Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Dự thảo QC hoạt động

Gửi các đ/c Bản dự thảo QC hoạt động, các đ/c đọc, cho ý kiến về nhà trường trước ngày 20/9. Trân trọng cảm ơn


 

 PHÒNG GD- ĐT THÁI THỤY

TRƯỜNG MN HỒNG QUỲNH
    ( Dự Thảo) 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             
                Độc Lập -Tự Do – Hạnh Phúc

 

     Số: 01/QC-MNHQ                              Hồng Quỳnh, ngày 23 tháng 9 năm 2017

 

               

                  QUY CHẾ  HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG MN  HỒNG QUỲNH

NĂM HỌC 2017 - 2018

            Căn cứ Luật giáo dục năm 2005, Điều lệ trường Mầm non ban hành kèm theo QĐ số 22/2000 QĐ - BGD &ĐT ngày 11/7/2000 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo.
        Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các hoạt động học tập và rèn luyện của học sinh; triển khai sáng tạo và hiệu quả phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục gắn với cuộc vận động "Hai không" của ngành. Trường mầm non  Hồng Quỳnh xây dựng quy chế hoạt động của nhà trường với nội dung sau:
         ĐIỀU 1: PHẠM VI, VỊ TRÍ  NHÀ TRƯỜNG
           1.Trường mầm non   Hồng Quỳnh  là cơ sở giáo dục của bậc học mầm non, thuộc phòng giáo dục  đào tạo huyện Thái Thụy do chủ tịch UBND Huyện quyết định thành lập có tư cách pháp nhân và có con dấu riêng.
          2. Trường do cấp uỷ Đảng chính quyền địa phương lãnh đạo và Phòng giáo dục và đạo tạo Huyện  Thái Thụy trực tiếp quản lý.

 ĐIỀU 2: VỀ NGUYÊN TẮC. 
           1. Thực hiện  chế độ thủ trưởng  trên cơ sở phát huy quyền làm chủ tập thể, cá nhân tự chịu trách nhiệm. Nguyên tắc tập trung dân chủ đảm bảo yêu cầu cơ chế chi bộ lãnh đạo Ban giám hiệu quản lý, cán bộ giáo viên làm chủ.
          2. Thực hiện dân chủ trong nhà trường phù hợp với Hiến pháp, Pháp luật, quyền phải đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm, dân chủ phải gắn liền với kỷ cương. Cá nhân phục tùng tập thể, thiểu số phải phục tùng đa số. Mọi thành viên trong trường đảm bảo phát ngôn đúng mực.
         3. Làm việc phải có kế hoạch, chỉ đạo theo kế hoạch, thực hiện theo kế hoạch.


        ĐIỀU 3:  NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN
           1.Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động theo chương trình mục tiêu giáo dục mầm non.
           2.Thực hiện nhiệm vụ PCGD mầm non đúng độ tuổi. Huy động học sinh trong độ tuổi mầm non đến trường, đặc biệt là phổ cập trẻ 5 tuổi.
 
           3. Quản lý giáo viên, nhân viên, học sinh, cơ sở vật chất trang thiết bị, tài chính. Sử dụng CSVC, trang thiết bị, tài chính theo đúng  quy định.
          4.Thực hiện  nghiêm túc  công khai  theo TT 09/ Bộ giáo dục

          5. Tham mưu và thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục.
          6. Phối hợp với gia đình, xã hội xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh chăm lo đến giáo dục học sinh.

          ĐIỀU 4: CHẾ  ĐỘ LÀM VIỆC
           1.Thực hiện chế độ làm việc 40 giờ/ tuần theo thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 10 năm 2011 Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non.
         - Đối với giáo viên làm việc theo quy định của chuyên môn. Cán bộ nhân viên làm việc theo hành chính.
          - Trường mầm non  Hồng Quỳnh  họp hội đồng mỗi tháng 1 lần vào đầu tháng sau phiên họp hiệu trưởng của phòng giáo dục ( thời gian 1 ngày) hoặc sau nhận kế hoạch tháng của pgd. Phiên họp phải có ít nhất 2/3 tổng số giáo viên của trường, trong trường hợp cần thiết có những phiên họp bất thường đột xuất, bổ sung.                                                                                                            
        - Tổ chuyên môn sinh hoạt định kỳ ít nhất hai  lần/ tháng.               

         2. Các cuộc hội, họp, sinh hoạt chuyên môn mọi thành viên đảm bảo đúng giờ, ghi chép đầy đủ không làm việc riêng, tập trung đóng góp xây dựng ý kiến đảm bảo kết quả tốt. Các kỳ họp đề ra nghị quyết cụ thể phù hợp, mọi người làm theo nghị quyết.
          ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN.
           1. Hiệu Trưởng chịu trách nhiệm quản lý,  chỉ đạo  các hoạt động của nhà trường. Tổ chức xây dựng kế hoạch, triển khai chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch của nhà trường. Tham mưu với địa phương về giáo dục. Triển khai các nghị quyết của các cấp, các ngành, chịu trách nhiệm trước tập thể và cấp trên.
          2. Phó hiệu trưởng giúp việc cho Hiệu trưởng hoàn thành các nhiệm vụ được giao, thực hiện và chịu trách nhiệm trước tập thể những việc được phân công.
           3. Giáo viên giảng dạy giáo dục theo đúng chương trình giáo dục kế hoạch dạy học. Đảm bảo dạy đủ các môn học theo quy định.                                                
         - Tham gia tốt công tác phổ cập giáo dục mầm non và Kiểm định chất lượng trường mầm non.

        - Kết hợp với cha mẹ học sinh giáo dục trẻ
        - Quản lí bảo vệ sử dụng CSVC lớp học, sử dụng đồ dùng thiết bị dạy học.                                  
         - Gương mẫu tôn trọng trẻ, hết lòng chăm sóc các cháu, đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp, giao tiếp lịch thiệp với mọi người, trang phục mẫu mực, tích cực học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ.    Đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng trẻ.                                                                                         
            - Tích cực tham gia hoạt động đoàn thể và các hoạt động tập thể, xã hội, tham gia trực trường theo quy định.
          4. Nhân viên: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, đảm bảo chất lượng đạt kết quả tốt, đúng thời hạn. 

         - Quản lí và sử dụng CSVC trang thiết bị của nhà trường và nơi làm việc  tốt      

          - Đảm bảo chế độ làm việc đúng giờ hành chính 

          - Làm việc có kế hoạch, chủ động, tự giác, tích cực, hiệu quả.                                                                                                       
          - Đoàn kết gương mẫu giúp đỡ đồng nghiệp, giao tiếp lịch thiệp với mọi người trang phục đúng quy định.
          5. Cán bộ giáo viên, nhân viên thực hiện tốt phong trào thi đua 2 tốt xây dựng trường tiên tiến xuất sắc. Mọi thành viên đều đăng kí danh hiệu thi đua: Giáo viên dạy giỏi, CSTĐ (các cấp), lao động tiên tiến, có thành tích được khen thưởng theo quy định.
         6. Cán bộ nhân viên được hưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần và hưởng các chế độ chính sách theo quy định của nhà nước.
          7. Thực hiện tố cáo khiếu lại theo quy định pháp luật. Không có đơn thư vượt cấp.
          8. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, thống kê đầy đủ chính xác đúng thời gian quy định.
         9. Thực hiện đúng quy định của nhà trường, để xe đúng nơi qui định. Không tiếp khách, gọi điện thoại, trả lời điện thoại trong giờ làm việc.
        10. Thực hiện tốt việc tiết kiệm điện, nước ngắt điện trước khi ra khỏi phòng.
          ĐIỀU 6:  TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          Nội dung quy chế được thực hiện sau khi Hội nghị Cán bộ Công chức trường mầm non  Hồng  Quỳnh năm học 2017  -2018 nhất trí thông qua. Mọi thành viên trong trường có trách nhiệm thực hiện.

Nơi nhận: 
   - PGD&ĐT ( BC)                                          
   -  Các bộ phận thực hiện
   - Lưu VT.

                         HIỆU TRƯỞNG
 

 
Ý kiến - Đóng góp Ý kiến - Đóng góp
Thông tin

Trường Mầm non Hồng Quỳnh.

Địa chỉ: Xã Hồng Quỳnh - Thái Thụy - Thái Bình.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác