Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Kế hoạch công tác tháng 11


PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY
TRƯỜNG MN THÁI THÀNH
Số:….../ TrMN
V/v Công tác trọng tâm tháng 11/2017
trường Mầm non CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Thành, ngày 01 tháng 11 năm 2017


CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 11/2017
A. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 10
I. Ưu điểm:
1. Tổ chức tốt các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ:
100% CBGV, công đoàn viên tích cực hưởng ứng và tham gia vào các hoạt động chào mừng như: Thi nấu ăn, cắm hoa, thi hồ sơ GV, thi trang trí nhóm lớp, tổ chức các tiết dạy hay.
2. Ổn định nề nếp năm học:
- Các bộ phận CM, các tổ trưởng, khối trưởng hoàn thành việc xây dựng KH thực hiện các nhiệm vụ trong năm triển khai tới GV.
- Mọi hoạt động đi vào nề nếp, dạy và học theo đúng thời gian biểu.
3. Công tác số lượng, phổ cập:
* GVMG làm tốt công tác huy động số lượng vào học.
MG có150/150 đạt 100% cháu đi học (tăng 2 cháu: 3T 1 cháu);
NT có 41/83 cháu đi học đạt tỷ lệ 49,4% , tăng 3 cháu.
4. Công tác CSGD
* Công tác nuôi ăn bán trú:
Duy trì tốt cháu ăn bán trú, 100% cháu ăn BT tại trường. Đảm bảo tuyệt đối an toàn VSTP:
- Đảm bảo an toàn tuyêt đối cho trẻ.
*Thực hiện chương trình dạy - học
- Hoàn thành trang trí phòng học, hổ sơ sổ sách của GV, hs đầy đủ.
- 100% nhóm lớp có lịch báo giảng và thực hiện nghiêm túc hoạt động có chủ đích theo lịch báo giảng
- 100% GV thực hiện nghiêm túc nền nếp soạn bài, làm hồ sơ sổ sách kịp thời, nền nếp sinh hoạt chuyên môn.
- Thanh tra toàn diện 1 GV(Xếp Tốt)
II. Tồn tại:
- Tỉ lệ trẻ NT vào học còn thấp. Tỷ lệ chuyên cần cả NT và MG còn thấp
- Nề nếp trẻ chưa tốt, trẻ chưa mạnh dạn, chưa tích cực tham gia vào các hoạt động( Lớp 3T)
- Số đầu sách ở góc thư viện của bé chưa nhiều, sắp xếp góc thư viện của bé chưa khoa học.
B. NHIỆM VỤ THÁNG 11
Tháng 11 là tháng có ngày kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20 – 11; Tháng chỉ đạo trọng tâm về chất lượng. Từ đặc điểm trên, trường MN Thái Thành yêu cầu các đc CBGV tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Tổ chức các hoạt động thi ®ua chµo mõng ngµy nhµ gi¸o viÖt nam 20/11
Thực hiện nghiêm túc CV số 464/CV- GDCĐ ngày 03/10/2017 về việc hướng dẫn tổ chức thi đua chào mừng ngày 20/10 và 20/11 của phòng GD.
a. Chỉ tiêu:
- Tổ chức hội giảng chào mừng ngày 20/11 (hội giảng GV dạy giỏi, cô nuôi giỏi cấp trường): 100% GV dạy, cô nuôi tham gia; 100% số tiết đạt khá, giỏi.
- Mỗi nhóm lớp có công trình chào mừng, Nhà trường có công trình chào mừng chuẩn bị cho cuộc thi "Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm"
- Thi trang trí nhóm lớp đẹp
- Mỗi lớp 1 tiết mục văn nghệ chào mừng 20/11
b. Giải pháp:
Trường thành lập BGK gồm CBQL, Các tổ trưởng, khối trưởng, GV giỏi đi chấm hội giảng và trang trí nhóm lớp.
- Các nhóm lớp tạo môi trường hoạt động trong và ngoài lớp cho trẻ.
- Với công trình chào mừng của nhà trường (tiếp tục bổ xung, cải taọ, hoàn thiện khu vườn cổ tích) giao cho đc Phí Thị Sim xây dựng kế hoạch, phân công các nhóm lớp, kết hợp với phụ huynh các nhóm lớp cùng thực hiện. hoàn thành trước ngày 20/11
2. C«ng t¸c sè l­îng phổ cập:
a. Chỉ tiêu:
- Huy động tăng số lượng cháu NT vào học đạt 55% (tăng 5 cháu Nhóm lớn 2 cháu, nhóm bé 3 cháu); MG: Duy trì và ổn định số lượng. Nâng tỉ lệ trẻ đi học chuyên cần NT: 92-95%; MG: 93-97%
b. Biện pháp:
- ĐC PHTCM tiếp tục rà soát, nắm chính xác số liệu phổ cập, cập nhật thường xuyên số lượng trẻ trong tháng chính xác.
GV trên lớp làm tốt công tác CSGD trẻ, tuyên truyền tới phụ huynh học sinh tăng tỉ lệ chuyên cần, tiếp tục làm công tác điều tra số trẻ sinh tháng 10,11/2017 bổ xung hoàn thiện hồ sơ phổ cập.
3. Công tác chất lượng:
a. Tæ chøc tèt c«ng t¸c ch¨m sãc søc kháe vµ nu«i ¨n cho trÎ
*. Chỉ tiêu:
- Quản lý chặt chẽ công tác nuôi ăn bán trú; Đảm bảo tuyệt đối ATTP trong nhà trường và an toàn cho trẻ trong mọi hoạt động.
- Thực hiện nghiêm túc chương trình CSGD
- Đủ các loại hồ sơ GV trên lớp, hồ sơ uôi ăn. Thực hiện có chất lượng,đầy đủ, kịp thời, chính xác.
b. Biện pháp:
* Công tác nuôi ăn bán trú:
- Chế biến món ăn phù hợp, đảm bảo vệ sinh, DD cho trẻ, xây dựng thực đơn ăn hợp lý, tính khẩu phần ăn trên máy và có KH bổ xung DD cho phù hợp.
- Yêu cầu GV thực hiện nghiêm túc chương trình chế độ sinh hoạt trong ngày theo thời gian biểu (không được cho trẻ ăn sớm) tổ chức tốt các chế độ nuôi dưỡng, chăm sóc, vệ sinh cho trẻ.
- Chú ý CSBVSK cho trẻ ở thời tiết giao mùa. C¸c GV trªn líp chó ý viÖc ch¨m sãc trÎ ë thêi tiÕt mïa ®«ng: kh«ng ®Ó trÎ ®i ch©n ®Êt, ngåi d­íi nÒn nhµ l¹nh, kh«ng cho trÎ dïng n­íc l¹nh, thøc ¨n l¹nh...phèi hîp tèt víi phô huynh mÆc Êm cho trÎ,
Thực hiện công khai tài chính hàng ngày. PHTND thường xuyên quan tâm tới việc tổ chức ăn, ngủ, VS cá nhân trẻ của các GV.
- Thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc trẻ, đảm bảo an toàn tuyêt đối cho trẻ trong mọi hoạt động.
* Chất lượng GD
- Thực hiện nghiêm túc chương trình chăm sóc giáo dục trẻ, duy trì nền nếp, thực hiện nghiêm túc thời gian biểu và lịch báo giảng. GV tích cực làm đồ dùng đồ chơi phục vụ các hoạt động (mỗi chủ đề GV làm một bộ đồ dùng, đồ chơi thuộc chủ đề đó)
BGH và tổ trưởng CM tiếp tục tăng cường kiểm tra nội bộ, tập trung dự giờ, kiểm tra hồ sơ sổ sách, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn.
- Tổ chức hội thi GV dạy giỏi- cô nuôi giỏi cấp trường gắn với việc tổ chức thực hiện các CĐTT theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm. (Mỗi Gv tổ chức 1 hđ góc hoặc 1 tiết dạy – cô nuôi 1 bài thực hành nấu ăn)
- Tổ chức CĐ đối với lĩnh vự PTNN "dạy trẻ tiếp cận với sách và đọc truyện cho trẻ nghe"
+ Đợt 1 CĐ: do các GV là TTCM và các khối trưởng thực hiện để 100% CBGV dự rút KN.
+ Đợt 2: GV tất cả các nhóm lớp thực hiện.
- Chuẩn bị tốt các nội dung cho cuộc thi "Xây dựng trường MN lất trẻ làm trung tâm" theo định hướng của Sở GD, phòng GD.
4. Công tác XHH làm khu vui chơi cho trẻ
- Nhà trường xây dựng kế hoạch làm nhà chòi khu vui chơi cho trẻ hoạt động, trình UBND xã, triển khai kế hoạch tới CBGV làm công tác tuyên truyền vận động các cá nhân, các nhà hảo tâm ủng hộ.
5. Một số việc khác:
Phối hợp với trường TH, THCS tham mưu địa phương tổ chức tốt Lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại địa phương, động viên, khen thưởng CBGV hoàn thành tốt nhiệm vụ, GV được tặng thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; thăm hỏi giáo viên ốm đau, khó khăn, GV nghỉ hưu.
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG
Thứ Ngày Nhiệm vụ Người T/hiện Ghi chú
5 02 Họp HT HT
6 03 Chuyên đề cấp cụm tại MN Thái Thịnh HT, PHTCM, các tổ trưởng CM, khối trưởng
4 08 CĐ trực tuyến cấp huyện "dạy trẻ tiếp cận với sách và đọc truyện cho trẻ nghe" HT,PHTCM, tổ trưởng CM
2 13 Hội giảng nuôi Tổ nuôi HT,TTNT, KT 3T
3 14 Hội giảng lớp 4T GV lớp 4T HT, PHTCM,
TTMG, KT3T
4 15 Hội giảng lớp 3T HT, PHTCM, TTMG
5 16 Hội giảng lớp 5TB, Nhóm 25-36th GV lớp 5TB, GVNT HT, 2PHT, KT3T,4T,
5 17 Hội gảng lớp 5TA, nhóm 19-24 th GV lớp 5TA, GVNT HT, 2PHT, KT3T,4T,5T
2 20 Kỷ niệm 20/11
3 21 Nộp báo cáo tháng; báo cáo 20-11
4 29 Thanh tra toàn diện lớp 3T GV lớp 3T HT, PHTCM
Nhận được công văn này, đề nghị các bộ phận chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của tổ, nhóm, lớp một cách cụ thể, phù hợp với điều kiện của nhà trường. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc phản ánh kịp thời về BGH nhà trường để giải quyết./.
Nơi nhận
- CBGV;
- Lưu VP. HIỆU TRƯỞNGBùi Thị Nhiện


 tai bai viet tai ay

 

 

 
Ý kiến - Đóng góp Ý kiến - Đóng góp
Thông tin

Trường Mầm non Thụy Thanh.

Địa chỉ: Xã Thụy Thanh - Thái Thụy - Thái Bình.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác