Bản in

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỊ TRẤN DIÊM ĐIỀN THỰC HIỆN MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI

Mô hình Trường học mới cấp trung học cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thực nghiệm đối với lớp 6 từ năm học 2014-2015 với mục tiêu là đổi mới đồng bộ các hoạt động sư phạm trong nhà trường; bảo đảm cho học sinh được tự quản, tự tin trong học tập, chiếm lĩnh được kiến thức, kỹ năng qua tự học và hoạt động tập thể. Mô hình này phù hợp với mục tiêu đổi mới và phù hợp với điều kiện về năng lực đội ngũ giáo viên, trang thiết bị dạy học của hầu hết các trường học ở Việt Nam; đồng thời có giải pháp thu hút các gia đình và cộng đồng tích cực tham gia cùng nhà trường thực hiện chức năng giáo dục, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.


Giáo viên hướng dẫn học sinh hoạt động nhóm
Quán triệt quan điểm này, được sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Thái Thụy, từ năm học 2015-2016, trường THCS thị trấn Diêm Điền là trường THCS đầu tiên trong huyện đã triển khai thực hiện mô hình Trường học mới với 1 lớp 6 (30 học sinh). Năm học 2016-2017, nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện mô hình Trường học mới với 1 lớp 7 (30 học sinh) và 2 lớp 6 (57 học sinh).
Mô hình trường học mới dù ở tiểu học hay THCS cũng đều giống nhau về cách thức tổ chức các hoạt động sư phạm trong nhà trường, tạo môi trường giáo dục dân chủ, thân thiện, cởi mở, là cơ hội cho giáo viên vận dụng các phương pháp dạy học tích cực, lấy hoạt động học tập của học sinh làm trung tâm; học sinh tự lực chiếm lĩnh kiến thức, kỹ năng đáp ứng tốt yêu cầu của chương trình giáo dục.
Học sinh thảo luận về nội dung bài học
Điểm khác biệt là ở cấp THCS học sinh phải học nhiều môn hơn, mức độ yêu cầu của kiến thức sâu hơn, tăng định lượng, giảm định tính. Những phẩm chất và năng lực mà học sinh có được qua mô hình Trường học mới ở cấp tiểu học không những là cơ sở và tiền đề quan trọng, mà còn được tiếp tục phát triển ở mức độ cao hơn trong mô hình Trường học mới cấp THCS. Đây cũng là bước chuẩn bị tích cực của nhà trường thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới từ năm học 2018-2019.
Trong mô hình Trường học mới, mỗi bài học được thiết kế thành một chuỗi gồm 5 hoạt động học của học sinh: Khởi động - Hình thành kiến thức - Luyện tập - Vận dụng - Tìm tòi mở rộng. Chuỗi hoạt động đó phù hợp với phương pháp dạy học tích cực mà giáo viên đã được trang bị ở các trường sư phạm, cũng như trong quá trình bồi dưỡng thường xuyên hằng năm.
Trang trí lớp học theo mô hình Trường học mới
Để đáp ứng yêu cầu này, nhà trường đã phân công giáo viên có trình độ, năng lực chuyên môn giỏi, tạo điều kiện về cơ sở vật chất tốt để giáo viên và học sinh thực hiện tốt chương trình, kế hoạch dạy học. Qua gần hai năm thực hiện, kết quả dạy học của 3 lớp thực hiện mô hình Trường học mới trong học kỳ I năm học 2016-2017 đạt được như sau:      
Số lớp,
Số học sinh
Kết quả học tập
Đánh giá năng lực
Đánh giá phẩm chất
Hoàn thành
Chưa hoàn thành
Đạt
Còn hạn chế
Đạt
Cần rèn luyện
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
2 lớp 6: 57 hs
57
100
0
0
57
100
0
0
57
100
0
0
1 lớp 7: 30 hs
30
100
0
0
30
100
0
0
30
100
0
0
 
Cùng với việc tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng giáo viên, trường THCS thị trấn Diêm Điền còn đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt các tổ chuyên môn; sắp xếp, phân công chuyên môn hợp lý để giáo viên có điều kiện thuận lợi hỗ trợ, giúp đỡ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.
Trong chuỗi các hoạt động học của học sinh, ở mỗi bài học, hoạt động “Hình thành kiến thức” và hoạt động “Luyện tập” đảm bảo cho học sinh đáp ứng được yêu cầu của chương trình hiện hành về kiến thức, kỹ năng. Mọi học sinh đều phải hoàn thành hoạt động “Luyện tập”, đáp ứng được các mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng; còn các hoạt động “Vận dụng” và “Tìm tòi mở rộng” tạo điều kiện cho học sinh đạt được mức độ vận dụng cao trong làm bài kiểm tra theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.
Học sinh đã được hướng dẫn học tốt, được đánh giá thường xuyên và có kết quả các bài kiểm tra định kỳ đảm bảo yêu cầu. Ngoài ra, học sinh 3 lớp học theo mô hình Trường học mới được học tập tích cực, tự lực, sáng tạo và tự tin hơn trong các hoạt động trải nghiệm thực tế, qua đó giúp các em phát triển các năng lực toàn diện.
Mô hình trường học mới còn đặc biệt chú trọng mối liên hệ chặt chẽ với cha mẹ học sinh và cộng đồng, trong đó các thành viên của gia đình được tham gia vào quá trình giáo dục và các hoạt động học tập của con em tại cộng đồng.
Được sự quan tâm chỉ đạo của Phòng GD&ĐT và sự quan tâm, đầu tư CSVC cho nhà trường của Đảng ủy, UBND thị trấn Diêm Điền, trường THCS thị trấn Diêm Điền sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt mô hình Trường học mới, tạo tiền đề thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
Diêm Điền, tháng 4 năm 2017
Giang Thị Ngọc Diệp
Hiệu trưởng trường THCS thị trấn Diêm Điền
Tin mới nhất Tin mới nhất