Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Dự Thảo KHKTNB

Gởi các đ/c Dự thảo K.H Kiểm tra nội bộ trường học, các đ/c docj cho ý kiến. Mọi ý kiến gửi về nhà trường trươc 20/9. Trân trọng cảm ơn các đ/c


 

PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY

TRƯỜNG MN HỒNG QUỲNH

 

 

Số: 06/ QĐMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 

       Hồng Quỳnh, ngày…..tháng 9  năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập ban kiểm tra nội bộ trường học

Năm học 2017 – 2018

HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG MẦM NON HỒNG QUỲNH

- Căn cứ điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo quyết định số 14/2008/BGD&ĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo.

- Căn cứ hướng dẫn số 307 ngày 10/9/2015 của Phòng GD&ĐT về công tác kiểm tra nội bộ trường học và kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2017  - 2018.

- Theo đề nghị của hội đồng trường.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường mầm non Hồng Quỳnh năm học 2017 – 2018 gồm các ông (bà) (danh sách kèm theo).

Điều 2: Ban kiểm tra nội bộ trường học có trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ của nhà trường, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học.

Nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm tra nội bộ do trưởng ban phân công.

Điều 3: Các cán bộ, giáo viên, nhân viên, các ông (bà) có tên tại điều 1 và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

-         Phòng GD-ĐT

-         Như điều 3

-         Lưu VP, hồ sơ KTNB

Hiệu trưởng

 

 

Đoàn Thị Thảo

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH BAN KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG MN HỒNG QUỲNH

NĂM HỌC 2017 – 2018

(Kèm theo quyết định số …../QĐMN ngày    tháng   năm 2017 của trường MN Hồng Quỳnh)

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Nhiệm vụ được giao

Ghi chú

1

Đoàn Thị Thảo

Hiệu trưởng

Trưởng ban

 

2

Nguyễn Thị Mai

Phó HT

Phó trưởng ban

 

3

Bùi Thị Ngà

Phó HT

Phó trưởng ban

CTCĐ

4

Vũ Thị Ngàn

TTNT

Thư kí

 

5

Ngô Thị Xuân

TTMG

Thành viên

BTĐTN

6

Vũ Thị Thanh

Khối trưởng 4T

Thành viên

TTND

7

Vũ Thị Thu Hà

Khối trưởng 3T

Thành viên

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

  Đoàn Thị Thảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY

TRƯỜNG MN HỒNG QUỲNH

 

Số…./KHMN

( Dự Thảo)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 

          Hồng Quỳnh, ngày…..tháng  năm 2017

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC

NĂM HỌC 2017 - 2018

I. Các văn bản pháp lý để xây dựng kế hoạch:

Căn cứ luật giáo dục năm 2005, được sửa đổi bổ sung một số điều năm 2009/QH12 và nghị quyết số 35 ngày 19/6/2009 của quốc hội khó XII, các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thanh tra.

Căn cứ chỉ thị số 3131/CT-BGD ĐT, ngày 25 tháng 8 năm 2015 của BGD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2017 – 2017

Căn cứ hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của phòng GD&ĐT Thái Thụy và bậc học giáo dục mầm non. Trên cơ sở tình hình thực tế địa phương, trường MN Hồng Quỳnh xây dựng kế hoạch thanh tra nội bộ trường học năm học 2017 – 2018 cụ thể như sau:

II. Đặc điểm tình hình:

1. Tình hình đội ngũ:

Tổng số CBGV, NV: 20 đ/c trong đó:

- CBQL: 3

- GV dạy : 14

- Cô nuôi: 2

- Nhân viên:1

- 100% GV, Nhân viên( trừ cô nuôi)  đạt trình độ chuẩn trong đó trên chuẩn đạt 78%

- Nhiệt tình yêu nghề , trách nhiệm với công việc được giao.

- Đoàn kết, kỷ luật tốt, thực hiện nghiêm túc nội quy , quy định của ngành, nhà trường và địa phương.

2. Tình hình học sinh:

Năm học 2017 – 2018 trường có tổng số 6 nhóm lớp. Trong đó có 2 nhóm trẻ  và 4 lớp mẫu giáo.

Nhà trẻ: Tổng điều tra : 94 cháu phấn đấu trẻ vào học 71/94 Đạt 75,5%

Mẫu giáo : Tổng điều tra:150 cháu; Huy động:150/150 đạt 100%

Cơ sở vật chất:

Trường tập trung tại một điểm, cơ sở vật chất khang trang sạch đẹp, đảm bảo an toàn.

Trang thiết bị đảm bảo yêu cầu tối thiếu cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

III. Mục đích yêu cầu.

Qua kiểm tra để đôn đốc, thúc đẩy hoạt động dạy và học, nâng cao hiệu lực của công tác quản lý nhà nước, củng cố và thiết lập trật tự, kỷ cương trường học. Từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên trong nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động giáo dục.

IV. Nhiệm vụ:

1. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động kiểm tra theo nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục (Nghị định số 42/2013/NĐ-CP), thông tư số 39/2013/TT-BGD ĐT ngày 05/12/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT – Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục (Thông tư số 39/2013/TT-BGD ĐT), thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự thủ tục tiến hành cuộc thanh tra (Thông tư số 05/2014/TT-TTCP).

- Kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cộng tác viên kiểm tra, cốt cán phụ trách công tác kiểm tra nội bộ nhà trường.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động giáo dục của nhà trường đáp ứng với yêu cầu của ngành.

- Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

- Tăng cường công tác kiểm tra nhất là kiểm tra đột xuất.

- Nâng cao chất lượng kiểm tra thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ theo quy định của Bộ giáo dục, giám sát thực hiện công tác tài chính, tài sản nuôi ăn bán trú.

- Kiểm tra đánh giá trẻ theo giai đoạn với nhà trẻ cuối độ tuổi, cuối chủ đề với mẫu giáo.

Công tác kiểm tra phải đảm bảo đủ số lượng kiểm tra CBGV và các bộ phận. Giáo viên từng bước hoàn thành công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường MN. Các nhóm lớp tự kiểm tra, đánh giá chất lượng lớp mình phụ trách.

V. Nội dung kế hoạch kiểm tra nội bộ.

1. Tổ chức lực lượng kiểm tra:

- Lực lượng kiểm tra nội bộ trường học là những CBGV trong ban kiểm tra do Hiệu trưởng nhà trường quyết định theo biên chế của mỗi năm học. Thành phần của ban kiểm tra là CBQL trường học là thành viên ban giám hiệu, những cán bộ tổ chuyên môn, giáo viên giỏi, giáo viên có năng lực, uy tín trong nhà trường.

- Hiệu trưởng là trưởng ban KTNBTH.

- PHT là phó trưởng ban, các tổ trưởng, khối trưởng là ủy viên.

2. Hoạt động kiểm tra nội bộ trường học :

2.1. Tự kiểm tra toàn diện nhà trường.

* Chỉ tiêu: 2 lần/ năm

* Nội dung :

- Tập trung kiểm tra về số lượng, chất lượng cán bộ quản lý, nhà giáo , nhân viên đối với quy định của nhà nước; số lượng cán bộ, nhà giáo chưa đạt chuẩn, đạt chuẩn, trên chuẩn về trình độ, kiểm tra công tác tuyển sinh đầu cấp.

- Việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chuyên môn, hội đồng chức năng, các tổ chức đoàn thể.

- Thực hiện kế hoạch nuôi dạy, chăm sóc, giáo dục trẻ như thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch CSGD trẻ, quy chế chuyên môn, kiểm tra, đánh giá xếp loại, thi giáo viên giỏi…).

* Biện pháp:

- Ngay đầu năm học trưởng ban KTNBTH xây dựng kế hoạch, bố trí định kỳ kiểm tra toàn diện nhà trường.

- Phân công nhiệm vụ cho các bộ phận phụ trách xây dựng kế hoạch kiểm tra.

- Kiểm tra đánh giá các nội dung đã xây dựng trong kế hoạch một cách trung thực, khách quan. Sau kiểm tra có đánh giá kết luận, rút kinh nghiệm nghiêm túc, kịp thời. Các bộ phận được kiểm tra theo các nội dung liên quan phải đảm bảo công khai, dân chủ theo đánh giá của ban KTNBTH và điều chỉnh kịp thời theo bổ sung rút kinh nghiệm của ban kiểm tra.

2.2. Kiểm tra hoạt động tổ nhóm:

* Chỉ tiêu: 2 lần/tổ/năm

* Nội dung:

- Kế hoạch hoạt động chung của tổ, khối.

- Nề nếp sinh hoạt chuyên môn tổ, khối.

- Nội dung sinh hoạt tổ, khối.

* Biện pháp:

- Sau hội nghị công chức nhà trường giao đ/c PHT phụ trách chuyên môn duyệt kế hoạch hoạt động chung cho các tổ chuyên môn.

- Hướng dẫn các tổ trưởng chuyên môn hình thức, nội dung , thời gan sinh hoạt tổ: ít nhất 2 lần/ tháng; lần 1 sau ngày họp HĐGV, nội dung trọng tâm triển khai công tác tháng, thống nhất chỉ tiêu, biện pháp, kế hoạch thực hiện chủ đề, chuyên đề…. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch trong tháng của nhà trường; lần 2: Cuối tháng, nội dung chủ yếu đánh giá hoạt động trong tháng, nêu rõ việc làm được, việc chưa làm được, chỉ ra nguyên nhân, hạn chế rút kinh nghiệm tháng sau. Đánh giá xếp loại thi đua cho thành viên trong tổ đảm bảo khách quan công bằng, sát, trúng nhằm động viên khích lệ được giáo viên trong tổ, khối.

- Tổ trưởng là người chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ, chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về kết quả thực hiện kế hoạch của nhà trường.

2.3. Kiểm tra đánh giá giáo viên :

* Chỉ tiêu: Phấn đấu 10/14 GV đạt 71,5%

* Nội dung:

- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tư tưởng; chấp hành pháp luật; chấp hành quy chế của ngành, nội quy nhà trường; ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, phụ huynh, tinh thần đoàn kết, trung thực trong công tác, quan hệ đồng nghiệp, thái độ phục vụ trẻ, bạo hành và xâm phạm nhân phẩm học sinh.

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao (như thực hiện quy chế chuyên môn, kết quả giảng dạy, thực hiện các nhiệm vụ khác được giao…)

- Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên cần chú trọng nâng cao chất lượng kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng tiêu cực, phát hiện và nhân điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng yếu kém, phát hiện và nhân điển hình tiên tiến; kiểm tra việc vận dụng các tiêu chuẩn quy định để đánh giá giáo viên đúng thực chất; không chạy theo thành tích, tránh khuynh hướng nương nhẹ khuyết điểm, không chỉ ra được những tồn tại, thiết sót (nếu có) cần khắc phục.

- Tập trung kiểm tra thực hiện kế hoạch giáo dục, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên , cung cấp tài liệu chuyên môn , trang thiết bị giáo dục, xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, xây dựng các phòng học. Việc thực hiện chương trình, TKB của giáo viên và công tác tuyên truyền làm thấu suốt chủ trương đến cha mẹ học sinh.

* Biện pháp:

- Quan tâm hoàn cảnh gia đình của CBGV, NV , tâm tư nguyện vọng , tạo điều kiện đáp ứng mong muốn giúp họ phấn đấu vươn lên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Tập trung dự giờ rút kinh nghiệm để giúp giáo viên nắm vững chương trình, đặc biệt là yêu cầu đổi mới hình thức CSGD trẻ, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của tre (cả trong dạy lý thuyết và thực hành). Cần tổ chức các hội nghị, hội thảo, chuyên đề, thao giảng để trao đổi kinh nghiệm chỉ đạo, kinh nghiệm giảng dạy, nhằm phát hiện và đề ra các biện pháp giải quyết khó khăn, tháo gỡ vướng mắc.

- Kiểm tra đánh giá công tác quản lý, sử dụng thiết bị, sách giáo viên, tài liệu bồi dưỡng và tự làm đồ dùng dạy học. Qua đó tăng cường các biện pháp quản lý, chống thất thoát, lẵng phí.

- Thông qua kiểm tra công tác quản lý, sử dụng thiết bị, sách giáo viên, tài liệu bồi dưỡng và tự làm đồ dùng dạy học. Qua đó tăng cường các biện pháp quản lý, chống thất thoát , lãng phí.

- Thông qua kiểm tra công tác thực hiện chương trình giáo dục mầm non để rút ra những bài học kinh nghiệm từ đó kiến nghị và tham mưu cho các cấp quản lý giáo dục .

- Chấn chỉnh, ngăn chặn kịp thời biểu hiện hành vi xâm phạm tinh thần thể xác trẻ. Khi phát hiện nhà trường có biện pháp xử lý thích đáng với mức độ vi phạm để răn đe. Tránh tình trạng bé xé ra to.

2.4. Kiểm tra chuyên đề :

* Chỉ tiêu: 4-6 chuyên đề/ năm.

* Nội dung:

- Nâng cao chất lượng hồ sơ, sổ sách.

- Nâng cao phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

- UDCNTT

- Nâng cao chất lượng sáng kiến kinh nghiệm.

* Biện pháp:

- Căn cứ nhu cầu các tổ khối, phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức chuyên đề, hiệu trưởng phê duyệt tiến hành tổ chức theo kế hoạch đã được duyệt.

- Phân công giáo viên thực hiện chuyên đề phù hợp với trình độ, năng lực phát huy tối đa khả năng của giáo viên (mạnh lĩnh vực nào phân công làm chuyên đề lĩnh vực ấy).

- Chọn lớp tổ chức chuyên đề: Căn cứ vào nhận thức của học sinh, điều kiện CSVC của lớp để tổ chức cho hiệu quả cao.

- PHT kết hợp cùng giáo viên được chọn cử dạy chuyên đề nghiên cứu lựa chọn đề tài, chủ điểm, thiết kế tiết học…. dạy thử cho BGH dự sau khi được góp ý bổ sung tiến hành dạy mới phụ huynh và giáo viên dự.

3. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp dân:

- Tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu nại, tố cáo để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, viên chức; đồng thời kiên quyết xử lý những người lợi dụng dân chủ để khiếu nại, tố cáo trái quy định của pháp luật.

VI. Tổ chức thực hiện:

Kiểm tra toàn diện giáo viên:

Mỗi tháng kiểm tra toàn diện từ 1-2 giáo viên, chuyên đề 2 giáo viên theo kế hoạch tháng. Lực lượng kiểm tra: Các thành viên của ban kiểm tra nhà trường thực hiện theo phân công nhiệm vụ cụ thể của Trưởng ban. Đối tượng được kiểm tra được báo trước vào ngày họp hội đồng nếu kiểm tra toán diện, không báo trước nếu kiểm tra chuyên đề và kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy chế chuyên môn, công tác nuôi ăn bán trú…

Kiểm tra công tác quản lý của nhà trường:

Thực hiện 2 đợt kiểm tra về công tác quản lý trong một năm học. Nội dung chru yếu là kiểm tra việc thực hiện chế độ hồ sơ, sổ sách; việc thực hiện chế độ sinh hoạt, hội họp; việc xây dựng và thực hiện kế hoạch ; việc lưu trữ và bảo quản hồ sơ…. Các đợt kiểm tra này tiến hành lồng ghép với việc đánh giá chất lượng trường học theo quy định.

Đối tượng được kiểm tra là các tổ chuyên môn, tài chính, bán trú…và các mặt công tác: Phổ cập, hoạt động ngoài trời và y tế vệ sinh trường học.

Công tác kiểm tra của BGH nhà trường:

-         Kiểm tra chế độ dạy và học: Kiểm tra thường xuyên hàng tháng.

-         Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch: Hàng tháng.

-         Kiểm tra hoạt động bán trú: Hàng ngày

-         Kiểm tra lưu trữ hồ sơ: Hàng tháng\

-         Phấn đấu trong mỗi học kỳ có tất cả các mặt công tác, tất cả giáo viên, NV đều được BGH kiểm tra, nhận xét.

* Chế độ báo cáo:

Trong năm học mỗi tổ công tác có ba báo cáo:

+ Sau mỗi nội dung kiểm tra phải có báo cáo gửi trưởng ban ký duyệt ( trong mỗi năm học có thể có nhiều báo cáo cho một lĩnh vực).

+ Hai báo cáo định kì: Học kỳ I: Hoàn thành và nộp cho Trưởng ban vào ngày 31/12/2017. Học kì II: Hoàn thành và nộp cho trưởng ban vào ngày 15/5/2018.

* Công tác lưu trữ hồ sơ thanh tra, kiểm tra: tất cả hồ sơ thanh tra, kiểm tra, các văn bản giấy tờ có liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra phải được lưu trữ tại bộ phận văn thư, lưu trữ nhà trường.

* Trưởng ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm báo cáo kết quả hoạt động thanh tra nội bộ trường học trong Hội nghị CBGV cuối mỗi năm học.

Trên đây là kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học trường mầm non Hồng Quỳnh năm học 2017 – 2018, trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc các bộ phận cần có báo cáo để có kế hoạch giải quyết kịp thời.

Nơi nhận :

-          Phòng GD&ĐT Thái Thụy (Để báo cáo)

-          BGH , thành viên BKT (Để thực hiện)

-         Lưu VP

Hiệu trưởng

 

 

 

Đoàn Thị Thảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC KIỂM TRA HÀNG THÁNG

NĂM HỌC 2017 – 2018

 

Tháng

Nội dung trọng tâm

Nội dung thay đổi

8

- Kiểm tra công tác điều tra, huy động số trẻ vào học.

- Kiểm tra CSVC

- Tình hình đội ngũ

 

9

- Kiểm tra nề nếp đầu năm

- Kiểm tra số lượng nhóm lớp.

- Trang trí nhóm lớp

- Hồ sơ giáo viên, học sinh

 

10

- Kiểm tra toàn diện: đ/c Hà; P. Huyền

- Tổ chức chuyên đề lớp 5T, NT

- Kiểm tra nề nếp quy chế chuyên môn.

- Kiểm tra đột xuất bếp ăn bán trú.

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên, học sinh.

Kiểm tra góc thư viện các nhóm lớp.

 

11

- Kiểm tra toàn diện trường (lần 1)

- Giám sát hoạt động chào mứng 20/11

- Kiểm tra toàn diện đ/c: Xuân; Thoa

- Kiểm tra tủ sách phụ huynh trường

 

 

12

- Kiểm tra chất lượng HKI

- Kiểm tra sát xuất đánh giá chất lượng nhóm lớp.

- Kiểm tra toàn diện đ/c Thủy; Gấm

- Chuyên đề cấp trường

- Khám SK lần 2 bổ sung cho trẻ

 

 

01/2018

- Kiểm tra toàn diện đ/c Ngàn; V. Thanh

- Kiểm tra số lượng vận động  Nhà trẻ nhóm nhỏ

- Ổn định nề nếp trước, sau tết Nguyên Đán

 

02/2018

- Vận động SL nhà trẻ vào học

- Kiểm tra toàn diện đ/c Thường; P. Thanh

- Thi  Tạo MT lấy trẻ làm TT cấp trường

- Tổ chức chuyên đề trường

 

3/2018

- Sinh hoạt chuyên đề 8.3

- Khám SK định kì lần 3

- Thi XD môi trường GD lấy trẻ làm TT cấp  cụm

- Thăm quan tạo môi trường trong cụm, huyện

 

4/2018

- Đón PGD KT tủ sách thư viện

- Đánh giá chất lượng HKII: Đánh giá chất lượng MG cuối năm học; NT tròn độ tuổi: 6,12,24,36th.

- Tự đánh giá thi đua

- Hoàn thành HSPC đề nghị cấp trên công nhận đạt PC

- Làm thống kê tổng kết năm học.

- Tương tự đánh giá thi đua

- Đánh giá chuẩn HT, PHT, giáo viên chuẩn nghề nghiệp.

 

5/2018

- Đón kiểm tra thi đua các cấp.

- Bình bầu thi đua, tổng kết năm học.

- Hoàn thiện hồ sơ thi đua cuối năm.

- Đón KT chéo công tác phổ cập

 

6/2018

- Kiểm tra số lượng bàn giao học sinh lên lớp.

- Kiểm tra công tác thủ tục dạy hè.

- Tiếp tục hoàn thành hồ sơ thi đua.

- Kiểm tra các điều kiện phòng chống bão lũ.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

  Đoàn Thị Thảo

 
Ý kiến - Đóng góp Ý kiến - Đóng góp
Thông tin

Trường Mầm non Hồng Quỳnh.

Địa chỉ: Xã Hồng Quỳnh - Thái Thụy - Thái Bình.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác