Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

QUY CHẾ DÂN CHỦ TMN THÁI HÀ 

P GD & ĐT THÁI THỤY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MN THÁI HÀ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số..../QĐTMN Thái Hà, ngày 23 tháng 9 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH V/v: Ban hành quy chế dân chủ trong trường Mầm non Thái Hà Năm học: 2015 - 2016 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON THÁI HÀ Căn cứ điều lệ trường Mầm non ban hành kèm theo Quyết định Số: 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/04/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Chỉ thị số 30/CT-TW ngày 18/02/1998 của Bộ chính trị về việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; Căn cứ Nghị định số 71 ngày 08/9/1998 và quy chế thực hiện dân chủ trong cơ quan; Căn cứ Hướng dẫn số 04 quy chế dân chủ của Bộ GD&ĐT năm 2000; Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 của ngành học mầm non huyện Thái Thụy ; Thực hiện kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 của trường mầm non Thái Hà. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong trường Mầm non Thái Hà Điều 2. Quy chế này có hiệu lực trong năm học 2015 - 2016 và các năm tiếp theo, nếu có bổ sung sửa đổi sẽ được thông qua các kỳ họp của Hội đồng trường. Hết hiệu lực khi có Quyết định thay thế. Điều 3. Hiệu trưởng trường MN Thái Hà, các đoàn thể trong trường, toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường căn cứ Quyết định thi hành ./. Nơi nhận: Như điều 3 HIỆU TRƯỞNG Lưu VP QUY CHẾ Thực hiện dân chủ trong trường học (Ban hành kèm theo quyết định số ..../QĐTMN ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Hiệu trưởng trường MN Thái Hà CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Mục đích về việc thực hiện dân chủ trong trường học Quy chế việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường Mầm non Thái Hà là nhằm phát huy quyền làm chủ tập thể của CB-GV-NV Góp phần xây dựng nhà trường trong sạch vững mạnh; Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực điều hành và quản lý chuyên môn để góp phần vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo ngày càng phát triển. Điều 2: Nguyên tắc thực hiện dân chủ trong nhà trường. 1.Việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường học đối với CBVC phải gắn liền với sự đảm bảo có sự lãnh đạo của tổ chức Đảng Cộng Sản Việt Nam theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện trách nhiệm của Hiệu Trưởng và phát huy vai trò của các tổ chức, Đoàn thể trong nhà trường. 2. Thực hiện dân chủ trong nhà trường trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật; phát huy vai trò dân chủ, quyền phải đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm; dân chủ phải gắn liền với kỷ luật, kỷ cương trong nhà trường. 3. Xử lý nghiêm minh những hành vi lợi dụng dân chủ, xâm phạm quyền tự do dân chủ làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của nhà trường. Điều 3: Phạm vi điều chỉnh Qui chế này quy định những nội dung liên quan đến việc thực hiện dân chủ trong các hoạt động của Trường Mầm non Thái Hà và toàn thể CBGV,NV trong trường. CHƯƠNG II THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG NỘI BỘ NHÀ TRƯỜNG MỤC 1 : TRÁCH NHIỆM CỦA HIỆU TRƯỞNG Điều 4: Hiệu trưởng là người do cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của nhà trường. Hiệu Trưởng có trách nhiệm: 1. Quản lý điều hành mọi hoạt động của trường, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên đối với toàn bộ hoạt động của nhà trường về việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của CBGV, NV thuộc quyền theo quy định của pháp luật. 2. Phụ trách chung quản lý điều hành CBGV, NV trong trường thực hiện nhiệm vụ, chức năng của trường theo phân cấp quản lý giáo dục. 3. Hiệu trưởng làm chủ tài khoản đơn vị trường học. Hàng tuần hàng tháng từng học kỳ có trách nhiệm tổ chức các cuộc họp định kỳ nhằm đánh giá công việc của các bộ phận, các tổ chức và cá nhân đã thực hiện trong thời gian qua, định ra những công việc cụ thể thời gian tới trong công việc của nhà trường. Đồng thời chỉ rõ và đề ra các biện pháp phát huy quyền làm chủ của CBGV, NV khắc phục tệ nạn quan liêu, tham nhũng và những yếu kém trong việc điều hành thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch, chế độ chính sách, nội quy, quy chế trường học. 3. Lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường và có các biện pháp giải quyết đúng theo chế độ, chính sách hiện hành của nhà nước theo nội quy, qui chế , điều lệ của nhà trường và phù hợp với thẩm quyền, trách nhiệm được giao của Hiệu Trưởng. Trong trường hợp vượt quá thẩm quyền giải quyết của Hiệu Trưởng thì phải thông báo cho cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường biết và báo cáo cho cấp trên. 4. Thực hiện chế độ hội họp theo đúng định kỳ, giao ban, Hội đồng tư vấn, Hội nghị Cán bộ viên chức hàng năm. 5. Thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định của nhà nước; công khai các quyền lợi, chế độ chính sách và việc đánh giá định kỳ đối với Cán bộ, GV, NV và học sinh. 6. Gương mẫu đi đầu trong việc đấu tranh chống những biểu hiện không dân chủ trong nhà trường như: cửa quyền, sách nhiễu, thành kiến, trù dập, giấu diếm, bưng bít, làm sai sự thật, làm trái nguyên tắc và những biểu hiện không dân chủ khác. 7. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý nhà trường. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong nhà trường, phát huy dân chủ trong tổ chức hoạt động của nhà trường. 8. Bảo vệ và giữ gìn uy tín của nhà trường. 9. Hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra hoạt động của cấp dưới trực tiếp trong việc thực hiện dân chủ và giải quyết kịp thời những kiến nghị trong thẩm quyền được giao. 10. Phối hợp với tổ chức Công đoàn trong nhà trường tổ chức Hội nghị cán bộ công chức mỗi năm một lần theo quy định của Nhà nước. Điều 5: Những việc Hiệu trưởng phải lấy ý kiến tham gia đóng góp, xây dựng của các cá nhân hoặc tổ chức, đoàn thể trong nhà trường trước khi quyết định: 1. Kế hoạch phát triển nhà trường, tuyển sinh, dạy học, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác trong năm học. 2. Quy trình quản lý đào tạo, những vấn đề về chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức bộ máy trong nhà trường. 3. Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo, CBGV, NV 4. Kế hoạch xây dựng CSVC, các hoạt động dịch vụ, sản xuất trong nhà trường. 5. Các biện pháp tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng hàng năm, lề lối làm việc, xây dựng nội quy, quy chế nhà trường. 6. Các báo cáo sơ kết, tổng kết theo định kỳ trong năm học. MỤC 2: TRÁCH NHIỆM CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG Điều 6: Phó hiệu trưởng có nhiệm vụ giúp hiệu trưởng điều hành và theo dõi một số công việc do hiệu trưởng phân công và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng, trước pháp luật về công việc được hiệu trưởng phân công phụ trách. MỤC 3: TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ GIÁO, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN Điều 7: Nhà giáo, cán bộ, viên chức nhà trường có trách nhiệm : 1. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của nhà giáo theo quy định của luật GD. 2. Tham gia đóng góp ý kiến về những nội dung quy định tại điều 5 quy chế này. 3. Kiên quyết đấu tranh chống hiện tượng bè phái, mất đoàn kết, cửa quyền, quan liêu và những hoạt động khác vi phạm dân chủ kỷ cương nề nếp trong nhà trường. 4. Thực hiện đúng quy định trong pháp lệnh cán bộ viên chức, pháp lệnh chống tham nhũng; Pháp lệnh thực hành tiết kiệm. 5. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự nhà giáo, cán bộ, viên chức, tôn trọng đồng nghiệp và người học; bảo vệ uy tín của nhà trường. Điều 8 : Những việc cán bộ công chức được biết, tham gia ý kiến, hiệu trưởng quyết định, giám sát kiểm tra thông qua hình thức dân chủ trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường 1. Cán bộ công chức được biết, tham gia ý kiến và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công việc của cơ quan trường học; những nội quy, quy chế do trường và cơ quan cấp trên quy định. Phải nắm rõ kế hoạch công tác hàng tuần, hàng tháng, học kỳ và năm học của trường. 2. Cán bộ công chức được biết kinh phí hoạt động hàng năm, bao gồm các nguồn kinh phí do ngân sách cấp và các nguồn tài chính khác và quyết toán kinh phí hàng năm của trường. CBGV, NV được thực hiện quyền giám sát kiểm tra thông qua Ban thanh tra nhân dân. 3. Cán bộ công chức được biết việc tiếp nhận công chức, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương, nâng ngạch và đề bạt, miễn nhiệm cán bộ trong trường.. Các vụ tham nhũng, tiêu cực trong trường được các cấp có thẩm quyền luận. Kết quả khiếu nại, tố cáo trong nội bộ trường học. MỤC 4. TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ TRƯỜNG Điều 9: Trách nhiệm của nhà trường. Hiệu trưởng phân công cho cấp dưới thực hiện những nhiệm vụ sau: 1.Phổ biến ngay từ đầu năm học kế hoạch năm học và những nội dung có liên quan đến trách nhiệm của người học, nhà giáo, cán bộ công chức trong nhà trường. 2. Thông báo công khai những quy định về tuyển sinh, nội quy, quy chế, học tập, kết quả thi, tiêu chuẩn đánh giá xếp loại, khen thưởng, kỉ luật. 3.Định kỳ ít nhất trong một năm học có ít nhất 3 lần( Đầu năm, giữa năm và cuối năm). Tổ chức hội nghi cha mẹ của người học để thông báo kế hoạch và nhiệm vụ năm học, trách nhiệm của các bậc cha mẹ, sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình của người học, thông báo kết quả học tập, rèn luyện của người học. 4.Giáo viên chủ nhiệm lớp là người thay mặt cho nhà trường tổ chức các hoạt động thực hiện dân chủ của lớp mình, thường xuyên tiếp thu ý kiến của người học và các bậc cha mẹ của người học để phản ảnh cho hiệu trưởng. 5.Kịp thời thông báo những chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước đối với người học, nhà giáo, cán bộ viên chức nhà trường. 6.Đặt hòm thư góp ý hoặc các hình thức góp ý khác để tổ chức cá nhân và các đoàn thể trong nhà trường thuận lợi trong việc đóng góp ý kiến. 7.Giải đáp các ý kiến và giải đáp các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo luật định. MỤC 5: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐOÀN THỂ, TỔ CHỨC TRONG NHÀ TRƯỜNG Điều 10: Trách nhiệm của tổ chức nhà trường, tổ chuyên môn 1. Tham mưu, đề xuất những biện pháp giúp Hiệu trưởng thực hiện tốt những quy định của quy chế này. 2. Chấp hành và tổ chức thực hiện tốt các hoạt động dân chủ trong đơn vị. 3.Thực hiện nghiêm túc lề lối làm việc trong đơn vị, thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ quy định của luật giáo dục, điều lệ của nhà trường. Điều 11: Trách nhiệm của tổ chức công đoàn cơ sở 1. Tổ chức công đoàn cơ sở có trách nhiệm phối hợp cùng với nhà trường trong việc thực hiện qui chế dân chủ trong nhà trường. 2. Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các đoàn thể, các tổ chức, dân chủ bàn bạc các chủ trương, biện pháp thực hiện nhiệm vụ của nhà trường. 3. ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, có trách nhiệm lắng nghe ý kiến của quần chúng, phát hiện những vi phạm quy chế dân chủ trong nhà trường để đề nghị hiệu trưởng giải quyết. Hiệu trưởng không giải quyết được thì báo cáo lên các cấp có thẩm quyền trong ngành theo phân cấp quản lý để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết. Điều 12: Trách nhiệm của ban đại diện CMHS 1. Ban đại diện CMHS có trách nhiệm tổ chức ý kiến thu thập đóng góp của các cha mẹ học sinh để cùng nhà trường giải quyết các vấn đề sau: 1.1 Nội dung công việc có liên quan đến sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình để giải quyết những việc liên quan đên học sinh. 1.2 Vận động các bậc cha mẹ học sinh thực hiện các chủ trường, chính sách, chế đọ mà học sinh được hưởng hoặc các nghĩa vụ phải đóng góp theo quy định. 1.3 Vận động các cha mẹ học sinh phải thực hiện xã hội hóa giáo dục ở địa phương. 1.4 Cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh có thể phản ánh, trao đổi, góp ý kiến trực tiếp với nhà trường, với giáo viên, hoặc thông qua ban đại diện CMHS về những vấn đề liên quan đên công tác giáo dục của nhà trường. CHƯƠNG III QUAN HỆ VÀ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN, CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG . Điều 13: Quan hệ với cơ quan quản lý giáo dục cấp trên. 1. Phục tùng sự chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đúng quy định, kịp thời, nghiêm túc. 2. Kịp thời phản ánh những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Kiến nghị lên cơ quan cấp trên để xem xét giải quyết. 3. Phản ảnh những vấn đề chưa rõ của cơ quan quản lý cấp trên, góp ý kiến, phê bình với cơ quan quản lý cấp trên bằng văn bản hoặc thông qua đại diện. Trong khi ý kiến phản ảnh lên cấp trên chưa được giải quyết nhà trường vẫn phải nghiêm túc chấp hành thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên. Điều 14 : Quan hệ với cơ quan chính quyền địa phương. 1. Hiệu trưởng nhà trường đảm bảo mối quan hệ chặt chẽ với cơ quan chính quyền sở tại để phối hợp giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác giáo dục của nhà trường và chăm lo quyền lợi học tập của người học. 2. Khi quan hệ với các cơ quan khác, CBCC trong trường phải có thái độ lịch sự, khiên tốn, trung thực, luôn thể hiện đúng tinh thần công tác, tôn trọng mọi chủ trương của chính quyền địa phương đề ra; mọi phát ngôn góp ý đều phải thực hiện theo quy định hiện hành. 3. Khi công dân (tổ chức) có yêu cầu giải quyết một công việc nào đó thì CBCC có trách nhiệm nghiên cứu kĩ nội dung và giải quyết theo đúng thẩm quyền. 4. CBCC không được tiếp nhận công việc và giải quyết công việc ở nhà riêng, CBCC có trách nhiệm bảo vệ danh tính và bí mật nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân (tổ chức) theo quy định của pháp luật CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 13: Mọi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường thực hiện tốt quy chế này thì sẽ được khen thưởng; Vi phạm quy chế này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Điều 14: Toàn thể CBCC trường MN Thái Hà Có trách nhiệm thực hiện quy chế này. Thái Hà, ngày 23 háng 9 năm 2015 HIỆU TRƯỞNG Phạm Thị Hiên

 

KẾ HOẠCH XD TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN  

PGD&ĐT THÁI THỤY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MN THÁI HÀ Độc lập - Tự do - hạnh phúc Số ..../ KH - GDMN Thái Hà, ngày 29 tháng 9 năm 2015 KỀ HOẠCH TRIỂN KHAI PHONG TRÀO THI ĐUA "XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN HỌC SINH TÍCH CỰC" TRƯỜNG MÂM NON THÁI HÀ NĂM HỌC 2015 - 2016 Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 của Sở Giáo dục & đào tạo tỉnh Thái Bình, của Phòng Giáo dục & đào tạo huyện Thái Thụy; Căn cứ vào nhiệm vụ năm học của trường mầm non Thái Hà; Trường Mầm non Thái Hà xây dựng kế hoạch thực hiện "Xây dựng trường học thân thiên, học sinh tích cực " trong năm học 2015 – 2016 cụ thể như sau: I. Thành lập ban chỉ đạo TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ phân công 1 Phạm Thị Hiên HT – BTCB Trưởng ban 2 Nguyễn Thị Ngát PHT CM- CTCĐ Phó trưởng ban 3 Phạm Thị Hướng PHT ND– PBTCB Phó trưởng ban 4 Hoàng Thị Nhường TTMG - BTCĐ Thành viên 5 Nguyễn T Thanh Vân KT 4 T Thành viên 6 Nguyễn Thị Hạnh TBTT – KT 3 T Thành viên 7 Vũ Thị Luyện TT tổ văn phòng Thành viên 8 Đoàn Thị Quyên TTTNT Thành viên * Mục tiêu: Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong nhà trường, gia đình và toàn xã hội tạo sức mạnh tổng hợp nhằm mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, và môi trường giáo dục để tạo cơ hội cho trẻ hoạt động hoc tập một cách tích cực, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ và đem lại hạnh phúc cho trẻ thơ. *Yêu cầu để đạt được mục tiêu: Xây dựng thành công môi trường thân thiện để có môi trường tốt nhất về vật chất và tinh thần nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường . Tạo môi trường phong phú cho trẻ hoạt động một cách tích cực, hiệu quả II. Xây dựng nội dung thực hiện: 1. Xây dựng trường lớp xanh - sạch - đẹp an toàn và thân thiện *Về phía nhà trường: Xây dựng môi trường thân thiện với 3 nội dung sau: a- Cơ sở vật chất: + Đủ phòng học , không gian thoáng mát, ấm về mùa đông, mát vè mùa hè + Đủ phòng học, phòng chức năng + Bếp đảm bảo tiêu chuẩn (Bếp 1 chiều) có đủ đồ dùng để chế biến thức ăn, xoong nồi, bát thìa, thùng đựng cơm, thức ăn món mặn, món xào, canh. + Công trình vệ sinh luôn được quét dọn sach sẽ, thuận tiện phù hợp với trẻ, có nguồn nước sạch đủ cho trẻ sinh hoạt, đảm bảo ấm về mùa đông, mát về mùa hè đảm bảo vệ sinh an toàn, yêu cầu nhà bếp cung cấp đầy đủ thường xuyên + Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp thân thiện an toàn cho trẻ b- Môi trường các phòng : Đủ diện tích thoáng mát ấm về mùa đông mát về mùa hè, có đủ các góc, giá kê hợp lý thuận tiện, đủ bàn ghế đúng quy cách, các đồ dùng, đồ chơi đa dạng phong phú về chất liệu và chủng loại, bền đẹp an toàn có gía trị sử dụng cao, phát huy tính tích cực sáng tạo của trẻ Trang trí lớp sinh động hấp dẫn, phù hợp với chủ điểm, chủ đề có mảng chính và các mảng phụ. Trong lớp có đủ các góc theo quy định, tận dụng các nguyên vật liệu sẵn có của địa phương để tạo môi trường phong phú về đồ dùng, đồ chơi cho trẻ hoạt động một cách hứng thú (phát động phong trào làm đồ dùng đồ chơi nhân các ngày lể lớn trong năm như: , 20/10, 20/11, 22/12, 8/3, 26/3, 1/6...) Bảng biểu phù hợp với chủ điểm và tâm sinh lý trẻ, luôn kích thích tính tò mò, ham hiểu biết của trẻ để khám phá và nhận biết c - Môi trường ngoài lớp: - Đồ dùng đồ chơi ngoài trời phong phú đáp ứng nhu cầu của trẻ, nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn - Môi trường có cây xanh bóng mát, vườn hoa sạch đẹp và an toàn - Cổng trường có biển tên đúng yêu cầu, phù hợp với bậc học, có cây xanh, có đủ bảng biểu để tuyên truyền các hoạt động giáo dục cho các bậc phụ huynh tạo sự phối kết hợp chặt chẽ trong công tác CSGD của nhà trường, các lớp đều có biển tên - Phối hợp chặt chẽ với các bậc phụ huynh về cách CSGD trẻ theo khoa học, vận động phụ huynh đóng góp các nguyên vật liệu để các cô làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ d- Xây dựng môi trường tinh thần: Từ ban giám hiệu đến cán bộ giáo viên luôn tạo không khí vui tươi, phấn khởi tôn trọng, cởi mở, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, coi nhà trường như một gia đình lớn Thẳng thắn đấu tranh phê bình giúp đỡ đồng nghiệp để cùng nhau tiến bộ Luôn tạo không khí cởi mở thân thiện trong nhà trường. Tạo không khí giữa BGH với giáo viên, giữa giáo viên với học sinh, giữa giáo viên với các bậc phụ huynh Về phía ban giám hiệu luôn qua tâm chỉ đạo giúp đỡ động viên giáo viên hoàn thành nhiệm vụ Thu hút sự quan tâm của các ban ngành đoàn thể, các cấp chính quyền địa phương Quản lý tài chính, con người theo đúng điều lệ trường Mầm non và luật ngân sách nhà nước (Thu, chi đúng nguyên tắc tài chính và tiết kiệm) * Về phía phụ huynh: Nhà trường cùng các bậc phụ huynh phối hợp chặt chẽ về công tác huy động kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động của nhà trường, hỗ trợ vật liệu phế thải để làm đồ chơi góp phần xây dựng môi trường thân thiện cho các lớp học. Làm tốt công tác phối hợp giữa gia đình và nhà trường tổ chức các ngày hội, lễ cho trẻ, cùng nhà trường chăm lo các bừa ăn cho trẻ nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng xuống dưới 9% * Thực hiện tốt 3 công khai, 4 kiểm tra a- Thực hiện 3 công khai: + Công khai về chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, công khai về tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, công khai chương trình giảng dạy + Công khai cơ sở vật chất, các đồ dùng phục vụ chăm sóc giáo dục trẻ qua các buổi họp phụ huynh. + Công khai về thu chi tài chính: Như các khoản thu chi theo thỏa thuận, công khai tài chính các khoản ăn hàng ngày của trẻ b- Thực hiện 4 kiểm tra: + Kiểm tra các nguồn thu chi của các lớp + Kiểm tra chế độ lương + Kiểm tra các quỹ đóng góp của phụ huynh + Kiểm tra các kế hoạch của nhà trường đề ra c- Về tài chính: Thu chi đúng nguyên tắc tài chính Huy động sức đóng góp của các bậc phụ huynh các ngành các cấp để xây dựng trường lớp, mua sắm trang thiết bị xây dựng môi trường thân thiện Bồi dưỡng, kiểm tra, nhắc nhở giáo viên thường xuyên Đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất mua sắn các trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học Hướng dẫn các cô giáo trang trí lớp học theo từng chủ điểm. 2. Tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục có hiệu quả phù hợp với đặc điểm lứa tuổi giúp trẻ tích cực tự tin Đổi mới phương pháp dạy học tích cực tạo cơ hội cho trẻ được tham gia vào các hoạt động phát huy tính tích cực của trẻ Thực hiện tốt chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện hiệu quả 3 cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục"; "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo" nhà trường cùng tập thể sư phạm quyết tâm thi đua xây dựng thành công "nhà trường thân thiện học sinh tích cực" được cụ thể hóa như sau: + Phấn đấu mỗi cán bộ giáo viên trong nhà trường luôn là tấm gương sáng trước đồng nghiệp, trước trẻ và nhân dân. + Tự học tự rèn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tâm huyết nhiệt tình, yêu nghề mến trẻ, có phương pháp dạy tích cực, khoa học sáng tạo phấn đấu mỗi giờ dạy đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho trẻ tạo nhiều cơ hội cho trẻ hoạt động, được trải nghiệm một cách tích cực hiệu quả. + Tạo môi trường sinh động phong phú, an toàn hấp dẫn cho trẻ tích cực hoạt động + Phấn đấu 100% giáo viên có tay nghề vững vàng, phấn đấu 60% giáo viên đạt khá giỏi chuyên môn, với các biện pháp học tập, thao giảng và dự giờ thường xuyên. Biết sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý và trong chăm sóc trẻ, soạn bài trước 1 tuần, xây dựng tiết dạy hấp dẫn, có đủ đồ dùng cho tiết dạy sáng tạo và phong phú. + Chú ý giáo dục đạo đức cho trẻ, dạy trẻ luôn lễ phép và có lòng nhân ái qua các hoạt động lồng ghép tích cực + Biết chia sẻ, bảo vệ tài sản của nhà trường, của lớp, của đảng, của nhân dân. Trân trọng và gìn giữ sản phẩm mà cô và trẻ làm ra, luôn nhắc nhở các cháu bảo vệ tài sản chung và giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp. + Biết sáng tạo trong lao động, sáng tạo trong giảng dạy, đổi mới phương pháp day học, luôn tạo cơ hội cho trẻ hoạt động tích cực trong môi trường của trẻ, tích cực làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo để phục vụ cho các hoạt động, công tác giáo dục trẻ + Tổ chức các hoạt động lễ hội + Thu các loại tiền thoả thuận với phụ huynh đúng quy định + Thực hiện tốt nội quy, quy chế của nhà trường, đảm bảo giờ nào việc ấy, dạy đúng chương trình, dạy đúng chủ điểm đã xây dựng, chuẩn bị đủ đồ dùng dạy học không dạy chay, tích cực áp dụng công nghệ thông tin vào dạy trẻ. 3. Rèn kỹ năng sống cho trẻ: Tích cực hoạt động một cách có nề nếp trong học tập cũng như trong sinh hoạt (Biết kỹ năng rửa tay, rửa mặt, nề nếp khi ăn biết mời chào, biết cất dọn cùng cô, sắp xếp đồ dùng đồ chơi, biết tự phục vụ bản thân, biết cùng cô bảo vệ cơ sở vật chất, biết bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp, không vứt dác bừa bãi, không vẽ bẩn lên tường, biết yêu lao động, chăm sóc vật nuôi như cho gà, vịt, chó mèo ăn…,biết trồng cây, chăm sóc tưới cây, bắt sâu…., biết giúp đỡ bạn bè và giầu lòng nhân ái, biết yêu đất nước Việt nam. 4. Tổ chức các hoạt động vui chơi tập thể + Lựa chọn các bài hát dân ca vào dạy và học, các trò chơi, hội thi + Đưa các trò chơi dân gian vào lồng ghép tích hợp vào hoạt động học tập và vui chơi, các hoạt động ngoài trời + Lồng ghép cho trẻ biết về nhà trường về gia đình về quê hương qua các chủ điểm, biết yêu quý tôn trọng làng xóm quê hương, các di tích lịch sử + Giáo dục trẻ truyền thống tốt đẹp của quê hương, phong tục tập quán, biết chăm sóc cây, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp Trên đây là kế hoạch "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" của trường Mầm non Thái Hà. Tập thể cán bộ giáo viên nhà trường ký cam kết quyết tâm thực hiện KẾ HOẠCH CỤ THỂ Tháng Nội dung Người thực hiện 8/2015 - Quét vôi ve, sang sửa các lớp, trang trí các lớp, đồ chơi ngoài trời tạo môi trường cho trẻ hoạt động BGH, CBGV, NV, Phụ huynh 9/2015 - Trồng hoa, trồng rau, trang trí các lớp theo chủ điểm - Mua bổ sung đồ dùng bán trú, đồ dùng phục vụ học tập BGH, CBGV, NV phụ huynh 10/2015 - Sửa chữa đại tu một số máy tính - Làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo BGH,CBGV, NV 11/2015 - Thi đồ dùng, đồ chơi cấp trường BGH, CBGV 12/2015 - Tạo môi trường theo chủ điểm - Chăm sóc cây cảnh, bồn hoa BGH, GV, trẻ 01/2016 - Tiếp tục chăm sóc cây, hoa - Sửa chữa đồ dùng, đồ chơi hỏng BGH, GV 02/2016 - Trồng cây, hoa Trang trí theo chủ điểm Đoàn thanh niên, giáo viên 3/2016 - Làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo. Tạo môi trường thân thiện nhân dịp ngày 8/3 CBGV 4/2016 Trồng, chăm sóc cây, hoa, rau. BGH, GV, trẻ 5/2016 - Chăm sóc bồn hoa, cây cảnh BGH, GV, trẻ Hiệu trưởng Phạm Thị Hiên

KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015- 2016  

PGD&ĐT THÁI THUỴ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MN THÁI HÀ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHỆM VỤ NĂM HỌC TRƯỜNG MẦM NON THÁI HÀ Năm học 2015 – 2016 PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH I – Thuận lợi: Nhà trường luôn luôn nhận được sự quân tâm chỉ đạo sâu sát của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương cùng sự quan tâm phối kết hợp của các ban ngành đoàn thể trong xã. Địa phương đã quan tâm tới cô và cháu trong trường có quà động viên cô và cháu học sinh nhân ngày khai giảng năm học mới, các cá nhân hảo tâm, các nhà cung cấp thực phẩm, các doanh nghiệp có quà tặng nhà trường để trường có thêm kinh phí mua bổ xung tăng cường trang thiết bị dạy và học ngày một nhiều hơn đáp ứng phần nào tốt hơn cho công tác chăm sóc giáo dục các cháu tại trường. Mặt khác nhà trường luôn nhận được sự chỉ đạo trực tiếp của bộ phận chuyên môn ngành học mầm non huyện Thái Thuỵ. Trường mầm non Thái Hà được tập trung tại 1 điểm với 7 phòng học cao tầng và đủ các phòng chức năng, bếp ăn một chiều rộng rãi sạch sẽ, các phòng học đúng đủ diện tích với công trình vệ sinh khép kín, có sân chơi sạch sẽ, có vườn cổ tích, có sân chơi giao thông, có sân chơi dành cho lĩnh vực phát triển thể chất, có đồ chơi ngoài trời, có cây bóng mát, có tường bao cổng dậu….. trường được công nhận là trường mầm non đạt chuẩn quốc gia năm 2011, trường được Sở GD &ĐT Thái Bình cấp giấy công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục ở cấp độ 3 vào tháng 7/2015, trường đạt trường tiên tiến của huyện. Trường được huyện công nhận là đơn vị đã hoàn thành công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi hàng năm. Trường duy trì tổ chức nuôi ăn bán trú tại trường với 100 % số cháu đến lớp. Đặc biệt là các bậc phụ huynh đã có nhận thức đúng đắn về ngành học mầm non đã quan tâm tới con cháu mình nhiều hơn như cho các cháu đi học ngày một đông hơn, số lượng các cháu vào học nhà trẻ nhiều năm liền đều vượt mức bình quân chung của huyện, số cháu mẫu giáo vào học đạt 100 % dân số độ tuổi. Phụ huynh tích cực đóng góp ủng hộ các khoản như tăng cường cơ sở vật chất, ủng hộ để tu sửa mua sắm một số đồ dùng trang thiết bị tối thiểu cho yêu cầu dạy và học trong nhà trường. Chế độ chính sách đãi ngộ tới đội ngũ ngày một quan tâm hơn, đội ngũ CBQL, GV khối trưởng được biên chế hưởng lương theo ngạch bậc, còn lại đội ngũ GV ngoài biên chế được hưởng lương theo thông tư 09, được hưởng chế độ ưu đãi ngành nên đội ngũ GV đã phần nào yên tâm phấn khởi nhiệt tình yêu nghề phấn đấu chăm sóc giáo dục trẻ tại trường. Trường có kế toán, thủ quỹ riêng, trường được nhà nước cấp ngân sách hoạt động chi cho các hoạt động chuyên môn, mọi khoản thu chi của nhà trường theo đúng nguyên tắc tài chính được công khai trước hội đồng giáo viên. 2) Khó khăn: - Trình độ năng lực áp dụng phương pháp đổi mới hình thức tổ chức cho trẻ hoạt động và áp dụng công nghệ thông tin dạy bằng giáo án điện tử chưa đồng đều chưa thường xuyên, ở một số giáo viên còn hạn chế (giáo viên cao tuổi học chắp vá) - Số giáo viên mới vào ngành chưa có kinh ngiệm giảng dạy, còn có vài giáo viên chưa có bằng mầm non nên việc thực hiện chương trình còn gặp nhiều khó khăn. - Số máy tính lại quá cũ hay hư hỏng, có máy tính hỏng quá nặng không có khả năng sửa chữa khắc phục - Còn một số cá biệt phụ huynh nhận thức về ngành học chưa thực sự đúng còn ảnh hưởng đến công tác vận động cháu vào học nhà trẻ tăng chậm ở đầu năm học(tháng 9) - Cơ sở vật chất của trường chưa hoàn thiện như đoạn tường bao phía trước chưa xong, còn thiếu một số phòng như: phòng làm việc của phó hiệu trưởng, phòng bảo vệ…. - Còn một số giáo viên mới vào ngành chưa được đóng BHXH dời sống còn gặp nhiều khó khăn cũng phần nào ảnh hưởng đến quá trình công tác giảng dạy. PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ A – Căn cứ xây dựng Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 của sở GD & ĐT Thái Bình. Thực hiện hướng dẫn triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 của Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Thái Thuỵ, của ngành học mầm non huyên Thái Thụy. Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và các điều kiện thực tế của trường mầm non, trường mầm non Thái Hà xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015 – 2016 như sau: B - Nhiệm vụ chung: Trường tích cực đổi mới trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cô và trẻ tại trường mầm non. Phấn đấu danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, trường xếp loại tốt – Giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ I, trường đạt cấp độ III về tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. 1. Năm học 2015 – 2016 là năm tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW; Nghị quyết 44-NQ/CP; Kế hoạch hành động của Bộ GD&ĐT; Chương trình hành động số 34 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo"; Quán triệt và xây dựng chương trình hành động, triển khai thực hiệt tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020; Thực hiện sáng tạo, có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua, 2- Tiếp tục "Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, xây dựng và duy trì nề nếp kỉ cương trường học", thực hiện tốt chủ đề năm học "Kỷ cương nghiêm- chất lượng thực". Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, đổi mới công tác thanh tra kiểm tra, đổi mới công tác đánh giá nâng cao chất lượng giáo dục, chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục. Tich cực xây dựng mô hình nhà trường đổi mới "Mỗi cán bộ giáo viên thực hiện một đổi mới phương pháp dạy học và quản lí, trường có kế hoạch cụ thể về đổi mới phương pháp quản lí và dạy học." 3 – Tích cực làm tốt công tác tư tưởng chính trị tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên nắm chắc chuyên môn, làm tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ, có ý thức tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu đổi mới chăm sóc giáo dục trẻ. Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cô và trẻ tại trường mầm non. 4 - Duy trì làm tốt công tác phổ cập GDMN cho học sinh 5 tuổi giữ vững là đơn vị hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. 5 - Nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN, đẩy mạnh đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường hoạt động vui chơi và các hoạt động trải nghiệm, khám phá của trẻ, tích cực đưa các trò chơi dân gian và chuyên đề phát triển vận động vào các hoạt động của nhà trường; Đẩy mạnh tích hợp chú trọng giáo dục hình thành, phát triển kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi của trẻ, với yêu cầu xã hội hiện đại và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Chủ động phối hợp với gia đình trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của xã hội đối với sự phát triển GDMN, phát huy ảnh hưởng của GDMN đối với xã hội, đồng thời tận dụng mọi nguồn lực để phát triển GDMN. 6. Tích cực đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý chỉ đạo, giáo viên tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động dạy trẻ phù hợp và soạn giảng giáo án điện tử , đổi mới phương pháp dạy học ứng dụng các phần mềm hỗ trợ giảng dạy nâng cao chất lượng toàn diện trên trẻ. Thực hiện có hiệu quả mạng giáo dục điện tử liên thông từ Phòng đến trường và tới từng CBGV, NV toàn trường. C - Các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể: I . Đổi mới cơ chế quản lý, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý trong nhà trường 1 - Thực hiện nghiêm túc văn bản quy phạm pháp luật về GDMN, đổi mới cơ chế quản lý Trường tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và ngành. Nghị quyết số 29/NQTW ngày 4 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"; Chương trình hành động số 34 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo"; Quán triệt sâu rộng trong toàn ngành về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020, để mỗi CBGV, nhân viên nhận thức đúng đắn về mục tiêu, nhiệm vụ, hiểu được những yêu cầu của đổi mới, từ đó nâng cao hơn nữa trách nhiệm của mỗi giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Vì vậy hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cần thấy rõ và làm tốt hơn vai trò lãnh đạo đối với nhà trường, thực hiện nghiêm túc quyền tự chủ đồng thời gắn trách nhiệm của Hiệu trưởng trong công tác quản lý, trong đánh giá chất lượng của nhà trường và phấn đấu trong năm học này phấn đấu trường không có CBGV, NV vi phạm đạo đức nhà giáo, không có GV dạy thêm không đúng qui định; không có tình trạng lạm thu và sử dụng ngân sách không đúng mục đích Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Tổ trưởng chuyên môn trong việc chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, thực hiện tốt bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức các chuyên đề, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường, đặc biệt tập trung cao cho hoạt động dạy học, chú ý đổi mới phương pháp giáo dục trẻ "Lấy trẻ làm trung tâm", trẻ được thực hành trải nghiệm, "chơi mà học, học bằng chơi". Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nền nếp kỷ cương trong trường, kết hợp cùng Công đoàn xây dựng, củng cố quy chế phối hợp, quy chế dân chủ ở trường học và quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo dân chủ, công khai trong các hoạt động. Trường thực hiện tốt quy chế dân chủ, đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng yêu cầu. Sử dụng có hiệu quả website làm công cụ quản lý, vừa có tác dụng quảng bá hình ảnh nhà trường, góp phần thực hiện tốt công tác XHH GD. Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm trước Phòng GD&ĐT nếu để xảy ra tình trạng CBGV, NV vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm dạy thêm, vi phạm chính sách dân số, để xảy ra tình trạng đơn thư vượt cấp, không đúng quy định, ... Trường tiếp tục tổ chức tập huấn, phổ biến để CBGV, NV hiểu và thực hiện đúng các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN mới được ban hành. Trường tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế quản lý, tích cực khai thác và sử dụng hiệu quả các phần mềm và website của Phòng và của trường phục vụ công tác quản lý và tạo môi trường tự học, tự bồi dưỡng cho CBGV, NV. Thực hiện tốt các báo cáo qua mạng internet, hòm thư điện tử. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy đủ,chính xác, kịp thời. * Trong công tác quản lý, tập trung quản lý tốt chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ theo mục tiêu giáo dục chương trình GDMN mới: - Đội ngũ CBQL tích cực nghiên cứu chuyên đề về nghiệp vụ công tác quản lý để ngày càng có thêm kinh nghiệm quản lý, chỉ đạo, đặc biệt công tác quản lý nâng cao chất lượng CSGD trẻ, tổ chức thực hiện chương trình GDMN, kĩ năng xây dựng kế hoạch....; đồng thời làm rõ vai trò, chức năng nhiệm vụ và trách nhiệm của từng cán bộ quản lý. - Tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của trường về chất lượng giáo dục, về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục. Nâng cao vai trò của CBQL trong việc tổ chức thực hiện CTGDMN mới và thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của người quản lý. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý các hoạt động và đặc biệt là chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ - Trường tiếp tục đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên môn, tiếp tục phát huy có hiệu quả hoạt động của các tổ chuyên môn trong nhà trường và giáo viên giỏi nòng cốt của tổ, của trường. Trường thành lập 01 tổ giáo viên giỏi nòng cốt do đồng chí phó hiệu trưởng chuyên môn làm tổ trưởng để tổ chức có chất lượng các chuyên đề, nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của trường Bố trí sắp xếp văn phòng nhà trường có đầy đủ biểu bảng: Theo dõi số lượng trẻ vào học, số trẻ ăn bán trú, theo dõi sức khoẻ trẻ trên biểu đồ, theo dõi khám sức khoẻ trẻ trên biểu đồ, theo dõi thi đua giáo viên hàng tháng. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt, quan tâm động viên khen thưởng người lao động trực tiếp, công khai minh bạch các tiêu chí và kết quả đánh giá thi đua, coi thi đua khen thưởng là một động lực thúc đẩy sự nghiệp phát triển có chiều sâu, Trường giành kinh phí và tích cực huy động mọi nguồn lực để động viên khen thưởng CBGV và HS đạt thành tích cao trong học tập và công tác Lên kế hoạch cụ thể theo từng tháng đề nghị trường trung học cơ sở, trường tiểu học giúp đỡ mầm non tạo ra quanh cảnh trường xanh sạh đẹp. Thực hiện thông tin báo cáo kịp thời chính xác, đúng qui định, các thông số, số liệu chính xác. 2. Công tác kiểm tra, thanh tra: Trường làm tốt công tác thanh tra kiểm tra bằng nhiều hình thức: Kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên đề, chuyên môn, sau kiểm tra có góp ý bổ sung kịp thời. Giám sát chặt chẽ việc thực hiện của giáo viên như giờ ăn, giờ ngủ, vui chơi…. đánh giá công bằng khách quan. Hiệu trưởng dự giờ ít nhất 20 giờ/ 1 tháng, các phó hiệu trưởng dự ít nhất 25 giờ/ 1 tháng, các khối trưởng chuyên môn dự ít nhất 8 giờ / tháng, tổ trưởng nhà trẻ và tổ mầu giáo dự ít nhất 12 giờ/ 1 tháng. Trường tổ chức thi trang trí nhóm lớp theo chủ đề 3 lần/ 1 năm học, thi đồ dùng đồ chơi tại trường năm 2 lần yêu cầu 100 % CBGV tham gia, đồ dùng có chất lượng dùng được lâu bền, sử dụng được nhiều bộ môn, khuyến khích đồ dùng đồ chơi dành cho lĩnh vực phát triển thể chất phấn đấu có nhiều đồ dùng được xếp loại tốt. Tổ chức thi hồ sơ sổ sách CBGV tại trường, thi giáo án hay của giáo viên tại trường ít nhất 2 lần/ 1 năm học. Hàng tháng, hàng kì, cuối năm học phải thống nhất trong ban giám hiệu về đánh giá xếp loại CBGV. Nâng cao vai trò trách nhiệm chất lượng đội ngũ CBQL, CBQL phải gương mẫu thực hiện tốt các nghị quyết chỉ thị của thủ tướng chính phủ về công tác thanh tra kiểm tra theo đủ 4 hình thức Hiệu trưởng 1 tháng thanh tra toàn diện 2 giáo viên, dự giờ xong rút kinh nghiệm bổ xung ngay cho giáo viên tự ghi vào sổ góp ý dự gìơ sau đó hiệu trưởng hiệu phó kí ghi rõ họ tên ngày tháng dự xếp loại giờ dạy. 3. Quản lý có hiệu quả trường học đổi mới Trường thực hiện nghiêm túc chủ trương xây dựng trường học đổi mới, trường có kế hoạch chỉ đạo cụ thể việc triển khai thực hiện mô hình này, thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổ chức cho cán bộ giáo viên đăng ký và thực hiện. Năm học này trường tiếp tục thực hiện mô hình đổi mới: "Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnhan toàn thân thiện với trẻ" Đảm bảo ít nhất "Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện một đổi mới PPDH và quản lý".tập trung vào 2 nội dung đổi mới để nâng cao chất lượng: Xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ; thực hiện tốt chuyên đề phát triển vận động. Mỗi cán bộ giáo viên chọn và xây dựng tốt 01 đổi mới trong năm học này. 4.Thực hiện công khai trong trường: Trường thực hiện nghiêm túc công khai dân chủ trong trường học, thảo luận dân chủ, thống nhất xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học; kế hoạch triển khai các nhiệm vụ của nhà trường. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung Quyết định 2814/QĐ-UBND và Quyết định 2815/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Thực hiện đúng nguyên tắc thu – chi theo đúng hướng dẫn, chống lạm thu, không để tình trạng thu không đúng quy định, chi sai chế độ. Thực hiện đầy đủ các nội dung Thông tư số 09/2009/TT-BGD ĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng bộ GD ĐT và quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, nhất là công khai minh bạch về các khoản thu và sử dụng các khoản thu, tạo điều kiện để CMHS và nhân dân tham gia giám sát các khoản thu trong nhà trường. II. Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL và giáo viên trong trường: 1.Mục tiêu: - Trường phấn đấu xây dựng đội ngũ CBGV, NV, đủ số CBQL, đủ các tổ trưởng, khối trưởng chuyên môn. Bố trí sắp xếp đội ngũ đủ số lượng giáo viên trên nhóm lớp, nhân viên theo điều lệ trường mầm non - CBGV, NV có trình độ chuẩn 100 %, trong đó trình độ trên chuẩn là 85 % ( hiện tại trình độ trên chuẩn là 80%). CBQL, các tổ trưởng, khối trưởng chuyên môn phải có trình độ trên chuẩn là 100% - Trường coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức nhà giáo phấn đấu có nhiều giáo viên trở thành "Nhà giáo mẫu mực", thực sự gắn bó tôn trọng kỉ cương nền nếp qui chế làm việc của trường của ngành đề ra, thực hiện nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lí, đội ngũ giáo viên. Xây dựng đội ngũ CBGV đoàn kết thống nhất cao cùng nhau phấn đấu cuối năm 100 % CBGV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. - Chỉ đạo duy trì các tổ chức như Công đoàn, Đoàn thanh niên, hội phụ nữ hoạt động thường xuyên có chất lượng có nền nếp. Có kế hoạch bồi dưỡng phát triển Đảng viên mới trong năm học phấn đấu kết nạp 1-2 Đảng viên, tìm 1- 2 nguồn đi học lớp tìm hiểu về Đảng. - Thực hiện thường xuyên công tác thi đua hàng tháng có xếp loại phong trào thi đua về số lượng, chất lượng trên trẻ, nền nếp, trang trí tạo môi trường cho trẻ hoạt động, động viên kịp thời giáo viên làm tốt. - Thực hiện nghiêm túc quản lí đánh giá chất lượng đội ngũ GV theo chuẩn nghề nghiệp, đánh giá hiệu trưởng theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn phó hiệu trường trường MN đảm bảo chất lượng đội ngũ CBQL, GV có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức. - Về chính sách đối với đội ngũ giáo viên: thực hiện thu học phí đúng quyết định của UBND Tỉnh và thoả thuận phụ huynh hỗ trợ tiền nuôi ăn bán trú để trả lương giáo viên đúng hướng dẫn của cấp trên. 2. Biện pháp thực hiện: - Kết hợp với các ban ngành trong xã tổ chức cho đội ngũ CBGV, NV " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", nội dung rèn luyện phẩm chất đạo đức nhà giáo thực hiện chống lãng phí chống tham nhũng. - Xây dựng đội ngũ đoàn kết CBGV đoàn kết thương yêu giúp đỡ lần nhau về chuyên môn và trong cuộc sống cùng động viên nhau niềm vui nỗi buồn. - Tạo điều kiện động viên khuyến khích giáo viên đi học đại học, cao đẳng để nâng cao trình độ chuyên môn. - Thực hiện chế độ chính sách phấn đấu đảm bảo trả lương theo đúng quyết định của UBND các cấp, có chế độ phụ cấp cho giáo viên đứng lớp điểm. - Có chế độ khen thưởng động viên giáo viên giỏi các cấp, giáo viên giỏi cấp cơ sở, giáo viên đạt lao động giỏi, có quà cho CBGV trong ngày lễ. - Thực hiện công khai trong trường qui chế dân chủ trong trường học, thực hiện đúng qui chế chuyên môn, hàng tháng xếp loại thi đua đọc trước hội đồng nhà trường. - Có kế hoạch bồi dưỡng giáo viên giỏi lòng cốt của trường, giáo viên sử dụng phần mềm Kidmart trong giảng dạy trẻ. - Bố trí phân công sắp xếp đội ngũ CBGV phù hợp với năng lực trình độ chuyên môn của từng CBGV trong trường. 3. Phân công đội ngũ: a- Cán bộ quản lí: TT Họ và tên Chức vụ TĐ CM Vào ngành Nhiệm vụ phân công 1 Phạm Thị Hiên HT ĐHMN 1986 Phụ trách chung 2 Phạm Thị Hướng PHT ĐHMN 1985 Phụ trách CS nuôi dưỡng 3 Nguyễn Thị Ngát PHT ĐHMN 1987 Phụ trách CT giáo dục b- Các tổ trưởng, khối trưởng: TT Họ và tên TĐCM Vào ngành Nhiệm vụ phân công 1 Hoàng Thị Nhường ĐHMN 2001 TT tổ MG, khối trưởng 5 tuổi 2 Nguyễn T Thanh Vân ĐHMN 2004 Khối trưởng 4 T 3 Nguyễn Thị Hạnh CĐMN 1986 Khối trưởng 3 T 4 Đoàn Thị Quyên CĐMN 1987 TT tổ nhà trẻ c- Phân công giáo viên, nhân viên các nhóm lớp: • Tổ nhà trẻ: TT Họ và tên TĐCM Vào ngành Nhiệm vụ phân công Ghi chú 1 Phạm Thị Hòa ĐHMN 2010 Dạy nhóm13–24 T Nghỉ thai sản tháng 8/2015 2 Đinh Thị Hà ĐHMN 2011 Dạy nhóm 13-24 T 3 Đoàn Thị Hồng CĐMN 1986 Dạy nhóm 13-24T 4 Phạm Thị Thơm CĐMN 1990 Dạy nhóm 13-24 T 5 Đoàn Thị Quyên CĐMN 1987 Dạy nhóm 25-26 T TT tổ NT, nhóm điểm NT 6 Trần Thị Thúy ĐHMN 2011 Dạy nhóm 25-36 T 7 Vũ Thị Yến CĐMN 2010 Dạy nhóm 25-36 T Nghỉ thai sản tháng 7/2015 8 Vũ Thị Hiện CĐMN 1986 Dạy nhóm 25-36T • Tổ mẫu giáo: TT Họ và tên TĐCM Vào ngành Nhiệm vụ phân công Ghi chú 1 Nguyễn Thị Hạnh CĐMN 1986 Dạy 3 TA KT 3 T 2 Tăng T Làn Vân CĐTH 2013 Dạy 3 TA Trường thuê dạy 3 Tăng Thị Hiên CĐMN 2006 Dạy 3 TB 4 Nguyễn Thị Nga THMN 2014 Dạy 3 TB Trường thuê dạy 5 NguyễnTThanhVân ĐHMN 2004 Dạy 4 TA KT 4 T 6 Bùi Thị Thìn CĐMN 1988 Dạy 4 TA 7 Nguyễn Thị Thắm ĐHMN 2006 Dạy 4 TB 8 Nguyễn Thị Tuyết ĐHTH 2013 Dạy 4 TB Trường thuê dạy 9 Hoàng Thị Nhường ĐHMN 2001 Dạy 5 T TT tổ MG, KT 5T, lớp điểm MG 10 Phạm Thị Hà CĐMN 2006 Dạy 5 T • Tổ hành chính: TT Họ và tên TĐCM Vào ngành Nhiệm vụ phân công Ghi chú 1 Nguyễn Thị Thơ CĐKT 2011 Kế toán kiêm văn phòng 2 Vũ Thị Luyện TCKT 2013 Cô nuôi kiêm thủ kho, thủ quỹ 3 Đinh Thị Kim Huệ THMN 2013 Cô nuôi nhà trẻ Trường thuê 4 Đoàn Thị Lương TCKT 2013 Cô nuôi MG kiêm bếp trưởng Trường thuê 5 Đoàn Thị Thủy THMN 2014 Cô nuôi MG Trường thuê 4- Công tác bồi dưỡng: - Trường tạo điều kiện và động viên đội ngũ CBGV, NV tự học tập bồi dưỡng chuyên môn , học tập từ đồng nghiệp, qua các chuyên đề, lớp chuyên môn từ trường, cụm, huyện….. - Tổ chức cho CBGV, NV đi tham quan học tập một số trường trọng điểm của huyện, tỉnh - Tạo điều kiện động viên khuyến khích giáo viên đi học đại học cao đẳng nâng cao trình độ chuyên môn, hiện nay trường có 4 giáo viên đang theo học đại học mầm non, 4 giáo viên đang theo học cao đẳng mầm non(chuyển bằng tiểu học, kế toán sang) - Có kế hoạch bồi dưỡng giáo viên giỏi lòng cốt của trường, giáo viên sử dụng phần mềm Kidmart trong giảng dạy trẻ. III. Thực hiện tốt có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua Trường thực hiện đúng chỉ thị số 03/CT-TƯ ngày 14/5/2011 của Bộ chính trị về cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" cuộc vận động "hai không", cuộc vận động "Mỗi thày cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo" coi đây là biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức lối sống cho CBGV và phong trào " Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" Trọng tâm rèn luyện tư cách phẩm chất đạo đức nhà giáo, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức và ý thức tự học. Gắn nội dung cuộc vận động với việc giáo dục phẩm chất đạo đức lối sống lương tâm nghề nghiệp, đấu tranh với các biểu hiện vi phạm về hành vi không được làm với nhà giáo tại điều 75 của luật giáo dục. Gắn với cuộc vận động "Dân chủ, kỉ cương, tình thương trách nhiệm", cuộc vận động"Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo". Trường phấn đấu 100 % CBGV không vi phạm đạo đức nhà giáo không cãi nhau gây mất đoàn kết nội bộ, gương mẫu trước phụ huynh và học sinh, không xâm phạm đến tinh thần và thể xác của trẻ, không đi muộn về sớm, gửi lớp làm việc riêng, thiếu tinh thần trách nhiệm để trẻ mất an toàn, bớt tiêu chuẩn ăn của trẻ và các khoản đóng góp của phụ huynh. Chú ý xây dựng mối quan hệ ứng xử thân thiện giữa các thành viên trong nhà trường giữa giáo viên với phụ huynh. Tiếp tục nâng cao hiệu quả xây dựng kế hoạch thực hiện các cuộc vận động của trường thảo luận tìm ra biện pháp thực hiện tốt nhất và phong trào thi đua " Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" đưa vào kế hoạch tháng phù hợp với từng nội dung.Tổ chức các đợt sinh hoạt tư tưởng thiết thực để đội ngũ CBGV mầm non thực hiện tốt nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo, quan tâm chăm sóc và quản lí trẻ tại nhóm lớp đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi. Làm tốt công tác tuyên truyền phối hợp với các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác xã hội hoá, huy động các bậc phụ huynh các nhà hảo tâm đầu tư hỗ trợ để xây dựng môi trường lành mạnh xanh sạch đẹp đúng với qui mô trường chuẩn Quốc gia mức độ I. * Biện pháp: Trường tổ chức thảo luận quán triệt tư tưởng, vận động CBGV thực hiện nghiêm túc các chủ trương đường lối chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước, của địa phương của khu dân cưc nơi mình cư trú, đặc biệt là cuộc vận động kế hoạch hoá gia đình không sinh con thứ ba mỗi CBGV tự nguyện đăng kí cam kết không sinh con thứ 3, không dạy thêm học thêm không đúng qui định, không vi phạm luật giao thông và không vi phạm đạo đức nhà giáo xây dựng hình ảnh nhà giáo trong sáng mẫu mực, trường có bản cam kết với phòng giáo dục về các nội dung trên. Trường thành lập ban chỉ đạo các phòng trào thi đua, các cuộc vận động do hiệu trưởng làm trưởng ban, chủ tịch công đoàn làm phó trưởng ban, các khối trưởng, tổ trưởng làm thành viên Trường xây dựng kế hoạch chỉ đạo các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tổ chức ngày hội ngày lễ trong năm cụ thể và triển khai kịp thời. Duy trì và làm tốt công tác giáo dục truyền thống nhân ái cho học sinh thông qua tổ chức tốt các hoạt động từ thiện. Vận động CBGV đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn như mua bảo hiểm thân thể, tặng quần áo cho học sinh nghèo, giảm học phí cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, con gia đình chính sách, xây dựng quĩ từ thiện nhân đạo. Tham mưu với địa phương có chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh nghèo. IV . Công tác số lượng, tiếp tục nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi * Mục tiêu: Mục tiêu phấn đấu vận động 90 cháu vào học nhà trẻ đạt 77 % và 141 cháu mẫu giáo vào học đạt 100 % dân số độ tuổi cụ thể: 1 - Cháu nhà trẻ: Tổng điều tra: = 117 cháu, trong đó : + Cháu sinh năm 2015: = 20 cháu. + Cháu sinh năm 2014: = 53cháu. + Cháu sinh năm 2013: = 44 cháu. Với số nhóm là 4 nhóm. Giao số lượng cho từng nhóm trẻ như sau: TT Tên nhóm Số cháu Tên giáo viên 1 13- 24 tháng A 22 Cô Trần Thị Thúy – Đoàn Thị Hồng 2 13 – 24 tháng B 22 Cô Phạm Thị Thơm – Phạm Thị Hòa 3 25 – 36 tháng A 23 Cô Đoàn Thị Quyên – Đinh Thị Hà 4 25 – 36 tháng B 23 Cô Vũ Thị Hiện – Vũ Thị Yến Tỉ lệ chuyên cần cháu nhà trẻ từ 85 - 90 %. 2 - Cháu mẫu giáo: Tổng điều tra = 141 cháu, trong đó: - Cháu sinh năm 2012: = 49 cháu. - Cháu sinh năm 2011: = 52 cháu. - Cháu sinh năm 2010: = 40 cháu. Duy trì 5 lớp mẫu giáo, giao số cháu vào học các lớp như sau: TT Tên lớp MG Số cháu Tên giáo viên 1 3 TA 25 Cô Nguyễn Thị Hạnh – Tăng Thị Làn Vân 2 3 TB 24 Cô Tăng Thị Hiên – Nguyễn Thị Nga 3 4 TA 26 Cô Nguyễn T Thanh Vân – Bùi Thị Thìn 4 4 TB 26 Cô Nguyễn Thị Thắm – Nguyễn Thị Tuyết 5 5 T 40 Cô Hoàng Thị Nhường – Phạm Thị Hà Tỉ lệ chuyên cần mẫu giáo 96- 98 %. Trường tập trung làm tốt công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, duy trì giữ vững chất lượng phổ cập đã được huyện công nhận là đơn vị đã hoàn thành phổ cập mẫu giáo 5 tuổi. * Biện pháp thực hiện: - Trường giao nhiệm vụ cho từng giáo viên điều tra nắm chắc số trẻ trong độ tuổi dựa vào sổ sinh trạm ở trạm y tế, ở thực tế các thôn. - Giao số lượng trẻ vào học cho từng nhóm lớp căn cứ theo điều lệ theo điều tra theo độ tuổi theo kế hoach chuyển đổi của nhà trường. - Làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các bậc phụ huynh hiểu rõ hơn về ngành học, kết hợp cùng các ông bí thư chi bộ thôn, các ông thôn trưởng, các ông bà là thường trực hội phụ huynh. Viết bài tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh của xã vận động số trẻ vào học, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ thu hút trẻ vào học. - Tích cực vận động các cháu vào học tăng theo mùa vụ đặc biệt là cây vụ đông. - Quản lí theo dõi số lượng trẻ vào tăng, đôn đốc số lượng với các nhóm lớp chưa hoàn thành số lượng, xếp loại thi đua về công tác số lượng theo từng tháng. - Trường kết hợp cùng 2 trường Tiểu học và THCS tham mưu với địa phương kiện toàn ban chỉ đạo phổ cập của xã sau đại hội Đảng bộ xã kịp thời - Trường sử dụng tốt phần mềm phổ cập, cập nhật kịp thời những trường hợp cháu chuyển đi chuyển đến, số lượng cháu biến động kịp thời. V. Công tác chất lượng: Thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ tại trường: 1. Công tác chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng * Mục tiêu: Trường duy trì tổ chức ăn bán trú cho các cháu đạt 100 % nhóm lớp, tỉ lệ cháu ăn bán trú đạt 100 % số cháu đến lớp, cháu ăn phục hồi dinh dưỡng 100 %, giảm tỷ lệ trẻ SDD dưới thể nhẹ cân và SDD thể thấp còi dưới 5% và giảm 2- 4 % so với đầu năm học. Trường tổ chức cho trẻ ăn bán trú với mức tiền ăn 1 ngày/ 1 cháu như sau : TT Độ tuổi Tiền ăn Gạo ăn Tiền chất đốt Ghi chú 1 Cháu nhà trẻ 8.200 đ 0,13 kg 800 đ 2 Cháu 3 tuổi 8.200 đ 0,14 kg 800 đ 3 Cháu 4 tuổi 8.200 đ 0,15 kg 800 đ 4 Cháu 5 tuổi 8.200 đ 0,16 kg 800 đ Tổ chức cho cháu nhà trẻ ăn 2 bữa chính và 1 bữa phụ, cháu mẫu giáo ăn 1 bữa chính và 2 bữa phụ. Tiền ăn phục hồi dinh dưỡng ( cháu bị suy dinh dưỡng) 25.000 – 30.000 đ/ 1 cháu/ 1tháng do bố mẹ cháu góp ăn vào chiều thứ 6 hàng tuần. - Đảm bảo tuyệt đối vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng tháng tính khẩu phần ăn cho trẻ bằng phần mềm dinh dưỡng, cân đối đủ các chất đảm bảo đủ yêu cầu tối thiểu cho trẻ tại trường. - Đảm bảo đủ nước cho trẻ uống, đảm bảo cho trẻ ngủ đủ giấc, an toàn cho trẻ tại nhóm lớp. - Trường quản lí tốt ăn bán trú của trẻ tại bếp ăn tại nhóm ăn, nấu cơm canh cho trẻ bằng bếp ga. - Kí hợp đồng thực phẩm với những người cung cấp giá cả phù hợp, đảm bảo rõ nguồn gốc, đủ tính pháp lí. - Cân trẻ chấm biểu đồ đúng lịch, khám sức khoẻ định kì năm 2 lần, phấn đấu giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân dưới 5 %, tỉ lệ trẻ SDD thể thấp còi dưới 6%, tỉ lệ cháu mắc bệnh dưới 8%. * Biện pháp thực hiện: - Tuyên truyền vận động phụ huynh cho các cháu ăn bán trú tại trường, giao chỉ tiêu ăn cho từng nhóm lớp, động viên nhóm lớp có số cháu ăn đông, hàng tháng xếp loại thi đua thưởng công A, B đưa vào chỉ tiêu thi đua cuối năm học. - Cô nuôi đảm bảo tuyệt đối vệ sinh an toàn thực phẩm không để tình trạng ngộ độc sảy ra trong trường, thường xuyên thay đổi món ăn cho trẻ lên thực đơn từng ngày cho trẻ, chế biến nhỏ nhừ vừa với khẩu vị trẻ ăn ngon miệng hết xuất. Hàng tháng tính khẩu phần ăn bằng phần mềm dinh dưỡng cân đối điều chỉnh món ăn cho đủ các chất dinh dưỡng cho trẻ phù hợp với từng độ tuổi. - Bếp ăn thường xuyên sạch sẽ gọn gàng thực hiện nghiêm túc qui định bếp 1 chiều, sổ bếp làm đầy đủ đúng nội dung, kịp thời hết tháng quyết toán thu chi trước hội đồng nhà trường vào kì họp tuần 1. - Trường trực tiếp bán và thanh toán phiếu ăn tới từng phụ huynh trẻ, giáo viên không cầm hộ phiếu ăn của trẻ. - Trường đầu tư mua sắm tăng thêm đồ dùng phục vụ nuôi ăn. - Trường thường xuyên kiểm tra quản lí tốt ăn bán trú, thường xuyên dự giờ ăn các nhóm lớp, chỉ đạo các nhóm lớp tổ chức bữa ăn cho trẻ hợp vệ sinh. - Đảm bảo tuyệt đối vệ sinh an toàn thực phẩm tại trường mầm non. - Trường tổ chức kí hợp đồng mua thực phẩm rõ nguồn gốc, tươi ngon đảm bảo vệ sinh có đủ biên bản hợp đồng rõ ràng cụ thể, có đủ chữ ký của người bán, người mua, của ban giám hiệu, của trạm y tế xã, xác nhận của UBND xã. - Cháu tới lớp được theo dõi sức khoẻ trên biểu đồ, cân đo đúng lịch, chấm chính xác, cháu nhà trẻ nhóm 13-24 cân đo vào ngày 15 hàng tháng, cháu nhóm 25 -36 và mẫu giáo cân đo vào ngày 16 hàng quí ( 3 tháng 1 lần vào tháng 9, 12, 3), cháu bị SDD mỗi tháng cân đo 1 lần - Kết hợp với trạm y tế tổ chức khám sức khoẻ cho trẻ năm 2 lần, Cháu mắc bệnh và bị suy dinh dưỡng có danh sách để tại lớp và thông báo tới phụ huynh kịp thời. - Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi, 100 % giáo viên viết bản cam kết đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ tại trường mầm non, trường có cam kết đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ với UBND xã và phòng giáo dục huyện. Trường thực hiện nghiêm túc hết giờ đón trả trẻ phải khoá cổng, chỉ trả trẻ cho người lớn không trả trẻ cho người lạ và người dưới 10 tuổi. Tăng cường công tác giám sát chặt chẽ đảm bảo an toàn cho trẻ tránh tai nạn thương tích cho trẻ, trẻ được chăm sóc chu đáo chăm sóc cho trẻ ăn hết xuất ăn, trẻ ngủ ấm về mùa đông , mát về mùa hè. - Đặc biệt trong giờ ăn của trẻ không được mở cổng, nhắc phụ huynh không nên vào phòng trẻ khi trẻ đang ăn, đảm bảo cho trẻ ngủ đủ giấc, không để trẻ đói trẻ khát, trẻ rét, trẻ nóng bức. Cô thức trông cho trẻ ngủ. - Cháu tới lớp được rửa tay dưới vòi nước chảy bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh về, cháu 5 tuổi được đánh răng bằng bàn chải sau bữa ăn chiều. - Các nhóm lớp thường xuyên vệ sinh trong ngoài lớp sạch sẽ, đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp, trang trí nhóm lớp đúng chủ điểm, tạo môi trường cho trẻ hoạt động, qui hoạch sân vườn trồng vườn rau của bé, hàng ngày thu dọn rác kịp thời không để rác thải trong sân trường, dạy trẻ có ý thức giữ gìn bảo vệ môi trường quang cảnh trường lớp sạch đẹp. - Giáo viên trong trường làm tốt công tác điều tra chính xác trẻ khuyết tật, mức độ khuyết tật của trẻ vận động trẻ vào học hòa nhập cộng đồng. - Chỉ đạo giáo viên thực hiện đầy đủ các nội dung ghi trong sổ liên lạc, gia đình và trường thường xuyên liên lạc chặt chẽ có đủ nhận xét của giáo viên chủ nhiệm lớp và gia đình trẻ. 2. Đẩy mạnh đổi mới hoạt động giáo dục nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non * Mục tiêu: - Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời và có chất lượng chương trình giáo dục mầm non mới nhằm giúp trẻ đạt được mục tiêu GDMN, nâng cao chất lượng giáo dục trẻ, thực hiện tốt các chuyên đề trọng tâm của ngành chỉ đạo, xây dựng môi trường giáo dục môi trường hoạt động cho trẻ. - Duy trì giữ vững 100 % số nhóm lớp, số cháu được học chương trình giáo dục mầm non mới theo đúng độ tuổi, đúng kế hoạch đã xây dựng. - Thực hiện nghiêm túc về bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi, duy trì là đơn vị đã hoàn thành phổ cập học sinh 5 tuổi. Không dạy trẻ viết chữ không dạy trước chương trình lớp 1 - Tổ chuyên môn sinh hoạt 2 tuần 1 lần vào tuần 1 và tuần 3 trong tháng. Từng khối chuyên môn thống nhất chương trình nội dung trong các khối, có kế hoạch cho giáo viên kiến tập chuyên môn tại trường tại huyện. - Trường tổ chức 100 % CBGV tham dự hội giảng trường và động viên 100 % giáo viên tích cực tham dự hội giảng cụm , phấn đầu kết quả hội giảng xếp thứ 3- 4 trong cụm - Tập trung xây dựng chỉ đạo nhóm lớp điểm: Nhóm điểm nhà trẻ là nhóm 25 – 36 tháng Cô Quyên, điểm mẫu giáo là lớp MG 5 tuổi cô Nhường, nhóm lớp điểm phải hơn hẳn các nhóm lớp khác về số lượng chất lượng, trang trí và các hoạt động khác… - Phấn đấu kết quả cuối năm học 2015- 2016: + Phấn đấu có 45- 50 % số tiết học đạt loại tốt, 40 – 45 % số tiết học đạt loại khá, 5- 10 % số tiết học đạt loại trung bình không có tiết học xếp loại yếu. + Phấn đấu 100 % cháu 5 tuổi được đánh giá theo các tiêu chí, được cấp giấy chứng nhận đã học xong chương trình MG 5 tuổi xếp loại rõ ràng. Trường duy trì hoàn thành phổ cập học sinh 5 tuổi + Phấn đấu 100 % CBGV tham gia hội giảng trường, có 100 % GV tham gia hội giảng cụm, mục tiêu phấn đấu: 7 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. 3 giáo viên giỏi cấp tỉnh . 15 giáo viên giỏi cấp cơ sở. 3 giáo viên giỏi cấp trường. 100 % CBGV đạt lao động tiên tiến. + Phấn đấu trường xếp loại tốt - danh hiệu tập thể lao động tiên tiến – Giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ I, đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ III - Chỉ đạo đội ngũ CBGV lựa chọn nội dung GDATGT, GD bảo vệ môi trường và giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và giáo dục tài nguyên môi trường, biển, hải đảo và giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu lồng vào các tiết học các hoạt động cho trẻ khi có điều kiện, thu hút trẻ tham gia tích cực giúp trẻ được trải nghiệm từ đó hình thành cho trẻ những hành vi ứng sử với môi trường và có thói quen tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt, thực hiện đúng một số qui định về an toàn GT đơn giản. Trường tích cực tham mưu với địa phương mở rông đất về phía trước để qui hoạch mở rộng sân chơi giao thông cho trẻ. * Biện pháp: - Trường chỉ đạo nghiêm túc chương trình CSGD trẻ theo từng độ tuổi. Các nhóm lớp thực hiện đúng chương trình, cháu học rặt các độ tuổi, thực hiện đúng thời gian biểu không cắt xén chương trình, thực hiện tập chung vào các lĩnh vực, với nhà trẻ 4 lĩnh vực, MG 5 lĩnh vực và thực hiện đủ các hoạt động. - Chỉ đạo 100 % CBGV đổi mới phương pháp dạy học chú trọng môi trường giáo dục tạo cơ hội cho trẻ chủ động tham gia vào các hoạt động giao tiếp, tương tác tích cực với con người, với đồ vật, với MTXQ theo phương châm "Chơi mà học, học bằng chơi" phù hợp với từng độ tuổi của trẻ theo quan điểm "Lấy trẻ làm trung tâm" phù hợp với điều kiện thực tế của nhóm lớp mình và khả năng của trẻ. Giáo viên soạn bài và nghiên cứu kĩ giáo án trước khi lên lớp, chuẩn bị đủ đồ dùng cho tiết học buổi chơi phù hợp với từng chủ đề. - Trong giảng dạy chú ý lồng ghép có hiệu quả các nội dung giáo dục tích hợp phù hợp với từng hoạt động không nên lồng ghép ôm đồm quá nặng nề…. - Trường đầu tư tăng cường trang thiết bị đồ chơi, đồ dùng dạy học theo chủ đề, đặc biệt chú trọng tới các thiết bị đồ chơi rèn luyện thể lực cho trẻ. Thực hiện xây dựng môi trường GD phát triển thể chất và nâng cao chất lượng tổ chức các HĐGD phát triển thể chất cho trẻ. Trường tích cực làm tốt công tác xã hội hóa tận dụng nguyên liệu phế thải sẵn có của địa phương để làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ, vừa tiết kiệm chi phí, vừa thân thiện với môi trường xung quanh. - Chỉ đạo trang trí nhóm lớp đẹp hấp dẫn sinh động theo chủ điểm, tạo môi trường cho trẻ hoạt động. - Trường tổ chức thi đồ dùng đồ chơi tại trường năm 2 lần yêu cầu 100 % CBGV tham gia, đồ dùng có chất lượng dùng được lâu bền, sử dụng được nhiều bộ môn, khuyến khích đồ dùng đồ chơi dành cho lĩnh vực phát triển thể chất phấn đấu có nhiều đồ dùng được xếp loại tốt. - Tổ chức thi hồ sơ sổ sách CBGV tại trường, thi giáo án hay của giáo viên tại trường. - Giáo viên tích cực tham gia sưu tầm tranh ảnh phục vụ cho học tập và cho trang trí nhóm lớp theo chủ đề - Đổi mới trong công tác giáo dục trẻ, đánh giá giáo viên, đánh giá chất lượng trên trẻ đánh giá thực chất tránh bệnh thành tích, đánh giá trẻ theo các hình thức: + Đánh giá trẻ hàng ngày + Đánh giá trẻ theo giai đoạn: Nhà trẻ: 6,12,18,24,36 tháng, mẫu giáo cuối năm học vào tháng 4 + Đánh giá trẻ cuối chủ đề ( Đối với mẫu giáo) * Tích cực hưởng ứng các hội thi trong năm: Hội thi cán bộ quản lý trường mầm non giỏi cấp cụm, cấp huyện (thi khảo sát năng lực của HT, PHT – dưới hình thức thi viết) Tích cực chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội thi "Bé khỏe măng non " trường, cụm Chuẩn bị tốt hội giảng GV giỏi cấp trường, cấp cụm Phát động phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm để tuyển chọn những SKKN hay áp dụng vào tổ chức các hoạt động cho trẻ. 3. Kiểm định chất lượng GDMN Tiếp tục tổ chức cho CBGV, nhân viên học tập, nghiên cứu các văn bản, chỉ thị, các quy định về đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục để mỗi CBGV thấy rõ được mục đích, ý nghĩa và vai trò; nắm vững các tiêu chuẩn, tiêu chí và quy trình tổ chức đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non. Tiếp tục triển khai tự đánh giá và đánh giá ngoài các trường mầm non theo bộ tiêu chuẩn và quy trình mới ban hành, trường hoàn thành tự đánh giá. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác KĐCLGD. Đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc thực hiện KĐCLGD. Thành lập đoàn tự đánh giá của trường, phân công các thành viên trong đoàn tự đánh giá của trường phụ trách từng tiêu chí như sau TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ được giao Nhóm 1 Phạm Thị Hiên HT + BT CB - Thu thập hình ảnh minh họa, tìm các minh chứng cho tiêu chuẩn 1+2+4 - Tổng hợp, sắp xếp, mã hóa cho các thông tin, minh chứng thu được của tiêu chuẩn 1+2+4 Nguyễn Thị Thanh Vân KT 4 tuổi Phạm Thị Hướng PHTND + PBTCB Nhóm 2 Nguyễn Thị Ngát PHT CM + CTCĐ - Thu thập hình ảnh minh họa, tìm các minh chứng cho tiêu chuẩn 3+5 - Tổng hợp, sắp xếp, mã hóa cho các thông tin, minh chứng thu được của tiêu chuẩn 3+5 Nguyễn Thị Thơ Kế toán + VP Hoàng Thị Nhường KT 5 tuổi + BT CĐ Nguyễn Thị Hạnh KT 3 tuổi VI- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động trong trường: Trường nối mạng internet cho 100% số máy vi tính của CBGV, chủ động cho CBGV sử dụng khai thác mạng intenet, sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục. Trường sử dụng đủ các phần mềm, sử dụng thành thạo phần mềm dinh dưỡng trong công tác quản lý nuôi ăn bán trú, ít nhất 95% trở lên CBGV, nhân viên có khả năng khai thác, sử dụng và ứng dụng CNTT trong công tác quản lí Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng phải biết ứng dụng công nghệ thông tin để kiểm tra giám sát thực hiện CNTT của giáo viên, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí chỉ đạo, phó hiệu trưởng chuyên môn thực hiện soạn giáo án bằng máy tính, các kế hoạch chỉ đạo bằng văn bản cụ thể, phó hiệu trưởng nuôi dưỡng phải sử dụng quản lí nuôi ăn bằng phần mềm dinh dưỡng hàng tháng tính khẩu phần ăn trên máy vi tính. CBQL hàng ngày phải thường xuyên khai thác thông tin trên mạng qua trang webside của phòng giáo dục. Chỉ đạo đội ngũ giáo viên tích cực đổi mới phương pháp giáo dục trẻ theo hướng tích hợp các nội dung, thực hiện đúng chương trình giáo dục mầm non mới theo đúng độ tuổi, áp dụng công nghệ thông tin vào tiết học, biết khai thác thông tin qua mạng , 100% giáo viên soạn giáo án bằng máy tính, bố trí giáo viên tham gia học soạn giáo án điện tử và ứng dụng phần mềm dinh dưỡng. Khuyến khích giáo viên sử dụng công nghệ thông tin vào tiết học dạy trẻ. Bố trí sắp xếp cho giáo viên được soạn bài trên máy tính, có nhiều tiết học được soạn giảng giáo án điện tử. đầu tư mua sắm thêm máy vi tính cho các nhóm lớp trong trường. Tham mưu với các trường tiểu học, THCS hướng dẫn giúp đỡ thêm về kiến thức tin học phấn đấu 100% GV đứng lớp soạn bài trên máy vi tính , 70 -75 % số tiết dạy trẻ có ứng dụng công nghệ thông tin. Trường chủ động đăng tải thông tin các hoạt động của nhà trường lên mạng theo tên miền đã được cấp, thực hiện đúng chế độ thông tin báo cáo với phòng thông qua mạng internet. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho hội thi CNTT cấp trường, cấp cụm nhằm nâng cáo chất lượng chăm sóc giáo dục. VII. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, công tác tài chính và tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác xã hội hóa về giáo dục mầm non gúp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. 1. Mục tiêu: - Trường có 100% số nhóm lớp có phòng học riêng, - Đủ phòng chức năng - Phòng học đúng qui cách có công trình vệ sinh khép kín - Có san chơi sạch sẽ, có vườn cổ tích, có sân chơi giao thông, có sân chơi phát triển thể chất - Đủ cổng dậu, sân chơi, nguồn nước sạch cho trẻ, đảm bảo yêu cầu công tác chăm sóc giáo dục trẻ. - Có đủ ti vi 40 – 42 in kết nối máy vi tính cho các phòng học của trẻ, nối mạng 100 % số máy vi tính của trường, có đủ số máy tính phục vụ cho công tác quản lý, công tác tài chính. - Các nhóm lớp có đủ trang thiết bị dạy học, có 85 – 95 % số danh mục tài liệu thiết bị tối thiểu cho dạy và học tạ các nhóm lớp. 2- Biện pháp: - Trường tích cực hơn nữa trong công tác xã hội hoá giáo dục để có kinh phí đầu tư mua sắm sửa chữa đủ phản ngủ, chăn ấm, đồ dùng nuôi ăn, bổ sung trang thiết bị đồ dùng dạy học, góc thiên nhiên hoàn thiện vườn cổ tích đẹp hấp dẫn trẻ, trồng thêm cây xanh cây bóng mát tạo môi trường cho trẻ hoạt động. - Trường tích cực tham mưu với thường trực hội cha mẹ học sinh tuyên truyền phụ huynh ủng hộ, tích cực làm công tác xã hội hóa giáo dục tìm nguồn hỗ trợ để mua bổ xung máy vi tính ( thay thế những máy vi tính đã quá cũ) phục vụ cho công tác dạy học và công tác quản lí. - Trường thực hiện công khai tài chính trong nhà trường, các khoản thu chi của học sinh nộp về thủ quĩ của nhà trường, thu chi đúng nguyên tắc có đủ chứng từ vào sổ kế toán, có đủ chữ kí của người chi người duyệt chi, thủ quĩ, kế toán của nhà trường. - Trường xây dựng bổ xung thêm một số nội dung trong kế hoạch chi tiêu nội bộ trong năm học đủ các khoản chi rõ ràng. - Thường xuyên làm công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo địa phương đầu tư tăng kinh phí tu sửa nhỏ CSVC đảm bảo yêu cầu tối thiểu cho việc dạy học và nuôi dưỡng: mua sắm thêm đồ dùng hiện đại phục vụ cho năm học 2015– 2016 và phấn đấu hoàn thiện khu tường bao trước cửa trường, để có đất qui hoạch mở rộng sân chơi giao thông cho trẻ hoạt động - Tham mưu với Đảng chính quyền cấp đủ quĩ đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trường. * Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục mầm non. Công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ ,cộng đồng Tích cực làm công tác tuyên truyền bồi dưỡng cho 100 % CBGV trong trường, phổ biến những qui định của ngành và kiến thức nuôi dạy con cho cha mẹ và cộng đồng Kết hợp với các ban ngành tại địa phương trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ tại trường và tại gia đình trẻ. Đặc biệt phối hợp với Hội phụ nữ, y tế, dân số... sưu tầm, phổ biến các kiến thức khoa học về nuôi dạy con cho các bậc cha mẹ. - Bồi dưỡng công tác tuyên truyền cho 100 % CBGV trong trường, phổ biến những qui định của ngành và kiến thức nuôi dạy con cho cha mẹ và cộng đồng, kết hợp với các ban ngành tại địa phương trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ tại trường và tại gia đình trẻ. - Viết bài thông qua hệ thống truyền thanh của xã, qua họp các đoàn thể, qua các cuộc họp phụ huynh học sinh một năm họp phụ huynh 3 lần. - Trường có bảng tin, góc tuyên truyền, các lớp có góc tuyên truyền có đủ nội dung phù hợp và phong phú đạt hiệu quả cao. PHẦN III: MỘT SỐ NỘI DUNG CỤ THỂ I- Chỉ đạo trang trí nhóm lớp hồ sơ sổ sách: - Chỉ đạo 100 % nhóm lớp trang trí đúng yêu cầu, trang trí theo chủ điểm, trang trí tạo môi trường cho trẻ hoạt động, môi trường văn học, môi trường chữ viết… mọi trang trí được trang trí sao cho dễ thay đổi. - Đồ dùng đồ chơi được sắp xếp trên giá gọn gàng trên giá đúng chủ điểm trẻ dễ lấy cất, thường xuyên thay đổi vị trí các góc chơi để trẻ dễ dàng được tham gia.. Các tủ đồ, giá góc được gắn định vị vào tường đảm bảo an toàn cho trẻ. - Chỉ đạo 100 % giáo viên có đủ hồ sơ sổ sách là đủ làm đúng nội dung làm kịp thời, trình bày khoa học sạch sẽ. Có đủ số lượng sổ theo qui định, hàng ngày mang sổ đến lớp, hàng tháng hiệu trưởng, hiệu phó kiểm tra đánh giá xếp loại cụ thể. - Hồ sơ sổ sách của nhà trường đầy đủ làm kịp thời, làm đúng nội dung như sổ bếp ăn, sổ hiệu trưởng, sổ hiệu phó, sổ thủ quĩ, sổ kế toán, kế hoạch các tổ trưởng, các khối trưởng. II - Kế hoạch các chủ đề và thời gian thực hiện 1. Nhà trẻ: Nhóm 13 – 24 tháng thực hiện theo tháng không có chủ đề Nhóm 25 – 36 tháng thực hiện 7 chủ đề = 35 tuần TT Tên chủ đề Số tuần Thời gian thực hiện Ghi chú 1 Tr¬ường mầm non của bé 6 tuần Từ 14/9 đến 23/10 2 Bé và gia đình bé yêu 5 tuần Từ 26/10 đến 27/11 3 Bé tìm hiểu PTGT quanh bé 5 tuần Từ 30/11 đến 01/01/2016 4 Thế giới thực vật 6 tuần Từ 04/01 đến ……….. 5 Những con vật ngộ nghĩnh 6 tuần Từ …….. đến ………… 6 Các hiện t¬ượng tự nhiên XQ bé 3 tuần Từ ………... đến ………. 7 Bác Hồ, quê hư¬ơng của bé 4 tuần Từ ……….đến ……….. 2- Mẫu giáo: Thực hiện 8 chủ đề = 35 tuần TT Tên chủ đề Số tuần Thời gian thực hiện Ghi chú 1 Tr¬ường mầm non của bé 5 tuần Từ 14/9 đến 16/10 2 Bé và gia đình bé yêu 5 tuần Từ 19/10 đến 20/11 3 Bé yêu nghề nào 4 tuần Từ 23/11 đến 18/12 4 Thế giới thực vật quanh bé 5 tuần Từ 21/12 đến ................ 5 Những con vật ngộ nghĩnh 5 tuần Từ …….. đến …………. 6 Bé tìm hiểu giao thông 4 tuần Từ ……… đến ………. 7 N¬ước và các hiện t¬ượng tự nhiên 3 tuần Từ ………. đến …….. 8 Quê h¬ương, đất n¬ước,Bác Hồ 4 tuần Từ …….. đến ………… III – Xây dựng nội qui qui chế nền nếp của trường: 1. Giáo viên đến lớp trước 10 phút vệ sinh trong ngoài lớp sạch sẽ trước khi đón trẻ, giáo viên không tự ý bỏ lớp quá 15 phút gửi lớp đi muộn về sớm. Nếu hiệu trưởng hiệu phó bắt gặp lần 1 nhắc nhở, lần 2 hạ 1 bậc thi đua trong tháng, nếu nhiều lần hạ thi đua cuối học kì, cuối năm học. 2. Thực hiện đúng qui chế chuyên môn, soạn bài trước 1 tuần, chuẩn bị đủ đồ dựng đồ chơi cho tiết học, tích cực áp dụng công nghệ thông tin vào dạy trẻ. Tổ chức đón trả trẻ, cho trẻ ăn ngủ đúng giờ: - Đón trả trẻ: Mùa hè sáng từ 6 h 30' - chiều trả trẻ 15 h 0' Mùa đông sáng từ 6 h 45' – chiều trả trẻ 16 h 45' - Ăn trưa: từ 10h 15 đến 11 h - Trẻ ngủ trưa từ 11h 30' đến 13h 30' - Trẻ ăn phụ chiều từ 15 h' đến 15 h 30 - Trẻ uống sữa từ 16 h đến 16 h 15' 3. Giáo viên phải ăn mặc gọn gàng sạch sẽ đến lớp, không được mặc áo không có cổ, áo quần quá ngắn, không nên đi dép lê đến trường, có dép xốp trắng đi trong nhà. 4. Giáo viên nghỉ từ 1/2 – 1 ngày phải báo cáo hiệu trưởng, hiệu phó ( Nếu hiệu trưởng vắng báo hiệu phó thì hiệu phó phải có trách nhiệm báo cáo ngay với hiệu trưởng) phải có lí do chính đáng và phải được sự đồng ý của BGH mới được nghỉ không được tự tiện sắp xếp nhau để nghỉ không lí do. Giáo viên ốm phải báo cáo ngay để trường có kế hoạch phân công giáo viên dạy thay, tránh tình trạng ốm cũng phải đi làm. 5. Nếu giáo viên nghỉ 2 ngày trở lên phải viết đơn xin nghỉ nhà trường phải báo cáo phòng giáo dục huyện phải được sự đồng ý của phòng giáo dục mới được nghỉ. Giáo viên tuyệt đối không được tự ý đóng cửa lớp khi không có sự đồng ý của cấp trên. 6. Giáo viên thực hiện đúng kỉ luật đi họp đúng giờ, không nói chuyện trong khi họp, ghi chép đầy đủ các nội dung và có ý kiến tham gia xây dựng nội qui qui chế chung cùng nhau tìm ra biện pháp thực hiện tốt nhất. 7. 100 % CBGV phải có đầy đủ hồ sơ sổ sách, làm đủ làm đúng nội dung làm kịp thời, hàng ngày phải mang đầy đủ sổ đến lớp, trang trí nhóm lớp đúng chủ điểm tạo môi trường cho trẻ hoạt động. 8. Giáo viên phải tôn trọng trẻ, đối sử công bằng với mọi trẻ, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi tại trường mầm non. 9. CBGV trong trường không được nói to, nói xấu đồng nghiệp trước mặt phụ huynh, không được cãi nhau với phụ huynh học sinh. 10. Giáo viên phải đăng kí các danh hiệu thi đua phấn đấu trong năm học, đăng kí cam kết không vi phạm đạo đức nhà giáo, không vi phạm công tác dân số kế hoạch hoá gia đình không sinh con thứ 3, không vi phạm luật giao thông, không xâm hại tính mạng thân thể trẻ. Phần IV: Dự kiến công tác trọng tâm theo tháng Trong năm học 2015 - 2016 Thời gian Nội dung công việc Tháng 9 - 2015 1.Khai giảng năm học mới ngày 5/9. Làm thống kê khai giảng nộp về phòng đúng lịch. 2. Điều tra số cháu lên thống kê phổ cập. 3. Tuyên truyền vận động số cháu vào học cháu NT = 40– 45 %, cháu MG = 100 %, 100 % số cháu ăn bán trú, thu đủ đồ dùng cá nhân trẻ, thu các khoản tiền đầu năm học như đã thoả thuận với phụ huynh. 4. Tổ chức khám sức khoẻ cho trẻ, cân đo chấm biểu đồ theo dõi sức khoẻ trẻ đúng lịch vào ngày 18 - 19/9 5. Tập trung rèn nề nếp ăn ngủ, học chơi, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ, thực hiện chương trình CSGD trẻ từ ngày 14/9/2015. Lên kế hoạch thăm lớp dự giờ các nhóm lớp. 6. Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn hè taị cụm, huyện. 7. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo chuyên môn, kế hoạch các chủ đề trong năm học 8. Tổ chức hội nghị cán bộ công chức đầu năm học, kiện toàn các tổ chức: Hội đồng thi đua, hội đồng giáo dục, khối trưởng các khối, đăng kí thi đua cá nhân, tập thể tổ trường. 9. Trang trí nhóm lớp, trồng bổ xung bồn hoa cây cảnh tạo môi trường cho trẻ hoạt động, môi trường xanh sạch đẹp an toàn. Tháng 10 -2015 1.Tiếp tục tuyên truyền vận động số cháu vào học, cháu ăn bán trú phấn đấu 100 % số cháu đến trường, cháu nhà trẻ vào học đạt 45- 50 % dân số độ tuổi. 2. Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, phát động phong trào thi đua chào mừng ngày 20/10 ngày phụ nữ Việt Nam. 3. Chuẩn bị các điều kiện đón KT toàn diện của Sở GD & ĐT 4. Xây dựng kế hoạch dự giờ các nhóm lớp, kiểm tra toàn diện 2 giáo viên MG. 5. Thực hiện chuyên đề vệ sinh an toàn thực phẩm do tổ nuôi thực hiện, chuyên đề GDAN do cô Nhường thực hiện tại lớp 5 tuổi A, LQVH do cô Quyên nhóm 25 – 36 T 6. Chuẩn bị các điều kiện tập luyện cho trẻ chuẩn bị hội thi đồng diễn thể dục văn nghệ cấp trường, cấp cụm 7. Giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm theo đề tài đăng kí 8. Phát động sưu tầm bổ sung tủ sách thư viện TMN Tháng 11-2015 1.Duy trì số cháu hiện có, tiếp tục vận động số cháu vào học NT đạt 50-55 %, cháu ăn bán trú 100 %. 2. Thực hiện nghiêm túc chương trình CSGD trẻ 3. Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày 20/11: - Thi đồ dùng đồ chơi lần 1 - Thi hồ sơ sổ sách giáo viên. - Thi văn nghệ và thi đồng diễn thể dục cấp trường 4. Hội giảng GV giỏi cấp trường 5. Tổ chức ngày 20/11 vui vẻ 6. Kiểm tra toàn diện 2 GV: 1 NT, 1 MG 7. Nộp SKKN hay về cụm, huyện Tháng 12-2015 1.Tiếp tục vận động số cháu vào học cháu NT đạt 55 - 60 %, vận động cháu ăn bán trú tại nhóm lớp 100 %. 2. Trường tự đánh giá chất lượng học kì I, cân đo trẻ chấm biểu đồ 3. Hội giảng GV giỏi cấp cụm 4. Làm thống kê học kì I. 5. Kiểm tra toàn diện 2 GV: 1 NT, 1 MG Tháng 01-2016 1.Duy trì số cháu hiện có vận động tăng cháu vào học ở nhà trẻ phấn đấu đạt 60- 64 %. 2. Sơ kết học kì I, họp phụ huynh lần 2 3. Kiểm tra toàn diện 2 GV: 1 NT, 1 MG 4. Chuyên đề tạo hình: Nhóm 25 – 36 tháng Cô Huệ, chuyên đề LQVT Lớp 4 tuổi Cô Vân 5. Chuẩn bị các điều kiện thi CBQL, hội giảng GV giỏi cấp huyện 6. CB các điều kiện đón KT tủ sách thư viện TMN 7. Duy trì ổn định nề nếp trước và sau tết nguyên đán Tháng 02-2016 1.Tuyên truyền vận động cháu vào học nhà trẻ đầu xuân đạt 64- 68 % số cháu , vận động cháu ăn BT 100 % , đảm bảo tuyệt đối VSATTP 2. Tổ chức hoạt động chào mừng ngày 3/2 3. Tổ chức tết trồng cây: Bồn hoa, cây cảnh, cây bóng mát 4. Nghỉ tết đúng lịch, cô và cháu an toàn 5. Rèn nề nếp sau tết, thực hiện nghiêm túc chương trình CSGD trẻ 6. CB các ĐK hội thi " Bé khỏe măng non" cấp cụm Tháng 3-2016 1.Vận động tăng cháu vào học NT đạt 68- 72%, ăn BT 100 % số cháu đến lớp. 2. Khám sức khoẻ lần 2 cho cô và trẻ, cân đo trẻ 3. Tổ chức hoạt động chào mừng ngày 8/3, 26/3 4. Chuyên đề PTTC lớp 5 tuổi cô Nhường, tạo hình 4 T cô Thắm 5. Kiểm tra toàn diện 2 GV:1 NT, 1 MG 6. Thi đồ dùng đồ chơi tại trường lần 2 Tháng 4-2016 1.Duy trì vận động số cháu vào học nhà trẻ phấn đấu đạt 73-77 % số cháu, ăn BT 100%. 2.Đánh giá chất lượng học kì II, đánh giá thi đua tự xếp loại trường 3. Làm thống kê cuối năm học, xây dựng kế hoạch năm học 2016– 2017 4. Kiểm tra toàn diện 2 GV :1 NT, 1M 5. Trường tự đánh giá chuẩn HT, PHT, chuẩn nghề nghiệp GV 6. CB các ĐK đón KT HĐ tủ sách thư viện TMN Tháng 5-2016 1.Duy trì giữ vững số cháu hiện có và nề nếp ăn BT 2.Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức tổng kết năm học, 3. Tổ chức hội nghị tuyên dương cháu đạt phiếu khen cuối năm học. 4.Chuẩn bị các điều kiện bàn giao học sinh 5 tuổi 5. Bình bầu danh hiệu thi đua cá nhân, danh hiệu tổ, hoàn thành hồ sơ thi đua cuối năm học 6. Kiểm kê tài sản trước khi nghỉ hè, xây dựng kế hoạch phòng chống lũ bão 7. Họp phụ huynh tổ chức đăng kí dạy hè, làm thủ tục đề nghị dạy hè năm 2016. 8. Tổng kết năm học 2015- 2016, tổng kết 5 năm thực hiện CTGDMN mới Tháng 6/ 2016 1. Bàn giao HS 5 tuổi 2. Nộp hồ sơ thi đua cá nhân, trường về PGD 3. Tổ chức dạy hè cho các cháu Thái Hà, ngày 20 tháng 9 năm 2015 Hiệu trưởng Phạm Thị Hiên


Ý kiến - Đóng góp Ý kiến - Đóng góp
Thông tin

Trường Mầm non Thụy Thanh.

Địa chỉ: Xã Thụy Thanh - Thái Thụy - Thái Bình.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác