, hiÖu qu¶. 5. Thùc hiÖn c«ng b»ng trong gi¸o dôc mÇm non: Nhµ tr­êng quan t©m ­u tiªn ®èi víi trÎ khuyÕt tËt, con c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch. Thùc hiÖn ®iÒu chØnh c¸c néi dung gi¸o dôc trÎ khuyÕt tËt phï hîp víi nhu cÇu, kh¶ n¨ng cña trÎ vµ ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña ®Þa ph­¬ng. Phèi hîp víi tr­êng TiÓu häc thùc hiÖn chuyÓn giao trÎ khuyÕt tËt mÇm non lªn tiÓu häc. Nhµ tr­êng lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn vÒ gi¸o dôc hßa nhËp trÎ khuyÕt tËt, chèng ph©n biÖt ®èi xö, kú thÞ ®èi víi trÎ khuyÕt tËt, trÎ nhiÔm HIV. Nhµ tr­êng tham m­u víi ®Þa ph­¬ng miÔn gi¶m häc phÝ vµ hç trî chi phÝ häc tËp cho 11 ch¸u con hé nghÌo. Lµm tèt c«ng t¸c ®iÒu tra, thèng kª sè trÎ trong ®é tuæi bÞ khuyÕt tËt vµ phèi hîp víi gia ®×nh, c¸c lùc l­îng x• héi t¹o ®iÒu kiÖn ®­a trÎ ®Õn tr­êng. LËp hå s¬ theo dâi sù tiÕn bé cña trÎ khuyÕt tËt.; IV. C«ng t¸c x©y dùng, n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò CBQL vµ gi¸o viªn 1. Môc tiªu : X©y dùng n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò CBQL vµ gi¸o viªn ®ñ vÒ sè l­îng, ®¶m b¶o vÒ chÊt l­îng ®Ó thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh GDMN míi, ®¸p øng yªu cÇu cña GDMN . TiÕp tôc triÓn khai chØ thÞ 40/CT- TW cña Ban bÝ th­ vµ Q§ 09/2005/Q§- TTG cña thñ t­íng chÝnh phñ vÒ x©y dùng vµ n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngò nhµ gi¸o vµ CBQLGD, tiÕp tôc qu¶n lý chÊt l­îng gi¸o viªn theo ChuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn mÇm non ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 02/2008/Q§- BGD§T vµ ®¸nh gi¸ hiÖu tr­ëng theo ChuÈn hiÖu tr­ëng theo th«ng t­ sè 17/2011/TT- BGD§T, ®¶m b¶o chÊt l­îng ®éi ngò CBQL, gi¸o viªn cã ®ñ n¨ng lùc chuyªn m«n, nghiÖp vô, phÈm chÊt ®¹o ®øc, gãp phÇn thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ nhiÖm vô chÝnh trÞ cña ngµnh. PhÊn ®Êu 18/18 gi¸o viªn ®¹t chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o GVMN vµ 1 hiÖu tr­ëng ®¹t chuÈn hiÖu tr­ëng.TiÕp tôc §æi míi c«ng t¸c qu¶n lý, x©y dùng vµ duy tr× nÒ nÕp kû c­¬ng tr­êng häc . PhÊn ®Êu 100% CBGV chÊp hµnh tèt chÝnh s¸ch ph¸p luËt nhµ n­íc, kh«ng cã CBGV sinh con thø 3, vi ph¹m ®¹o ®øc nhµ gi¸o, kh«ng vi ph¹m quy chÕ chuyªn m«n kh«ng cã ®¬n th­ khiÕu kiÖn v­ît cÊp. PhÊn ®Êu cã 70 % gi¸o viªn ®¹t tr×nh ®é trªn chuÈn 2. BiÖn ph¸p thùc hiÖn: §éng viªn cho CBGV tù häc tËp n©ng cao chuyªn m«n nghiÖp vô vµ tu d­ìng ®¹o ®øc nhµ gi¸o . KÕt hîp víi c«ng ®oµn tæ chøc tèt c¸c ®ît sinh ho¹t thiÕt thùc, hiÖu qu¶ lµm chuyÓn biÕn nhËn thøc cho CBGV, ®Ó mçi CBGV thÊy râ yªu cÇu cña viÖc x©y dùng ®¹o ®øc nhµ gi¸o. Tù nguyÖn ký cam kÕt kh«ng vi ph¹m ®¹o ®øc nhµ gi¸o, vËn ®éng c¸n bé gi¸o viªn thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña nhµ n­íc, ®Èy m¹nh cuéc vËn ®éng kû c­¬ng, t×nh th­¬ng tr¸ch nhiÖm. Lµm tèt c«ng t¸c båi d­ìng ®éi ngò, chØ ®¹o gi¸o viªn tù båi d­ìng n©ng cao tr×nh ®é ®¸p øng yªu cÇu, tæ chøc ®¸nh gi¸ trÎ, chó träng båi d­ìng n©ng cao n¨ng lùc CBQL tr­êng mÇm non, c«ng t¸c nghiÖp vô phæ cËp gi¸o dôc mÇm non cho trÎ 5 tuæi, c«ng t¸c ch¨m sãc søc kháe cho trÎ, b¶o vÖ an toµn cho trÎ, vµ mét sè néi dung trong CTGDMN. Thùc hiÖn qu¶n lý ®¸nh gi¸ chÊt l­îng ®éi ngò GV theo ChuÈn nghÒ nghiÖp GVMN ban hµnh theo Q§ sè 02/2008/Q§- BGD§T vµ ®¸nh gi¸ hiÖu tr­ëng theo ChuÈn hiÖu tr­ëng tr­êng mÇm non theo th«ng t­ sè17/2011/TT- BGD§T, ®¶m b¶o chÊt l­îng ®éi ngò CBQL, GV cã ®ñ n¨ng lùc chuyªn m«n, nghiÖp vô, phÈm chÊt ®¹o ®øc, gãp phÇn cã hiÖu qu¶ nhiÖm vô chÝnh trÞ cña ngµnh. Tr­êng tæ chøc tèt c¸c líp båi d­ìng chuyªn m«n t¹i côm tr­êng, chuyªn ®Ò t¹i tr­êng, côm, tham quan häc hái nh»m n©ng cao chÊt l­îng . T¨ng c­êng båi d­ìng kiÕn thøc, n©ng cao hiÓu biÕt c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh hiÖn hµnh cho CBGV. X©y dùng mét ®éi ngò gi¸o viªn cã ®ñ tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, ®¶m b¶o ®ñ vÒ sè l­îng, ®ång bé vÒ c¬ cÊu, cã phÈm chÊt ®¹o ®øc, cã l­¬ng t©m nghÒ nghiÖp, cã b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng, cã lßng yªu nghÒ mÕn trÎ tËn tôy víi c«ng viÖc ®­îc giao. Ph©n c«ng gi¸o viªn phï hîp víi n¨ng lùc tr×nh ®é vµ hoµn c¶nh gia ®×nh ®Ó gi¸o viªn yªn t©m c«ng t¸c ph¸t huy n¨ng lùc cña m×nh. + Ph©n c«ng c¸n bé qu¶n lý: 1. §/C: NguyÔn ThÞ Thóy - HiÖu tr­ëng: ChÞu tr¸ch nhiÖm chung 2. §/C: NguyÔn ThÞ Lý - Phã hiÖu tr­ëng: ChØ ®¹o chuyªn m«n, phæ cËp 3. §/C: NguyÔn ThÞ Hoµi - Phã hiÖu tr­ëng: ChØ ®¹o nu«i d­ìng b¶o vÖ søc kháe, CSVS + C¸c khèi tr­ëng chuyªn m«n: 1. §/C: Vò ThÞ Thanh HuyÒn: KT khèi 5 tuæi 2. §/C: NguyÔn ThÞ Nguyªn: KT khèi 4 tuæi 3. §/C: Vò ThÞ Duyªn : KT khèi 3 tuæi 4. §/C: Vò ThÞ Ngäc L©m: KT khèi NT + Ph©n c«ng gi¸o viªn: GV nhµ trÎ: 1. §/C: Ph¹m ThÞ Ngoan D¹y nhãm 13 – 24T 2. §/C: NguyÔn ThÞ Dinh D¹y nhãm 13 – 24T 3. §/C : NguyÔn ThÞ Thuý D¹y nhãm 13 – 24T 4. §/C: Vò ThÞ Ngäc L©m D¹y nhãm 25 – 36T 5. §/C: Lª ThÞ Thu H»ng D¹y nhãm 25 – 36T 6. §/C : Vò ThÞ H­¬ng D¹y nhãm 25 – 36T 7. §/C: Lª ThÞ Xa D¹y nhãm 25 – 36T 8. §/C: §µo ThÞ H»ng D¹y nhãm 25 – 36T GV mÉu gi¸o: 1. §/C: Vò ThÞ Duyªn D¹y líp 3 tuæi 2. §/C: NguyÔn ThÞ Nga D¹y líp 3 tuæi 2. §/C: Vò ThÞ Thuý D¹y líp 3 tuæi 4. §/C: NguyÔn ThÞ Nguyªn D¹y líp 4 tuæi 5. §/C : Vò ThÞ Giang D¹y líp 4 tuæi 6. §/ C : §µo ThÞ BÐ D¹y líp 4 tuæi 7 .§/C: Ph¹m ThÞ Tho D¹y líp 5 tuæi 8. §/C: Vò ThÞ Thanh HuyÒn D¹y líp 5 tuæi 9. §/C: NguyÔn Thanh H¶i D¹y líp 5 tuæi 10. §/C: Vò ThÞ Lôa D¹y líp 5 tuæi 11. §/C: T¹ ThÞ S¸u D¹y líp 5 tuæi Nu«i d­ìng: 1. §/C: NguyÔn ThÞ Thñy 2. §/C: NguyÔn Thanh B×nh 3. §/C: NguyÔn ThÞ Nhµi + Nh©n viªn kh¸c: 1. §/C: T¹ ThÞ Th¬ KÕ to¸n 2. §/C: NguyÔn An Phóc Thñ quü, V¨n phßng, b¸n phiÕu ¨n X©y dùng ®­îc quy chÕ ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng, quy chÕ chi tiªu néi bé, ph¸t huy tÝnh d©n chñ trong CBGV * Thùc hiÖn chÕ ®é chÝnh s¸ch - Thùc hiÖn tèt c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh cña nhµ n­íc, ®¶m b¶o c«ng b»ng c«ng khai tr¶ l­¬ng cho gi¸o viªn theo v¨n b¶n vµ theo b»ng cÊp. Gi¸o viªn cã tr×nh ®é ®¹i häc, cao ®¼ng: HÖ sè 2,1 x 1.150.000 Gi¸o viªn cã tr×nh ®é trung häc: HÖ sè 1,86 x 1.150.000 Gi¸o viªn d¹y hîp ®ång : HÖ sè 1,0 x 1.150.000 Cã chÕ ®é tr¶ cho gi¸o viªn trùc tr­a b×nh qu©n lµ 28.000®/c«/ líp/ buæi, tr¶ tiÒn ®éc h¹i cho gi¸o viªn nu«i tõ 400.000® - 500.000®/ c« / th¸ng. V. T¨ng c­êng ®Çu t­ c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ vµ kinh phÝ cho GDMN 1. Môc tiªu : PhÊn ®Êu trong n¨m häc lµm tèt c«ng t¸c tham m­u x©y míi s©n cæng cho tr­êng, tu söa c¸c phßng chøc n¨ng,t¹o c¶nh quan nhµ tr­êng xanh, s¹ch, ®Ñp mua s¾m mét sè ®å dïng trang thiÕt bÞ phôc vô cho c«ng t¸c CSGS trÎ. 2. BiÖn ph¸p thùc hiÖn: TiÕp tôc lµm tèt c«ng t¸c tham m­u, c«ng t¸c x• héi ho¸ gi¸o dôc kÕt hîp víi ban ngµnh ®oµn thÓ ®Çu t­ kinh phÝ x©y s©n cæng, tu söa c¸c phßng chøc n¨ng, t¹o c¶nh quan nhµ tr­êng . Quy ho¹ch s©n, v­ên tr­êng phï hîp t¹o m«i tr­êng ho¹t ®éng cho trÎ. Mua s¾m thªm trang thiÕt bÞ phôc vô cho c«ng t¸c nu«i ¨n b¸n tró, häc tËp, vui ch¬i ®­îc thuËn lîi cô thÓ: + Bµn ghÕ häc sinh : 35 bé + BÕp ga c«ng nghiÖp: 1 c¸i + Bµn ghÕ hiÖu tr­ëng, phã hiÖu tr­ëng: 3 bé + C¸c lo¹i biÓu b¶ng, s©n ch¬i giao th«ng + M¸y giÆt: 1 c¸i + VÏ tranh lªn cÇu thang cét s©n khÊu: 55m2 + Bµn quÇy : 1 bé + Ti vi: 2 c¸i + §Çu ®Üa: 2 c¸i + M¸y tÝnh s¸ch tay: 1 c¸i Vµ mét sè ®å dïng phôc vô cho c«ng t¸c nu«i d­ìng vµ gi¸o dôc trÎ. ChØ ®¹o gi¸o viªn sö dông vµ ph¸t huy tèt c¬ së vËt chÊt trang thiÕt bÞ s½n cã, t¨ng c­êng ®å dïng tù lµm. KÕt hîp víi phô huynh häc sinh tËn dông nguyªn vËt liÖu s½n cã ë ®Þa ph­¬ng lµm thªm ®å dïng ®å ch¬i cho phong phó. KÕt hîp víi tr­êng tiÓu häc, trung häc c¬ së, gi¸o viªn häa lµm ®å dïng cho mÇm non. VI. C«ng t¸c qu¶n lý chØ ®¹o. * Thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ gi¸o dôc mÇm non, ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý : Tr­êng x©y dùng kÕ ho¹ch thùc hiÖn phæ cËp cho trÎ mÇm non 5 tuæi. Nhµ tr­êng thùc hiÖn c¬ chÕ ho¹t ®éng tr­êng MN c«ng lËp theo h­íng dÉn cña tØnh ®Ó ®¶m b¶o æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn, t¹o ®iÒu kiÖn cho trÎ ®Õn tr­êng thuËn lîi ®Ó thùc hiÖn phæ cËp GDMN 5 tuæi. Thùc hiÖn tèt quy chÕ d©n chñ trong tr­êng häc ®Ó ®éng viªn CBGV tÝch cùc ®ãng gãp x©y dùng phong trµo. X©y dùng vµ duy tr× nÒ nÕp kû c­¬ng tr­êng häc, ®¨c biÖt quan t©m viÖc qu¶n lý trÎ trong thêi gian nghØ gi¶i lao vµ trong c¸c buæi nghØ tr­a t¹i tr­êng, tuyÖt ®èi ®¶m b¶o an toµn cho trÎ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả QĐ số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26 /10/2011 của Thủ tướng Chính phủ qui định một số chính sách phát triển GDMN giai đoạn 2011- 2015 và thông tư liên tịch số 09/2013/TTlT-BGĐT-BTC-BNV ngày 11 tháng 3 năm 2013 hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non. Ban gi¸m hiÖu x©y dùng kÕ ho¹ch thùc hiÖn n¨m häc, thèng nhÊt víi c¸c tæ tr­ëng vµ triÓn khai cho gi¸o viªn thùc hiÖn . N©ng cao n¨ng lùc hiÖu qu¶ qu¶n lý, hiÖu tr­ëng, phã hiÖu tr­ëng cÇn thÓ hiÖn râ vai trß l•nh ®¹o ®èi víi nhµ tr­êng, n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, g­¬ng mÉu chñ ®éng, s¸ng t¹o, tù gi¸c c«ng b»ng kh¸ch quan trong mäi c«ng viÖc, lµm tèt c«ng t¸c tæ chøc chØ ®¹o, ph©n bæ gi¸o viªn, thùc s­ lµ tÊm g­¬ng cho c¸c GV,NV trong tr­êng noi theo. Thường xuyên cập nhật thông tin qua mạng internet để nâng cao năng lực, hiểu biết cho bản thân. Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, thay đổi lề lối làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý để đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục MN trong giai đoạn mới. Thực hiện tốt qui chế dân chủ để động viên CBGV tích cực đóng góp xây dựng phong trào. Xây dựng và duy trì nề nếp kỉ cương trường học, đặc biệt quan tâm việc quản lý trẻ trong thời gian nghỉ giải lao và trong các buổi nghỉ trưa tại trường, tuyệt đối đảm bảo an toàn cho trẻ. Quán triệt tới giáo viên nghiêm túc thực hiện tốt quy chế chuyên môn nội quy nhà trường. Nh÷ng gi¸o viªn nhiÒu n¨m xÕp lo¹i trung b×nh, cã nh÷ng biÓu hiÖn lµm mÊt ®oµn kÕt néi bé, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm yÕu kÐm , n¨ng lùc chuyªn m«n h¹n chÕ, dËm ch©n t¹i chç... sÏ chuyÓn ®æi c«ng viÖc. NÕu GV ®Ó xÈy ra tai n¹n nghiªm träng cho trÎ t¹i nhãm líp th× gi¸o viªn ®ã bÞ th«i viÖc vµ hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sù viÖc x¶y ra. NÕu GV x©m ph¹m ®Õn tÝnh m¹ng cña trÎ, ®¸nh trÎ bÞ kû luËt tr­íc héi ®ång nhµ tr­êng, c¾t danh hiÖu thi ®ua. * X©y dùng m« h×nh vµ qu¶n lý cã hiÖu qu¶ tr­êng häc ®æi míi: X©y dùng m« h×nh qu¶n lý cã hiÖu qu¶ tr­êng häc ®æi míi. Nhµ tr­êng cã kÕ ho¹ch chØ ®¹o cô thÓ viÖc triÓn khai thùc hiÖn m« h×nh nµy, th­êng xuyªn tæ chøc kiÓm tra, ®¸nh gi¸, tæ chøc cho c¸n bé gi¸o viªn ®¨ng ký vµ thùc hiÖn ®¶m b¶o Ýt nhÊt " Mçi GV, CBQLGD thùc hiÖn mét ®æi m¬i ph­¬ng ph¸p d¹y häc vµ qu¶n lý" Thùc hiÖn ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc: C« HuyÒn, L©m, Lôa, Nguyªn Thùc hiÖn ®æi míi kiÓm tra ®¸nh gi¸: C« Thóy, C« Hoµi, Lý Thùc hiÖn ®æi míi øng dông CNTT: C« Duyªn, c« Tho, C« H¶i TiÕp tôc ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý, n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý ®Ó ®¸p øng yªu cÇu gi¸o dôc MN trong giai ®o¹n míi, lµm râ tr¸ch nhiÖm tõng CBQL trong vai trß l•nh ®¹o, sù g­¬ng mÉu, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, sù quyÕt ®o¸n, tÝnh chñ ®éng s¸ng t¹o trong c«ng viÖc, viÖc chÊp hµnh nh÷ng quy ®Þnh cña ngµnh. Tæ chøc båi d­ìng cho CBQL c«ng t¸c qu¶n lý lo¹i h×nh tr­êng mÇm non c«ng lËp. T¨ng c­êng vai trß tham m­u, vËn ®éng c¸c lùc l­îng x• héi, c«ng t¸c XHHGD, c«ng t¸c tuyªn truyÒn. Tinh thÇn tù gi¸c, tÝch cùc häc tËp ®Ó biÕt sö dông CNTT, tÝch cùc th¨m líp dù giê, kiÓm tra gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn cña gi¸o viªn. Hµng ngµy khai th¸c th«ng tin trªn m¹ng Intenet qua Webside cña phßng gi¸o dôc. Thµnh lËp héi ®ång gi¸o dôc, héi ®ång thi ®ua trong nhµ tr­êng gåm cã c¸c ®ång chÝ trong BGH- GV: 1. §/C: NguyÔn ThÞ Thóy : HT - BTCB 2. §/C: Vò ThÞ Ngäc L©m: CTC§ 3. §/C: NguyÔn ThÞ Hoµi : PHT 4. §/C: NguyÔn ThÞ Lý : PHT 5. §/C:Vò ThÞ Duyªn : BTC§ * Qu¶n lý thu chi trong nhµ tr­êng: Nhµ tr­êng lµm thËt tèt viÖc qu¶n lý thu chi trong nhµ tr­êng. Tæ chøc thu ®óng c¸c kho¶n thu theo quy ®Þnh vµ thu theo tháa thuËn víi phô huynh häc sinh møc thu theo h­íng dÉn thu chi cña Phßng gi¸o dôc quy ®Þnh. Cô thÓ: +.C¸c kho¶n thu b¾t buéc *Häc phÝ: thu 60.000®/ch¸u/th¸ng x 9 th¸ng = 540.000® *Trùc tr­a, c«ng c« nu«i: Thu 45.000®/ch¸u/th¸ng x 9 th¸ng= 270.000® * Thø 7: Thu 10.000®/ch¸u /buæi x 3buæi/th¸ng x 9 th¸ng= 270.000® +.C¸c kho¶n thu hé trong nhµ tr­êng. *B¶o hiÓm th©n thÓ häc sinh: Thu 90.000®/ch¸u/n¨m. *§å dïng häc tËp häc sinh: +§å dïng häc tËp häc sinh líp 5 tuæi 1.BÐ ngoan: 1.200® 8.L« t« 3 lo¹i: 22.500® 2.Lµm quen víi to¸n: 10.000® 9.Sæ kh¸m søc khoÎ : 2.900® 3.T¹o h×nh: 9.000® 10.GiÊy thñ c«ng, hå d¸n: 5.000® 4.§Êt nÆn: 9.500® 11.Bót mµu: 7.200® 5.Kh¨n: 4.000® 12.§Ò can: 1.000® 6.TËp t«: 9.000® 13.GiÊy chøng nhËn 5 tuæi: 600® 7.ThÎ ch÷: 11.000® 14.Lµm quen víi ch÷ c¸i: 16.000® Tæng sè tiÒn thu: 108.900® + §å dïng häc tËp häc sinh líp 4 tuæi 1.BÐ ngoan: 1.200® 6. L« t« 3 lo¹i: 22.500® 2.Kh¨n: 4.000 7.Sæ kh¸m søc khoÎ : 2.900® 3.Lµm quen víi to¸n: 7.500® 8.GiÊy thñ c«ng, hå d¸n: 5.000® 4.T¹o h×nh: 9.000® 9.Bót mµu: 7.200® 5.§Êt nÆn: 9.500® 10.§Ò can: 1.000® Tæng sè tiÒn thu : 69.800® + §å dïng häc tËp häc sinh 3 tuæi 1.BÐ ngoan: 1.200® 6.L« t« 3 lo¹i: 22.500® 2.Kh¨n: 4.000 7.Sæ kh¸m søc khoÎ : 2.900® 3.Lµm quen víi to¸n: 7.000® 8.GiÊy thñ c«ng, hå d¸n: 5.000® 4.T¹o h×nh: 7.500® 9.Bót mµu: 7.200® 5.§Êt nÆn: 9.500® 10.§Ò can: 1.000® Tæng sè tiÒn thu: 69.300® + §å dïng häc tËp cña häc sinh líp 25-36 th¸ng. 1.BÐ ngoan: 1.200® 5.L« t« 3 lo¹i: 22.500® 2.Sæ kh¸m søc khoÎ : 2.900® 6.T¹o h×nh: 8.000® 3.Kh¨n: 8.000 7.Bót mµu n­íc, s¸p mµu: 17.000® 4.§Êt nÆn: 9.500® Tæng sè tiÒn thu: 67.800® + §å dïng häc tËp cña häc sinh líp 13-24 th¸ng. 1.BÐ ngoan: 1.200® 3.L« t« 3 lo¹i: 22.5.000® 2. Kh¨n: 8.000® 4.Sæ kh¸m søc khoÎ : 2.900® Tæng sè tiÒn thu: 34.600® * C¸c kho¶n thu tho¶ thuËn phôc vô trùc tiÕp cho nhu cÇu häc tËp vµ nu«i d­ìng cho c¸c ch¸u. 1. Thu mua s¾m trang thiÕt bÞ phôc vô cho ¨n b¸n tró. Thu: 130.000®/ch¸u/n¨m häc 2. Thu tiÒn vÖ sinh. Thu: 7.000®/ch¸u/th¸ng x 9 th¸ng= 63.000®/ch¸u/n¨m häc 3.Thu tiÒn xµ phßng, giÊy vÖ sinh. Thu: Nhµ trÎ: 6.000®/ch¸u/th¸ng x 9 th¸ng = 54.000®/ch¸u/n¨m häc MÉu gi¸o: 4.000®/ch¸u/th¸ng x 9 th¸ng = 36.000®/ch¸u/n¨m häc 4.Thu tiÒn ®iÖn,tu söa ®iÖn. Thu : 81.000®/ch¸u/n¨m häc ( 9000®/ ch¸u/ th¸ng) 5. Thu tiÒn ®å ch¬i. Thu: 60.000®/ch¸u/n¨m häc 6. Thu tiÒn trang trÝ, tranh chñ ®iÓm. Thu: 40.000®/ch¸u/n¨m häc 7. Thu tiÒn b¶o vÖ Thu: 5.000®/ch¸u/th¸ng x 9 th¸ng = 45.000®/ch¸u/n¨m häc 8. TiÒn n­íc uèng tinh khiÕt: Thu 5000®/ ch¸u/ th•ng 9 th¸ng/ n¨m = 45.000®/ ch¸u/ n¨m häc *. T¨ng c­êng phæ biÕn kiÕn thøc nu«i d¹y trÎ cho c¸c bËc cha mÑ, céng ®ång vµ tuyªn truyÒn vÒ GDMN. 1. Môc tiªu: Lµm cho c¸c bËc cha mÑ , c¸c cÊp c¸c ngµnh vµ céng ®ång cïng ch¨m lo cho GDMN, n©ng cao chÊt l­îng CSGD trÎ. 2. BiÖn ph¸p : - Båi d­ìng cho CBGV kiÕn thøc vµ kü n¨ng tuyªn truyÒn, phèi hîp víi c¸c bËc cha mÑ vµ céng ®ång, ®Çu t­ trang thiÕt bÞ phôc vô c«ng t¸c tuyªn truyÒn cho c¸c nhãm líp. - TÝch cùc phèi hîp víi c¸c ban ngµnh chøc n¨ng chØ ®¹o tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c th«ng tin, truyÒn th«ng b»ng nhiÒu h×nh thøc, phæ biÕn c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch, quy ®Þnh míi cña ngµnh, phæ biÕn kiÕn thøc khoa häc vÒ nu«i d¹y trÎ cho c¸c bËc cha mÑ, nhÊt lµ nh÷ng khu, líp cã tû lÖ trÎ ®i nhµ trÎ thÊp. TÝch cùc huy ®éng sù tham gia cña c¸c tæ chøc x• héi, c¸c bËc cha mÑ vµ céng ®ång cïng ch¨m lo cho gi¸o dôc mÇm non. §æi míi néi dung, ®a d¹ng hãa c¸c h×nh thøc tuyªn truyÒn vµ tµi liÖu truyÒn th«ng kiÕn thøc ch¨m sãc, gi¸o dôc trÎ cho c¸c bËc cha mÑ phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña tõng khu, líp. T¨ng c­êng kiÓm tra ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn c¸c néi dung, h×nh thøc tuyªn truyÒn ë c¸c nhãm líp vµ ®­a vµo tiªu chÝ ®¸nh gi¸ thi ®ua tõng th¸ng, kú, n¨m. Tr­êng tæ chøc häp ban ®¹i diÖn phô huynh, GV tæ chøc häp phô huynh t¹i nhãm líp 3 lÇn/n¨m häc * C«ng t¸c thanh tra kiÓm tra. TËp trung thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh, quy chÕ vÒ nhiÖm vô ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ ë c¸c nhãm, líp, qu¶n lý tèt hå s¬ sæ s¸ch toµn tr­êng. Tr­êng x©y dùng kÕ ho¹ch cô thÓ, kiÓm tra thanh tra gi¸m s¸t chÆt chÏ viÖc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh CSGD trÎ, c¸c qui ®Þnh , qui chÕ chuyªn m«n nghiÖp vô CSGD trÎ cña GV b»ng nhiÒu h×nh thøc : kiÓm tra b¸o tr­íc, kiÓm tra ®ét xuÊt, t¨ng c­êng kiÓm tra ®ét xuÊt ®¶m b¶o chØ tiªu thanh tra toµn diÖn vµ dù giê hµng th¸ng. + HiÖu tr­ëng dù Ýt nhÊt 40 tiÕt/ 1 th¸ng vµ thanh tra 2 gi¸o viªn 1GV nhµ trÎ vµ 1 GV mÉu gi¸o, phã hiÖu tr­ëng d­ Ýt nhÊt 20 giê/ th¸ng. * Thùc hiÖn c«ng khai trong tr­êng häc: Nhµ tr­êng thùc hiÖn c«ng khai d©n chñ trong tr­êng häc, th¶o luËn thèng nhÊt x©y dùng kÕ ho¹ch thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc, c¸c kÕ ho¹ch nhiÖm vô kh¸c cña nhµ tr­êng. Hµng ngày các trường khai thác thông tin trên mạng Intenet qua trang Webside của Phòng giáo dục, của trường. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời, đúng quy định, các thông tin, số liệu chính xác, đầy đủ. IX. C«ng t¸c thi ®ua Ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua réng r•i, ®éng viªn c¸n bé gi¸o viªn trong toµn tr­êng phÊn ®Êu hoµn thµnh xuÊt s¾c mäi nhiÖm vô ®­îc giao. 1. Danh hiÖu nhµ tr­êng - Tr­êng phÊn ®Êu ®¹t danh hiÖu tr­êng tiªn tiÕn xuÊt s¾c. - 100% c¸n bé gi¸o viªn ®¨ng ký thi ®ua 2 tèt. - 100% c¸n bé gi¸o viªn ®¨ng ký thi ®ua c¸c danh hiÖu (c¶ gi¸o viªn nu«i, gi¸o viªn hîp ®ång). + Tæ lao ®éng xuÊt s¾c : Tæ MÉu Gi¸o 2. Danh hiÖu c¸ nh©n: - ChiÕn sÜ thi ®ua cÊp c¬ së : 1. NguyÔn ThÞ Thuý 2. NguyÔn ThÞ Hoµi 3. NguyÔn ThÞ Lý 4. Vò ThÞ Thanh HuyÒn 5. Vò ThÞ Ngäc L©m 6. Vò ThÞ Duyªn 7. NguyÔn ThÞ Nguyªn 8. NguyÔn Thanh H¶i 9. Vò ThÞ Lôa - Gi¸o Viªn giái cÊp TØnh : 1. NguyÔn ThÞ Hoµi 2. NguyÔn ThÞ Lý 3. Vò ThÞ Thanh HuyÒn 4. NguyÔn Thanh H¶i - Gi¸o viªn giái cÊp c¬ së: 1. Vò ThÞ Ngäc L©m 2. Vò ThÞ Duyªn 3. NguyÔn ThÞ Nguyªn 4. NguyÔn ThÞ Thuý 5. Vò ThÞ Lôa 6. Ph¹m ThÞ Tho 7. Vò ThÞ Giang 8. NguyÔn ThÞ Nga 9. NguyÔn ThÞ Thuû 10. Ph¹m ThÞ Ngoan 11. Lª ThÞ Xa 12. T¹ ThÞ S¸u 13. Vò ThÞ H­¬ng 14. Lª ThÞ Thu H»ng 15. §µo ThÞ H»ng Th¸i Xuyªn, ngµy 23 th¸ng 09 n¨m 2013 HiÖu tr­ëng


Ý kiến - Đóng góp Ý kiến - Đóng góp
Thông tin

Trường Mầm non Thụy Thanh.

Địa chỉ: Xã Thụy Thanh - Thái Thụy - Thái Bình.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác